ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2021


Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνιστικών διαδικασιών ή των διαπραγματεύσεων και την παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών/ υπηρεσιών, για το έτος 2021 (ήτοι από 01.01.2021 έως 31.12.2021).