Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.)


Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.)

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. 2/ΔΕΠΠΣ/26-1-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ με τα συνημμένα αυτής, προκειμένου να λάβετε γνώση.