Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας Νέου Κύκλου του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-03-23

Έναρξη λειτουργίας νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υπό τον νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning) 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υπό τον νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning),  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με τις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση ΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ειδίκευση Β: STEM ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021  μέχρι και το  Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 παράταση εως και Τρίτη 23 Μαρτίου 2021) :

1.         Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.. (παραλαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.).
2.         Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3.         Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου.
4.         Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
5.         Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο). Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται το νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο. 
6.         Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει (για το καθένα εξ αυτών) η διαδικασία απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού. Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή επάρκειας μιας άλλης ξένης γλώσσας.
7.         Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
8.         Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί τίτλοι (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής), εφόσον υπάρχουν.
9.         Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και  παρουσιάσεων σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές,  εφόσον υπάρχουν.
10.     Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.),  εφόσον υπάρχουν. Η επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
11.     Αποδεικτικά παρακολούθησης/συμμετοχής ή πιστοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.), εφόσον υπάρχουν.
12.     Συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισμένο φάκελο,  εφόσον υπάρχουν.
13.     Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
14.     Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις/πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

Επιπλέον, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. να υποβάλουν υποχρεωτικά και την ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο  https://forms.gle/h8JhDDpbMNxDWNAY7.


Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

  • Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 2.700 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 60 ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 30 ανά ειδίκευση. 
  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  • Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Α/Α

Κριτήρια επιλογής

Μέγιστη πίστωση μορίων

1

Βαθμός πτυχίου (όπως αναγράφεται στο πτυχίο).

Επισήμανση: Όταν υπάρχει και δεύτερο πτυχίο, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση.

10

2

Επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ:

Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 4  μόρια

Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 8 μόρια

Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 12 μόρια

12

3

Πτυχιακή εργασία:

Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόρια

Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια

Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 Μόρια

Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια

12

 

 

4

Επιπλέον τίτλοι σπουδών:

διδακτορικό = 10 μόρια

μεταπτυχιακό = 5 μόρια

δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια.

Επισήμανση: Σε περίπτωση κατοχής παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, μοριοδοτείται μόνο αυτό που ο τίτλος σπουδών που είναι πιο συναφής με τη θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.

10

5

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:

Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 10 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστη πίστωση τα 20 μόρια

Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 5 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστη πίστωση τα 10 μόρια

Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστη πίστωση τα 6 μόρια

Επισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης σε πρακτικά).

36

6

Επιμορφωτικά σεμινάρια σε  συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.

Α) Επιμορφωτικό σεμινάριο σε  συναφές γνωστικό αντικείμενο των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. με πιστοποίηση εξέτασης από δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα = 4 μόρια για κάθε σεμινάριο, με μέγιστη πίστωση  τα 8 μόρια

Α) Επιμορφωτικό σεμινάριο σε  συναφές γνωστικό αντικείμενο των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. με απλή βεβαίωση παρακολούθησης από δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα = 1 μόριο για κάθε σεμινάριο, με μέγιστη πίστωση  τα 2 μόρια

Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για επιμορφωτικά σεμινάρια (με πιστοποίηση ή απλή βεβαίωση παρακολούθησης), εφόσον κατέχει και τα δύο, είναι 10.

10

7

Συνέντευξη

40 

Σύνολο (μέγιστο)

130

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προγράμματος: https://www.uom.gr/ell  και https://knowtech.uom.gr/.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310 891616 και στο e-mail: itesecr@uom.edu.gr.Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

 

 Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση στο παρακάτω email: itesecr@uom.edu.gr.

Οδηγίες ηλεκτρονικής αποστολής: • Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. • Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf (όχι φωτογραφίες-εικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας, 3_Βιογραφικό Σημείωμα κλπ., και να συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. Παπαδοπούλου_Μαρία.zip) το οποίο θα αποσταλεί στο παραπάνω email.

2. Ταχυδρομικά [με απλή ταχυδρομική αποστολή ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier)] στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΜΣ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Ημιώροφος, Γραφείο 7

Υπόψην Αναστασίας Γουλάρα

 Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημερομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 23/03/3021 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

  

Ο Διευθυντής του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νικόλαος Φαχαντίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Ε.Κ.Π.