Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Τρίτο κύκλο του Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία" για ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-02

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία".

Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: Παρασκευή, 02-07-2021

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

(MASTER OF SCIENCE IN SCIENCES OF EDUCATION AND LIFELONG LEARNING: EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP)

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει τη λειτουργία του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership)

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από Παρασκευή 16 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021:

-       Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (αν δεν σας ανοίγει η αίτηση παρακαλώ πατήστε εδώ  https://files.fm/f/uvfknnqj4   )

-       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-       Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (πατήστε για να την κατεβάσετε).

-       Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία (προαιρετικές).

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (Σε περίπτωση που υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μπορείτε να συμπεριλάβετε τις φωτογραφίες σκαναρισμένες)

-       Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

-       Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-       Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

-       Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.

-       Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

-       Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

-       Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

-       Για την επαγγελματική εμπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή τον φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

-       Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.

-       Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

  • Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 60 ανά ακαδημαϊκό έτος.
  • Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

  • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 

Κριτήρια επιλογής

πίστωση μορίων

Ο βαθμός πτυχίου

 

ως 20

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια για διδακτορικό)

ως 25

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων

 (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου)

 

 

ως 15

 

 

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (0,5 μόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας)

ως 5

Πτυχιακή Εργασία

ως 10

Συνέντευξη

ως 25

Σύνολο (μέγιστο)

100

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Master of Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: Educational Administration and Leadership)»

, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310 891616 και στο e-mail: leadekp@uom.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προγράμματος: https://www.uom.gr/leadekp και http://leadekp.uom.gr/.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

 

  1. Να στείλουν την αίτησή τους (και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά) ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση:

 

Γραφείο Γραμματείας: Ημιόροφος, Γραφείο  IM7B

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

Ημιόροφος - Γραφείο  IM7B

Εγνατίας 156, 54636

Θεσσαλονίκη

Υπόψη της κας Αθηνάς Δανιηλίδου

Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά την 02/7/2021 είναι εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη.

 

Ή

     2. Να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά) στο leadekp@uom.edu.gr μέχρι 02/07/2021. 

 

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να συμπληρώσουν και τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQRHf1MorYEv7e_jg00VKDAOvJPBXJ3_UbxTyhdQJMsedHQ/viewform?usp=sf_link

 

Ο Διευθυντής του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ευθύμιος Βαλκάνος

Καθηγητής στην Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών

Τμήμα Ε.Κ.Π.