ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021: ημερομηνίες και πληροφορίες


Σας ενημερώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 48918/Ζ1/29-4-2021 (ΦΕΚ 1818 τ.β’) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα:

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης κατά το χρονικό διάστημα από 19-31 Μαίου 2021.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργικής απόφασης.

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα, μόνον με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (Rapid Test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο/η σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα του Παραρτήματος 8 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο/η. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι., όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

5. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Κατά την είσοδο και παραμονή στους χώρους του Πανεπιστημίου θα πρέπει να φοράτε προστατευτική μάσκα προσώπου.

7. Ο εξεταζόμενος/η φέρει υποχρεωτικά την αστυνομική του ταυτότητα.


Ακολουθεί το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων:

  1. Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00-12:00 (στο αμφιθέατρο 2) το μάθημα «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική».

  1. Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00-12:00 (στο αμφιθέατρο 2) το μάθημα «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική».

  1. Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00-12:00 (στο αμφιθέατρο 2) το μάθημα «Μικροοικονομική».

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
E-Mail: finsecr@uom.edu.gr
Tηλέφωνα: 2310/891461, 441,607

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font