Ανδρονικίδης Ανδρέας
 • 2310 891.584
 • a.andronikidis uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 308

  Ανδρονικίδης Ανδρέας

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • ΜΒΑ, University of Sheffield
  • PhD, University of Sheffield.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διεθνές Μάρκετινγκ, παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά (Consumer Ethnocentricity).
  Ψυχολογία Καταναλωτή και συγκεκριμένα στον τομέα της Αυτοεικόνας (Self-Image).  Εξέταση των ενδιαμέσων (moderator) ή εξαρτημένων μεταβλητών που επηρεάζουν την ενεργοποίηση των διαφόρων τύπων αυτοεικόνας.  Οι συνέπειες όσον αφορά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μείγματος
  Στρατηγική Μάρκετινγκ και Επικοινωνιακή πολιτική. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησης και των επιμέρους προϊόντων/υπηρεσιών. Έλεγχος αποτελεσμάτων με χρήση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για παράδειγμα τραπεζικών προϊόντων (Marketing Financial Services).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
   (ΟΔ0706-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Marketing is one of the most critical elements in any business. Successful marketing involves a strategically deep understanding of customer preferences, use of that knowledge in designing right products or services for target customers, and determining appropriate ways to communicate, capture, and deliver value. Firms routinely invest and deploy resources in the above marketing functions by designing marketing plans so as to achieve higher levels of customer satisfaction and hence financial performances better than their competitors. These tasks will be examined in this course.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΔ0402)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα ΜΚΤ που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος συνήθως αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας και προώθησης-προβολής προϊόντων. Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξοικειώνονται με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου εφαρμογής του.

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΟΔ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της
  επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ και της
  διοίκησης επιχειρήσεων. Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας»
  αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός
  του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά
  προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν
  να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των
  κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας,
  ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το
  αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΟΔ0503)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το γνωστικό πεδίο της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» μελετά της ενέργειες (συμπεριφορές) που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Είναι ο επιστημονικός τομέας που προσεγγίζει τις αγορές από την πλευρά της ζήτησης. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σχεδίαση της στρατηγικής του μάρκετινγκ, αλλά και της επικοινωνιακής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει η «Συμπεριφορά Καταναλωτή» για την κατανόηση του σύγχρονου καταναλωτή, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για τη δημόσια πολιτική. Στη συνέχεια, συζητείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή, μέσω της παράθεσης των σχετικών υποδειγμάτων και της ανάλυσης των επιμέρους σταδίων λήψης απόφασης. Εξετάζονται, επίσης, οι έννοιες της αντίληψης, της ανάμειξης, της μάθησης και οι τρόποι με τους οποίους δύνανται να τις εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων του καταναλωτή έναντι του επώνυμου προϊόντος και της διαφήμισης, αλλά και στους τρόπους μέτρησης και επηρεασμού των στάσεων προς όφελος των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, αλλά και στον τρόπο ζωής του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εμβάθυνση στις διαδικασίες τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης του προϊόντος. Με τη μελέτη της επίδρασης των ομάδων αναφοράς και των καθοδηγητών γνώμης, αλλά και των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών που διαμένουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Γεωργίου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ., Ξανθοπούλου, Σ., Καμβύση, Κ., και Ανδρονικίδης, Α. (2016), Εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, στον Επιστημονικό Συλλογικό Τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

   2013

   • Grunert, K., Rosendahl, J., Andronikidis, A., Avlonitis, G., Papastathopoulou, Santos, C. R.P., Pertjo, A., Abad-Gonzalez, J., Laaksonen, P., Halkoaho, J., Kenyon, A., Kopicarova, L., and van Berkel, J. (2013) Drinking motives. In Santos, C. R., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksonen, P., and Kaufmann H. R. (Eds) Consumption culture in Europe: Insight into the beverage industry, Hershey PA: IGI Global (pp. 306-332).
   • Laaksonen, P., Hellen, K., Santos, C. R., Abad-Gonzalez, J., Brockdorff, N., Zammit, C., Camillieri, L., Turley, D., Andronikidis, A., Avlonitis, G., and Papastathopoulou, P. (2013) Is there a European shopping-related style? Investigating the interaction between national culture and shopping-culture. In Santos, C. R., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksonen, P., and Kaufmann H. R. (Eds) Consumption culture in Europe: Insight into the beverage industry, Hershey PA: IGI Global (pp. 166-210).

   2006

   • Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Fotiadis, T. (2006) Integrating MMIS Core Product and Service Offerings in B2B Context: Implications for Providers, Τιμητικός Τόμος, Αν. Καθηγητή Α. Κομπότη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2006.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Giannarakis, G., Andronikidis, A. and Sariannidis, N. (2019) Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics, Annals Operations Research, doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Stamos, A., Goddyn, Η., Andronikidis, Α., and Dewitte, S. (2018) Pre-exposure to tempting food reduces subsequent snack consumption in healthy-weight but not in obese-weight individuals, Frontiers in Psychology, 9:685. doi:10.3389/fpsyg.2018.00685

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2017) Organizational Service Orientation and Job Satisfaction: A Multidisciplinary Investigation of a Reciprocal Relationship, Euromed Journal of Business, Vol. 12, Issue: 1, pp. 73-86

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paltayian, G., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2017). Aligning customer requirements and organizational constraints to bank service processes and strategies, Business Process Management Journal, Vol.23, Issue: 5, pp.1018-1042, https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2015-0140

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Alexiadou, C., Stylos, N., Andronikidis, A., Bellou, V. and Vassiliadis, C. (2017) Quality in bank service encounters: Assessing the equivalence of customers’ and front-line employees’ perceptions, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 34, Issue: 9, pp.1431-1450

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gotzamani, K. Georgiou, A., Andronikidis, A. and Kamvysi, K. (2017) Introducing Multivariate Markov Modelling within QFD to Anticipate Future Customer Needs in Product Design, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 35, Issue: 3, 762-778

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stylos, N., Vassiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A. (2017) Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists, Tourism Management, 60, pp.15-29

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Stylos, N., Vassiliadis, C. A., Bellou, V., & Andronikidis, A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination. Tourism Management, 53(April), 40–60. doi:10.1016/j.tourman.2015.09.006

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Priporas, C., Vassiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A. (2015) Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments, Journal of Travel Research, Vol. 54, Issue: 5, pp. 659-671

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotiadis, A., Vassiliadis, C. and Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research, 9, pp. 57-66

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vassiliadis, C., Bellou, V., Priporas, C., and Andronikidis, A. (2015) Exploring the Negotiation Thesis Consistency: A Segmentation among Ski Resort Tourists, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 42, Issue: 5, pp. 716-739, DOI: 10.1177/1096348015597030

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Kamvysi, K., Gotzamani K., Andronikidis, A. and Georgiou, A. (2014) Capturing and prioritizing students' requirements for course design by embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD, European Journal of Operational Research, Vol. 237, Issue: 3, pp. 1083-1094

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Vassiliadis, C., Priporas, C., and Andronikidis, A., (2013). “An Analysis of Visitor Behaviour using Time Blocks: A study of ski destinations in Greece”, Tourism Management, Vol. 34 (February), pp. 61-70.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Andronikidis, A. and Papadimitriou, P. (2013) “Does ‘New Regionalism Theory’ Explain the Complementary Role of Foreign Direct Investment and Trade Activity in the Central and Eastern European Region? The Case of Bulgaria”, Forum for Social Economics, Vol. 42, Issue 2-3, pp. 257-280.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stylos, N. and Andronikidis, A. (2013) Exploring the Cognitive Image of a Tourism Destination, TOURISMOS: An International Multidischiplinary Journal of Tourism, Vol. 8, No. 3, pp. 77-97.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vassiliadis, C., Priporas, K., V. Bellou, and Andronikidis, A. (2013) Customers’ cognitive patterns of assurance: A dual approach, The Service Industries Journal, vol. 33, no. 13-14, 1242-1259

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2013) A synthetic framework to study cognitive views of the self and properties of ethnic/cultural identity in choice behaviour: A review and proposed research agenda, Marketing Review, Vol. 13, No. 4, pp. 303-328

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Paltayian, G., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2012) An integrated framework to improve quality and competitive positioning within the financial services context, International Journal of Bank Marketing, Vol. 30, Issue 7, pp. 527-547.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Andronikidis, A. and Bellou V. (2010) Verifying alternative measures of the service quality construct: consistencies and contradictions, Journal of Marketing Management, Vol.26, Issue 5&6, pp. 570-587.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., and Labrianidou, M. (2010) Children’s Understanding of Television Advertising: A Grounded Theory Approach, Psychology & Marketing, Vol. 27 (4), pp. 299-322.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2010), Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment, The TQM Journal, Vol.22, No.3, pp. 293-316.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2009) Examining Organizational Climate in Greek hotels from a Service Quality perspective, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 21, Issue 3, pp. 294-307

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Misic, A., Marangos J., and Andronikidis, A. (2009) The Role of Banking Reform Policy in Transition Economies: Delayed Reforms for the case of Serbia, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 2, No. 2, pp. 175-198.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Kamvisi, N. (2009) The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, The TQM Journal, Vol. 21, Issue 4, pp. 319-333.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2009) Linking Dimensions of Perceived Service Quality to Actual Purchase Behaviour, EuroMed Journal of Business, Vol.4, Issue 1 pp. 4-20.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., Fotiadis, T., and Priporas, K. (2008) Exploring MkIS Selection and Evaluation Criteria: Implications for Suppliers, International Journal of Technology Marketing, Vol. 3 No 1, pp. 20-38.
    • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., and Masmanidis, T. (2008) Evaluation of the compatibility degree of constraint variables for the demand of ski center services, Journal of Vacation Marketing Vol. 14, Issue 3, pp. 211-220.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Misic, A., Marangos, J. and Andronikidis, A. (2008) Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results, Studies in Economics and Finance (SEF), Vol 25, Issue 1, pp. 49-71.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2008) Psychographic Segmentation in the Financial Services Context: A Theoretical Framework, The Marketing Review, Vol. 8, No. 3, pp.277-296.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2008) The impact of internal service quality on customer service behavior: Evidence from the banking sector, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 25, Issue 9, pp. 943-954.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., Bellou, V., and Vasiliadis, Ch. (2008) Perceived service quality and patronage behavior in the auto-repair industry, International Journal of Services, Economics and Management, Vol.1, No.2, pp. 196-207.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Bitzenis, A., Andronikidis, A., and Marangos J. (2007) The Interaction of International Trade and Foreign Direct Investment (FDI) under decisive Institutional Reforms in Bulgaria, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 1 No 3, pp. 69-88.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. Vasiliadis, Ch., Priporas, K., and Kamenidou, E. (2007) Examining Leisure Constraints for Ski Centre Visitors: Implications for Services Marketing, Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol. 15, No 4, pp. 69-86.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Bitzenis, A. and Andronikidis, A. (2006) Cost and benefits of integration in the European Union and in the Economic Monetary Union (EMU), Economics, Management, and Financial Markets. Vol. 1, No.2, Oct. 2006, pp. 7-54.

    2005

    • Dimitriadis, N. I., Simpson, M., and Andronikidis, A. (2005) Knowledge Diffusion in Localised Economies of SMEs: The Role of local Supporting Organisations, Environment and Planning C: Government and Policy, volume 23(6) December, p. 799 – 814.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • Andronikidis, A., and Dimitriadis, N. (2003) Segmentation of bank customers by utilising ethnic/cultural profile dimensions: a qualitative approach, Journal of Marketing Management, 19 (5-6), pp 629-655.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (47 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Theodosiou, M., Andronikidis, A., Morgan, R., West, D., and Katsikea, E. (2019) “Deploying Human Capital: Implications for Service Quality and Customer Outcomes”, 2019 AMA Winter Academic Conference: Understanding Complexity, Transforming the Marketplace, Austin, TX, February 22-24, 2019.

     2018

     • Tsafarakis, S., Gkorezis, P., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Andronikidis, A., and Altsatsiadis, E. (2018) “Investigating the preferences of individuals on Public Transport innovations using the Maximum Difference Scaling method”, Proceedings of 7th Transport Research Arena, TRA 2018, Vienna, Austria, April 16-19, 2018
     • Bellou, V., Economou, A. and Andronikidis, A. (2018), “Examining organizational service orientation and job satisfaction”, Global Alliance of Marketing & Management Associations (GAMMA): Bridging Asia and the World: Searching for Academic Excellence and Best Practice in Marketing and Management, 2018 Global Marketing Conference (GMC), Tokyo, Japan, July 26-29, 2018.
     • Grougiou, V., Giannikis, S., and Andronikidis, A. (2018) “The strenuous effects of innovation on service employees”, Global Alliance of Marketing & Management Associations (GAMMA): Bridging Asia and the World: Searching for Academic Excellence and Best Practice in Marketing and Management, 2018 Global Marketing Conference (GMC), Tokyo, Japan, July 26-29, 2018.
     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2018), “A QFD framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism”, 8th International Conference on Tourism (ICOT) 2018, Kavala, Greece, June 27- 30.
     • Katsikea, E., Theodosiou, M., Andronikidis, A., West, D. (2018) “Implications of Service Climate on Customer and Service Performance”, 2018 AMA Winter Academic Conference: Integrating Paradigms in a World where Marketing is Everywhere, New Orleans, LA February 23-25, 2018.
     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2018), “A Decision Framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism: A consolidated QFD framework”, 47th EMAC Annual Conference, People Make Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, UK, May 29-June 1.

     2017

     • Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2017), "Utilizing Customer Requirements’ Data to Link Quality Management and Services Marketing Objective", 17th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Conference in De Morgan House of the London Mathematical Society, London, UK, 6-9 June 2017.

     2016

     • Itsines, G., Panagiotidis, T. and Andronikidis, A. (2016) Causality analysis of the relationship between commodity prices and the BDI Index, 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 6-7 May, 2016.
     • Stylos, N., Bellou, V., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A. (2016) Beliefs and perceived social factors as antecedents of tourists’ intention to revisit a destination: The role of need for variety and alternatives, 45th EMAC Conference, EMAC 2016: Marketing in the age of data, BI Norwegian Business School, Oslo, Norway, 24-27 May 2016.

     2015

     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2015), "Incorporating a Multivariate Markov Chain model into QFD framework", 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society, Piraeus, Greece, June 30th-July 4th.
     • Stylos, N., Alexiadou, C., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A. (2015) Evaluating service quality in bank encounters: An examination of factorial equivalence, 44th EMAC Conference, EMAC 2015: Collaboration in research, KU Leuven Business School, Leuven, Belgium, 26-29 May 2015.
     • Belenioti, Z.C., Andronikidis, A. And Vassiliadis, C. (2015) Classifying and Profiling Social Media Users: An Integrated Approach, The European Conference on Media, Communication and Film 2015, EUROMEDIA2015, The Thistle Brighton, Brighton, United Kingdom, 13-16 July 2015.

     2014

     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2014), “An Integrated QFD framework linking quality management with marketing efforts”, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies-IFORS “The art of Modeling”, Barcelona, Spain, July 13-18

     2013

     • Kilbasanis, A., Gotzamani, K., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A, (2013) Does green mean fresh? Examining the framework of Green Brand Equity for Gen Y, 42nd EMAC Conference, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.
     • Andronikidis, A, Bellou, V., Priporas, C., and Vassiliadis, C. (2013) Constraint based segmentation for ski resort tourists, 42nd EMAC Conference, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.

     2012

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2012) “Listening to our customers in higher education institutions”, 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012
     • Papastathopoulou, P., Tsogas, M., Plakoyiannaki E. and Andronikidis, A. (2012) “The Nature and Structure of Multiple Stakeholder Marketing Orientation in Higher Education: A Theoretical Proposition and its Empirical Test”, 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012
     • Vassiliadis, C., Fotiadis, A. and Andronikidis, A. (2012) Can stressful events affect our consumer day-life? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups with the use of a life stress inventory model, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), ATEI of Thessaloniki and Bucks New University, Thessaloniki, Greece June 13-15, 2012.
     • Papastathopoulou, P., Piha, L.P., Avlonitis, G.J., Andronikidis, A., and Giannopoulos, A.A. (2012) Toward a Cause-Related Marketing Model: a case study approach, CoBeReN Conference: “Marketing Strategies: New Clusters of Consumer Behaviour”, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, 6-8 June 2012.

     2011

     • Georgiou, A., Kamvysi, K., Andronikidis, A. and Katerina Gotzamani (2011) “Advancing QFD to improve Service Quality”, 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki.
     • Kokkou, C., Plakoyiannaki, E. and Andronikidis, A. (2011) Corporate Social Responsibility (CSR): A Review and Research Agenda, Third Biennial International Conference on Services Marketing, Jointly organized by Greek Marketing Academy, Dokuz Eylul University and Athens University of Economics and Business, Cesme, Izmir, Turkey, 07-09 September 2011.
     • Andronikidis, A., Georgiou, A. Gotzamani, K. and Kamvysi, K. (2011) “Integrating DEA framework into QFD methodology”, DEA 2011, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Thessaloniki, 2011.
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2011) “An Extended Fuzzy QFD Methodology in the Design and Evaluation of Academic Courses”, 14th QMOD, San Sebastian, 2011.

     2010

     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Kamvisi, N. (2010) Exploring Alternative Approaches in Prioritizing Consumers’ Selection Criteria in a Service Setting, 39th EMAC Conference, The Six Senses, The Essentials of Marketing Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, 1-4 June 2010
     • Priporas, C.V., Vassiliadis, C., Kamenidou, I. and Andronikidis, A. (2010) “The relationship between bank advertising and bank customer satisfaction: A pilot study in Greece”, 3rd EuroMed Conference of the Euromed Academy of Business, Nicosia, Cyprus, November 04-05
     • Maditinos, Z., Vassiliadis, C., Andronikidis, A. And Tzavlopoulos, I. (2010) “Service Harm Crises: A Preliminary Conceptual Approach”, 13th QMOD Conference, Lund University, Linköping University & Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany, August 31 – September 1, 2010.

     2009

     • Andronikidis, A. and Lambrianidou, M. (2009) Exploring Children’s Understanding of Television Advertising: A Grounded Theory Analysis, 38th EMAC Conference, Marketing & the Core Disciplines: Rediscovering References?, Audencia School of Management, Nantes, France, 26-29 May 2009.
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2009), Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference, Verona University, Verona, Italy, 27 - 29 August, 2009.
     • Vassiliadis, C., Priporas, C.V. and Andronikidis, A. (2009), “The impact of Greek ski centers product dimensions on visitors’ satisfaction levels: A preliminary analysis”, 2nd Annual EuroMed Conference, Salerno, Italy, October 26-28
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2009) An Integrated QFD Approach for Bank Customers Satisfaction, 2nd Biennial International Conference on Services Marketing, Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, The University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 4-6 November 2009

     2008

     • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2008) The impact of internal service quality on customer service behavior: Evidence from the banking sector, 37th EMAC Conderence, Marketing Landscapes: A Pause for Thought, University of Brighton, UK, 27-30 May 2008.
     • Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., and Paltayian, G. (2008) A combined QFD, AHP and ANP approach regarding network development and quality improvement in the Greek Banking sector “, 11th QMOD Conference, Lunds University, Sweden, 20-22 August 2008.
     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K., and Kamvisi, N. (2008) The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, 11th Toulon-Verona Conference, "Excellence in services", University of Florence, Dipartimento di Sc Aziendali, Italy, 4 - 5 September 2008.
     • Vassiliadis, C., Andronikidis, A., and Priporas, C. (2008) Can Time Diary Analysis Be Used to Understand Leisure Behavior?, 1st Annual EuroMed Conference, European and Mediterranean Trends and Challenges in the 21st Century, Provence, Marseille, France, November 17-18, 2008.

     2007

     • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., and Livadarou, G. (2007) Identifying Constructs of Visitor Experience: Implications for Overall Satisfaction, 1st Biannual International Conference, “Strategic Developments In Services Marketing”, Aegean University and University of Glascow, Chios Island – Greece, 27–29 September 2007.

     2006

     • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2006) Diagnosing Organizational Climate in Hotels: Some Evidence from Greece, 24th EuroCHRIE Congress, In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality, Hosted and Organized by: The University of Aegean, Thessaloniki, Greece, 25-28 October 2006.
     • Gotzamani, K., Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Livadarou, G. (2006) Investigating Motives of Quality Assurance Efforts in the Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits and Problematic Areas, 24th EuroCHRIE Congress, In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality, Hosted and Organized by: The University of Aegean, Thessaloniki, Greece, 25-28 October 2006.
     • Bitzenis, A., Marangos, J. and Andronikidis, A. (2006) FDI, International Trade and Institutional reform in Bulgaria. WSSA 48th Annual Conference April 19 - 22, 2006 Phoenix, Arizona, http://wssa.asu.edu/pdf/2006/2006web_program.pdf
     • Bellou, V., Livadarou, G., Andronikidis, A., and Vasiliadis, C. (2006) Service quality in the car service industry: Evidence from Greek customers, in Proceedings of the Academy of Marketing Conference (AM conference): 'Marketing Excellence', Academy of Marketing Conference, Middlesex University Business School, 3-6 July 2006.
     • Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Bellou, V. (2006) Does perceived quality explain patronage behavior in the car service industry? Proceedings in the 35th EMAC Annual Conference, Athens, Greece.

     2005

     • Vasiliadis, Ch., Andronikidis, A., and Fotiadis, Th. (2005) Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach, in Proceedings of the Academy of Marketing Conference: "Marketing: Building Business, Shaping Society", Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5 - 8 July 2005.

     2003

     • Andronikidis, A. and Dimitriadis, N.I (2003) ‘Segmentation of Bank Customers by Utilising Ethnic / Cultural Profile Dimensions: A Qualitative Approach’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference, 2003: A History of the Next Decade, Aston Business School, Birmingham, UK, 8-11 July 2003.
     • Dimitriadis, N. I., Andronikidis, A., and Kotareli, E. (2003) ‘Planning For Sustainable Tourism: Local Economic Regeneration In Tzoumerka, Greece’, 2nd International Conference: «Sustainable Tourism Development and the Environment», Aegean University, Chios, October, 2-5, 2003.
     • Dimitriadis, N. I., Simpson, M., and Andronikidis, A. (2003) Small and Medium sized Enterprises in the Knowledge-based Economy, 26th ISBA National Small Firms Research and Policy Conference, November 2003, The Institute of Small Business Affairs (ISBA) University of Surrey, School of Management.

     2002

     • Andronikidis, A., Oates, C.J., and Varvoglis, T. (2002) ‘Psychographic Segmentation in the Service Context: Investigating the Ethnocentric Dimension of Self-Concept in Evaluating Segmentation Effectiveness’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference: The Marketing Landscape: Signposts for the Future, 2002, Nottingham University Business School, Nottingham, UK, 2-5 July 2002.

     2001

     • Andronikidis, A. (2001) ‘Integrating Psychographic And Behavioural Segmentation into The Service Context’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference, 2001: A Marketing Odyssey, Cardiff Business School, Cardiff, UK, 2-4 July 2001.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Georgiou, A., Kamvysi, K., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2018) An appraisal of DEA contribution in the Quality Function Deployment Process in conjunction with some recent advances using Markov stochastic processes, DEA40: International Conference on Data Envelopment Analysis, “Celebrating 40th Anniversary of DEA”, Aston University, UK, April 16-18, 2018.

      2013

      • Paltayian, G.N.,. Georgiou, A.C, Gotzamani K., and A. Andronikidis (2013) “An integrated model of Quality Function Deployment for financial organizations in an unstable economic environment’, EURO-INFORMS MMXIII, 26th European Conference on Operational Research, Rome, 2013.

      2010

      • Paltayian, G.N., Georgiou, A.C., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2010) An integrated AHP - ANP Quality Function Deployment framework for the competitive position improvement, EURO XXIV, to be presented at the 24th European Conference on Operational Research, Lisbon, 2010.

      2009

      • Georgiou, A.C., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Paltayian, G.N. (2009) Introducing a modified QFD design for quality improvement in the Greek banking sector, EURO XXIIΙ, presented at the 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009.

      2008

      • Paltayian, G. Georgiou, Andronikidis, A., and A., Gotzamani, K. (2008) Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Ποιοτικού Μοντέλου QFD σε Συνδυασμό με τις Ποσοτικές Μεθόδους AHP και ANP με Στόχο την Ποιοτική Βελτίωση κι Ανάπτυξη του Δικτύου των Ελληνικών Τραπεζών, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες 19-20 Ιουνίου, 2008.

      2007

      • Georgiou, A., Livadarou, G., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2007) Combining AHP and SERVQUAL in Measuring Financial Services Quality, The 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, Czech Republic, July 8-11.