Μπλουχουτζή Αναστασία
 • 2310 891.347
 • ablouchoutzi uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 336

  Μπλουχουτζή Αναστασία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομικά της Διεθνούς Μετανάστευσης

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας),  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά,  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος  Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών με τίτλο "Essays on the macroeconomic implications of international migration", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οικονομικά της Μετανάστευσης
  • Μεταναστευτική Πολιτική
  • Οικονομικά της Εργασίας
  • Πολιτικές Ένταξης Μεταναστών
  • Διεθνή Οικονομικά

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (Δ1-27020)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η μεταναστευτική πολιτική έχει παγιωθεί στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ και αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα δημοσίου διαλόγου για τα περισσότερα κράτη. Μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη της διακυβέρνησης της μετανάστευσης παρουσιάζοντας την ιστορική αναδρομή του φαινομένου της μετανάστευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές κινητήριες δυνάμεις του και τις συνέπειές του για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη μετανάστευση και τις διεθνείς σχέσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να συνεισφέρει στην κατανόηση του πολύπλευρου αυτού φαινομένου προσφέροντας ταυτόχρονα ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΔΕ3010)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Tο μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο πεδίο των οικονομικών της εργασίας. Το πρώτο μέρος του αφιερώνεται α) στη μελέτη της ζήτησης εργασίας και της διαμόρφωσης των αποφάσεων των επιχειρήσεων για πρόσληψη προσωπικού, β) στη μελέτη της προσφοράς εργασίας και της διαμόρφωσης των αποφάσεων των εργαζομένων για είσοδο στην αγορά εργασίας και γ) στη μελέτη της ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Το μάθημα αναλύει πως διαμορφώνεται και εξελίσσεται ο μισθός των εργαζομένων και πως αναπτύσσονται οι μισθολογικές διαφορές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ζητήματα όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, η διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου, η κατανομή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας και ο ρόλος της κυβέρνησης και των εργατικών συνδικάτων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.  Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην αγορά εργασίας τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τις επιχειρήσεις καθώς και να καταστήσει ξεκάθαρο τον ρόλο της κυβερνητικής πολιτικής στη διαμόρφωση των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

  • ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
   (Δ18015)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η μετανάστευση ως μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις αποτελεί όλο και συχνότερα αντικείμενο του δημοσίου διαλόγου καθώς απασχολεί τις χώρες, είτε το βιώνουν ως αποστολείς μεταναστών, είτε ως χώρες διέλευσης και υποδοχής τους. Το μάθημα περιγράφει το φαινόμενο της μετανάστευσης με έμφαση στον οικονομικό του αντίκτυπο για τις εμπλεκόμενες χώρες. Περιγράφονται τα οικονομικά κίνητρα που οδηγούν στην απόφαση για μετανάστευση και οι οικονομικές συνέπειές της τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε ατομικό επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη σχέση μετανάστευσης και ανάπτυξης καθώς και τη σημασία της μετανάστευσης για την παγκόσμια οικονομία και να τους εξοικειώσει με τη μελέτη του φαινομένου, παρουσιάζοντας τους τις σημαντικότερες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις ανάλυσης της μετανάστευσης και δίνοντας τους το έναυσμα για προσωπική έρευνα του φαινομένου.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Blouchoutzi, A., Tsaples, G., Manou, D., Nikas, C. (2022). Strengthening EU Resilience: Labor Market Integration as a Criterion for Refugee Relocation. In: Cabral Seixas Costa, A.P., Papathanasiou, J., Jayawickrama, U., Kamissoko, D. (eds), Decision Support Systems XII: Decision Support Addressing Modern Industry, Business, and Societal Needs. ICDSST 2022. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 447. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06530-9_6

   2021

   • Papathanasiou, J., Tsaples, G. and Blouchoutzi, A. (eds.) (2021). Game Based Approach to Urban Sustainability. Switzerland: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030670153

   2020

   • Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2020). Immigration and Growth: The Case of Greece, In Nikas C. (ed.), Economic Growth in the European Union, Berlin: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030482091
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Blouchoutzi, A., Tsaples, G., Manou, D. and Papathanasiou, J. (2023). Investigating Public–Private Cooperation in Migrant Labor Market Integration: A System Dynamics Study to Explore the Challenge for Greece. Economies, 11(38). https://doi.org/10.3390/economies11020038
    • Tsaples, G., Blouchoutzi, A. Stanković, J., Marjanović, I. and Marković, M. (forthcoming). Economic-Innovation efficiency in EU countries: A multi-perception DEA approach, Int. J. of Decision Support Systems.
    • Blouchoutzi, A. and Pedi, R. (forthcoming) In-betweenness and Migration Interdependence: Lessons from Georgia, Moldova, and Ukraine. Studies in European Affairs, 1/2023.

    2022

    • Blouchoutzi, A., Manou, D., & Papathanasiou, J. (2022). The Regional Allocation of Asylum Seekers in Greece: A Multiple Criteria Decision Analysis Approach. Sustainability, 14(10), 6046. http://dx.doi.org/10.3390/su14106046

    2021

    • Blouchoutzi, A., Digkoglou, P., Papathanasiou, J. and Nikas, C. (2021). An evaluation on the effectiveness of labor market integration policies in EU Member States using PROMETHEE, International Journal of Operations Research and Information Systems, 12(1), pp. 73-84
    • Blouchoutzi, A.; Manou, D.; Papathanasiou, J. (2021). A PROMETHEE MCDM Application in Social Inclusion: The Case of Foreign-Born Population in the EU. Systems, 9(45). https://doi.org/10.3390/ systems9020045
    • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2021). The Socioeconomic Integration of People in Need of International Protection: A Spatial Approach in the Case of Greece. Social Sciences, 10(454). https://doi.org/10.3390/socsci10120454

    2019

    • Blouchoutzi, A. (2019). The unemployment-output relationship for the native labour force in Greece: Focusing on the differences between Okun’s coefficient for the natives and the immigrants in the country, Archives of Economic History, XXXI (1-2), pp. 99-109

    2014

    • Nikas, C. and Blouchoutzi, A. (2014). Emigrants’ remittances and the “Dutch Disease” in small transition economies: the case of Albania and Moldova, Romanian Statistical Review, 1/2014, pp. 45-65
    • Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2014). Emigrants’ remittances and economic growth in small transition economies: The cases of Moldova and Albania, East- West Journal of Economics and Business, XVII (2), pp. 97-117

    2010

    • Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2010). Τhe macroeconomic implications of emigrants’ remittances: The case of Romania, Bulgaria and Albania. Post-Communist Economies, 22(4), 547-558.
    • Συνέδρια (11 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2022

     • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2022) Multilateral Development Banks and Migration: from a country-specific approach to shared responsibility. The Migration Conference 2022, Rabat, Morocco, 7-10/9/2022.
     • Tsaples, G. and Blouchoutzi, A. (2022) Socio-economic efficiency of European countries with a modified, two-stage Data Envelopment Analysis method, ICDSST 2022 Proceedings, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 23-25/5/2022

     2021

     • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2021). The Covid-19 pandemic and its impacts on migration governance in Greece, The Migration Conference 2021, London, United Kingdom, 6-10/7/2021.

     2019

     • Blouchoutzi, A. (2019). The Impact of Immigration on Growth and Vice Versa. An empirical analysis of the Greek case from 1998 to 2017, 9th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus, The London School of Economics and Political Science, London, 15/6/2019
     • Blouchoutzi, A., Digkoglou, P., Manou, D. and Nikas, C. (2019). Analyzing Labor Market Integration Policies in EU Member States Using PROMETHEE, The Migration Conference 2019, Bari, Italy, 18-20/6/2019
     • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2019). Local initiatives for integration of migrants in Greece, The Migration Conference 2019, Bari, Italy, 18-20/6/2019
     • Δίγκογλου, Π., Μπλουχουτζή, Α., Παπαθανασίου, Ι., Νίκας, Χ. (2019). An evaluation on the effectiveness of labor market integration policies in EU Member States using PROMETHEE, 6ο Φοιτητικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών «Επιχειρησιακή Έρευνα και Εθνικό Παραγωγικό Μοντέλο», Ξάνθη, 28/2/2019-2/3/2019

     2018

     • Μπλουχουτζή, Α. και Νίκας, Χ. (2018). Η ανεργία των Ελλήνων και των μεταναστών σε μία χώρα σε βαθειά ύφεση: Η περίπτωση της Ελλάδας, International Conference on International Business, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17-20/05/2018

     2013

     • Μπλουχουτζή, Α. και Νίκας, Χ. (2013). Emigrants’ remittances and the “Dutch Disease” in small transition economies with flexible exchange rates: the case of Albania and Moldova, 3o Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 17-18/05/2013

     2012

     • Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2012). Emigrants’ Remittances and Economic Growth in Small Transition Economies: The Cases of Moldova and Albania, International Conference on International Business, University of Macedonia, Thessaloniki, 17-19/05/2012

     2010

     • Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2010). On the macroeconomic implications of emigrants’ remittances: The case of Romania, Bulgaria and Albania, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world, Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Kavala, 07-09/05/2010
     • Άλλα (7 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • Μπλουχουτζή, Α. και Νίκας, Χ. (2022) Πόλεμος εν μέσω Πανδημίας: Ο αντίκτυπος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις ροές εμβασμάτων σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, ‘Οι Διεθνείς Επιπτώσεις του Πολέμου στην Ουκρανία. Συνέδριο εις Μνήμην Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη’, Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2022

      2021

      • Manou, D., Blouchoutzi, A. and Papathanasiou, J. (2021). Migrants and refugees in the Greek educational system: towards achieving Sustainable Development Goal 4, 18th IMISCOE Annual Conference “Crossing borders, connecting cultures”, Luxembourg, 7-9/7/2021
      • Blouchoutzi, A. (2021). The application of PROMETHEE multi-criteria decision making method to EU migration governance. h- Promethee Days 2021, Thessaloniki, Greece, 12-15/10/2021

      2020

      • Blouchoutzi, A., Manou, D. and Papathanasiou, J. (2020). A multi-criteria decision analysis on the distribution of migrants’ accommodation facilities in Greece., e-Promethee Days 2020, Rabat, Morocco 2-5/6/2020
      • Blouchoutzi, A., Manou, D. and Papathanasiou, J. (2020). Decision making on internal geographical allocation of immigrants and refugees in Greece: A multi-criteria evaluation, Twentieth International Conference on Diversity in organizations, Communities and Nations, Milan, Italy 10-12/6/2020

      2019

      • Blouchoutzi, A. (2019). Remittances in the in between Russia and the West lesser states: one more source of vulnerability? Insights from Ukraine, Moldova, Georgia, 13th Pan-European Conference on International Relations, Sofia, Bulgaria 11-14/9/2019

      2018

      • Μπλουχουτζή, Α. και Νίκας, Χ. (2018). Η ανεργία των μεταναστών στην Ελλάδα σε περιβάλλον βαθύτατης οικονομικής κρίσης και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 7-8/12/2018
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font