Δικτυακές / Τηλεματικές Υπηρεσίες


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει αξιόλογη υποδομή τηλεματικής που βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών.

Το Δίκτυο και οι Υπηρεσίες Τηλεματικής του Ιδρύματος παρέχουν τη δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής του κοινότητας για εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στη διεθνοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έναν Λογαριασμό Ιδρυματικών και Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών. Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο από «ψηφιακές» υπηρεσίες, ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα.

Ιδρυματικές Υπηρεσίες που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ

 • Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google
 • Open eClass
 • Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Πύλη Φοιτητολογίου)
 • ΨΗΦΙΔΑ
 • Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Πύλη Φοιτητολογίου)
 • Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ)
 • Reporting Suite
 • Κρατήσεις εσωτερικών χώρων του πανεπιστημίου
 • Κρατήσεις εργαστηρίων και αιθουσών συνεδριάσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
 • Τηλεφωνικός Κατάλογος
 • Αποδελτίωση
 • Αξιολόγηση Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΑξιολόγηση Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Υπηρεσία Διακομιστή Διαμεσολάβησης
 • Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail)
Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (WebMail)

Η ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως: θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής διεύθυνση@uom.edu.gr, αποθηκευτικός χώρος στο νέφος (Google Drive) κ.λπ.

Προσοχή: Ο λογαριασμός αυτός είναι ξεχωριστός από τον Λογαριασμό Ιδρυματικών Υπηρεσιών με κοινό όνομα χρήστη. Ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ τους.

Open eClass

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students' Web)

Η ΝΕΑ Πύλη (Portal) προσφέρει ένα πλήθος σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φοιτητολογίου. Ενδεικτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να:

 • βλέπουν τα μαθήματα του εξαμήνου τους και τη βαθμολογία τους
 • υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου
 • παρακολουθούν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και της προσωπικής προόδου τους
 • καταθέτουν αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας.

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Πύλη Φοιτητολογίου)

Η Πύλη (Portal) προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό ένα πλήθος σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φοιτητολογίου. Ενδεικτικά, οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να:

 • βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις και τους φοιτητές τους για το τρέχον εξάμηνο και για παλαιότερα
 • καταχωρούν και να αποστέλλουν με ασφάλεια τα βαθμολόγια των τάξεων τους στη γραμματεία
 • αναζητούν προφίλ φοιτητών τους στα μαθήματα που δίδαξαν οι ίδιοι
 • βλέπουν εργασίες που έχουν αναλάβει την επίβλεψή τους

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας.

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η κεντρική υπηρεσία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. (QuASys) προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των απογραφικών δελτίων (Μαθημάτων και Ατομικά) που απαιτούνται ως μέρος της περιοδικής διαδικασίας Αξιολόγησης των Διδασκόντων. Η συμπληρωματική υπηρεσία υποστήριξης της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας (UniEvaluation) εξυπηρετεί τη διενέργεια της διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών και επιτρέπει: τον ορισμό των αξιολογούμενων Μαθημάτων και Διδασκόντων, την έκδοση των αναγκαίων εισιτηρίων για τη διενέργεια της αξιολόγησης με την ηλεκτρονική μέθοδο, την εκτύπωση έξυπνων ετικετών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των έντυπων ερωτηματολογίων (συμβατική μέθοδος) και τέλος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους εμπλεκομένους.

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ)

Η νέα Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών (Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Γραφείο Αποφοίτων) είναι η μετεξέλιξη και αναβάθμιση της Δ.Α.ΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» , ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)»

Αποστολή της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών είναι:
α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής συνεχούς αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών όλων των επιπέδων σε θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και ανάπτυξης/αναβάθμισης επαγγελματικών δεξιοτήτων.
β) η σύνδεση του πανεπιστημίου με τους αποφοίτους του μέσω στοχευμένων δράσεων αλληλεπίδρασης, συμβουλευτικής και συνεργασίας.

H πρόσβαση αφορά μόνο τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

H πρόσβαση αφορά μόνο τα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η Υπηρεσία Διακομιστή Διαμεσολάβησης (proxy server) χρησιμεύει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλία, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη-ΨΗΦΙΔΑ) από έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά συνδέεται μέσω ενός τρίτου παροχέα υπηρεσιών Internet (όπως για παράδειγμα ΟΤΕΝΕΤ, Forthet, HOL κτλ).

Ωστόσο, η χρήση του proxy server θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να μην υπάρχει επιβάρυνση του δικτύου και των υπολογιστικών πόρων της Βιβλιοθήκης. Επισημαίνεται, πως ο εξυπηρετητής proxy δεν προορίζεται για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου, όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, τη διεξαγωγή chat κλπ. Για τη χρήση του φυλλομετρητή σας για γενικότερη πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail)

Η υπηρεσία WebMail επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση@uom.gr) του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
Οδηγίες Ρύθμισης Νέου Email

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες υπηρεσίες που φιλοξενούνται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

 • Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword)
 • Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)
 • Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)
 • EDUROAM
 • Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ)
 • ΑΠΕΛΛΑ
 • Κατάσταση Δικτύου GRNET
Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τροποποιήσουν τα στοιχεία του Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, όπως ο κωδικός πρόσβασης, την διεύθυνση e-mail ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι σημαντικό να υπάρχει καταχωρισμένο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να επανακαθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας χωρίς να απαιτείται η προσέλευση στο χώρο του ΚΥΔ.

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Η Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα απαιτείται για την αξιοποίηση προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίεςμε χαμηλότερο κόστος από τους συμβεβλημένους προμηθευτές και πάροχους. Επιπλέον μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ).

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διανομής συγγραμμάτων για τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν στην εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο και στο προσωπικό των Γραμματειών να καθορίσει τα προσφερόμενα συγγράμματα.

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)

Η Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive.

Προσωρινό τεχνικό πρόβλημα στη δημιουργία νέων λογαριασμών.

Η Υπηρεσία EDUROAM είναι μια ασφαλής υπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής που αναπτύχθηκε για τη διεθνή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επιτρέπει σε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από τα συμμετέχοντα ιδρύματα να αποκτήσουν σύνδεση στο Internet όταν βρίσκονται σε χώρους του Πανεπιστημίου αλλά και όταν επισκέπτονται άλλα συμμετέχοντα ιδρύματα, απλά ανοίγοντας το WiFi δίκτυο της συσκευής τους (laptop, tablet, smartphone).
Οδηγίες Σύνδεσης

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ)

Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης που είναι διαθέσιμες προς επιλογή και παράλληλα προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. Αφορά τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που παρέχουν θέσεις ΠΑ, τα όργανα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών τους.

ΑΠΕΛΛΑ

Η ΑΠΕΛΛΑ είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΔΕΤ που υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας επιτρέποντας την οργάνωση, τον έλεγχος και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών. Η χρήση της «ψηφιακής» υπηρεσίας συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας τον άμεσο έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font