Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ισχύει σήμερα καταρτίστηκε από την Σύγκλητο του Ιδρύματος στις συνεδριάσεις της αριθ. 4/5-2-2002 και 2/13-12-02 και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθ. 4824/Β1/29-1-2003 Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 149/13-2-2003 τ.Β΄.