Η στρατηγική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Όραμα και Αποστολή:

 Σε ένα δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπηρετεί την τοπική, εθνική και περιφερειακή κοινωνία και οικονομία προάγοντας την επιστήμη στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, των επιστημών της πληροφορίας και των τεχνών, επιδιώκοντας την αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας χωρίς αποκλεισμούς και καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και τον πολιτισμό.  

 Όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αναδειχθεί σε ένα διεθνώς καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει,

 • επιδιώκοντας την ερευνητική και διδακτική αριστεία μέσα από διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης,
 • ενστερνιζόμενο μια πολιτική εξωστρέφειας μέσα από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 Για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματός του και τη στήριξη της διαχρονικής αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά την περίοδο 2018–2022 θα εισάγει και θα εφαρμόσει διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολών και Τμημάτων που στοχεύουν στην επίτευξη και διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας ανάμεσα σε:

 • Στήριξη της αριστείας στη διδασκαλία και διασφάλισης της  ποιότητας σπουδών για το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού,
 • Έμφαση στην ερευνητική αριστεία και αξιοποίηση των  οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης,
 • Εμβάθυνση της γνώσης στα υπάρχοντα επιστημονικά πεδία και διερεύνηση νέων πεδίων με ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης,
 • Συνεχή προσωπική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησης της στην υπηρεσία του Ιδρύματος,
 • Εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών και συμβολής τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Θεσσαλονίκης,
 • Ανάδειξη του ιδρύματος σε περιφερειακό πόλο καινοτομίας μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς της πραγματικής οικονομίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα.

 

 Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως εκ της χωροθέτησής του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαχρονικό κέντρο εμπορίου και τόπος συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, ευνοείται να αναπτύξει συνέργειες και οικονομίες πεδίου με άλλους φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ερευνητικά κέντρα, αλλά και με φορείς επιχειρηματικότητας, π.χ. επιμελητήρια, συνδέσμους επιχειρήσεων, διακρατικούς επιχειρηματικούς φορείς, κλπ. ώστε να συμβάλλει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο που θα παράγουν και διαχέουν γνώση, εξειδικευμένο δυναμικό, και καινοτομίες σε οριζόντιες δράσεις που εντάσσονται στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, όπως συνδυασμένες μεταφορές, δίκτυα επικοινωνιών, αναπτυξιακά διασυνοριακά δίκτυα, τουριστικά και αγροτοδιατροφικά σχήματα, κ.ά.

Εξαιτίας της εγγύτητάς του με την περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα είναι σε θέση να αναπτύξει εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα με φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των γειτονικών χωρών, και γενικότερα να αναδειχθεί ως το κέντρο ενός cluster Πανεπιστημίων που θα συμβάλλουν με στρατηγικές δράσεις στη διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη. 

Για να είναι αποτελεσματικές οι προαναφερόμενες διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα ότι τα πανεπιστήμια χαρακτηρίζονται από λειτουργική αυτονομία των Σχολών και των Τμημάτων. Ως εκ τούτου, οι πρυτανικές αρχές και η Σύγκλητος οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη  μιας εξωστρεφούς, στρατηγικά προσανατολισμένης κουλτούρας στα Τμήματα. Η μέθοδος που υπηρετεί αυτήν την προσέγγιση είναι εκείνη των «στρατηγικών πρωτοβουλιών».  Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες για την περίοδο 2018 – 2022 που εισηγήθηκε ο Πρύτανης, έχοντας λάβει υπόψη του τις προτάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. και θα εγκριθούν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιλαμβάνονται στο παρακάτω Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2018-2022. 

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε βάθος τριετίας, στοχεύουν: αφενός μεν στην ενεργοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του πανεπιστημίου για την εξειδίκευση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ιδρύματος, αφετέρου δε στην ενίσχυση της κουλτούρας ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση. Η πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων μετράται σε ετήσια βάση με αντίστοιχους δείκτες. Τυχόν απαραίτητες διορθωτικές δράσεις αποφασίζονται από τον Πρύτανη, ο οποίος μπορεί επιπλέον να εισηγηθεί στη Σύγκλητο την προσθήκη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, ή την απόσυρση ήδη υφισταμένων.

 

 Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2018 - 2022

 

Στρατηγική σε επίπεδο ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, για την περίοδο 2018 – 2022 έχει θέσει πέντε στρατηγικούς στόχους σε επίπεδο ιδρύματος, που υποστηρίζονται άμεσα με στρατηγικές πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο και μετρήσιμο τρόπο στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι στρατηγικοί στόχοι έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση την εξωτερική και εσωτερική εστίαση του Ιδρύματος, έτσι ώστε να συνεισφέρουν, αφενός μεν στην επιτυχία του πανεπιστημίου στο εξωτερικό περιβάλλον, αφετέρου δε, στην προώθηση των απαιτούμενων εσωτερικών αλλαγών.

 Αναφορικά με την εξωτερική εστίαση, οι αντίστοιχοι στρατηγικοί στόχοι είναι:

 1. Διεθνείς συνεργασίες με ΑΕΙ και ερευνητικούς οργανισμούς για την επίτευξη ερευνητικής αριστείας.
 2. Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της περιφερειακής οικονομίας & κοινωνίας για την ανάδειξη του πανεπιστημίου σε πόλο καινοτομίας. 

Με τον φιλόδοξο αυτό συνδυασμό, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκει να θέσει το στρατηγικό του στίγμα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ιδρύματος που στηρίζουν τους παραπάνω δύο στόχους είναι:

 1. Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για την εκπόνηση/υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών. Οι δείκτες με τους οποίου θα παρακολουθείται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. η πρωτοβουλία είναι: (α) Αριθμός νέων συνεργασιών με ΑΕΙ & ερευνητικούς οργανισμούς, (β) ετήσιος αριθμός αναφορών εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές δομές της Περιφέρειας, του Δήμου, κλαδικών φορέων κ.λπ.
 2.  Δημιουργία δεξαμενής σκέψης (Think Tank) μελών ΔΕΠ με εμπειρία στις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες. Η πρωτοβουλία οδηγεί στη δημιουργία μιας άτυπης δομής και ο σχετικός δείκτης είναι ο ετήσιος αριθμός εργαστηρίων (workshops) που οργανώνει και εκτελεί η δομή αυτή.
 3. Σύσταση Επιτροπής για την Αξιοποίηση του European Universities Initiative. Ο άμεσος στόχος  της πρωτοβουλίας είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  Associate Member σε ένα δίκτυο εντός της προγραμματικής περιόδου.
 4. Δημιουργία ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΔ.ΑΠ.) στο πλαίσιο μιας πολιτικής open-access όσον αφορά τις δημοσιεύσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (affiliation Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Οι δείκτες με τους οποίους θα παρακολουθείται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. η πρωτοβουλία είναι:

(α) Ετήσιος αριθμός καταχωρημένων δημοσιεύσεων,

(β) ποσοστό (%) δημοσιευμένων Ανοικτής Πρόσβασης (Α.Π.)  επί των κατατεθειμένων:

Αριθμός δημοσιεύσεων στο ΙΔ.ΑΠ.  με Α.Π. / Συνολικός Αριθμός δημοσιεύσεων στο ΙΔ.ΑΠ.,

(γ) ποσοστό δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που περιλαμβάνονται στη Scopus και ταυτόχρονα έχουν κατατεθεί στο ΙΔ.ΑΠ. επί του συνόλου των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που περιλαμβάνονται στη Scopus

Δημοσιεύσεις από τη Scopus στο ΙΔ.ΑΠ.)/(Σύνολο δημοσιεύσεων στη Scopus,

(δ) ποσοστό δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που περιλαμβάνονται στη Scopus και ταυτόχρονα έχουν κατατεθεί στο ΙΔ.ΑΠ. με Α.Π. επί του συνόλου των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που περιλαμβάνονται στη Scopus:

Δημοσιεύσεις από τη Scopus στο ΙΔ.ΑΠ.  με Α.Π.)/(Σύνολο δημοσιεύσεων στη Scopus.

 

Αναφορικά με την εσωτερική εστίαση, οι αντίστοιχοι στρατηγικοί στόχοι είναι:

 1. Βελτιστοποίηση της οργάνωσης και λειτουργικότητας του πανεπιστημιακού οργανισμού.
 2. Συνεχής βελτίωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 3. Σχεδιασμός νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με αντίκτυπο στην κοινωνία.

Με τον συνδυασμό των τριών αυτών στόχων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιδιώκει να πετύχει τις βελτιώσεις εκείνες στο εσωτερικό του περιβάλλον που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί ως οργανισμός στις απαιτήσεις των στρατηγικών στόχων εξωτερικής εστίασης. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ιδρύματος που στηρίζουν τους παραπάνω τρεις στόχους εσωτερικής εστίασης είναι:

 1. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση υφιστάμενων δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στενότερη σύνδεση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας με τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, παραδοτέο δε αποτελεί η έκθεση προτεινόμενης επικαιροποίησης δεικτών από την ΜΟ.ΔΙ.Π.
 2. Μελέτη σκοπιμότητας όσον αφορά την εστίαση της ανάπτυξης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου σε επιστημονικά αντικείμενα ιδιαίτερης σημασίας για την περιφερειακή οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος - το οποίο αφορά τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά προγράμματα - καθώς και της ανάγκης ενδελεχούς έρευνας και συνομιλίας με ενδιαφερόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders, η διαδικασία θα ανοίξει διερευνητικά με μία σειρά ημερίδων. Δείκτης: ετήσιος αριθμός ημερίδων σε θέματα όπως logistics, ενέργειας κλπ. 
 3. Ενίσχυση συνεργασίας για προώθηση διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η πρωτοβουλία θα παρακολουθείται: (α) με ένα παραδοτέο - Έκθεση αλληλοεπικάλυψης υφισταμένων προγραμμάτων (β) με δείκτη: αριθμό νέων διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 4. Απόκτηση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων πέραν των υπαρχόντων. Η εξέλιξη της μακρόπνοης αυτής πρωτοβουλίας παρακολουθείται με την πορεία υλοποίησης των φάσεων της όλης διαδικασίας.


Λειτουργικές στρατηγικές (εξειδίκευση της κεντρικής στρατηγικής)

Οι ιδρυματικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε λειτουργικούς και οι ιδρυματικές στρατηγικές πρωτοβουλίες συνοδεύονται από λειτουργικές, έτσι ώστε να εμπλακεί στην εφαρμογή της στρατηγικής διαδικασίας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου. Οι λειτουργικές στρατηγικές αναλύονται σε πέντε πυλώνες, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις παραμέτρους του συστήματος διασφάλισης ποιότητας.

 Α) Διδασκαλία και Φοιτητές

Ο πυλώνας αυτός, που εκφράζει τον πυρήνα της καθημερινής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, συμμετέχει με τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

 1. Διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίστοιχη στρατηγική πρωτοβουλία αποτελεί η καθιέρωση μηχανισμών αναγνώρισης και επιβράβευσης της διδακτικής αριστείας. Η πρόοδος της πρωτοβουλίας μετράται με δύο παραδοτέα: (α) τη δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης, (β) τουλάχιστον μία απονομή βραβείων.
 2. Ενίσχυση ποιότητας  μαθησιακής εμπειρίας. Ο στόχος αυτός υπηρετείται από έξι στρατηγικές πρωτοβουλίες:

(α) Δημιουργία επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων αποφοίτων. Δείκτης: το ποσοστό (%) των καταγεγραμμένων δεδομένων αποφοίτων από το 2000.

(β) Ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Δείκτης ποιότητας της Α.ΔΙ.Π.: Δ.1.4.15 (Μέσο ετήσιο ποσοστό συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση)

(γ) Διοργάνωση Θερινών Σχολείων. Δείκτης: Ετήσιος αριθμός εκπαιδευόμενων στα Θερινά Σχολεία.

(δ) Βελτίωση και ενοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φοιτητές. Παραδοτέο: Ενοποίηση των υφισταμένων πλατφορμών (studentsweb-compus).

(ε) Συνεργασία μεταξύ Τμημάτων του Πανεπιστημίου για παροχή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Δείκτες:

(ε.1) Αριθμός Τμημάτων που παρέχουν τη δυνατότητα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής,

(ε.2) συνολικός αριθμός κοινών μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.

(στ) Συνήγορος του φοιτητή. Παραδοτέο: δημιουργία γραφείου, ως νομική υποχρέωση.

 1. Ενίσχυση της διεθνοποίησης – Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών. Πέραν της συνεχούς ενθάρρυνσης των φοιτητών να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας,  ο στόχος αυτός υπηρετείται και από μια πρωτοβουλία, την πρόσκληση διακεκριμένων στην έρευνα καθηγητών από το εξωτερικό για διαλέξεις και σεμινάρια. Δείκτης: ετήσιος αριθμός προσκεκλημένων καθηγητών.
 2. Εναρμόνιση γλωσσικής πολιτικής με την επίσημη Ευρωπαϊκή. Αντίστοιχη στρατηγική πρωτοβουλία αποτελεί η αύξηση του αριθμού των μαθημάτων ανά Τμήμα στην Αγγλική γλώσσα. Δείκτης: το ποσοστό (%) του αριθμού των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών που προσφέρονται (και) στην Αγγλική γλώσσα.

 Β) Έρευνα

Η προσπάθεια βελτίωσης των ερευνητικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μεταφράζεται σε τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

 1. Βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού έργου. Αντίστοιχη πρωτοβουλία αποτελεί η ενεργοποίηση του θεσμού των ερευνητικών βραβείων, με παραδοτέο την απονομή τουλάχιστον δύο ετήσιων βραβείων κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
 2. Προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού. Ο στόχος στηρίζεται με την αντίστοιχη πρωτοβουλία, τη διοργάνωση συνεδρίων υποψηφίων/νέων διδακτόρων και θερινών σχολείων. Δείκτης: ετήσιος αριθμός συνεδρίων υποψηφίων/ νέων διδακτόρων και θερινών σχολείων που διοργανώθηκαν.
 3. Αύξηση της χρηματοδότησης έρευνας. Η σχετική πρωτοβουλία αφορά τη χρηματοδότηση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων. Δείκτης: ο ετήσιος αριθμός επιστημονικών Συνεδρίων/Ημερίδων που χρηματοδοτήθηκαν.
 4. Ενίσχυση της αρτιότητας της ερευνητικής μεθοδολογίας. Η σχετική στρατηγική πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία σε πρώτη φάση ενός διατμηματικού κέντρου μεθοδολογίας ποιοτικής έρευνας. Παραδοτέα: (α) η θεσμοθέτηση κέντρου, (β) ο σχεδιασμός σχετικού προγράμματος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Δείκτης: ο ετήσιος αριθμός καταρτιζομένων.

 Γ) Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θεωρεί ότι για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων απαιτείται η ενίσχυση μίας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού του, τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού και τεχνικού. Ο πυλώνας αυτός υπηρετείται από δύο στρατηγικούς λειτουργικούς στόχους:

 1. Ενίσχυση και ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η αντίστοιχη πρωτοβουλία αφορά την ενίσχυση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού στο εξωτερικό. Η πρόοδος της πρωτοβουλίας παρακολουθείται με τον δείκτη Δ1.3.18. Το Μέσο ετήσιο ποσοστό εξερχομένων μελών ΔΕΠ με Erasmus.
 2. Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Αντίστοιχη πρωτοβουλία: Επιμόρφωση προσωπικού σε σύγχρονες τεχνολογίες, εντός κυρίως του Πανεπιστημίου, καθώς και σε άλλα θέματα με συμμετοχή του Προγράμματα Επιμόρφωσης εκτός Πανεπιστημίου (π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Δείκτης: Ετήσιος αριθμός επιμορφούμενων ατόμων διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.

 Δ) Καινοτομία και αντίκτυπος στην κοινωνία

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία στο σύνολό της υπηρετείται από τρεις στόχους:

 1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Την επίτευξη  του στόχου αναλαμβάνουν δύο πρωτοβουλίες:

α.   Καταγραφή αναγκών εκπαίδευσης για την τοπική κοινωνία και σχεδιασμός νέων προγραμμάτων, με παραδοτέο τη σχετική αναφορά.

β.   Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Δείκτης: αριθμός νέων προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν.

 1. Βελτίωση της προσφοράς και αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία, συνοδευόμενη από δύο πρωτοβουλίες:

α.   Βελτίωση της προβολής των Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ανάδειξη του ρόλου τους. Δείκτης: ετήσιος αριθμός εκδηλώσεων σχετικά με το έργο των εκδόσεων. 

β.   Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανοικτές στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Δείκτες: (β.1) ετήσιος αριθμός εκδηλώσεων εντός του πανεπιστημίου (β.2) ετήσιος αριθμός εκδηλώσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης (β.3) ετήσιος αριθμός εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 1. Βελτίωση της συνεισφοράς και αναγνωρισιμότητας του Πανεπιστημίου στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πρωτοβουλία: Περιοδική ηλεκτρονική Έκδοση εξαμηνιαίου δελτίου σχετικά με τις επιστημονικές επιδόσεις του Πανεπιστημίου. Δείκτης: ετήσιος αριθμός ηλεκτρονικών εκδόσεων.

 

Πόροι, Υπηρεσίες & Υποδομές

Η στρατηγική στον πυλώνα αυτόν υπηρετείται  από τρεις στόχους:

 1. Διασφάλιση ενός άριστου περιβάλλοντος και ποιότητας υποδομών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών). Πρωτοβουλία: Κατάρτιση σχεδίου αριστοποίησης χρήσεων χώρων. Παραδοτέο: σχεδιασμός και εφαρμογή τεχνολογικά ελεγχόμενης βελτιστοποίησης  στο σύστημα κράτησης χώρων.  
 2. Αύξηση της εξωτερικής χρηματοδότησης. Πρωτοβουλία: Δημιουργία επιτροπής αναζήτησης χορηγιών και δωρεών. Παραδοτέο: Σύσταση επιτροπής.
 3. Βελτιστοποίηση της κατανομής των πόρων. Πρωτοβουλία: Αναζήτηση πόρων για την ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων φοιτητών και στήριξη των ερευνητικών εργαστηρίων. Παραδοτέο: Κατάρτιση σχεδίου  αξιοποίησης των πόρων της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου και της Επιτροπής Ερευνών.