Νομοθεσία


Παρακάτω αναφέρονται οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία.

Νόμοι

 • Νόμος 4485/4 Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ 114Α')
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • Nόμος 4283/10 Σεπτεμβρίου 2014 (αριθμ. φύλλου Α/189), Άρθρο 7
  Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται. Η καταργούμενη διάταξη παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156): "2. Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι’ αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010 οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2009."
 • Νόμος 4074/11 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 88Α')
  Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (2008)
  Άρθρο 24, Εκπαίδευση, Παράγραφος 24.5: "Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες."
 • Νόμος 4009/6 Σεπτεμβρίου 2011 (ΦΕΚ 196Α')
  Πρόνοιες για τους Φοιτητές με Αναπηρία
 • Νόμος 3549/20 Μαΐου 2007 (ΦΕΚ 69Α'), άρθρο 12, παράγραφος 1
  Σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία


Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 • Νόμος 3794/4 Σεπτεμβρίου 2009 (ΦΕΚ 156 A'), άρθρο 35
 • Νόμος 4186/17 Σεπτεμβρίου 2013 (ΦΕΚ 193 Α’), άρθρο 39, παράγραφος 24
 • Νόμος 4218/10 Δεκεμβρίου 2013 (ΦΕΚ 268 Α’), άρθρο 6, παράγραφος 2
 • Νόμος 4283/10 Σεπτεμβρίου 2014 (ΦΕΚ 189 Α’), άρθρο 7


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.40.4/1/989, 12 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 1301 Β'), Άρθρο 3(vi)-Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7
  Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Υποχρεώσεις των ιστοθέσεων για προσβασιμότητα από ΑμεΑ
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/79143/Β3, 3 Ιουλίου 2009, κεφάλαιο Α, παράγραφος 6
  Εγκύκλιος περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/114344/Β3, 18 Σεπτεμβρίου 2009
  Τροποποίηση-συμπλήρωμα της παραγράφου 6 της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546, 24 Οκτωβρίου 2007 (ΦΕΚ 2065 Β')
  Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ΑμεΑ
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.151/20049/Β6, 1 Μαρτίου 2007 (ΦΕΚ 272), άρθρο 1, παράγραφος 8 και άρθρο 2, παράγραφος 5
  Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις Ατόμων με Αναπηρία για το 2007
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.5/1449/Β3, 4 Ιανουαρίου 2006
  Διευκολύνσεις σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 10366/Γ6, 30 Ιανουαρίου 2004
  Έγκριση του κώδικα Nemeth για τα μαθηματικά στη γραφή Braille
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.142/Β3/7104, 19 Δεκεμβρίου 1990
  Διευκολύνσεις σε φοιτητές με δυσλεξία


Εγκύκλιοι

 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δελτίου Τύπου, 1 Νοεμβρίου 2017
  Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-19