Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσιών


Είναι γνωστό, ότι το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι φοιτητές με πρόβλημα όρασης (τυφλοί ή άτομα με μειωμένη όραση) στη χώρα μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό. Το γεγονός αυτό επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις σπουδές τους και δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικό αίτημα των φοιτητών με πρόβλημα όρασης είναι η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, συγγράμματα, σημειώσεις, κτλ) σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχει κάποια συστηματική μέριμνα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι φοιτητές με πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά προβλήματα αναφορικά με την πρόσβασή τους σε πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη φοίτησή τους. Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο ανακοινώσεων (πρόγραμμα μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ.), σε πληροφορίες περί του προγράμματος πραγμάτωσης διαφόρων δραστηριοτήτων (συνεδρίων, φοιτητικών συνελεύσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών δρώμενων κτλ.), σε πληροφορίες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών του πανεπιστημίου (υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών, επιτροπές Κοινωνικής Πολιτικής).