Αδάμογλου Ξανθίππη
 • 2310 891.623
 • adamoglou hotmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Αδάμογλου Ξανθίππη

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣ0645)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στην οικονομική ανάλυση του φαινομένου της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, των επιχειρήσεων και γενικά της επιχειρηματικής δράσης. Το μάθημα εξετάζει τις δομές και τις τάσεις του καπιταλιστικού συστήματος που ωθούν το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις προς τη διεθνοποίηση. Αναλύονται η ιστορική διαδρομή και φάσεις της διεθνοποίησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ιστορικής περιόδου. Επιπλέον, η/ο φοιτήτρια/ητής εξοικειώνεται με αναλυτικό τρόπο με την οικονομική θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που αποτελούν τον σύγχρονο κυρίαρχο τρόπο διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Τέλος αναλύεται το κόστος και το όφελος των ΑΞΕ για τις χώρες υποδοχής και προέλευσης

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΒΣ0615)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδιορισμός και βασικά συστατικά του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράγοντες διεθνοποίησης αγορών και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Διεθνείς συναλλαγές και διεθνές νομισματικό σύστημα. Στρατηγικές άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις εξαγωγές, διεθνή παραγωγή. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΒΣ0117-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι: α) να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στη σημασία και τον ρόλο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων για την οικονομία της κάθε χώρας, τη λειτουργία των οικονομικών οργανισμών, την ανάλυση, περιγραφή και σημασία του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και των επιμέρους στοιχείων που τα αποτελούν, β) να αποσαφηνίσει βασικούς ορισμούς και έννοιες σχετικά με το αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης και των βασικών λειτουργιών της διοίκησης της επιχείρησης, γ) να προσδιορίσει και να εξετάσει τον ρόλο των διοικητικών στελεχών και τη φύση του έργου τους και δ) να ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/ητές να βελτιώσουν και να χρησιμοποιήσουν τις αναλυτικές και κριτικές τους δεξιότητες μέσα από τη μελέτη και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

  • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (ΒΣ0720)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδιορισμός διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βασικά συστατικά του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με κυρία έμφαση στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό, νομικό, πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ρόλος και λειτουργία των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.