Αδάμογλου Ξανθίππη
 • 2310 891.623
 • adamoglou hotmail.com
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Αδάμογλου Ξανθίππη

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΒΣ0645)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στην οικονομική ανάλυση του φαινομένου της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, των επιχειρήσεων και γενικά της επιχειρηματικής δράσης. Το μάθημα εξετάζει τις δομές και τις τάσεις του καπιταλιστικού συστήματος που ωθούν το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις προς τη διεθνοποίηση. Αναλύονται η ιστορική διαδρομή και φάσεις της διεθνοποίησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ιστορικής περιόδου. Επιπλέον, η/ο φοιτήτρια/ητής εξοικειώνεται με αναλυτικό τρόπο με την οικονομική θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) που αποτελούν τον σύγχρονο κυρίαρχο τρόπο διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Τέλος αναλύεται το κόστος και το όφελος των ΑΞΕ για τις χώρες υποδοχής και προέλευσης

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   (ΒΣ0615)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδιορισμός και βασικά συστατικά του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παράγοντες διεθνοποίησης αγορών και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Διεθνείς συναλλαγές και διεθνές νομισματικό σύστημα. Στρατηγικές άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση στις εξαγωγές, διεθνή παραγωγή. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

  • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (ΒΣ0720)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδιορισμός διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βασικά συστατικά του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με κυρία έμφαση στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό, νομικό, πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ρόλος και λειτουργία των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.