Δανιηλίδου Αθηνά
 • adaniilidou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γραφείο ΚΖ, 308

  Δανιηλίδου Αθηνά

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής ΕΚπαίδευσης
  • MSc στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
  • PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΣΕ0611)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Το μάθημα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γνώσεις για τη συναισθηματική νοημοσύνη και δεξιότητες για την εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξή της. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • να περιγράψουν τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα των Goleman, Bar-On, Mayer, Salovey, & Caruso, Petrides, κ.ά.)
  • να επιλέγουν τα κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία για τη μέτρησή της 
  • να συνδυάζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα ψυχομετρικά εργαλεία για να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν ή/και να αξιολογούν προγράμματα για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης 
  • να συνθέτουν και να οργανώνουν τις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης για να προτείνουν νέες εφαρμογές της έννοιας στην εκπαίδευση ή την εργασία (π.χ. προγράμματα εκπαίδευσης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων)
  • να εξετάσουν και να διαφοροποιήσουν τους παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την επιτυχία των εκάστοτε προγραμμάτων ή των εφαρμογών της συναισθηματικής νοημοσύνης

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το μάθημα προσφέρει θεωρητική γνώση και πρακτική-βιωματική εμπειρία για τις εφαρμογές της συναισθηματικής έννοιας στην εκπαίδευση και την εργασία. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος, περιγράφονται τα σύγχρονα μοντέλα για την ερμηνεία της συναισθηματικής νοημοσύνης (π.χ., τα μοντέλα των Goleman, Bar-On, Mayer, Salovey, & Caruso, Petrides, κ.ά.) και τα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουν εκπονηθεί για τη μέτρησή της. Συζητείται η κριτική που ασκείται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και οι σχέσεις της με παράγοντες ατομικών διαφορών (όπως η ηλικία και το φύλο), με άλλες ψυχολογικές έννοιες (όπως η γνωστική νοημοσύνη και η προσωπικότητα), με διάφορες όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς (όπως η ακαδημαϊκή επίδοση και οι διαπροσωπικές σχέσεις), κ.ά.

  Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να εφαρμόσουν οι ίδιοι/ες ορισμένα ενδεικτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων και στον εργασιακό χώρο. Διδάσκονται οι αρχές, οι προϋποθέσεις, και τα βήματα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος και δίνονται παραδείγματα προγραμμάτων που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Τέλος, γίνεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στα παραπάνω.