Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
 • 2310 891.733
 • ai uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 221

  Ιωαννίδου Αλεξάνδρα

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  Διδακτικό Προσωπικό


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Νεότερες και Σύγχρονες Σλαβικές Λογοτεχνίες και Σλαβικός Πολιτισμός

  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • STATE, INTELLIGENTSIA AND WOMEN'S WRITING IN EASTERN EUROPE 20th CENTURY
   (ΒΣ604-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα «Κράτος, διανόηση και γυναικεία γραφή στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη τον 20ό αιώνα» ασχολείται με θέματα λογοτεχνικής και φιλοσοφικής γραφής των Ευρωπαίων γυναικών της διανόησης. Εξετάζεται η έννοια «διανόηση» απέναντι στην κρατική εξουσία και το μεγάλο δίλημμα της γυναικείας γραφής, που αφιερωμένη στο όραμα της γυναικείας χειραφέτησης, είδε τη βίαιη διάλυση των οραμάτων για μια δίκαιη κοινωνία να συμπαρασύρει και την πραγμάτωση των δικών τους ονείρων. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα συζητήσουμε ιστορικά γεγονότα και τις αντιδράσεις των γυναικών εκπροσώπων της διανόησης σε αυτά. Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν εργασίες μικρής έκτασης πάνω σε διαφορετικά αντικείμενα σε εβδομαδιαία βάση και μια μεγαλύτερη στις τελευταίες συνεδρίες του μαθήματος. Η αξιολόγησή τους θα προκύψει από τη συνολική συμμετοχή τους και απόδοση.

   

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
   (ΒΣΑ607-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ607-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO213/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

  -          Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης, απόκτηση γνώσης για την πρώτη επιστημονική προσέγγιση της μεταφραστικής διαδικασίας

  -          Βασικές μεταφρασιολογικές έννοιες

  -          Προβληματισμός και συζήτηση πάνω σε υπάρχουσες μεταφράσεις και τους τρόπους τους

  -          Άσκηση σε μετάφραση πάνω σε μικρά λογοτεχνικά κείμενα και παρουσίασή τους

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

  -          Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών

  -          Δόμηση επιχειρηματολογίας κριτικής της μετάφρασης

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Μετάφραση με τη χρήση onlineλεξικών

  Εξοικείωση και χρήση βάσεων δεδομένων με λογοτεχνικά κείμενα

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι διττό: Από τη μία επιθυμεί να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία της μετάφρασης, και από την άλλη να τους μυήσει στους προβληματισμούς, τις δυσκολίες, αλλά και τη μαγεία της τέχνης της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στο μάθημα επιλέγονται συγκεκριμένα μικρά λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά ή πεζά) ή αποσπάσματα μεγαλύτερων έργων στις γλώσσες που γνωρίζουν οι φοιτητές και επιχειρείται:

  1/ Κατά μόνας μετάφραση και ακολούθως παρουσίαση των μεταφράσεων στην τάξη και συζήτηση πάνω σε αυτές.

  2/ Συλλογική προσπάθεια μετάφρασης μικρού ποιητικού έργου με ρυθμό και ομοιοκαταληξία κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ωρών του μαθήματος με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός κοινού μεταφράσματος.

  Συγχρόνως οι φοιτητές μαθαίνουν σημαντικές παραμέτρους του επαγγέλματος του μεταφραστή όπως αυτό ασκείται στη χώρα μας (εκδόσεις, σχέσεις με επιμελητές και εκδότες, αμοιβές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, νομοθεσία κλπ.).

  Η βιβλιογραφική έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά-μεταφραστικά «γεγονότα» και η συζήτηση πάνω σε αυτά αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τμήμα του μαθήματος.

  Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση και ο σχολιασμός μικρών συνεντεύξεων των σημαντικότερων μεταφραστών λογοτεχνίας που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (παρακολουθούμε στην τάξη online τη σειρά εικοσάλεπτων συνεντεύξεων που ετοίμασε ομάδα φοιτητών λογοτεχνικής μετάφρασης του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ επι σειρά ετών στο πλαίσιο των Εκθέσεων Βιβλίου της ΔΕΘ), καθώς και η κριτική προσέγγιση συγκεκριμένων «στιλ» λογοτεχνικής μετάφρασης και συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά καθενός από τους «τρόπους» αυτούς.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση διαδραστικού πίνακα

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαδραστική διδασκαλία

  40

  Εργαστήριο μετάφρασης

  40

  Συζήτηση και κριτική ανάλυση κειμένων

  40

  Συγγραφή εργασίας

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  -          Αξιολόγηση βάσει της συμμετοχής τους μέσα στην τάξη, παρουσίαση εργασιών μέσα στην τάξη (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική), συγγραφή τελικής απαλλακτικής εργασίας

   

  Η γλώσσα της αξιολόγησης θα είναι τα ελληνικά. Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική, και θα περιλαμβάνει τις ασκήσεις μέσα στην τάξη, τρεις μικρές μεταφραστικές δοκιμασίες στο σπίτι με παρουσίαση ακολούθως στο μάθημα, καθώς και την τελική εργασία.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Μαρία Παπαδήμα (επιμ.), Πολίτες της Βαβυλωνίας. Οι μεταφραστές και ο λόγος τους. Αθήνα: Εκδ. «Νήσος» 2021 (= «Αιχμές», 3).

  2. George Steiner, Μετά τη Βαβέλ. Όψεις της Γλώσσας και της Μετάφρασης. Μετ/ση Άρης Μπερλής. Αθήνα 2004: Εκδ. Scripta.

  3. Νάσος Βαγενάς, Ποίηση και Μετάφραση. Αθήνα 2004: Εκδ. «Στιγμή»

  4. Αχιλλέας Κυριακίδης, Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες και η αγωνία της μετάφρασης. Αθήνα 2019: Εκδ. «Πατάκης».

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: περιοδικό «Μετάφραση». Διευθύντρια-επιμελήτρια έκδοσης: Οντέτ Βαρών-Βασάρ.

   

   

  • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ (ΑΝ., ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
   (ΒΣΑ608-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ608-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄ & Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO213/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

  -          Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας

  -          Βασικές έννοιες θεωρίας

  -          Συζήτηση πάνω στην έννοια της λογοτεχνίας, στις προσπάθειες δημιουργίας μιας «επιστήμης της λογοτεχνίας», στη λογοτεχνική ανάλυση

  -          Έμφαση στη θεωρία της πρόσληψης, καθώς και στη θεωρία του μεταμοντέρνου πάνω σε πολύ συγκεκριμένα κείμενα, όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα

  -          Προβληματισμός πάνω στη συμβολή της λογοτεχνίας στην κατανόηση του πολιτικού και κοινωνικού σύγχρονου γίγνεσθαι

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

  -          Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών

  -          Δόμηση επιχειρηματολογίας θεωρίας της λογοτεχνίας

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Εξοικείωση και χρήση βάσεων δεδομένων με λογοτεχνικά κείμενα

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι διττό: Από τη μία επιθυμεί να εισαγάγει τους φοιτητές στη θεωρία της λογοτεχνία, και από την άλλη να τους μυήσει σε σύγχρονα λογοτεχνικά έργα από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια (σε μετάφραση). Στο μάθημα επιλέγονται συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα σύγχρονα, ει δυνατόν του 21ου αιώνα ή αποσπάσματα μεγαλύτερων έργων και επιχειρείται:

  1/ Η κριτική παρουσίαση και συζήτηση του περιεχομένου τους σε συνάρτηση με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις του σήμερα

  2/ Συνάρτησή τους με τη θεωρία της λογοτεχνίας, κατανόηση της εξέλιξης της λογοτεχνικής έκφρασης. Συζήτηση για τον ρεαλισμό και το μεταμοντέρνο στη λογοτεχνία

  Η βιβλιογραφική έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά «γεγονότα» και η συζήτηση πάνω σε αυτά αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τμήμα του μαθήματος.

  Επίσης προβλέπεται η παρακολούθηση και ο σχολιασμός συνεντεύξεων και θεωρητικών έργων σημαντικών λογοτεχνών από τις υπό εξέταση περιοχές καθώς και η κριτική προσέγγιση συγκεκριμένων «στιλ» λογοτεχνικής γραφής και συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά καθενός από τους «τρόπους» αυτούς.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση διαδραστικού πίνακα

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαδραστική διδασκαλία

  40

  Εργαστήριο μετάφρασης

  40

  Συζήτηση και κριτική ανάλυση κειμένων

  40

  Συγγραφή εργασίας

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Αξιολόγηση βάσει της συμμετοχής τους μέσα στην τάξη, παρουσίαση εργασιών μέσα στην τάξη (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική), συγγραφή τελικής απαλλακτικής εργασίας

  Η γλώσσα της αξιολόγησης θα είναι τα ελληνικά. Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική, και θα περιλαμβάνει τις ασκήσεις μέσα στην τάξη παρουσίαση ακολούθως στο μάθημα, καθώς και την τελική εργασία.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. ΤέριΉγκλετον, Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Αθήνα: «Οδυσσέας» 1996.

  2. FredricR. Jameson, Το μεταμοντέρνο. Ή η πολιτισμική κριτική του ύστερου καπιταλισμού. (Μετ/ση Γιώργος Βάρσος) Αθήνα: «Νεφέλη» 1999.

  • ΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΒΣΑ602-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

   

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακές σπουδές

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ602-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΤΕΧΝΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO195/

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πεδίο της λογοτεχνίας  και της τέχνης. Παρακολουθεί την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας των χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης  σε συνάρτηση με τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη προσέλαβε τις πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Ταυτόχρονα εξετάζεται το πολιτικό πλαίσιο και οι κοινωνικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις που οδήγησαν στην εμφάνιση βασικών αισθητικών κατευθύνσεων.

  Γενικές Ικανότητες

  Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια,

  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικότερα θα εξεταστούν:

  • Η καλλιτεχνική  δημιουργία στο πλαίσιο των εθνικών κρατών στην ΝΑ Ευρώπη και ο ρόλος της τέχνης στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας.
  • Θέματα τέχνης και αισθητικής από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα και αισθητικές τάσεις από την ηθογραφία στον μοντερνισμό και από τις πρωτοπορίες στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, την ανεπίσημη τέχνη έως και τη νεότερη εννοιολογική τέχνη.
  • Ο ρόλος της τέχνης και της κουλτούρας στην μετακομμουνιστική Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη καθώς και ο επαναπροσδιορισμός της τέχνης και της κουλτούρας τόσο του Εαυτού, όσο και του Άλλου μετά την πτώση του κομμουνισμού και των νέων προκλήσεων.
  • Θέματα σύνθεσης των τεχνών καθώς και η ένταξη της τέχνης στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική.

  Αναλυτική περιγραφή

  Εβδομάδα 1    Εισαγωγή

  Εβδομάδα 2    Η Ιστορική Ζωγραφική στις χώρες της  Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης 19ος αι.

  Εβδομάδα 3    Η Ιστορική Ζωγραφική στις χώρες της  Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης 19ος αι.

  Εβδομάδα 4    Η Ιστορία της Τέχνης στη Σλοβενία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 5    Η Ιστορία της Τέχνης στην Κροατία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 6    Η Ιστορία της Τέχνης στη Σερβίας του 20ου αι

  Εβδομάδα 7    Η Ιστορία της Τέχνης στη Ρουμανία του 20ου αι. 

  Εβδομάδα 8    Η Ιστορία της Τέχνης στη Βουλγαρία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 9    Η Ιστορία της Τέχνης στη Βοσνία Ερζεγοβίνη του 20ου αι.

  Εβδομάδα 10  Η Ιστορία της Τέχνης στο  Μαυροβούνιο του 20ου αι.

  Εβδομάδα 11  Η Ιστορία της Τέχνης στη  Βόρεια Μακεδονία του 20ου αι.

  Εβδομάδα 12  Εξέταση εργασιών Επισκόπηση  Συμπεράσματα

  Εβδομάδα 13  Εξέταση εργασιών Επισκόπηση  Συμπεράσματα

  4.     ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία: Η χρήση του compus διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με την ανάρτηση και τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου μαθήματος, των σημειώσεων διαλέξεων και ερωτήσεων ανασκόπησης. Προετοιμασία παρουσιάσεων σε μορφή PowerPoint για τις ανάγκες του μαθήματος, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος, προκειμένου να διευκολύνουν τη φοιτητική προετοιμασία και συστηματοποίηση του αντικειμένου των διαλέξεων. Η χρήση παρουσιάσεων PowerPoint στην τάξη αποφεύγεται ωστόσο συνειδητά καθώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, περιορίζει τόσο τη διαδραστικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και την κριτική ικανότητα των φοιτητριών/ητών.

  Μαθησιακά βοηθήματα: Σημειώσεις διαλέξεων και πρόσθετη βιβλιογραφία αναρτώνται στην ιστοσελίδα compus του μαθήματος και επικαιροποιούνται τακτικά.

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτήτριες/ητές: Μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και της ιστοσελίδας του compus του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Σεμινάρια

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξαμηνιαία εξέταση είναι κατά κανόνα γραπτή. H προφορική εξέταση εξαμήνου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος που καθιστά αδύνατη ή ακατάλληλη τη γραπτή εξέταση.

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των ως άνω μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος, όπως αυτά ρητά αναγράφονται στο syllabus του μαθήματος, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα compus.

  5.     ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία:

  • ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ KAI ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ Σταυρούλα Μαυρογένη , Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
  • ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Σταυρούλα Μαυρογένη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,2018
  • Η Τέχνη του δέκατου ένατου αιώνα Μια κριτική Ιστορία Επιμέλεια Μίλτος Παπανικολάου, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2020
  • LIKOVNE KOLONIJE U KULTURNIM SISTEMIMA BOSNE I HERCEGOVINE,  Siniša Vidaković,  Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2018
  • Η καλλιτεχνική απεικόνιση του «αιγαιατικού» ζητήματος στο έργο του Kole Manev, Σταυρούλα Μαυρογένη,επιμέλεια Κωνσταντίνος Φωτιάδης Σοφία, Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012
  • Cusak T. (2003), “Introduction: Art, Nation and Gender”, στο T. Cusack και S.
  • Bhreathnach-Lynch (επιμ.), Art, nation and gender: ethnic landscapes, myths, and
  • mother-figures, Εδιμβούργο, σ. 5-11.
  • Ristovski B. (2009), Makedonska Enciklopedija [Μακεδονική Εγκυκλοπαίδεια], τόμ.
  • Α΄-Β΄, Σκόπια.
  • Srbinovska S. (2005), “Making the Identity through Memory of the Images and
  • Words”, Hannu Salmi (επιμ.), History in Words and Images, Turku, σ. 37-52
  • Το έργο του Oton Iveković (1869-1939) στο πλαίσιο της καλλιέργειας της εθνικής κροατικής ταυτότητας», Σταυρούλα Μαυρογένη,  ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο,   Ελληνική Ιστορική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, στις 25-27 Μαΐου 2012 και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.
  • Η συμβολή της ιστορικής ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα στην αφύπνιση εθνικής συνείδησης στη Σερβία, Σταυρούλα Μαυρογένη, επιμέλεια ΕλένηΓ. Γαβρά, Κλεον΄λικη Π. Γκίουφη, Γεώργιος Π. Τσότσος, «Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια 17ος -20ος αιώνας» Εκδόσεις Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, 2015
  • «Public Art in FYROM: From Tito to Alexander the Great», Σταυρούλα Μαυρογένη, στο περιοδικό Macedonian Studies Journal, Journal of the Australian Institute of Macedonian Studies, Melbourne, Australia, 2/2015, Issue 1, 63-73
  • Το Σλαβικό Έπος του Αλφόνσο Μούχα στο πλαίσιο της διάδοσης των πανσλαβιστικών ιδεών»,Σταυρούλα Μαυρογένη
  • Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ψηφιακή επετηρίδα της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων Fragmenta Hellenoslavica, 2/2015, https://ejournals.lib.auth.gr/fragmenta/article/view/5292, 213-238.
  • «Εικονογραφώντας την πορεία από την ήττα στην εποποιία», σταυρούλα Μαυρογένη, συλλογικός τόμος προς τιμήν του Ομότιμου καθηγητή της Ιστορίας τους Τέχνης, Μιλτιάδη Παπανικολάου, επίκεντρο, 2016

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (23 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • «Στην επικράτεια της καθαρής ποίησης ή περί της πεζογραφίας του Μπρούνο Σουλτς» Επίμετρο στην έκδοση των Απάντων του Μπρούνο Σουλτς (μετ/ση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου). Αθήνα: Καστανιώτης 2019: 443-461.
   • «Τα χειρόγραφα δεν καίγονται». Επίμετρο στην έκδοση: Michail Bulgakov, Ο μετρ και η Μαργαρίτα. Αθήνα: «Μίνωας» 2019, σσ. 599-606.
   • «Αντόν Τσέχοφ: Μια δημιουργική πορεία». Πρόλογος στην έκδοση: Αντόν Τσέχοφ, Διηγήματα και Νουβέλες. Αθήνα: Ψυχογιός 2019, σσ. 11-20.

   2018

   • [Από κοινού με Iliana Genew-Puhalewa] “Koncept Europa (ΕΥΡΩΠΗ) w nowogreckim językowym obrazie świata”, Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. (Red. Jerzy Bartmiński, Wojciech Chlebda) Lublin-Opole: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 2018, 95-136.

   2017

   • «Πετρούπολη ή μια διατάραξη της γεωμετρίας της πόλης αλλά και της μυθιστορηματικής γραφής». Επίμετρο και χρονολόγιο, στο: Αντρέι Μπέλυ, Πετρούπολη. Αθήνα: Κίχλη 2017, σσ.720-747.

   2016

   • «Η εισαγωγή της σοβιετικής λογοκρισίας στην Ελλάδα: Τρία παράλληλα ‘επεισόδια’ στη λογοτεχνική ζωή Ελλάδας και ΕΣΣΔ». Πηνελόπη Πετσίνη-Δημήτρης Χριστόπουλος, Η λογοκρισία στην Ελλάδα. Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 2016: 156-163.
   • «Τολστόι και Όργουελ˙ ή δύο επάλληλες εξεγέρσεις με αφορμή τον Σαίξπηρ». Λέων Τολστόι, Για τον Σαίξπηρ και το δράμα. Αθήνα: «Μίνωας» 2016: 7-22.

   2015

   • „Blaže Koneski, his Successors, and the Peculiar Narrative of a Late Standardization in the Balkans.” Διάλεξη στο συνέδριο της INALCO στον Παρίσι με τίτλο “Processus et typologie de standardisation linguistique: Balkans et Méditerranée”, 6-7 Απριλίου 2012. Εκδόθηκε στον τιμητικό τόμο για τα 65α γενέθλια του καθ. Wolfgang Dahmen: Th. Kahl, J. Kramer, E. Prifti (Hg.), Romanica et Balcanica. München 2015: 367-376.
   • «Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ: Ο μαιτρ και η ιατρική, η επανάσταση, ο δικτάτορας». Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ, Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού. Αθήνα: «Ποικίλη Στοά» 2015: 7-16.
   • “Dostoevsky and the Death Penalty”. Dostoevsky Monographs 1: “Dostoevsky and Christianity” ed. by Jordi Morillas, Moscow 2015: 144-162.

   2013

   • «Η μαγική παντοδυναμία της μυθοπλασίας. Ο Αλεξάντρ Γκριν και τα Πορφυρά Πανιά.» Επίμετρο στο: Αλεξάντρ Γκριν, Τα πορφυρά Πανιά. Μτ/ση Ιοκάστη Καμμένου, Αθήνα: «Κίχλη» 2013: 157-205.

   2009

   • (4) [επιμέλεια από κοινού με Christian Voss] Spotlights on Russian and Balkan Slavic Cultural History. (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, vol. 4) München-Berlin 2009: Verlag Otto Sagner.
   • Spotlights on Russian and Balkan Slavic Cultural History. Eds. Alexandra Ioannidou and Christian Voss. (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, vol. 4) München-Berlin 2009
   • “ ‘Alexander Pushkin: Russian cartoonist. Lived in the 18th century in Moscow’ or Slavic Studies in Greece today. Επίμετρο στο: Spotlights on Russian and Balkan Slavic Cultural History. Eds. Alexandra Ioannidou and Christian Voss. (= Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, vol. 4) München-Berlin 2009: Verlag Otto Sagner: 277-280.

   2008

   • Η υπόθεση Γκράνιν. Η δίκη της «Επιθεώρησης Τέχνης» και η απολογία του Κ. Κουλουφάκου.Aθήνα 2008: εκδόσεις «Καστανιώτη» [Για το βιβλίο αυτό, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο χρονικού-μαρτυρίας του έτους 2009].
   • «Ένας περιπλανώμενος και διαρκώς μεταβαλλόμενος ήρωας του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου: Ο Τσαπάεφ του D. Furmanov στην ΕΣΣΔ, την Ελλάδα και τη σύγχρονη Ρωσία». Στο: Μνήμες και λήθη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου). Επιμ. Ρ.βαν Μπουσχότεν, Τ. Βερβενιώτη, Ε. Βουτυρά κ.ά. Θεσσαλονίκη 2008: εκδ. «Επίκεντρο»: 405-421.

   2003

   • Ιωαννίδου Αλ., «Η ρωσική λογοτεχνία του 20ού αιώνα, ο Βλαντίμιρ Μακάνιν και η Ρωσία του σήμερα», Επίμετρο στο: Βλαντίμιρ Μακάνιν, Άντερκραουντ ή ένας ήρωας του καιρού μας. Μυθιστόρημα, Μετ. Αλ. Ιωαννίδου, Εκδόσεις Καστανιώτη, σσ. 617-627, Αθήνα 2003.

   2001

   • Εμπειρίκος Λ., Αλ. Ιωαννίδου, Ε. Καραντζόλα, Λ. Μπαλτσιώτης, Δ. Χριστόπουλος, Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα. Αρβανίτικα, βλάχικα, γλώσσες της μειονότητας της Δ. Θράκης, σλαβικές διάλεκτοι της Μακεδονίας, (Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων) Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

   2000

   • Ιωαννίδου Αλ., «Σημείωμα του μεταφραστή», στο έργο του Michail Bachtin, Ζητήματα της ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, Μετ. Αλ. Ιωαννίδου, Εκδόσεις «Πόλις», Αθήνα 2000.

   1999

   • Ioannidou, Al., “Questions on the Slavic Dialects of Greek Macedonia”, in Ars Philologica. FESTSCHRIFT FÜR BALDUR PANZER ZUM 65. GEBURTSTAG. K. Grünberg and W. Potthoff (eds.), pp.55-68, Frankfurt 1999.

   1998

   • Ιωαννίδου Αλ., Επιμέλεια του τρίτου μέρους του τόμου «Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα. Αρβανίτικα, βλάχικα, γλώσσες της μειονότητας της Δ. Θράκης, σλαβικές διάλεκτοι της Μακεδονίας» του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, Αθήνα 2001: εκδόσεις Αλεξάνδρεια-με τίτλο «Διημερίδα για τις σλαβικές διαλέκτους της Μακεδονίας, σσ. 143-280, Πάντειο Πανεπιστήμιο 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1998.

   1997

   • Ιωαννίδου, Αλ., «Τα σλαβικά ιδιώματα στη Μακεδονία:Γλωσσολογικές προσεγγίσεις και πολιτικές αποκλίσεις», Ταυτότητες στη Μακεδονία, Β. Γούναρης (επιμ.), Εκδόσεις Παπαζήσης, σσ.89-101, Αθήνα 1997.

   1996

   • Ioannidou, Al., Humaniorum Studiorum Cultores. Die Gräkophilie in der russischen Literatur der Jahrhundertwende am Beispiel von Leben und Werk Innokentij Annenskijs und Vjačeslav Ivanovs.(Heidelberger Publikationen zur Slavistik/m Literaturwissenschaftliche Reihe, Bd. 2), Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York 1996.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (17 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2016

    • “Import of Soviet censorship into Greece, or how Greek Intellectuals had to stand Trial for the Publication of a Soviet Short Story which was condemned by Khrushchev”. Colloquia Balcanica, no. 4, The Image of Russia on the Balkans (eds. J. Sujecka and K. Usakiewicz), Warsaw 2016: 243-253.

    2015

    • «Η εξέγερση της Κρονστάνδης» (Παρουσίαση της νέας έκδοσης του βιβλίου του Άρη Αλεξάνδρου «Η εξέγερση της Κρονστάνδης», εκδ. «Πανοπτικόν» 2015) , The Athens Review of Books, 2015, τχ. 64, Ιούλιος 2015, σελ. 22-23.
    • «Κρατικό βραβείο μετάφρασης της μετάφρασης», The Athens Review of Books, τχ. 63, Ιούνιος 2015: 27-29.

    2013

    • “The new Greek nationalism. The idea of a “bad” Europe, a “friendly” Russia, and a “forgotten” America» (= Ο νέος ελληνικός εθνικισμός. Η «κακιά» Ευρώπη, η «φίλη» Ρωσία και η «ξεχασμένη» Αμερική) Foreign Affairs Athens, July 2013.
    • «Η μετάφραση ως «μετεμψύχωση» Άρης Αλεξάνδρου-Λέων Τολστόι», The Athens Review of Books, τχ. 37, Φεβρουάριος 2013: 21-25.
    • “Literature against Concealment and Distortion, or: The True Story of the Egejci”. Colloquia Balcanica, vol. 2, Warsaw 2013: 389-413.
    • «Αναμνήσεις από τη «Χώρα των Θαυμάτων» — Ένας Γάλλος και τέσσερις Έλληνες συγγραφείς στην ΕΣΣΔ») - (part 1), The Athens Review of Books, vol. 34, November 2012: 38-42 and (part 2) The Athens Review of Books, vol. 35, December 2012: 55-58.

    2012

    • «Τα ποιήματα είναι η καλή πλευρά της σιωπής». Βισλάβα Σιμπόρσκα (1923-2012), The Athens Review of Books, τχ. 27, Μάρτιος 2012: 11-13.

    2006

    • «Η απόρριψη της θανατικής ποινής στο έργο του Ντοστογιέφσκι», Σύγχρονα Θέματα Ιανουάριος-Μάρτιος 2007, τ. 96: 69-76.

    2005

    • “Political Aspects of Russian Literature Reception in Greece: Aris Alexandrou and Mitsos Alexandropoulos”. Slavica Gandensia 2005 (32): 89-104.

    2001

    • Ioannidou, Al., Voss, Chr., “Die letzten Kodifizierungsversuche des Pomakischen und ihre ethnopolitische Dimension”, DIE WELT DER SLAWEN, vol.XLVI, pp.233-250,2001.

    1999

    • Ιωαννίδου, Αλ., «Η ημερίδα του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων για τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα», ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, τ.68-69-70, σσ.11-13, Ιούλιος 1998-Μάρτιος 1999.
    • Ιωαννίδου, Αλ., «Σλαβικά κείμενα σε ελληνική γραφή: Δυο ανέκδοτες επιστολές του κομιτατζή Αποστόλ Πετκόφ», ΙΣΤΩΡ, τ.11, σσ.53-68, 1998 (1999).

    1995

    • Ιωαννίδου Αλ., «Η φιλοσοφία του χρήματος στο Ντοστογιέφσκη», τ. 137(1627), σσ. 533-544 Νέα Εστία 1995.
    • Ιωαννίδου, Αλ., «Γλώσσες και εθνικές ομάδες της Μακεδονίας στο έργο της Π.Σ. Δέλτα», ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, τ.7, σσ.52-65, 1995.
    • Ioannidou, Al., “Das Abecedar, philologisch betrachtet”, DIE SLAWISCHEN SPRACHEN, vol.46, pp.89-101, 1995.

    1994

    • Ιωαννίδου Αλ., «Η διαβαλκανική μνήμη στις ιστορικές παραδόσεις της Βουλγαρίας», τ. 136(1619), σσ. 181-189, Νέα Εστία 1994.
    • Συνέδρια (8 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2015

     • “Greece's new nationalism: Europe versus Russia - Identities "in-between". In: Tanja Zimmermann, Aleksandar Jakir (eds.), Europe and the Balkans. Decades of „Europeanization“. Würzburg: Königshausen und Neuman 2015: 95-103.
     • "Σκέψεις και διαπιστώσεις σχετικά με τη ρωσόφωνη μεταναστευτική λογοτεχνία στην Ελλάδα". Πρακτικά του Συνεδρίου «Ξένοι Μετανάστες στην Ελλάδα», Αθήνα 2014: 73-85.

     2011

     • “Travel Writing: Greek Intellectuals in the Soviet Union”. Semantyka Rosji na Bałkanach. Ed. by Jolanta Sujecka, Warsaw 2011 (= Colloquia Balkanica 1): 129-148.

     2007

     • “The Scientific Status as a Patriotic Mission: The Self-Determination of the Linguist in the Correspondence between Ljubomir Miletič and Vatroslav Jagić”. Στο: Language, Society, History: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12.11.2001 (Ed. T. Christidis), Thessaloniki 2007:373-392.
     • “The Scientific Status as a Patriotic Mission: The Self-Determination of the Linguist in the Correspondence between Ljubomir Miletič and Vatroslav Jagić”. Στο: Language, Society, History: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12.11.2001 (Ed. T. Christidis), Thessaloniki 2007:373-392.

     2005

     • Ιωαννίδου Αλ., Βλαβιανού Αν., «Oι λογοτεχνικές σπουδές στα Ανοικτά Πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας: Μια κριτική παρουσίαση”, (υπό δημοσίευση, στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2005).

     2000

     • Ιωαννίδου, Αλ., «Η λογοτεχνία ενάντια στον εθνικισμό των σχολικών βιβλίων: Η εικόνα των Τούρκων σε Έλληνες συγγραφείς», Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: Η Εικόνα του 'Αλλου" / Γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών, Θεσσαλονίκη 16-18.19.1998 (Επιμ. Α. Καψάλης, Κ. Μπονίδης, Α . Σιπητάνου). Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου, «Georg Eckert - Ιnstitut», Unesco, Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, σσ.393-406, Αθήνα 2000.
     • Ioannidou, Al., “Neues zu den slavischen Dialekten Griechenlands“, Die Sprachliche Situtation in der Slavia Zehn Jahre Nach der Wende, Beiträge zum Internationalen Symposium des Slavischen Instituts der Universität Heidelberg vom 29, September bis 2, Oktober 1999, Baldur Panzer(ed.): Peter Lang, pp.289-303, Frankfurt 2000.
     • Άλλα (20 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2016

      • «Η απόφαση του μεταφραστή να χάσει για να κερδίσει. Μερικές σκέψεις για τη σύγχρονη έμμετρη ρωσική ποίηση στα ελληνικά με αφορμή το Ρέκβιεμ της Άννας Αχμάτοβα». Υπό έκδοση στον τόμο των Πρακτικών της ημερίδας για τη μετάφραση (επιμ. Καθ. Μαρία Παπαδήμα) που έλαβε χώρα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, στις 25.5.2016.

      2015

      • «Αντιφρονούντες λογοτέχνες στην ΕΣΣΔ τη δεκαετία του 1960 στο έργο των Λ. Ουλίτσκαγια και Β. Μακάνιν». Διάλεξη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 12.5. 2015.

      2013

      • «Taschko Georgievski und Kica Kolbe über das Abenteuer der Ägäis-Makedonier in den frühen 50er Jahren: Ein Generationswechsel», Τετάρτη, 27.2.2013, Διάλεξη στο σλαβολογικό ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ιένας.
      • «Privatisierung im Erziehungs- und Bildungswesen in Griechenland. Zur Umgestaltung der europäischen Bildungslandschaft. Speech held at a round-table discussion organized by the Rosa Luxemburg foundation, in Berlin, Germany, on March 8th 2013» http://www.rosalux.de/news/39275/privatisierung-im-erziehungs-undbildungswesen-in-griechenland.html
      • «Privatisierung im Erziehungs- und Bildungswesen in Griechenland. Zur Umgestaltung der europäischen Bildungslandschaft. Speech held at a round-table discussion organized by the Rosa Luxemburg foundation, in Berlin, Germany, on March 8th 2013»

      2012

      • Διάλεξη στη «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ο μετανάστης αυτοβιογραφείται», στις 12.3.2012.
      • „Die deutsche Slawistik in und über Griechenland.“ Διάλεξη στο 12ο συνέδριο της Ομάδας Εργασίας για τις Νεοελληνικές Σπουδές, Αμβούργο 21-23. Ιουνίου 2012.

      2005

      • _Violence from Soviet to Post-Soviet Russian Literature, Ετήσιο διεθνές ετήσιο συνέδριο της British Association for Slavonic and East European Studies στο Cambridge της Αγγλίας. (1-4.4.) Απρίλιος 2005.
      • Ιωαννίδου Αλ., Διάλεξη με θέμα “Import of Censorship: Soviet Literature Reception in Greece”, Διεθνές συνέδριο με θέμα: “Censorship and Access to Information: History and the Present” που έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας υπό την αιγίδα του IFLA Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (14-16.3.) Μάρτιος 2005.

      2004

      • Ιωαννίδου Αλ., Διάλεξη με θέμα: “Aspects of Russian Literature Reception in Greece: Aris Alexandrou and Mitsos Alexandropoulos”,Διεθνές συνέδριο με θέμα “Perspectives on Slavistics” που έλαβε χώρα στη Λουβαίνη του Βελγίου, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Λουβαίνης, (14-17.9.) Σεπτέμβριος 2004.

      2001

      • Ιωαννίδου Αλ., Διεθνές συνέδριο με θέμα «Γλώσσα- Κοινωνία–Ιστορία: Τα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη 11-12.11.2001, οργ. Υπουργείο Παιδείας και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, (11.11.-12.12) Νοέμβριος 2001(υπό δημοσίευση).

      1998

      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Project on Ethnic Relations” και το Ινστιτούτο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων “Georg Eckert” στο Plovdiv της Βουλγαρίας με θέμα την απάλειψη του εθνικισμού από τα σχολικά βιβλία των Βαλκανίων, (1.-3.5.) Μάιος 1998.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή σε διημερίδα του «Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων» και του Πάντειου Πανεπιστήμιου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα για τις σλαβικές διαλέκτους στην Ελλάδα, (31.10.-1.11) Νοέμβριος 1998.

      1995

      • Ιωαννίδου Αλ., Διάλεξη σχετική με τη χρήση ξένων γραφών σε ελληνικά κείμενα στην «Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στην Αθήνα 27.04.1995.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργάνωσε το «Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής» (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «Ζητήματα Ταυτοτήτων στη Μακεδονία», (20.12.)Δεκέμβριος 1995.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή σε συνέδριο νέων επιστημόνων (“Nachwuchstagung”) που οργάνωσε το Ινστιτούτο Herder στο Marburg της Γερμανίας με διάλεξη για τη γλώσσα και την εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία στις αρχές του 20ού αιώνα, (11.-16.9.) Σεπτέμβριος 1995.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή στη «14η Διεθνή Συζήτηση Σλαβολόγων» (14. Slawistengespräch) που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Salzburg της Αυστρία με θέμα την εκπαιδευτική πρωτοβουλία που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τα σλαβόφωνα παιδιά της Μακεδονίας το 1925 με την έκδοση του Abecedar (26.-28.10.) Οκτώβριος 1995.

      1994

      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο για το «Μακεδονικό Ζήτημα» που διοργάνωσε το 'Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου σε συνεργασία με το ΑΠΘ με εισήγηση που αφορούσε στη χρήση ελληνικής γραφής σε σλαβικά κείμενα, (25-27.11.) Νοέμβριος 1994.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή στο «7ο Διεθνές Συνέδριο Νοτιοανατολικών Σπουδών» που διοργάνωσε το ΑΠΘ και η Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την απεικόνιση των αλλόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας στο έργο της Π.Σ. Δέλτα, (29.8.-4.9.) Αύγουστος 1994.
      • Ιωαννίδου Αλ., Συμμετοχή στο 4ο Ελληνο-Ρωσικό Συμπόσιο Ιστορικών στη Μόσχα, με παρέμβαση για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη Ρωσία της καμπής του αιώνα, Ιούνιος 1994.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font