Βαθμός Διπλώματος


Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού Διπλώματος του ΠΜΣ τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία συμμετέχουν με συντελεστές βαρύτητας ανάλογους των πιστωτικών τους μονάδων (ECTS). Έτσι, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος είναι 1 και της διπλωματικής εργασίας 8.