Βαθμός Διπλώματος


Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού Διπλώματος του ΠΜΣ τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία συμμετέχουν με συντελεστές βαρύτητας ανάλογους των πιστωτικών τους μονάδων (ECTS). Έτσι, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος είναι 1 και της διπλωματικής εργασίας 8.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font