Κανονισμός χρηματοδότησης για δημοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τέλη δημοσίευσης/παρουσίαση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια/συμπόσια/workshop