Καλλιαρέκου Αικατερίνη
 • 2310 891.623
 • akalliarekou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Β

  Καλλιαρέκου Αικατερίνη

  Λέκτορας
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   (ΒΣ0805-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικές έννοιες Τραπεζικού Δικαίου, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θεσμοί, ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, δομή ελληνικού τραπεζικού συστήματος, φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος, εποπτεία τραπεζικού συστήματος, τραπεζικές συμβάσεις, είδη, παρουσίαση, είδη καταθέσεων, χορήγηση πιστώσεων, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring-forfaiting), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), υπηρεσίες και μέσα πληρωμών, εγγυήσεις, λοιπές τραπεζικές συμβάσεις.

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣ0526)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία γενικού εμπορικού δικαίου, το νομικό πλαίσιο και τα είδη των εμπορικών συμβάσεων, στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου και δικαίου αξιογράφων. Ακολούθως καλύπτει μια εισαγωγή στο δίκαιο εμπορικών εταιριών, στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και στο πτωχευτικό δίκαιο

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣ0524-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γενικές αρχές οικονομικού δικαίου, ορισμός και ερμηνευτικές μέθοδοι, οικονομικό σύνταγμα, οικονομική διοίκηση, οικονομικός σχεδιασμός (προγραμματισμός), οικονομική πολιτική, κρατική συμμετοχή στην οικονομία [εμπορικές δραστηριότητες του κράτους, οικονομική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)], οι νέες οικονομικές τάσεις, δίκαιο ανταγωνισμού, πηγές και αντικείμενο της ελευθερίας του ανταγωνισμού, η νομική προσέγγιση του δικαίου του αθέμιτου και του ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, δικαιώματα του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring/forfeiting), χρονομεριστική μίσθωση (timesharing), σύμβαση δικαιόχρησης (franchise).

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • "Προνομιούχες Μετοχές"
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • "Οι προνομιούχες μετοχές υπό το νέο ρυθμιστικό καθεστώς του ν.3604/2007"

    2006

    • "Ν. 3426/2005 Ο νέος νόμος για την απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας"
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2021

     • "Πανδημία και Νομοθεσία, Ένας ακόμη ασθενής;"

     2018

     • "Διασυνοριακές Διασπάσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών. Επισημάνσεις επί της νέας πρότασης Οδηγίας"

     2010

     • "N. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Το προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο Κωδίκων και Κανονισμών και η επιτακτική ανάγκη θέσπισής τους."