Κάτου Αναστασία
 • 2310 891.587
 • akatou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 405

  Κάτου Αναστασία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάνατζμεντ με έμφαση στην Οργανωσιακή Στρατηγική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Doctor of Philosophy (PhD) (2005) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Diploma in Social Science Research Methods (PgD) (2001) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Master of Business Administration - International Human Resource Management (MBA) (1999) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  • Bachelor of Arts in Business Administration (BA) (1998) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Στρατηγική Διοίκηση
  • Επίδοση Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΔ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0801

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

   ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA214/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

     3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Ορίζοντας την ΔΑΠ
  2. Ανάλυση θέσης Εργασίας
  1. Περιγραφή θέσης εργασίας και ατομικές προδιαγραφές
  2. Προγραμματισμός ΑΠ
  3. Προσέλκυση, Επιλογή και Απασχόληση ΑΠ
  4. Κατάρτιση και Ανάπτυξη ΑΠ
  5. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  6. Αξιολόγηση και Διαχείριση επίδοσης
  7. Αποδοχές και διαχείριση μισθών και ημερομισθίων
  8. Διαχείριση σχεδίων παρακίνησης
  9. Συμμετοχή εργαζομένων
  10. Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
  11. Παρουσιάσεις Εργασιών

   4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

    Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

    Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:
  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
  • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
  • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

    Ομαδικής Εργασίας:

  • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
  • Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

    Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10
  • Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

    Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
  • Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
  • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  —  Κάτου, Α.Α. (2017) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.

  —  Torrington D., Hall L., Taylor S., and Atkinson C. (2016) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

  —  Dessler G. (2015) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

  —  Mondy, W. R. (2011) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

  —  Armstrong, M. (2009), Human Resource Management Practice, 11th edition, London and Philadelphia: Kogan Page.

  —  Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στέλλα (2010) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ανικούλα.

  —  Παπαλεξανδρή, Νάνσυ και Μπουραντάς, Δημήτρης (2003) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

  —  Τερζίδης, Κώστας και Τζωρτζάκης, Κώστας (2004) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Rosili.

  —  Χυτήρης, Λεωνίδας (2001) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Interbooks.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Human Resou
  • rce Management
  • Human Resource Management Review
  • Human Relations
  • Human Resource Management Journal
  • International Journal of Human Resource Management
  • Personnel Review
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
   (ΟΔ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0416

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA119/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο των Ειδικών Θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Ψυχολογικό συμβόλαιο
  2. Συναισθήματα και στρες στην οργανωσιακή ζωή
  3. Οργανωσιακή νοημοσύνη
  4. Φωνή και Σιωπή στον χώρο εργασίας
  5. Οργανωτική δομή και σχεδιασμός
  6. Οργανωσιακή κουλτούρα
  7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  8. Οργανωσιακή αλλαγή
  9. Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς
  10. Οργανωσιακή δικαιοσύνη, Ηθική και Εταιρική κοινωνική ευθύνη
  11. Δημιουργικότητα και καινοτομία
  12. Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
  13. Παρουσίαση εργασιών

    4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x2)

  24

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x2)

  24

  Συγγραφή εργασίας

  20

  Σύνολο Μαθήματος

  120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  -  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  -  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
  • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
  • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  -  Ομαδικής Εργασίας:

  • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
  • Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  -  Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10
  • Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

  -  Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
  • Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
  • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

  1.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  —  Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

  —  Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.

  —  Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

  —  Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  —  Χυτήρης, Λ. (2001). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

  —  Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

  —  Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Organizational Behavior and Human Decision Processes
  • Journal of Organizational Behavior
  • Journal of Behavioral Decision Making
  • Journal of Applied Psychology
  • Personnel Psychology
  • European Journal of Work and Organizational Psychology
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0809-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η’

   

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  3

  5

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

   

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
  15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
  16. Εταιρικό προφίλ
  17. Είδη στρατηγικής
  18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
  19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
  20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
  21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
  22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
  23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
  24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
  25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
  26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Προσωπική επαφή (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  •  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

  1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
  2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
  •   Παρατηρήσεις:
  Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
  ·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  —  Journal of Business Case Studies

  —  Journal of Business Case Studies and Applications

  —  Journal of Case Studies

  —  International Journal of Cases Studies

   

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΔΕ0380)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΣΥΝΟΨΗ
  Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξοπλίσει τους φοιτητές με όλα εκείνα τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση πραγματικών φαινομένων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, περατώσουν και συντάξουν μια ερευνητική πρόταση στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  ΣΚΟΠΟΣ
  Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Τα πρώτα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το πρώτο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο εννοιολογικό και το θεωρητικό πλαίσιο, στις βασικές έννοιες που αφορούν στην εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα και το γραπτό επιστημονικό λόγο για την εκπόνηση μιας εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου και στις βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις.

  Τα δεύτερα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το δεύτερο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο, στις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών στρατηγικών, στις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, και στα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύουν ότι:
  • Κατανόησαν τις θεμελιώδεις αρχές, τεχνικές και τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία έρευνας.
  • Απέκτησαν ικανότητα να αναλύουν κριτικά δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες στη διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Εμπλούτισαν τις δεξιότητές τους ως προς την ανάλυση και τη διερεύνηση μιας ερευνητικής πρότασης.
  • Μπορούν να συντάξουν αποτελεσματικά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα μιας εμπειρικής έρευνας.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΔ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Ειδικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA188/

   

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
  2. Μεθοδολογία
  3. Ατομικά Γνωρίσματα
  4. Μάθηση
  5. Αξίες, Στάσεις και Εργασιακές Συμπεριφορές
  6. Αντίληψη
  7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  8. Παρακίνηση
  9. Γκρουπ και Ομάδες
  10. Συγκρούσεις και Διαπραγματεύσεις
  11. Επικοινωνία
  12. Ηγεσία
  13. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

   4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
  • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και open eclass

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (13x4)

  52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

  36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  —  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  ¡  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
  • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
  • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  ¡  Ομαδικής Εργασίας:

  • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
  • Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  —  Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10
  • Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

  —  Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
  • Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
  • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  —  Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

  —  Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

  —  Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

  —  Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.

  —  Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

  —  Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  —  Χυτήρης, Λ. (2001). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Organizational Behavior and Human Decision Processes
  • Journal of Organizational Behavior
  • Journal of Behavioral Decision Making
  • Journal of Applied Psychology
  • Personnel Psychology
  • European Journal of Work and Organizational Psychology
  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΙ0520-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0520-1-ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0520-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

  ΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΟΔΕ)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

  ΟΧI

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA188/

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  ΓΝΩΣΕΙΣ:

  • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
  • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
  • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
  • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.
  • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
  • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
  • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
  • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
  • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
  • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
  • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
  2. Μεθοδολογία
  3. Ατομικά Γνωρίσματα
  4. Μάθηση
  5. Αξίες, Στάσεις και Εργασιακές Συμπεριφορές
  6. Αντίληψη
  7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  8. Παρακίνηση
  9. Γκρουπ και Ομάδες
  10. Συγκρούσεις και Διαπραγματεύσεις
  11. Επικοινωνία
  12. Ηγεσία
  13. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών


  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία.
  Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία.
  Επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες με email και open eclass.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα 

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις (13x4)

   52

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

   36

  Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3) 

  36

  Συγγραφή εργασίας

  26

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

   

  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  -Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:
  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
  • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
  • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  -Ομαδικής Εργασίας:

  • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
  • Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  Βαθμολόγηση:

  • Γραπτή εξέταση: από 0 μέχρι 10
  • Ομαδική εργασία: από 0 μέχρι 2

  Παρατηρήσεις:

  • Όλοι οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
  • Οι φοιτητές/τριες που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
  • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
  • Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.
  • Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
  • Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  • Χυτήρης, Λ. (2001). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Organizational Behavior and Human Decision Processes
  • Journal of Organizational Behavior
  • Journal of Behavioral Decision Making
  • Journal of Applied Psychology
  • Personnel Psychology
  • European Journal of Work and Organizational Psychology

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Κάτου, Α.Α. (2018) Θεωρητικές Προσεγγίσεις για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Κεφάλαιο 10) Στο βιβλίο του Χυτήρη, Λ. (2018) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Γ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

   2017

   • Κάτου, Α.Α. (2017) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-27-6] [Εύδοξος 68402697] (σελ. 746). [Διδακτικό σύγγραμμα τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας].
   • Κάτου, Α.Α. (2017) Ιδιοσυγκρασιακές συμφωνίες και αντιδράσεις εργαζομένων σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Τόμος προς Τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιά (σελ. 253-269).
   • Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-26-9] (σελ. 496).
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2017) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. 2nd Edition. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Chand, M.D., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2017) Investigating idiosyncratic deals in the Indian hospitality industry. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.
   • Katou, A.A. & Katsouli, E.F. (2017) Empirical evidence on convergence of travel & tourism competitiveness and global competitiveness across the BRIC countries. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.

   2014

   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) Staffing. Open School of Management. Germany
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Katou, A.A. (2014) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. Included after selection in Kumar, S., Chand, M.D. & Dahyia, A. (eds.) International Tourism and Hospitality in the Digital Age. IGI-Global Publications, USA

   2013

   • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2013) Employee Behavioral Intentions in Adopting Information Technology: The Case of the Greek Hotel Industry. Included after selection in Carayiannis E.G. (ed.) Creating a sustainable ecology using technology-driven solutions. IGI-Global Publications, USA. (Chapter 6).

   2011

   • Chand, M. & Katou, A.A. (2011) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Included after selection in Tom Baum, (ed.) Hospitality Management: The Management of People and Service in Hospitality. London: SAGE Publications. (Volume 3).

   2008

   • Aryee, S., Katou, A.A., Daniels, K., & Budhwar, P. (2008) Emerging Issues in the Field. In Strategic Human Resource Management: Building Research-Based Practice (Chapter 14). Aston Centre for Human Resources. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
   • Katou, A.A. (2008) e-Resourcing as an effective function of e-HRM performance linkage models. In Teresa Torres-Coronas & Mario Arias-Oliva (Eds.) Encyclopaedia of Human Resources Information Systems: Challenges in E-HRM, Information Science Reference. New York: IGI. (pp. 363-372).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (50 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Kafetzopoulos, D., &, Katou, A.A. (2023) Expanding strategic flexibility through organizational culture, industry 4.0 and market orientation. International Journal of Productivity and Performance Management, [Emerald].
    • Katou, A.A., Kafetzopoulos, D., & Vayona, A. (2023) Investigating the Serially Mediating Mechanisms of Organizational Ambidexterity and the Circular Economy in the Relationship between Ambidextrous Leadership and Sustainability Performance. Sustainability, 15, 7937 [MDPI].

    2022

    • Katou, A.A. (2022) Human Resources flexibility as a mediating mechanism between HPWS and organizational performance: A multilevel quasi-longitudinal study. EuroMed Journal of Business, 17(2): 174-192 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 1; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.63 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2022) Examining the mediating role of work-family balance in the core self evaluations – organizational performance relationship: A multilevel study. Employee Relations: The International Journal, 44(1): 136-155 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Yoon, Y.-J, Varma, A., Katou, A.A., Cha, Y., & Lee, S. (2022) Host Country National Support to Expatriates: A Motivated Information Processing Perspective. Cross Cultural & Strategic Management, 29(1): 147-170 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.00; SCImago SJR = 0.55 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2022) Employee high-performance work systems-experience attributions of well-being and exploitation: A multilevel study of Greek workplaces. Employee Relations: The International Journal, 44(5): 1030-1047 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Koupkas M., & Triantafillidou E. (2022) Job demands-resources model, transformational leadership and organizational performance: A multilevel study. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(7): 2704-2722 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 1; Impact Factor = 2.65; SCImago SJR = 0.644 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2021

    • Katou, A.A. (2021) COVID-19 and organizational performance: a quasi-longitudinal and multilevel study of Greece. Forum Scientiae Oeconomia, 9(4): 117-135 [WSB University, Poland]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.29 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A (2021) Building a multilevel integrated framework of ambidexterity: Τhe role of dynamically changing environment and human capital management in the performance of Greek firms. Global Business and Organizational Excellence: A Review of Research & Best Practices, 40(6): 17-27 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.45; SCImago SJR = 0.227 Q3, SCOPUS}.
    • Kloutsiniotis P., Katou, A., & Mihail, D. (2021) Examining the “dark-side” of High Performance Work Systems in the Greek manufacturing sector. Employee Relations: The International Journal, 43(5): 1104-1129 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Varma, A., Zilic, I., Katou, A.A., Blajic, B., & Jukic, N. (2021) Supervisor-subordinate relationships and employee performance appraisals: A multi-source investigation in Croatia. Employee Relations: The International Journal, 43(1): 45-62 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.660; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) A trilogy of organizational ambidexterity: Leader’s social intelligence, employee work engagement and environmental changes. Journal of Business Research, 128: 688-700 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.354; SCImago SJR = 1.81 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) Line manager implementation and employee HR attributions mediating mechanisms in the HRM system – organizational performance relationship: A multilevel and multipath study. Human Resource Management Journal, 31(3): 775-795 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4*; Impact Factor = 5.039; SJR = SCImago 2.36 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) Idiosyncratic deals in less competitive labor markets: Testing career I-deals in the Greek context of high uncertainties. The International Journal of Human Resource Management, 32(17): 3748-3775 [Taylor & Francis, Routledge]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.040; SCImago SJR = 1.26 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Varma, A., Mathew, J., Wang, C.-H., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2021) Indian nurses in the United Kingdom: A two-phase study of the expatriate-host country national relationship. European Management Review. 18(3): 329-341 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 2.534; SCImago SJR = 0.676 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2020

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2020) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. Personnel Review, 49(7): 1399-1418 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.710; SCImago SJR = 0.554 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Do, H., Patel, C., Budhwar, P.S., Katou, A.A., Arora, B., & Dao, M. (2020) Institutionalism and its effect on HRM in the ASEAN context: Challenges and opportunities for future research. Human Resource Management Review, 30(4): 1-28 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 4.846; SCImago SJR = 2.32 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2019

    • Patel, C., Budhwar, P.S., Witzemann, A., & Katou, A.A. (2019) HR outsourcing: The impact on HR’s strategic role and remaining in-house HR function. Journal of Business Research 103(October): 397-406 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.354; SCImago SJR = 1.81 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2018

    • Katou, A.A. (2018) Examining the impact of employee core self-evaluations and organisational trust on work engagement. Forum Scientiae Oeconomia, 6(3): 83-100 [WSB University, Poland]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.29 Q3, SCOPUS}.

    2017

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2017) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. Personnel Review (in press)[Emerald].
    • Katou, A.A. (2017) How does human resource management influence organisational performance? An integrative approach based analysis. International Journal of Productivity and Performance Management (in press). [Emerald].

    2016

    • Varma, A., Budhwar, P.S., Katou, A.A. & Mathew, J. (2016) Interpersonal affect and host country national support of expatriates: An investigation in China. Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research. 4(4): 476-495 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.93; SCImago SJR = 0.612 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2015

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2015) Human resource management and organisational productivity: A systems approach based empirical analysis. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2(3): 244-266 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 2.114; SCImago SJR = 0.580 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2015) Transformational leadership and organisational performance: Three serially mediating mechanisms. Employee Relations. 37(3): 329-353 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2015) The mediating effects of psychological contracts on the relationship between human resource management systems and organizational performance. International Journal of Manpower, 36(7): 1012-1033 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 0.953; SCImago SJR = 0.40 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2014

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2014) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. Human Resource Management, 53(4): 527-544. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4; Impact Factor = 2.476; SCImago SJR = 1.64 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2013

    • Katou, A.A. (2013) The relationship between corrupt practices and organizational performance: An empirical investigation. International Journal of Business Governance and Ethics, 8(4): 323-347. [Inderscience]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 0.704; SCImago SJR = 0.24 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2013) The link between HR practices, psychological contract fulfilment, and organisational performance in Greece: An economic crisis perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(2): 568-594. [Omnia Science]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 2.11; SCImago SJR = 0.50 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2013) Justice, trust, and employee reactions: An empirical examination of the HRM system. Management Research Review, 36(7): 673-699. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 1; Impact Factor = 1.680; SCImago SJR = 0.51 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2012

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2012) The link between HR practices, psychological contract fulfilment and organizational performance: The case of the Greek services sector. Thunderbird International Business Review, 54(6): 793-809. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.890; SCImago SJR = 0.65 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2012) Investigating reverse causality between human resource management policies and organizational performance in small firms. Management Research Review, 35(2): 134-156. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 1; Impact Factor = 1.680; SCImago SJR = 0.51 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2012) Modelling Causal Relationships between Employee Perceptions of Managers’ Leadership Behaviour, Satisfaction with HR practices, and Organisational Performance: The case of Greece. International Journal of Modelling in Operations Management, 2(2): 173-203. [InderScience].
    • Chand, M. & Katou, A.A. (2012) Strategic determinants for the selection of partner alliances in the Indian tour operator industry: A cross-national study. Journal of World Business, 47(2): 167-177. [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4; Impact Factor = 5.194; SCImago SJR = 3.061 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2011

    • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2011) Employee behavioral intentions in adopting information technology: The case of the Greek hotel industry. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2(2): 17-30. [IGI-Global]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.34; SCImago SJR = 0.35 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2011) Test of a causal HRM-performance linkage model: Evidence from the Greek manufacturing sector. International Journal of Business Science & Applied Management, 6(1): 16-29. [JBSAM]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.23; SCImago SJR = 0.214 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2011) A mediation model linking business strategies, human resource management, psychological contract, and organizational performance. International Journal of Human Resources Development and Management, 11(1): 51-67. [InderScience]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.520; SCImago SJR = 0.14 Q4, SCOPUS}.

    2010

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Woldu, H., & Al-Hamadi, A.B. (2010) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. Personnel Review, 39(6): 728-745. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.710; SCImago SJR = 0.554 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Management Journal, 28(1): 25-39. [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 4.04; SCImago SJR = 1.31 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Journal of International Management, 4(5): 464-487. [InderScience].

    2009

    • Budhwar, P.S., Varma, A., Katou, A.A., & Narayan, D. (2009) The role of HR in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. Multinational Business Review, 17(2): 89-110. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.97; SCImago SJR = 0.999 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2009) The impact of human resource development on organizational performance: Test of a causal model. Journal of Behavioral and Applied Management, 10(3): 335-356. [Institute of Behavioral and Applied Management]. {Abstracting / Indexing: ScienceGate}.

    2008

    • Katou, A.A. (2008) Innovation and human resource management: The Greek experience. Organizacija: Journal of Management Informatics and Human Resources, 41(3): 81-90. [Versita]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.870; SCImago SJR = 0.398 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Innovation and human resource management: The Greek experience. Organizacija: Journal of Management Informatics and Human Resources, 41(3): 81-90. [Versita]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.870; SCImago SJR = 0.398 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. International Journal of Hospitality and Tourism Systems, 1(1): 23-54. [Publishing India.Com]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.13 Q4, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Measuring the impact of HRM on organisational performance. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2): 119-142. [Omnia Science]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 2.11; SCImago SJR = 0.50 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2007

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. Thunderbird International Business Review, 49(1): 1-35. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.890; SCImago SJR = 0.65 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Chand, M. & Katou, A.A. (2007) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Employee Relations, 29(6): 576-594, [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2006

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. International Journal of Human Resource Management, 17(7): 1223-1253. [Taylor & Francis, Routledge]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.040; SCImago SJR = 1.26 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2006) Intermediate linkages between human resource management systems and organizational performance: Evidence from Greek manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 5: 77-85. [Eurojournals]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.223; SCImago SJR = 0.10 Q4, SCOPUS}.

    2005

    • Κάτου, A.A. (2005) Η επίδραση των συστημάτων διοικήσεως ανθρωπίνων πόρων στην επίδοση των επιχειρήσεων στην ελληνική μεταποίηση. Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3(3-4): 5-15.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Patel, C., & Katou, A.A. (2018) Managerial attributions and employee engagement: The contextual role of line managerial HR discretion and enabling HR practices. In the Symposium of HR Attribution: A contextual View. The 2018 Academy of Management Annual Meeting, August 10-14, Chicago, Illinois, USA. (Academy of Management Proceedings Volume 2018, Issue 1: 02 Jul 2018)
     • Varma, A., Zilic, I., Katou, A.A., Blajic, B, & Jukic, N. (2018) Supervisor-subordinate relationships and employee performance appraisals: A multi-source investigation in Croatia. European Academy of Management Conference, June, Reykjavik, Iceland.
     • Varma, A., Mathew, J., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2018) Indian expatriate nurses in the United Kingdom: A longitudinal study of the impact of host country national support. European Academy of Management Conference, June, Reykjavik, Iceland.

     2016

     • Varma, A., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2016). Host Country National Support of Expatriates: A Two-Phase Study in China. European Academy of Management Conference, EURAM, June 1-4, Paris, France.

     2015

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Pattel, C., & Theodorakopoulos, N. (2015) Idiosyncratic Deals and Organisational Performance: A Multi-level, Multi-dimension, and Multi-path Investigation. 31st European Group of Organizational Studies (EGOS) 2015 Conference, July 2-4, Athens, Greece.

     2013

     • Patel, C., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2013) Curvilinear relationship between high performance work systems, organizational climate and work attitudes in the Indian call centre context. Global Business and Technology Association’s Fifteenth Annual International Conference, July 2-6, Helsinki, Finland.

     2012

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2012) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. The 2012 Academy of Management Annual Meeting, August 3-7, Boston, Massachusetts, USA.

     2011

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2011) An investigation into the sine qua non of the reciprocity norm via the psychological contract framework in Greek organizations. The 2011 Academy of Management Annual Meeting. August 12-16. San Antonio, Texas, USA.

     2010

     • Καραγιώργου, Δ., Κοτσώνης, Μ.-Α., Κάτου, Α.Α. & Μοσχίδης, Ο. (2010) Η σχέση μεταξύ στρατηγικής της επιχείρησης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επίδοσης της επιχείρησης: Η περίπτωση των επιχειρήσεων της Έδεσσας. Φοιτητικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) The Link between HRM Policies, Psychological Contract Fulfilment and Organizational Performance: The Case of the Greek Services Sector. The 11th International Human Resource Management Conference, 9-12 June 2010, Aston, Birmingham, U.K.

     2009

     • Budhwar, P.S., Al-Hamadi, A.B. & Katou, A.A. (2009) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. 10th International HRM Conference, Santa Fe, New Mexico, June 21-24. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2009) The link between human resource management, psychological contract, and organisational performance. The British Academy of Management 2009 Conference, 15-17 September, Brighton, U.K.

     2008

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2008) The productivity effects of human resource management: A systems approach. 2008 Academy of Management Annual Meeting. August 8-13. Anaheim, California, USA.
     • Budhwar, P.S., Katou, A.A., & Narayan, D. (2008) The role of HRM in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. 6th Asia Academy of Management Conference. December 14-16. Taipei. Taiwan.

     2007

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). The effect of business strategies and HRM policies on organisational performance in Greek manufacturing firms. The 9th International Human Resource Management Conference. June 12-15. Tallinn. Estonia.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). An integrative framework for understanding the link between human resource management and business performance. 2007 Academy of Management Annual Meeting. August 3-8. Philadelphia. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. 5th Workshop on International Strategy and Cross Cultural Management. The European Institute for Advanced Studies. September 28-29. Istanbul. Turkey.

     2006

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Universalistic or contingency model? Contribution of HRM towards firms' performance in Greece. 2006 AIB Conference. June 23-26. Beijing. China.
     • Budhwar, P.S. & Katou, A.A. (2006) HRM and organizational performance: A test of competing models in the Greek manufacturing sector. 2006 Academy of Management Annual Meeting. August 11-16. Atlanta. Georgia. USA.

     2005

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. EURAM 2005 Conference. May 4-7. Munich. Germany.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. HRM Conference 'The value of HRM?! Optimizing the architecture of HRM'. November 4-5. 2005. Amsterdam. The Netherlands.

     2002

     • Katou, A.A. (2002) The link between business strategy, human resource management and business performance: The case of the Greek manufacturing sector. Employment Research Unit Annual Conference. September 12-13. Cardiff. U.K.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font