Κάτου Αναστασία
 • 2310 891.587
 • akatou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 405

  Κάτου Αναστασία

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάνατζμεντ με έμφαση στην Οργανωσιακή Στρατηγική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Doctor of Philosophy (PhD) (2005) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Diploma in Social Science Research Methods (PgD) (2001) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Master of Business Administration - International Human Resource Management (MBA) (1999) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  • Bachelor of Arts in Business Administration (BA) (1998) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Στρατηγική Διοίκηση
  • Επίδοση Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΔ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαφορά από τη διοίκηση προσωπικού, σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πρότυπα και προσεγγίσεις, στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβή εργαζομένων. Προστασία της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον και εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλισμό. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
   (ΟΔ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Να εμπλουτίσει βασικά στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με νέες έννοιες. Να συνδέσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με ερευνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Να εφαρμόσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς σε πραγματικές καταστάσεις.

  Περιλαμβάνει: Ψυχολογικό συμβόλαιο, Συναισθήματα και στρες στην οργανωσιακή ζωή, Οργανωσιακή νοημοσύνη, Εργασιακή φωνή και σιωπή, Οργανωτική δομή και σχεδιασμός, Οργανωσιακή κουλτούρα, Οργανωσιακή αλλαγή, Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς, Οργανωσιακή δικαιοσύνη, ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη, Δημιουργικότητα και καινοτομία. Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

  Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΔΕ0380)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΣΥΝΟΨΗ
  Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξοπλίσει τους φοιτητές με όλα εκείνα τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση πραγματικών φαινομένων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, περατώσουν και συντάξουν μια ερευνητική πρόταση στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος.
  ΣΚΟΠΟΣ
  Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

  ΣΤΟΧΟΙ

  Τα πρώτα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το πρώτο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο εννοιολογικό και το θεωρητικό πλαίσιο, στις βασικές έννοιες που αφορούν στην εξοικείωσή τους με την επιστημονική έρευνα και το γραπτό επιστημονικό λόγο για την εκπόνηση μιας εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου και στις βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις.

  Τα δεύτερα δύο διακριτά πλαίσια αποτελούν το δεύτερο μέρος του μαθήματος που στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές στο μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο, στις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών στρατηγικών, στις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, και στα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.


  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύουν ότι:
  • Κατανόησαν τις θεμελιώδεις αρχές, τεχνικές και τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία έρευνας.
  • Απέκτησαν ικανότητα να αναλύουν κριτικά δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες στη διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Εμπλούτισαν τις δεξιότητές τους ως προς την ανάλυση και τη διερεύνηση μιας ερευνητικής πρότασης.
  • Μπορούν να συντάξουν αποτελεσματικά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα μιας εμπειρικής έρευνας.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΔ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. Kλασικές και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. Σχεδιασμός οργανωτικής δομής.
  Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Το άτομο και οι ομάδες στον Οργανισμό: Θεωρίες και προσδιοριστικοί παράγοντες ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου (ατομικά γνωρίσματα, συναισθήματα και διαθέσεις, στάσεις, αντίληψη, προσωπικότητα και αξίες). Θεωρίες και πρακτικές ηγεσίας, παρακίνησης, επικοινωνίας, και διοίκησης ομάδων στις οργανώσεις. Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. Xειρισμός συγκρούσεων. Οργανωσιακή αλλαγή.
  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΙ0520-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0520-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ε και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA239/index.php

             

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 

  • Γνώση: Να περιγράφουν, συνδυάζουν, προσδιορίζουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν και δηλώνουν τις βασικές αρχές της οργανωσιακής θεωρίας και συμπεριφοράς.
  • Δεξιότητες: Να έχουν αποκτήσει ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στην οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά.
  • Ικανότητες: Να έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα και αυτονομία σε περιστάσεις  εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη αναφορικά με την οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά.

   

  Γενικές Ικανότητες 

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες: 

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

   

  1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
  2. Μεθοδολογία
  3. Ατομικά Γνωρίσματα
  4. Μάθηση
  5. Αξίες, Στάσεις και Εργασιακές Συμπεριφορές
  6. Αντίληψη
  7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  8. Παρακίνηση
  9. Γκρουπ και Ομάδες
  10. Συγκρούσεις και Διαπραγματεύσεις
  11. Επικοινωνία
  12. Ηγεσία
  13. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚          Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία

  ⮚         Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   39

  Case studies

   51

  Ομαδική εργασία

  60

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  ⮚         Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος

  ⮚         Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)

  ⮚         Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  Ομαδικής Εργασίας:

  ⮚         Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.

  ⮚         Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  Βαθμολόγηση:

  ⮚         Γραπτή εξέταση:                   από 0 μέχρι 10

  ⮚         Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

  Παρατηρήσεις:

  ⮚         Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.

  ⮚         Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.

  ⮚         Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
  • Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
  • Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.
  • Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
  • Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  • Χυτήρης, Λ. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

  • Organizational Behavior and Human Decision Processes
  • Journal of Organizational Behavior
  • Journal of Behavioral Decision Making
  • Journal of Applied Psychology
  • Personnel Psychology
  • European Journal of Work and Organizational Psychology

    

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

  2020-21

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (14 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • Κάτου, Α.Α. (2018) Θεωρητικές Προσεγγίσεις για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Κεφάλαιο 10) Στο βιβλίο του Χυτήρη, Λ. (2018) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Γ΄ Έκδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

   2017

   • Κάτου, Α.Α. (2017) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-27-6] [Εύδοξος 68402697] (σελ. 746). [Διδακτικό σύγγραμμα τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας].
   • Κάτου, Α.Α. (2017) Ιδιοσυγκρασιακές συμφωνίες και αντιδράσεις εργαζομένων σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης. Τόμος προς Τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιά (σελ. 253-269).
   • Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-26-9] (σελ. 496).
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2017) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. 2nd Edition. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Chand, M.D., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2017) Investigating idiosyncratic deals in the Indian hospitality industry. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.
   • Katou, A.A. & Katsouli, E.F. (2017) Empirical evidence on convergence of travel & tourism competitiveness and global competitiveness across the BRIC countries. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.

   2014

   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) Staffing. Open School of Management. Germany
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Katou, A.A. (2014) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. Included after selection in Kumar, S., Chand, M.D. & Dahyia, A. (eds.) International Tourism and Hospitality in the Digital Age. IGI-Global Publications, USA

   2013

   • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2013) Employee Behavioral Intentions in Adopting Information Technology: The Case of the Greek Hotel Industry. Included after selection in Carayiannis E.G. (ed.) Creating a sustainable ecology using technology-driven solutions. IGI-Global Publications, USA. (Chapter 6).

   2011

   • Chand, M. & Katou, A.A. (2011) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Included after selection in Tom Baum, (ed.) Hospitality Management: The Management of People and Service in Hospitality. London: SAGE Publications. (Volume 3).

   2008

   • Aryee, S., Katou, A.A., Daniels, K., & Budhwar, P. (2008) Emerging Issues in the Field. In Strategic Human Resource Management: Building Research-Based Practice (Chapter 14). Aston Centre for Human Resources. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
   • Katou, A.A. (2008) e-Resourcing as an effective function of e-HRM performance linkage models. In Teresa Torres-Coronas & Mario Arias-Oliva (Eds.) Encyclopaedia of Human Resources Information Systems: Challenges in E-HRM, Information Science Reference. New York: IGI. (pp. 363-372).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (48 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Katou, A.A. (2022) Human Resources flexibility as a mediating mechanism between HPWS and organizational performance: A multilevel quasi-longitudinal study. EuroMed Journal of Business, 17(2): 174-192 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 1; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.63 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2022) Examining the mediating role of work-family balance in the core self evaluations – organizational performance relationship: A multilevel study. Employee Relations: The International Journal, 44(1): 136-155 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Yoon, Y.-J, Varma, A., Katou, A.A., Cha, Y., & Lee, S. (2022) Host Country National Support to Expatriates: A Motivated Information Processing Perspective. Cross Cultural & Strategic Management, 29(1): 147-170 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.00; SCImago SJR = 0.55 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2022) Employee high-performance work systems-experience attributions of well-being and exploitation: A multilevel study of Greek workplaces. Employee Relations: The International Journal, 44(5): 1030-1047 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Koupkas M., & Triantafillidou E. (2022) Job demands-resources model, transformational leadership and organizational performance: A multilevel study. International Journal of Productivity and Performance Management, 71(7): 2704-2722 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 1; Impact Factor = 2.65; SCImago SJR = 0.644 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2021

    • Katou, A.A. (2021) COVID-19 and organizational performance: a quasi-longitudinal and multilevel study of Greece. Forum Scientiae Oeconomia, 9(4): 117-135 [WSB University, Poland]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.29 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A (2021) Building a multilevel integrated framework of ambidexterity: Τhe role of dynamically changing environment and human capital management in the performance of Greek firms. Global Business and Organizational Excellence: A Review of Research & Best Practices, 40(6): 17-27 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.45; SCImago SJR = 0.227 Q3, SCOPUS}.
    • Kloutsiniotis P., Katou, A., & Mihail, D. (2021) Examining the “dark-side” of High Performance Work Systems in the Greek manufacturing sector. Employee Relations: The International Journal, 43(5): 1104-1129 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Varma, A., Zilic, I., Katou, A.A., Blajic, B., & Jukic, N. (2021) Supervisor-subordinate relationships and employee performance appraisals: A multi-source investigation in Croatia. Employee Relations: The International Journal, 43(1): 45-62 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.660; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) A trilogy of organizational ambidexterity: Leader’s social intelligence, employee work engagement and environmental changes. Journal of Business Research, 128: 688-700 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.354; SCImago SJR = 1.81 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) Line manager implementation and employee HR attributions mediating mechanisms in the HRM system – organizational performance relationship: A multilevel and multipath study. Human Resource Management Journal, 31(3): 775-795 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4*; Impact Factor = 5.039; SJR = SCImago 2.36 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2021) Idiosyncratic deals in less competitive labor markets: Testing career I-deals in the Greek context of high uncertainties. The International Journal of Human Resource Management, 32(17): 3748-3775 [Taylor & Francis, Routledge]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.040; SCImago SJR = 1.26 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Varma, A., Mathew, J., Wang, C.-H., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2021) Indian nurses in the United Kingdom: A two-phase study of the expatriate-host country national relationship. European Management Review. 18(3): 329-341 [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 2.534; SCImago SJR = 0.676 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2020

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2020) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. Personnel Review, 49(7): 1399-1418 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.710; SCImago SJR = 0.554 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Do, H., Patel, C., Budhwar, P.S., Katou, A.A., Arora, B., & Dao, M. (2020) Institutionalism and its effect on HRM in the ASEAN context: Challenges and opportunities for future research. Human Resource Management Review, 30(4): 1-28 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 4.846; SCImago SJR = 2.32 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2019

    • Patel, C., Budhwar, P.S., Witzemann, A., & Katou, A.A. (2019) HR outsourcing: The impact on HR’s strategic role and remaining in-house HR function. Journal of Business Research 103(October): 397-406 [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.354; SCImago SJR = 1.81 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2018

    • Katou, A.A. (2018) Examining the impact of employee core self-evaluations and organisational trust on work engagement. Forum Scientiae Oeconomia, 6(3): 83-100 [WSB University, Poland]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.29 Q3, SCOPUS}.

    2017

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2017) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. Personnel Review (in press)[Emerald].
    • Katou, A.A. (2017) How does human resource management influence organisational performance? An integrative approach based analysis. International Journal of Productivity and Performance Management (in press). [Emerald].

    2016

    • Varma, A., Budhwar, P.S., Katou, A.A. & Mathew, J. (2016) Interpersonal affect and host country national support of expatriates: An investigation in China. Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research. 4(4): 476-495 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.93; SCImago SJR = 0.612 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2015

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2015) Human resource management and organisational productivity: A systems approach based empirical analysis. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2(3): 244-266 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 2.114; SCImago SJR = 0.580 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2015) Transformational leadership and organisational performance: Three serially mediating mechanisms. Employee Relations. 37(3): 329-353 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2015) The mediating effects of psychological contracts on the relationship between human resource management systems and organizational performance. International Journal of Manpower, 36(7): 1012-1033 [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 0.953; SCImago SJR = 0.40 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2014

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2014) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. Human Resource Management, 53(4): 527-544. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4; Impact Factor = 2.476; SCImago SJR = 1.64 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2013

    • Katou, A.A. (2013) The relationship between corrupt practices and organizational performance: An empirical investigation. International Journal of Business Governance and Ethics, 8(4): 323-347. [Inderscience]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 0.704; SCImago SJR = 0.24 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2013) The link between HR practices, psychological contract fulfilment, and organisational performance in Greece: An economic crisis perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(2): 568-594. [Omnia Science]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 2.11; SCImago SJR = 0.50 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2013) Justice, trust, and employee reactions: An empirical examination of the HRM system. Management Research Review, 36(7): 673-699. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 1; Impact Factor = 1.680; SCImago SJR = 0.51 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2012

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2012) The link between HR practices, psychological contract fulfilment and organizational performance: The case of the Greek services sector. Thunderbird International Business Review, 54(6): 793-809. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.890; SCImago SJR = 0.65 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2012) Investigating reverse causality between human resource management policies and organizational performance in small firms. Management Research Review, 35(2): 134-156. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 1; Impact Factor = 1.680; SCImago SJR = 0.51 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2012) Modelling Causal Relationships between Employee Perceptions of Managers’ Leadership Behaviour, Satisfaction with HR practices, and Organisational Performance: The case of Greece. International Journal of Modelling in Operations Management, 2(2): 173-203. [InderScience].
    • Chand, M. & Katou, A.A. (2012) Strategic determinants for the selection of partner alliances in the Indian tour operator industry: A cross-national study. Journal of World Business, 47(2): 167-177. [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 4; Impact Factor = 5.194; SCImago SJR = 3.061 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2011

    • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2011) Employee behavioral intentions in adopting information technology: The case of the Greek hotel industry. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2(2): 17-30. [IGI-Global]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.34; SCImago SJR = 0.35 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2011) Test of a causal HRM-performance linkage model: Evidence from the Greek manufacturing sector. International Journal of Business Science & Applied Management, 6(1): 16-29. [JBSAM]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.23; SCImago SJR = 0.214 Q3, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2011) A mediation model linking business strategies, human resource management, psychological contract, and organizational performance. International Journal of Human Resources Development and Management, 11(1): 51-67. [InderScience]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.520; SCImago SJR = 0.14 Q4, SCOPUS}.

    2010

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Woldu, H., & Al-Hamadi, A.B. (2010) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. Personnel Review, 39(6): 728-745. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.710; SCImago SJR = 0.554 Q2, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Management Journal, 28(1): 25-39. [Elsevier]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 4.04; SCImago SJR = 1.31 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Journal of International Management, 4(5): 464-487. [InderScience].

    2009

    • Budhwar, P.S., Varma, A., Katou, A.A., & Narayan, D. (2009) The role of HR in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. Multinational Business Review, 17(2): 89-110. [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.97; SCImago SJR = 0.999 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2009) The impact of human resource development on organizational performance: Test of a causal model. Journal of Behavioral and Applied Management, 10(3): 335-356. [Institute of Behavioral and Applied Management]. {Abstracting / Indexing: ScienceGate}.

    2008

    • Katou, A.A. (2008) Innovation and human resource management: The Greek experience. Organizacija: Journal of Management Informatics and Human Resources, 41(3): 81-90. [Versita]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.870; SCImago SJR = 0.398 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Innovation and human resource management: The Greek experience. Organizacija: Journal of Management Informatics and Human Resources, 41(3): 81-90. [Versita]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.870; SCImago SJR = 0.398 Q2, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. International Journal of Hospitality and Tourism Systems, 1(1): 23-54. [Publishing India.Com]. {Journal metrics / Indexing: SCImago SJR = 0.13 Q4, SCOPUS}.
    • Katou, A.A. (2008) Measuring the impact of HRM on organisational performance. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2): 119-142. [Omnia Science]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 2.11; SCImago SJR = 0.50 Q2, SCOPUS, WOS}.

    2007

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. Thunderbird International Business Review, 49(1): 1-35. [Wiley]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 2; Impact Factor = 1.890; SCImago SJR = 0.65 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Chand, M. & Katou, A.A. (2007) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Employee Relations, 29(6): 576-594, [Emerald]. {Journal metrics / Indexing: ABS = 2; Impact Factor = 2.37; SCImago SJR = 0.72 Q1, SCOPUS, WOS}.

    2006

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. International Journal of Human Resource Management, 17(7): 1223-1253. [Taylor & Francis, Routledge]. {Journal metrics / Indexing: ABS Index = 3; Impact Factor = 3.040; SCImago SJR = 1.26 Q1, SCOPUS, WOS}.
    • Katou, A.A. (2006) Intermediate linkages between human resource management systems and organizational performance: Evidence from Greek manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 5: 77-85. [Eurojournals]. {Journal metrics / Indexing: Impact Factor = 0.223; SCImago SJR = 0.10 Q4, SCOPUS}.

    2005

    • Κάτου, A.A. (2005) Η επίδραση των συστημάτων διοικήσεως ανθρωπίνων πόρων στην επίδοση των επιχειρήσεων στην ελληνική μεταποίηση. Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3(3-4): 5-15.
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Patel, C., & Katou, A.A. (2018) Managerial attributions and employee engagement: The contextual role of line managerial HR discretion and enabling HR practices. In the Symposium of HR Attribution: A contextual View. The 2018 Academy of Management Annual Meeting, August 10-14, Chicago, Illinois, USA. (Academy of Management Proceedings Volume 2018, Issue 1: 02 Jul 2018)
     • Varma, A., Zilic, I., Katou, A.A., Blajic, B, & Jukic, N. (2018) Supervisor-subordinate relationships and employee performance appraisals: A multi-source investigation in Croatia. European Academy of Management Conference, June, Reykjavik, Iceland.
     • Varma, A., Mathew, J., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2018) Indian expatriate nurses in the United Kingdom: A longitudinal study of the impact of host country national support. European Academy of Management Conference, June, Reykjavik, Iceland.

     2016

     • Varma, A., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2016). Host Country National Support of Expatriates: A Two-Phase Study in China. European Academy of Management Conference, EURAM, June 1-4, Paris, France.

     2015

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Pattel, C., & Theodorakopoulos, N. (2015) Idiosyncratic Deals and Organisational Performance: A Multi-level, Multi-dimension, and Multi-path Investigation. 31st European Group of Organizational Studies (EGOS) 2015 Conference, July 2-4, Athens, Greece.

     2013

     • Patel, C., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2013) Curvilinear relationship between high performance work systems, organizational climate and work attitudes in the Indian call centre context. Global Business and Technology Association’s Fifteenth Annual International Conference, July 2-6, Helsinki, Finland.

     2012

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2012) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. The 2012 Academy of Management Annual Meeting, August 3-7, Boston, Massachusetts, USA.

     2011

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2011) An investigation into the sine qua non of the reciprocity norm via the psychological contract framework in Greek organizations. The 2011 Academy of Management Annual Meeting. August 12-16. San Antonio, Texas, USA.

     2010

     • Καραγιώργου, Δ., Κοτσώνης, Μ.-Α., Κάτου, Α.Α. & Μοσχίδης, Ο. (2010) Η σχέση μεταξύ στρατηγικής της επιχείρησης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επίδοσης της επιχείρησης: Η περίπτωση των επιχειρήσεων της Έδεσσας. Φοιτητικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) The Link between HRM Policies, Psychological Contract Fulfilment and Organizational Performance: The Case of the Greek Services Sector. The 11th International Human Resource Management Conference, 9-12 June 2010, Aston, Birmingham, U.K.

     2009

     • Budhwar, P.S., Al-Hamadi, A.B. & Katou, A.A. (2009) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. 10th International HRM Conference, Santa Fe, New Mexico, June 21-24. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2009) The link between human resource management, psychological contract, and organisational performance. The British Academy of Management 2009 Conference, 15-17 September, Brighton, U.K.

     2008

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2008) The productivity effects of human resource management: A systems approach. 2008 Academy of Management Annual Meeting. August 8-13. Anaheim, California, USA.
     • Budhwar, P.S., Katou, A.A., & Narayan, D. (2008) The role of HRM in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. 6th Asia Academy of Management Conference. December 14-16. Taipei. Taiwan.

     2007

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). The effect of business strategies and HRM policies on organisational performance in Greek manufacturing firms. The 9th International Human Resource Management Conference. June 12-15. Tallinn. Estonia.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). An integrative framework for understanding the link between human resource management and business performance. 2007 Academy of Management Annual Meeting. August 3-8. Philadelphia. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. 5th Workshop on International Strategy and Cross Cultural Management. The European Institute for Advanced Studies. September 28-29. Istanbul. Turkey.

     2006

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Universalistic or contingency model? Contribution of HRM towards firms' performance in Greece. 2006 AIB Conference. June 23-26. Beijing. China.
     • Budhwar, P.S. & Katou, A.A. (2006) HRM and organizational performance: A test of competing models in the Greek manufacturing sector. 2006 Academy of Management Annual Meeting. August 11-16. Atlanta. Georgia. USA.

     2005

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. EURAM 2005 Conference. May 4-7. Munich. Germany.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. HRM Conference 'The value of HRM?! Optimizing the architecture of HRM'. November 4-5. 2005. Amsterdam. The Netherlands.

     2002

     • Katou, A.A. (2002) The link between business strategy, human resource management and business performance: The case of the Greek manufacturing sector. Employment Research Unit Annual Conference. September 12-13. Cardiff. U.K.