Κιόχος Απόστολος
 • 2310 891.556
 • akiohos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 331

  Κιόχος Απόστολος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση και Ανάλυση και Διαχείριση Ασφαλιστικών και Κινδύνων Αγοράς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδάκτορικό από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Διαχείριση και Εκτίμηση Κινδύνων (Risk Management) σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα».
  • Master of Science in Insurance and Risk Management (Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνου),  CASS Business School του Λονδίνου (πρώην City University Business School).
  • Πτυχίο Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων
  • Διεθνή Χρηματοοικονομικά
  • Διεθνείς Χρηματαγορές
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
  • Ανάλυση Ασφαλιστικών Κινδύνων
  • Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
  • Ποσοτικές Μέθοδοι

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
   (ΝΕΠ0105)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΠΝ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (MES206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (Δ17002-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η αγορά συναλλάγματος: ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος, ο μηχανισμός διενέργειας των διεθνών πληρωμών, η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, η τιμή του συναλλάγματος στην περίπτωση του κανόνα χρυσού, της ελεύθερης διακύμανσης, της σταθερής και προσαρμόσιμης ισοτιμίας. Ισοζύγιο πληρωμών: ορισμοί και έννοιες, τα συστατικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και προβλήματα μέτρησης, το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος. Σταθεροποιητική πολιτική και ανάλυση των διαταραχών: εσωτερικές και εξωτερικές διαταραχές και η προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής κάτω από συνθήκες ελεύθερα κυμαινόμενων και σταθερών ισοτιμιών, η νομισματική προσέγγιση στο ισοζύγιο πληρωμών. Ιστορική αναδρομή: ιστορία και εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

  Ευρωπαϊκή Νομισματική Ολοκλήρωση

  Ακάλυπτη και Καλυμμένη Ισοδυναμία Επιτοκίων. Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εμπέδωση του πλαίσιου για τις νομισματικές σχέσεις, τις αγορές συναλλάγματος και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε προχωρημένο επίπεδο. 

  - Αποσαφήνιση διαφορών μεταξύ χρηματοοικονομικής και διεθνούς χρηματοοικονομικής. 

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
   (Δ18011)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Περιεχόμενο μαθήματος:  

  1. Είδη, αγορές και αποδόσεις ομολόγων
  2. Ράντες και αποτίμηση ομολόγων με την μέθοδο της παρούσας αξίας
  3. Μελλοντική αξία ληξιπρόθεσμης ράντας
  4. Μελλοντική αξία προκαταβλητέας ράντας (Δανείου – Ομολόγου)
  5. Παρούσα αξία ληξιπρόθεσμης και προκαταβλητέας ράντας (Δανείου – Ομολόγου)
  6. Ονομαστικό και πραγματικό επιτόκιο
   • Επιτόκιο διαφορετικής Χρονικής Λήξης
   • Προεξόφληση με απλό τόκο

         7. Ανατοκισμός και σύνθετος τόκος δανείων και ομολόγων
         8. Συντελεστές ανατοκισμού και μελλοντική αξία
         9. Συντελεστές προεξοφλήσεως και καθαρή παρούσα αξία
       10. Δάνεια

   • Μελλοντική αξία δανείου
   • Υπόλοιπο Δανείου

       11. Διηνεκείς Ράντες

   • Διηνεκείς ράντες σταθερού όρου
   • Διηνεκείς ράντες αυξανόμενου όρου

      12. Μέθοδοι Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης
      13. Αγορές Μετοχών

   • Διεθνείς Μετοχές
   • Μετατρέψιμες Ομολογίες

      14. Θεωρία Κεφαλαιαγορών
      15. Κίνδυνος και απόδοση χρεογράφων.Value at Risk χαρτοφυλακίων χαμηλού κινδύνου
      16. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών
      17. Αγορές Παραγώγων (Derivatives)                      

   • Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forwards)
   • Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures)
   • Συμβόλαια Δικαιωμάτων προαίρεσης (Options)
   • Συμβάσεις ανταλλαγής (Swaps)

   

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εισαγωγή στις βασικές δομές και λειτουργίες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου διεθνώς.   

  - Απόκτηση τεχνικής γνώσης εκτίμησης αξιογράφων στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου.

  - Εφαρμογή Θεωρίας Κεφαλαιαγορών και Θεωρίας Αποτελεσματικών Αγορών.

  • ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΔΕ3008)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο μιας διευρυμένης Ευρώπης και ενός καινούριου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της ενιαίας αγοράς με κοινό νόμισμα. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση της επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση, μια ανάλυση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αυτών σε εθνικό επίπεδο που οδηγούν σε ενίσχυση ιδιαιτέρως της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, Η Αναζήτηση Επενδυτικών ευκαιριών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό, στον νεανικό πληθυσμό, και στον γυναικείο πληθυσμό, αλλά και η εξέλιξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στον επιχειρηματικό κόσμο είναι βασικοί στόχοι του μαθήματος. Επιπλέον, αναλύεται η Οικονομική και Νομισματική ένωση: οι θεωρίες νομισματικών ενώσεων, μακροοικονομική πολιτική στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης, το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, η ΟΝΕ, τα κριτήρια του Μάαστριχτ και της Κοπεγχάγης, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η ΕΚΤ και το ευρώ και πώς όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο πλαίσιο της οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, αναλύεται με κριτικό πνεύμα το θέμα της ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης στο πλαίσιο της διευρυμένης Ε.Ε. και της ΟΝΕ. Επιχειρείται μία ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Επισημαίνονται οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρώπης. Επίσης, στο νέο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται με δεδομένες τις τάσεις της παγκοσμιοποίησης αναλύονται όλες οι προοπτικές ένταξης των χωρών της Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προοπτικές επιχειρηματικότητας που προκύπτουν. Τέλος, αναλύονται όλα τα εθνικά προγράμματα αλλά και τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία αναφέρονται στην ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και της επιχειρηματικότητας των ΑΜΕΑ.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

   - Κατανόηση των αλλαγών που έχουμε στο ευρωπαϊκό οικονομικό στερέωμα

  - Κατανόηση της έννοιας της οικονομικής ολοκλήρωσης

  - Ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.

  - Γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.

  - Ανάπτυξη Νεανικής και γυναικείας Επιχειρηματικότητας

  - Κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν στο ευρύτερο περιβάλλον της Ενοποιημένης και παγκοσμιοποιημένης Ευρώπης

  - Κατανόηση του θέματος της πραγματική ή ονομαστικής σύγκλισης των οικονομιών των διαφόρων χωρών στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της ΟΝΕ

  - Κατανόηση των προοπτικών που έχουν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να αποτελέσουν μέλη της Ε.Ε. (σύμφωνα με την πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε.)

  - Κατανόηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ (Maastricht) και της Κοπεγχάγης (Copenhagen)

  - Κατανόηση της πολιτικής των πολυεθνικών για επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε αρκετές χώρες με τα δεδομένα της διευρυμένης ευρωπαϊκής αγοράς, και του έντονου ανταγωνισμού 

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (MES103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΣΔΥΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   (Δ16013)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αναλύεται η έννοια του κινδύνου και μελετάται η διαφορετικότητά της από εκείνη της αβεβαιότητας. Κατηγορίες κινδύνων. Ορισμός διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Διαχείριση και εκτίμηση κινδύνων επιτοκίου, και ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Πιστωτικός, λειτουργικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Μελετάται η αντιστάθμιση των παραπάνω κινδύνων με την βοήθεια των παραγώγων προϊόντων. Διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων με εσωτερική αντιστάθμιση. Εισαγωγή στην ασφάλιση και κατηγορίες αντασφάλισης. Διαχειριση ασφαλιστικών κινδύνων εταιρειών Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εκμάθηση βασικών εννοιών της διαχείρισης και της εκτίμησης των σημαντικότερων οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

  - Δυνατότητα κατανόησης και αναγνώρισης των οικονομικών και ασφαλίσιμων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες, οι ΑΧΕ, οι Ασφαλιστικές και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΔΕ2007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Tο μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λήψης αποφάσεων από μέρους των επιχειρήσεων. To συγκεκριμένο μάθημα μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εξέλιξης των διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών, καθώς επίσης και την επίδραση της δημοσιονομικής, εισοδηματικής και της νομισματικής πολιτικής στα μακροοικονομικά μεγέθη μίας οικονομίας. Οι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής είναι η επίτευξη ενός σταθερού αλλά και ικανοποιητικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, η πλήρης απασχόληση, ο χαμηλός πληθωρισμός, και η ισορροπία του ισοζυγίου πληρωμών. Οι οικονομολόγοι διαφωνούν σχετικά με το μείγμα πολιτικής το οποίο απαιτείται για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι αλλά πολλές φορές αντικρουόμενοι στόχοι. Έτσι, θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητηθούν οι κυριότερες εναλλακτικές προσεγγίσεις των μακροοικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αλλά και στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, και του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται η οικονομική επιστήμη και το οικονομικό σύστημα, το μακροοικονομικό περιβάλλον, ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, οικονομική ανάπτυξη, παραοικονομία, ονομαστικό και πραγματικό εισόδημα, πληθωρισμός, αποπληθωρισμός, επίπεδο τιμών, επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, κατανάλωση, μορφές αποταμίευσης, επένδυση και απόσβεση, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία, είδη ανεργίας, επιπτώσεις της ανεργίας στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η αγορά εργασίας, ζήτηση και προσφορά εργασίας, προσδιορισμός της αμοιβής της εργασίας, συνέπειες των ελάχιστων αμοιβών, ο ρόλος των συνδικαλιστικών ενώσεων στην αγορά εργασίας, ονομαστικό και πραγματικό επιτόκιο, επενδύσεις,. Δημόσιος Τομέας: δαπάνες, έσοδα, κεντρική και γενική κυβέρνηση, προϋπολογισμός, έλλειμμα, δημόσιο χρέος. Αναλύονται οι στόχοι της μακροοικονομικής πολιτικής, η εισοδηματική πολιτική, τα μέσα άσκησης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, και η εκτίμηση και πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς.

  ΣΚΟΠΟΣ
  Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές της μακροοικονομικής θεωρίας. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα πιο σημαντικά εργαλεία και θεωρίες έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αναλύσουν το μακροοικονομικό περιβάλλον μιας χώρας και κυρίως της Ελλάδας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιδρά στον τρόπο λήψης απόφασης των επιχειρήσεων.

  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ
  Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι στη θέση να γνωρίζουν και να έχουν κριτική αντίληψη στα ακόλουθα:

  • Σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.
  • Η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μακροοικονομικής ανάλυσης.
  • Οι κύριοι μακροοικονομικοί στόχοι.
  • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας και η επίδρασή της στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.
  • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του πληθωρισμού και η επίδρασή του στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.
  • Η παραοικονομία
  • Το μείγμα πολιτικής (δημοσιονομικής, εισοδηματικής και νομισματικής) και η επίδρασή του στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και τις επιχειρήσεις.
  • Οι κύριες εναλλακτικές προσεγγίσεις της μακροοικονομικής πολιτικής.
  • Ανεργία, πληθωρισμός, συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Κατανόηση βασικών αρχών μακροοικονομικής θεωρίας. 

  - Παροχή εργαλείων και θεωριών για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτό επιδρά στον τρόπο λήψης απόφασης των επιχειρήσεων. 

  - Κριτική αντίληψη επί ζητημάτων όπως: σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, πολλαπλασιαστές μιας οικονομίας,  διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μακροοικονομικής ανάλυσης, προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας και του πληθωρισμού και η επίδρασή τους στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, μείγμα πολιτικής (δημοσιονομικής, εισοδηματικής και νομισματικής) και η επίδρασή του στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και τις επιχειρήσεις, κλπ  

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
   (EOD2115)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟΔ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (18 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Papadopoulos I., Kiohos, A., Stoupos, N., (2021), The Structural Banking Reform Project of the EU: Towards a European Glass-Steagall Act?, in I. Papadopoulos eds European Economic Governance after the Eurozone and Covid-19 Crises, Cambridge Scholars Publishing, In Press

   2020

   • Stoupos N., Kiohos A., (2020), Gold’s Price and Advanced Stock Markets: A Post-Crisis Approach, in C. Zopounidis, D. Kainourgios and Dotsis, G. eds Recent Advances and Applications in Alternative Investments, Chapter 7, IGI Global, February 2020.

   2015

   • 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ', (με Χριστίνα Μπενέκη και Π. Κιόχο), Εκδ. Ελένη Κιόχου, Αθήνα, 2015.

   2014

   • 'OPERATIONAL RISK Analysis, Research Perspectives and a ProposedResearch Approach', (with P. Lappas), University of Macedonia Press,Thessaloniki, 2014.

   2011

   • 'Μακροοικονομική Ανάλυση, Θεωρία - Εφαρμογές', (με Π. Κιόχο και Γ. Παπανικολάου), Αθήνα, 2011.

   2010

   • Κιόχος Α., (2010), Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα-Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας και Ανάλυση Εκτίμησης Απόδοσης και Κινδύνου Χαρτοφυλακίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Πέτρου Χ. Λίβα, pp. 317-328.

   2006

   • Κιόχος Α., (2006), Οι Εξελίξεις της Ιδιωτικής Ασφάλισης και τα Νέα Συνταξιοδοτικά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Αντώνιου Χ. Παναγιωτόπουλου, Τόμος Α, pp. 595-602.

   2005

   • Κιόχος Α., (2005), Οι Προοπτικές Απασχόλησης των Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Τομέα Παροχής Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών και η Μελλοντική Πορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς στην Ελλάδα στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Θεόδωρου Α. Σκούντζου, Τόμος Α.

   2004

   • 'Ιδιωτική Οικονομική', (με Π. Κιόχο), Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2004.

   2003

   • 'Ανάλυση και Έλεγχος Επιχειρηματικών Στρατηγικών', (με Π. Κιόχο και Γ. Παπανικολάου), Ιnterbooks, Αθήνα, 2003.
   • 'Ασφαλιστικά Μαθηματικά', (με Π. Κιόχο), Ιnterbooks, Αθήνα, 2003.
   • 'Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων', (με Π. Κιόχο και Γ. Παπανικολάου), Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2003.
   • Κιόχος Α., (2003), Εκτίμηση της Απόδοσης και του Κινδύνου των Μετοχών του Κατασκευαστικού Κλάδου των Εισηγμένων στο ΧΑΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Απόστολου Α. Λάζαρη, Τόμος Γ, pp. 223-231.

   2002

   • 'Επιχειρησιακή Έρευνα', (σε συνεργασία με τους Π. Κιόχο, Γ. Θάνο και Δ. Σαλαμούρη), Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2002.
   • 'Επιχείρηση και Περιβάλλον', (με Π. Κιόχο και Γ. Παπανικολάου), Ιnterbooks, Αθήνα, 2002.
   • 'Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική', (με Π. Κιόχο, Γ. Παπανικολάου και Γ. Θάνο), Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2002.
   • Κιόχος Α., (2002), Η Αναγκαιότητα της Δομής της Κοινωνικής Ασφάλισης στη Xώρα μας και ποιο πρέπει να είναι το Νέο Μοντέλο Συνταξιοδότησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Λ. Νικολάου – Σμοκοβίτη, Τόμος Α, pp. 611-617.

   2001

   • 'Χρηματιστήριο αξιών και παραγώγων Αθηνών και διεθνή Χρηματιστήρια', (με Π. Κιόχο και Γ. Παπανικολάου), Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2001.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (39 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • Stoupos N., Nikas C, Kiohos A., (2023), Turkey: From a thriving economic past towards a rugged future? - An empirical analysis on the Turkish financial markets, Emerging Markets Review, Vol.54, 100992.
     DOI.org/10.1016/j.ememar.2022.100992

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kyriakou M., Koulakiotis A., Kiohos A., Babalos V., (2023), Fractional Integration and Volatility Transmission between Real estate and Stock markets: Novel evidence from a FIGARCH-BEKK Approach, Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol.66, Issue 4, No.7, pp.936-962.
     DOI.org/10.1007/s11146-021-09879-5

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Stoupos N., Kiohos A., (2022), Bond markets integration in the EU: New Empirical Evidence from the Eastern non-euro member-states, The North American Journal of Economics and Finance, Vol.63, 101827. DOI.org/10.1016/j.najef.2022.101827

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stoupos N., Kiohos A., (2022), Euro area stock markets integration: Empirical evidence after the end of 2010 Debt Crisis, Finance Research Letters, Vol.46, Part B, 102423, May. DOI.org/10.1016/j.frl.2021.102423

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stoupos N., Kiohos A., (2022), Euro Area: Towards a European Common Bond? – Empirical Evidence from the Sovereign Debt Markets, JCMS:Journal of Common Market Studies, Vol.60, Issue 4(July), pp.1019- 1046.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Stoupos N., Kiohos A., (2021), BREXIT Referendum's Impact on the Financial Markets in the UK, Review of World Economics (ex Weltwirtschaftliches Archiv), Vol.157 (1), pp. 1-19
    • Stoupos N., Kiohos A., (2021), Energy Commodities and Advanced Stock Markets: A Post Crisis Approach, Resources Policy, Vol.70 (C). DOI.org/10.1016/j.resourpol.2020.101887

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kiohos A., (2021), Exploring Dynamic and Volatility Relationship between Reinsurance and Insurance Markets, The Empirical Economics Letters, Vol.20, No.5(1), May 2021
    • Kiohos A., Paspati M., (2021), Alternative to Insurance Risk Transfer: Creating a Catastrophe Bond for Romanian Earthquakes, Bulletin of Applied Economics, Vol.8 (1), pp. 1-17.

    2020

    • Kyriakou M., Babalos V., Kiohos A., Koulakiotis A., (2020), Feedback Trading Strategies and Long-term Volatility, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.76, pp. 181-189. DOI.org/10.1016/j.qref.2019.05.011

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Koulakiotis A., Babalos V., Kiohos A., Kyriakou M., (2020), Long-run memory in ethical and conventional investments. Novel evidence from a VAR(1)-FIEGARCH model, Journal of Economics and Finance, Vol.44, Issue 3, pp.563-569. DOI.org/10.1007/s12197-019-09502-7.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kiohos A., (2020), Risk Affection and Transmission of News of Conditional Volatility from the Non-Life to Life Insurance Sector, Bulletin of Applied Economics, Vol.7 (2), pp. 87-96.

    2019

    • Stoupos N., Kiohos A., (2019), From ESM to a European Monetary Fund? EconModels under the Auspice of Journal of Policy Modeling
    • Nikas C., Stoupos N., Kiohos A., (2019) The Euro Area: Does One Currency Fit All?, International Review of Applied Economics, Vol. 33 (5), pp. 642-658. DOI:10.1080/02692171.2018.1516742
    • Stoupos N., Kiohos A., (2019), Scandinavia: Towards the European Monetary Union?, The Quarterly Review of Economics and Finance, In Press. DOI: 10.1016/j.qref.2019.01.006

    2018

    • Angelidis D., Koulakiotis A., Kiohos A., (2018) Feedback Trading Strategies: The Case of Greek and Cyprus, South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 13 (1), pp. 93-99.
    • Kiohos A., Stoupos N., (2018), Re-exploring the Enlargement of the Eurozone: Evidence from the New Member-States, International Economic Journal, Vol.32, Issue 2, pp.177-198. DOI: 10.1080/10168737.2018.1480646

    2017

    • Stoupos N., Kiohos A., (2017), Post-Communist Countries of the EU and the Euro: Dynamic Linkages among the Exchange Rates, Acta Oeconomica, Vol.67, Issue 4, pp. 511- 538
    • Stoupos N., Kiohos A., (2017), EU Unification and Linkages among the European Currencies: New Evidence from the EU and the EEA, Research in International Business and Finance, Vol.41, Issue C, pp. 28-36.
    • Kiohos A., Koulakiotis A., Babalos V., (2017), Wealth effect revisited: Novel evidence on long term co-memories between real estate and stock markets, Finance Research Letters, Vol.20, Issue C,  pp. 217-222.

    2016

    • Partalidou X., Kiohos A., Giannarakis G., Sariannidis N., (2016), The Impact of Gold, Currency, Metals and Oil Markets on the USA Stock Market, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.6, No1, pp. 76-81.
    • Koulakiotis A., Kiohos A., Papasyriopoulos N., (2016), Transmission of News in Eurozone Bank Holdings and European Bank Markets in the light of the Greek Debt Crisis, Journal of Emerging Market Finance, Vol.15, No1, pp. 1-48.
    • Koulakiotis A., Kiohos A., (2016), Positive feedback trading and long-term volatility links: Evidence from real estate markets of USA, Be/Lux and Switzerland, Applied Economics Letters, Vol.23, No2, pp. 97-100.

    2015

    • Koulakiotis A., Kiohos A., Babalos V., (2015), Exploring the Interaction between Stock Price Index and Exchange Rates: An Asymmetric-Threshold Approach, Applied Economics, Vol.47, No13, pp. 1273-1285.

    2014

    • Koulakiotis A., Kiohos A., Papasyriopoulos N., Georganou A., (2014),Dynamic portfolios interdependencies: New evidence from the Athens StockExchange, Investment Management and Financial Innovations, Vol.11, Issue2, pp. 86-99.
    • Degiannakis S., Kiohos A., (2014), Multivariate Modelling of 10-day-ahead Value at Risk and Dynamic Correlation for Worldwide Real Estate and Stock Indices, Journal of Economic Studies, Vol.41, Issue 2, pp.216-232.

    2012

    • Maligkris A., Koulakiotis A., Kiohos A., (2012), A Financial Comparison between the Recent Financial Crisis of 2008 and the Crisis of 1999 in the Athens Stock Market, International Journal of Financial Markets and Derivatives, Vol. 3, No1, pp.12-19.

    2011

    • Kiohos A., Koulakiotis A., Maligkris A., (2011), The Impact of Euro on the Athens Stock Exchange Index, Zagreb International Review of Economics and Business, Vol.14, No2, pp.1-14.

    2010

    • Frangos C.C., Frangos Con.C., Kiohos A., (2010), Internet Addiction Among Greek University Students: Demographic Associations with the Phenomenon using the Greek Version of Young’s Internet Addiction Test, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol.3, Issue1 (July 2010), pp. 49-74.
    • Kiohos A., Sariannidis N., (2010), Determinants of the Asymmetric Gold Market, Investment Management and Financial Innovations, Vol.7, Issue 4, pp. 26-33.

    2009

    • Kiohos A., (2009), Historical Progress of the International Financial Policy and Forex Risk (Διαχρονική Εξέλιξη της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και Συναλλαγματικός Κίνδυνος), Archives of Economic History, Vol.XXI, No1, pp. 93-102.

    2008

    • Lykos V., Kiohos A., (2008), Bird Strikes Risk Policy Strategies: Proposal for a Risk Classification Scheme, Spoudai Journal of Economics and Business, Vol.58, No1-2, pp. 285-303.

    2007

    • Kiohos A., (2007), A Critical Review of the Portfolio Credit Management Models: A Theoretical Approach, Archives of Economic History, Vol. XIX, No1, pp. 17-48.
    • Koulakiotis A., Angelidis D., Kiohos A., Papasyriopoulos N., (2007), Impact of Creditor and Shareholder Investor Protection Difference between Markets on Volatility and Error Spillovers, International Review of Applied Economic Research, Vol.2, No1, pp.21-37.

    2004

    • Kiohos A., Dimopoulos A., (2004), Estimation Portfolio VaR (Value at Risk) with three Different Methods: Financial Institution Risk Management Approach, Spoudai Journal of Economics and Business, Vol.54, No2, pp. 59-83.

    2003

    • Papanikolaou G., Kiohos A., (2003), The Managerial Control Process in International Companies, Archives of Economic History, Vol. ΧV, No1, pp. 41-54.
    • Thanos GA., Kiochos A., Kapenekas G., (2003), An Econometric Approach to the Impacts of Basic Monetary - Financial Parameters on the Overall Investments of Economy. The Case of Greece (1961 – 1996), Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol.36, No1-4, pp. 215-223.

    2002

    • Papanikolaou G., Kiohos A. and Theodoratos E., (2002), Strategic Alliances: The Most Popular Strategies for Enhancing the Global Competitiveness of Firms. Archives of Economic History, Volume ΧΙV, No 1, pp. 119-136.

    2001

    • Kyritsis C., Kiohos A., (2001), Estimation of Maximum Average Loss for Investment Position in Futures of the Athens Derivatives Exchange Market, Archives of Economic History, Vol. ΧΙΙΙ, No2, pp. 103-110.
    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Kiohos A., Koulakiotis A., Papasyriopoulos N., Stathopoulos C., Interdependence of Banking Sectors among Three European Markets, Finance and Economics Conference 2011, Frankfurt, 4-5/7/2011, Proceedings, pp. 251-265.

     2007

     • Kiohos A., Estimation and Validation Value at Risk in Greek Mutual Funds with Two Different Methods, 4th International Conference on Applied Financial Economics, Samos, 12-14/7/2007, Proceedings, pp. 1-14.

     2006

     • Κιόχος Π., Κιόχος Α., H Ανταγωνιστικότητα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στα Πλαίσια του Νέου Ασφαλιστικού Συστήματος στην Ελλάδα, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, Καλαμάτα, 17-19/3/2006. Proceedings, pp. 21-24.

     2001

     • Lykos V., Koutsoubas D., Kiohos A., Mavrithoglou G., Dounas K., Eleftheriou A., A Community Based Integrated Management Plan for the Coastal Wetlands Preservation (Pylos Wetland, Eastern Mediterranean Wetland), 10th Hellenic Ichthyological Conference, Chania, 19-10-2001, Proceedings, pp. 451 - 454.
     • Κιόχος Α., Κυρίτσης Κ., Χαρτοφυλάκιο Μετοχών Ελαχίστου Κινδύνου του Δείκτη FTSE/XAA 20 (A Least Risk Portfolio of Shares of the Index FTSE/XAA 20 for the years 1997-1999), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, Σπέτσες, 2-3/10/1999, Proceedings, Archives of Economic History (Special Issue, 2001), Vol. XII, No1-2, pp. 147-156.
     • Άλλα (14 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2022

      • Stoupos N. and Kiohos, A. Financial integration in the EU: Empirical findings from the CEE non-euro bond markets, 21st Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 17-18 December 2022.

      2020

      • Stoupos N. and Kiohos, A. Euro Area stock markets synchronization: Empirical Evidence after the end of 2010 debt crisis. 19th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association, Heraklion, Greece, 18-19 December 2020.

      2018

      • Stoupos N. and Kiohos, A., Could BREXIT lead to a currency crisis? – Lessons from the UK financial markets, 9th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Athens, Greece, 21-22 December 2018

      2017

      • Stoupos, N. and Kiohos, A., Northern European economies and the EMU: Empirical Evidence from Scandinavia, 8th International Conference of International Business, Thessaloniki, Greece, 18-21 May, 2017
      • Nikas, C., Stoupos, N. and Kiohos, A., The Eurozone: Does one currency fit all?, 14th International Conference Developments in Economic Theory and Policy, Bilbao, Spain, 29-30 June, 2017
      • Stoupos N. and Kiohos, A., Scandinavia: Towards the EMU? 8th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS), Athens, Greece, 18-19 December 2017

      2016

      • Stoupos N., Kiohos A., Re‐Exploring the Enlargement of the Eurozone: Evidence from the New Member States, 1st Institutional Aspects of Banking & Finance Conference", Kadir Has University, Istanbul, Turkey, 04-05 November 2016
      • Stoupos N., Kiohos A., EU Unification under the Regime of the Exchange Rates, 2st Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Thessaloniki, Greece, 6-7 May, 2016

      2015

      • Lykos V., Koulakiotis A., Kiohos A., Mavridoglou G., Risk measurement of Bird Strikes: A Case Study of Kavala’s Airport, 1st Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2015
      • Koulakiotis A., Kiohos A., Babalos V., Feedback Trading Strategies and Long-term Volatility of Real Estate Markets: A FIGARCH approach, 1st Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2015

      2013

      • Degiannakis S., Kiohos A., Modelling Multi-period Value at Risk for Two Financial Markets: Global Evidence, 4th International Conference on International Business, Thessaloniki, 16-18/5/2013.

      2011

      • Koulakiotis A., Kiohos A., Papasyriopoulos N., Short - term Dynamics in the Athens Stock Exchange, 2ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, Αθήνα, 2-6/12/2011.

      2005

      • Lykos V., Kiohos A., Eleftheriou A., Halkos G., Risk Problem Classification Schemes in Bird Strikes Policy Strategies, 27th Conference of International Birdstrike Committee, Athens, 23-27/5/2005.

      2002

      • Μαυριδόγλου Γ., Κιόχος Α., Εσωτερική Μετανάστευση στην Θράκη, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ιωάννινα, 8-10/5/2002.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font