Κουλακιώτης Αθανάσιος
 • 2310 891.457
 • akoulak uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 432

  Κουλακιώτης Αθανάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Σχέσεις

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1997)
  • Μεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, University of Wales (1998)
  • Διδακτορικό στις Οικονομετρικές μεθόδους των αγορών με έμφαση στις Χρηματαγορές και αγορές Συναλλάγματος, University of Wales (Φεβ.2003)
  • Μεταδιδακτορικό στις μεθόδους κερδών των επιχειρήσεων και των αγορών που εμπορεύονται, University of Lisbon and University of Wales (Απρ.2002-Μαρτ.2003)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Τα Οικονομετρικά των αγορών: Δεικτών, Swaps και Χαρτοφυλακίων πολυεθνικών επιχειρήσεων
  Αποτελεσματικότητα Αγορών: Χρηματιστηριακών, Συναλλάγματος, Τραπεζικών και Χαρτοφυλακίων πολυεθνικών επιχειρήσεων
  Μέθοδοι εκτίμησης ρίσκου κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων
  Διεθνείς Οικονομικά: Μέθοδοι και Σύγκριση διαφορετικών Οικονομικών προσεγγίσεων

  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • EMPIRICAL METHODS IN SOCIAL SCIENCES
   (MAPE0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The aims of this course are to introduce the most common empirical methods used in the analysis of both economic and political data, to give students practice in the use of these methods and so prepare them for undertaking an empirical dissertation. The core material is regression analysis. Emphasis is on application rather than theoretical foundations. Computing classes provide hands-on experience of data analysis with the package Stata. Examples of applications from published papers in economics and political science are discussed. The course covers the following topics: basic univariate statistics; linear regression; qualitative independent variables; and, regression analysis with time-series data.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΔΕ1007)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Ο Ρόλος της Χρηματοοικονομικής. Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, Αγορές και Επιτόκια. Η Χρονική Αξία του Χρήματος. Μοντέλα Αποτίμησης. Κίνδυνος και Απόδοση. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών. Κεφαλαιουχικός Προϋπολογισμός. Τραπεζική Επενδύσεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Οι φοιτητές θα μάθουν να εκτιμούν συναρτήσεις χρονολογικής σειράς σε απλή και πολλαπλή μορφή.

  - Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό WinRats. 

  - Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας μέσα από εκτιμήσεις όπως CAPM και APT. 

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
   (ΒΣΑ413-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ413-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Οικονομετρία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδίκευσης

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές θα μάθουν να εκτιμούν συναρτήσεις ή παλινδρομήσεις απλής και πολλαπλής μορφής. Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό Stata. Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Απλή και Πολλαπλή παλινδρόμηση

  Δευτεροβάθμια παλινδρόμηση

  Μη γραμμική παλινδρόμηση

  Εκτίμηση συντελεστών παλινδρόμησης

  Ερμηνεία ολόκληρης της παλινδρόμησης

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Λογισμικού

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  2

  Εργαστηριακή άσκηση

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  4

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Εργαστήρια:               50%

  Γραπτές Εξετάσεις:   50%

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Βιβλίο Κατρακυλίδη, Κοντέου και Σαριαννίδη

  Σημειώσεις Καθηγητή

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΒΣΑ414-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ414-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτήτριες/ητές θα μάθουν να εκτιμούν συναρτήσεις χρονολογικής σειράς σε απλή και πολλαπλή μορφή. Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό WinRats. Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας μέσα από εκτιμήσεις όπως CAPM και APT.

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Απλή και Πολλαπλή παλινδρόμηση χρονολογικών σειρών

  Μη γραμμική παλινδρόμηση χρονολογικών σειρών

  Εκτίμηση συντελεστών παλινδρόμησης CAPM και APT

  Ερμηνεία ολόκληρης της παλινδρόμησης χρονολογικών σειρών

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση λογισμικού

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  26

  Εργαστηριακή άσκηση

  26

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Εργαστήρια: 30%

  Γραπτέ εξετάσεις: 70%

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Βιβλίο Πέτρου Κιώχου
  • Σημειώσεις Καθηγητή
  • Επιστημονικά άρθρα

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

   

  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
   (ΒΣΑ421-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ421-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’ & Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνικά

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Οι φοιτητές θα μάθουν να βρίσκουν και να λύνουν τα προβλήματα  συναρτήσεων ή παλινδρομήσεων απλής και πολλαπλής μορφής. Να διαβάζουν δεδομένα και να τα αναλύουν στο λογισμικό Εviews. Επίσης να δέχονται ή να απορρίπτουν συντελεστές παλινδρόμησης σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ασχολείται με τα προβλήματα της πολλαπλής παλινδρόμησης. Αυτά είναι η
  αυτοσυσχέτιση, η πολυσυγγραμμικότητα, η ετεροσκεδαστικότητα και το σφάλμα εξειδίκευσης. Οι φοιτητές
  μαθαίνουν να εντοπίζουν αυτά τα προβλήματα και στη συνέχεια να τα λύνουν με τη βοήθεια του προγράμματος
  Eviews. Τα παραπάνω προβλήματα εντοπίζονται σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία έχουν εξαχθεί από το
  Datastream και είναι ουσιαστικά χρονοσειρές αποδόσεων μετοχών επί σειρά ετών σε καθημερινή βάση.
  Το μάθημα
  προσφέρεται με δύο υποδειγματικές προόδους, η μία στη μέση του μαθήματος και η άλλη στο τέλος του
  μαθήματος. Τα μαθήματα γίνονται στο εργαστήριο καθώς απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόγραμμα Eviews
  από τους φοιτητές. Το μάθημα απαιτεί τη χρήση υπολογιστών σε περιβάλλον Windows.
   Applied Econometrics deals with the problems of multiple regression. These are autocorrelation, multicollinearity,
   heteroskedasticity, and the error of specialization. Students learn to identify these problems and then solve them 
  with the help of the Eviews program. The above problems are located in real data, which has been extracted from
  Datastream and are essentially time series of stock returns over a number of years on a daily basis. The course is
  offered with two exemplary advances, one at the middle of the course and the other at the end of the course. The
  lessons are done in the lab as they require special attention to the Eviews program by the students. The course
  requires the use of computers in a Windows environment.

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Λογισμικού

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  2

  Εργαστηριακή άσκηση

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  4

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Εργαστήρια:               100%

   

   

   

   

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Βιβλίο Γεώργιου Χάλκου

  Σημειώσεις Καθηγητή

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2007

   • "Συμπεριφορά απόδοσης και κινδύνου των μετοχών που διαπραγματεύονται παράλληλα και σε κεφαλαιαγορές του εξωτερικού: Θεωρίες, έρευνες, εμπειρικά αποτελέσματα" (με Δ. Αγγελίδη). Δεκτό στον ομότιμο τόμο του καθηγητή Ιγνατιάδη, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

   2006

   • "Μεταφορά πληροφοριών μεταξύ χρηματαγορών για μετοχές που εμπορεύονται σε περισσότερα απο ένα χρηματιστήρια ταυτόχρονα: Αναφορές και εμπειρικά αποτελέσματα", Δεκτό στον ομότιμο τόμο της καθηγήτριας Δελιβάνη, Tμήμα Εφαρμοσμένης πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (57 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • “Return and Volatility Spillovers in twelve Eastern European Countries”. (με D. Angelidi). Regional Statistics, 2022, Vol. 12 (3), 191–218

    2021

    • “Fractional Integration and Volatility Transmission between Real estate and Stock markets: Novel evidence from a FIGARCH-BEKK approach” (with M. I. Kyriakou, V. Babalos and A. Kiohos). The Journal of Real Estate, Finance and Economics, Accepted 2021. Forthcoming.
    • “Feedback trading strategies in international real estate markets” (with C. Balomenou, V. Babalos and D. Vortelinos). International Journal of Housing Markets and Analysis, 2021, Vol. 14(2), 394–409.

    2020

    • Long-run memory in ethical and conventional investments. Novel evidence from a VAR (1)-FIEGARCH model (with V Babalos, A Kiohos, M.I. Kyriakou). Journal of Economics and Finance, 2020, Vol. 44 (3), 563-569.
    • “Feedback trading strategies and long-term volatility” (with M.I. Kyriakou, V. Babalos and A. Kiohos). The Quarterly Review of Economics and Finance, 2020, Vol. 76, 181-189

    2018

    • Angelidis, D., Koulakiotis, A., & Kiohos, A. (2018). Feedback trading strategies: The case of Greece and Cyprus. South East European Journal of Economics and Business, 13, 93-99
    • Kyrkilis, D., Koulakiotis, A., Babalos, V., & Kyriakou, M. (2018). Feedback trading and short-term return dynamics in Athens Stock Exchange: Novel evidence and the role of size. International Journal of Managerial Finance, 14, 574-590.

    2017

    • “Intraday analysis of macroeconomic news surprises and asymmetries in mini-futures markets”. (με D. Vortelino και A. Tsagkano). Research in International Business and Finance, 39, 150-168.
    • “Wealth effect revisited: Novel evidence on long term co-memories between real estate and stock markets”. (με A. Kioho και V. Babalo). Finance Research Letters, 20, 217-222.

    2016

    • “Financial crisis, liquidity and dynamic linkages between large and small stocks: Evidence from the Athens Stock Exchange”. (με V. Babalo και N. Papasyriopoulo). Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 46-62.
    • “Positive feedback trading and long-term volatility links: evidence from real estate markets of USA, Be/Lux and Switzerland”. (με A. Kioho). Applied Economics Letters, 23(2), 97-100.
    • “Political elections, abnormal returns and stock price volatility: The case of Greece”. (με H. Papapanago και N. Papasyriopoulo). Investment Management and Financial Innovations, 13(1), 161-169.
    • “The Greek crisis, Eurozone Bank holdings and European Banking cross-country Transmission of news: The case of Greece” (με Α. Kioho και N. Papasyriopoulo). Journal of Emerging Market Finance, Vol. 15 (1), 1-48.

    2015

    • "Liquidity matters after all: Asymmetric news and stock market volatility before and after the global financial crisis" (with V. Babalos and N. Papasyriopoulos). Economics Letters, Vol. 127, February, 58–60.
    • “Exploring the interaction between stock price index and exchange rates: An asymmetric-threshold approach” (με A. Kioho και V. Babalo), Applied Economics, Vol. 47, No. 13, 1273-1285.

    2014

    • “Dynamic portfolios interdependencies: The case of Greek stock exchnage’. (με A. Kioho, N. Papasyriopoulo και A. Georganou). Investment Management and Financial Innovations, 11(2), 86-99.

    2013

    • “Dynamic Interactions among four European market regions” (με Ν. Papasyriopoulo). Business Management Dynamics, Vol. 3, No. 6, 21-26.
    • “Unemployment and government expenditure in the Eurozone: a panel data analysis” (με M. Seitaridi). Public and Municipal Finance, Vol. 2, No. 2, 35-46
    • "The impact of futures trading on co-movements among different portfolios of cross-listed equities considering regulatory differences among markets: The Case of Germany" (με N. Kartali, K. Lyroudi και N. Papasyriopoulo). Journal of Multinational Financial Management, Vol. 23, 34-53

    2012

    • "A comparison between the recent financial crisis of 2008 and the crisis of 1999 in the Athens Stock Market" (με A. Maligkri και A. Kioho). International journal of Financial Markets and Derivatives, Vol. 3, issue1, 12-19..
    • ."Asymmetric and Threshold effects on comovements among Germanic cross-listed equities" (με N. Kartali, K. Lyroudi και N. Papasyriopoulo). International Review of Economics and Finance, Vol. 24, 327-342.
    • “Inflation, GDP and Causality for European Countries” (με K. Lyroudi και N. Papasyriopoulo). International Advances in Economic Research, Vol. 18, pp. 53-62.

    2011

    • "The impact of Euro on Athens stock market" (με A. Kioho και A. Malligkri). Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. XIV, No 2, pp. 1-14.
    • "GARCH modelling of banking integration in the Eurozone"(with G.Alexandrou and A.Dasila). Research in International Business and Finance, Vol. 25, No. 1 (January), pp. 1-10.

    2010

    • "The impact of cross-listings on the UK and the German stock markets" (with K. Lyroudi, N. Thomaidi and N. Papasyriopoulo). Studies in Economics and Finance, Vol. 27, No. 1, pp. 4-18.

    2009

    • "On the Timeliness and Conservatism in Earnings Per Share" (with M. Karivali and N. Papasyriopoulo). The Journal of World Economic Review, Vol. 4, No. 1 (January-June), pp. 19-28.
    • "Volatility and error transmission spillover effects: Evidence from three European financial regions" (with A. Dasila and N. Papasyriopoulo). The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49, Issue 3: August, 858-869.
    • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets: The Case of the Paris Stock Exchange" (with K. Tolika, K. Lyroudi and D. Angelidi). International Research Journal of Finance and Economics, Issue 25: March, 240-246.
    • "The impact of Regulatory standards, Interest rates and Trading volume on Volatility Transmission between cross-listed European equities" (με A. Dasila, K. Tolika και P. Molyneux), Journal of International Business and Economy, Spring, 2009.
    • "Measuring the forecasting accuracy of models: evidence from industrialized countries" (με Α. Dasila), International Journal of Monetary Economics and Finance, 2009, Vol. 2, No. 1.

    2008

    • Koulakiotis Α., Dasilas Α. & Papasyriopoulos Ν. :"A Note on the law of capital markets" , Journal of Business Management, Vol. 1, No. 1, pp. 1-5.
    • "Impact of futures on comovements for UK cross-listed equities" (με C.Katrkailidi και D. Chioni). Research in International Business and Finance, Vol. 22, No. 2, pp. 145-161.

    2007

    • "H επίδραση του Ευρώ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο" (με Κ. Χατζηκωστή, Κ. Κατρακυλίδη και Ν. Παπασυριόπουλο), Αγορά χωρίς σύνορα, Vol. 12, No. 4, pp.390-413.
    • "The impact of Scandinavian foreign cross-listing on symmetric information spillovers between European markets" (με A. Dasila και D. Angelidi). International Economics and Finance Journal, Vol. 2, No. 1-2, pp. 93-108.
    • "Impact of Creditor and Shareholder investor protection difference between markets on volatility and error spillovers" (με D. Angelidi, A. Kioho και N. Papasyriopoulo), International Review of Applied Economic Research, Vol 2, No. 1, pp. 21-37
    • "Does trading volume influence GARCH effects? - Some evidence from the Greek Market" (με A. Dasila και P. Molyneux), Investment Management and Financial Innovations, Vol. 4, No. 3, pp. 33-38.
    • "Extreme risk and value-at-risk in the German stock market" (με Κ. Tolika και Ρ.Α.Brown), European Journal of Finance, Vol. 13, No.4, June, pp. 373-395.
    • "Mergers and Acquisitions: A case study of Greek industrial and construction firms" (με P. Papadimitriou, N. Papasyriopoulo και D. Kalimeri), The International Journal of Business and Finance Research, Vol 1, No. 2, pp. 125-132.

    2006

    • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets in Brussels and Milan exchanges" (με Ν. Papasyriopoulo και C. Katrakilidi), International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 1, No. 4.
    • "Measuring the impact of stock exchange rules on volatility and error transmission-The case of European cross-listed equities" (με C. Katrakilidi), Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. IX, No. 2, pp. 37-58.
    • "Acquisition Announcements, Firm Value, and Volatility: The case of Greek Financial Firms"(με Ν. Papasyriopoulo and A. Dasila), International Bulletin of Business Administration, Vol. 1, pp. 92-102.
    • "Impact of futures contracts on asymmetric co-movements between cross-listed French equities" (με N. Papasyriopoulo and D. Chioni), International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No. 2.
    • "The Impact of Stock Exchange Rules on Volatility and Error Transmission - The Case of Frankfurt+ and Zurich Cross-Listed Equities" (με C. Katrakilidi), Annals of Economics and Finance, Vol. 7, No. 4, pp.321-338.
    • "A Review of stock price volatility on Cash and Futures markets" (με Ν. Papasyriopoulo και C. Katrakilidi), Research Journal of International Studies, Vol. 1, No. 4, pp.82.
    • "More evidence on the relationship between stock price returns and volatility: Α Note" (με N. Papasyriopoulo και P. Molyneux), International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 1, No. 1, pp. 21-28.
    • "Forecasting daily returns: A Comparison of neural networks with parametric regression analysis" (με D. Angelidi και K. Lyroudi), International Business and Economics Research Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 75-82.
    • "Forecasting daily returns: A Comparison of neural networks with parametric regression analysis" (με D. Angelidi και K. Lyroudi), International Business and Economics Research Journal, Vol. 5, No. 1, pp. 75-82.
    • " The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets: The Case of the Holland Stock Exchange" (με P. Molyneux, D. Angelidi και K. Tolika), Managerial Finance, Vol. 32, No. 5, pp. 451-462.
    • "The impact of foreign cross-listings on asymmetric spillovers in Brussels stock exchange" (με C. Katrakilidi και N. Papasyriopoulo), Investment Management and Financial Innovations, Vol. 3, No. 1, pp. 89-96.
    • "The productivity performance of public hospital clinics in Greece: A Case study" (with K. Lyroudi, D. Angelidi, and N. Glaveli), Health Services Management Research, Vol. 19, No. 2, pp. 67-72

    2005

    • "Productivity Measuring in the Czech Banking Industry" (με D. Angelidi και K. Lyroudi), International Business and Economics Research Journal, Vol. 4, No. 12, pp. 77-84.
    • "The Cobb-Douglas production function: An Empirical investigation" (με Ν. Papasyriopoulo), Archives of Economic History, Vol. XPIII, No. II, July-Dec., pp. 73-78
    • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets: The case of the Frankfurt stock exchange" (με K. Lyroudi, D. Angelidi, και A. Georgakoulia), International Journal of Business and Public Administration, Vol. 2, No. 2., pp. 1-10
    • "Impact of futures on comovements between European cross-listed equities" (με K. Lyroudi και A. Dasila), Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 18, No. 1, pp. 12-13.
    • "Volume versus GARCH Effects in the Greek Banking Sector" (με A. Dasila, K. Lyroudi, και E. Koumanako), International Journal of Economic Research, Vol. 2, pp. 45-54.

    2004

    • "Measuring Banking Efficiency in Ukraine: A non-parametric approach" (με D. Angelidi, K. Lyroudi, και A. Georgakoulia), Ekohomika i Πρaβo, Vol. 1, pp. 260-266.
    • "Measuring the asymmetric information spillovers between markets at the time of foreign listing", International Journal of Economic Research, Vol. 1, 183- 199.
    • Άλλα (38 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2017

     • “Quality or quantity of news: Examining the robustness of the asymmetric relationship between stock markets and exchange rate in USA and EMU”. (με G. Halko, V. Babalo και M. Kyriakou). 3rd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, April 21-22, Thessaloniki.

     2016

     • “Fractional Co-integration between Real Estate and Stock Prices in the UK and Germany: A FIGARCH-BEKK approach” (with A. Kiohos and V. Babalos), 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, May 6-7, Thessaloniki.

     2015

     • “Positive feedback trading and long-term volatility links: Evidence from International real estate markets” (with C. Balomenou). FEBS, December, Athens.
     • “Financialization of real estate markets, feedback trading strategies and long-term volatility: A GJR-FIGARCH approach” (with A. Kiohos and V. Babalos). 1st International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, April 6-7, Thessaloniki.

     2014

     • “Fractional Co-integration between Real Estate and Stock Prices in the UK and Germany: A FIGARCH-BEKK approach” (with A. Kiohos and V. Babalos), Presented at Deakin University, Centre on Financial Econometrics, December, Australia.

     2012

     • "Transmission of News among Four European Equity Market Regions" (με A. Kioho, K. Lyroudi και N. Papasyriopoulo). 73st International Atlantic Economic Association Conference, Istanbul, Turkey, 28-31 March.

     2011

     • . "Short-term Dynamics in the Athens Stock Exhange" (με A. Kioho και N. Papasyriopoulo). 2ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, 2-4 Δεκεμβρίου, Αθήνα.
     • ."Interdependence of Banking Sectors among European Markets" ( με A. Kioho, N. Papasyriopoulo και K. Stathopoulo). Finance and Economics Conference,5-6 July, Frankfurt am Main, Germany.

     2009

     • "Inflation, GDP, and Causality for European Countries" (με N. Papasyriopoulo και K. Lyroudi). 67th International Atlantic Conference, 11-14 March 2009, Rome, Italy.
     • "Short term Dynamics and Interdependencies in the Athens stock exchange" (με K. Tolika, N. Papasyriopoulo και P. Papaconstantinou), Bangor Business School, February, UK.

     2008

     • "On the Timeliness and Conservatism in Earnings per share" (με M.Karivali και N.Papasyriopoulo), December, 7th HFAA meeting, Chania, Greece.
     • "Political Elections and Stock Price Volatility: The Case of Greece" (με A. Dasila και K. Tolika). European Financial Management Association Conference, Ιούνιος, Αθήνα.

     2007

     • "Inflation, GDP and Causality: Evidence from panel data and fourteen European countries" (με K. Lyroudi και N. Papasyriopoulo). 4th International conference on Applied Financial Economics, 12-14 Ιούλιος, Σάμος.

     2006

     • "An Empirical Investigation of the Dynamic Relationship between the Oil Prices and the Athens Stock Exchange" (με Α. Ε. Lake, S. Kourtesy και C. Katrakilidi), Δεκέμβρης, 5th HFAA meeting, Θεσσαλονίκη.
     • "Impact of arbitrage on European financial market integration" (με N. Papasyriopoulo και C. Katrakilidi). Σεπτέμβρης, 1st International Conference on Accounting and Finance in Transition, Θεσσαλονίκη.
     • "Acquisition announcements, Firm value and volatility: The case of Greek financial firms" (με Ν. Papasyriopoulo και A. Dasila), 18-21 Mαïου, European Economics and Finance Society, Hράκλειο, Κρήτη.
     • "Developments in the integration of European banking system and the introduction of Euro" (με G. Alexandrou και A. Dasila), Ιουν. 28-Ιούλ. 1, E.F.M.A., Μαδρίτη, Ισπανία.
     • Cross-Listings, Volatility and Exchange Rates (με K. Lyroudi και Ν. Thomaidi). Μάρτιος, International Atlantic Economic Conference, Βερολίνο, Γερμανία.

     2005

     • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets in Brussels and Milan exchanges" (με Ν. Papasyriopoulo και C. Katrakilidi). December, 4th HFAA meeting, Αθήνα.
     • "A Review of stock price volatility on Cash and Futures markets" (με Ν. Papasyriopoulo και C. Katrakylidi). Νοέμβριος, International Business Research Conference, Αθήνα.
     • "Productivity measuring in the Czech Banking Industry" (με D. Angelidi και K. Lyroudi). Ιούνιος, European Applied Business Research Conference, Αθήνα.
     • "Forecasting daily returns: A Comparison of neural networks with parametric regression analysis" (με D. Angelidi και K. Lyroudi). Ιούνιος, European Applied Business Research Conference, Αθήνα.
     • "Dividend Announcements: Special Dividends and Contagion Effects" (με την Κ. Λυρούδη και τον Α. Δασίλα), ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: 4th International Conference on New Horizons in Industry and Education, Αύγουστος, Κέρκυρα.
     • "The impact of Scandinavian foreign cross-listings on symmetric information spillovers between European Markets" (με Α. Dasila και D. Angelidi). Ιούλιος, Multinational Finance Society, Αθήνα.
     • "The impact of interest rate and trading volume on Volatility and error transmission between cross-listed European equities" (με A. Dasila και P. Molyneux). Ιούνιος, European Financial Management Association, Μιλάνο, Ιταλία.
     • "Volatility and error transmission between cross-listed equities across different European regions" (με K. Lyroudi, A. Dasila, και S. Athiano). Ιούνιος, Financial Management Association in Europe, Σιένα, Iταλία.
     • "The impact of foreign cross-listings on asymmetric information spillovers between markets" (με P. Molyneux και Α. Dasila). Mάϊος, European Accounting Association, Σουηδία.
     • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets: The case of the Frankfurt stock exchange" (με K. Lyroudi, D. Angelidi, and A. Georgakoulia), January, International Academy Business and Public Administration Discipline (IABPAD), Nέα Ορλεάνη, Λουϊζιάνα.

     2004

     • "The impact of foreign cross-listings on asymmetric information spillovers between markets: The Case of the Paris Stock Exchange" (με K. Lyroudi και D. Angelidi), October, Academy of Financial Services, Νέα Ορλεάνη, Λουϊζιάνα.
     • "Measuring the relationship between stock price returns and volatility: Evidence from industrialized countries" (με K. Lyroudi, D. Angelidi, και A. Dasila), Μαϊος, 1st International conference on Applied Financial Economics, 'Advances in Applied Financial Economics', Σάμος.
     • "Measuring the forecasting accuracy of models: Evidence from industrialized countries" (με A. Dasila), Ιούλιος, 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, Καβάλα.
     • "The Efficiency of hospital operations in Hellas: Regular versus university clinics" (με K. Lyroudi, D. Angelidi, και N. Glaveli), Ιούλιος, Business and Economic Society International Conference, Ρόδος.
     • "Nature and techniques of leveraged buy-outs: The case of RJR Nabisco" (με A. Dasila, P. Chroni, και I. Kantarou), Ιούλιος, Business and Economic Society International Conference, Pόδος.
     • "The impact of foreign cross-listings on symmetric information spillovers between markets: The Case of the Paris Stock Exchange" (με K. Lyroudi και D. Angelidi), Ιούλιος, European Financial Management Association, Ελβετία.

     2002

     • "Spillovers between European cross-listed equities", Σεπτέμβριος, Lancaster.
     • "Measuring the impact of stock exchange rules on volatility and error transmission - The case of European cross-listed equities", Αύγουστος, Strathclyde.
     • "Volatility and Error transmission between cross-listed European equities", Mαϊος, Gregynog.

     2000

     • "The asymmetric timeliness of Earnings: Evidence from inter-listed firms in Europe" (με S. McLeay), Mάρτιος, European Accounting Association, Μόναχο.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font