Αλεξανδρίδης Αντώνης
 • 2310 891.611
 • alexandridis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 228

  Αλεξανδρίδης Αντώνης

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Postgraduate Certificate in Higher Education, PGCHE, University of Kent. (2014)
  • Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα. “Μodelling and pricing temperature derivatives using wavelet networks and wavelet analysis”. (2010)
  • MSc Financial Mathematics, Heriot-Watt University and University of Edinburgh. Dissertation: “Power Series Technique VS Implied Volatility”. (2004)
  • Πτυχίο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα. (2003)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  1. Μοντελοποίηση και τιμολόγηση χρηματοοικονομικών παραγώγων
  2. Προβλέψεις
  3. Αγορές καιρού και ηλεκτρισμού
  4. Μηχανική Μάθηση και ΑΙ
  5. Neural and Wavelet Networks
  6. Wavelet Analysis

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0605-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στους φοιτητές/τριες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ). Το τρίτο μέρος εξετάζει τα βασικά μοντέλα αποτίμησης επιχειρήσεων εισηγμένων σε χρηματιστήρια και μη εισηγμένων. Τέλος, εξετάζεται η συμβολή της τεχνολογίας των νευρωνικών συστημάτων με τη χρήση δεδομένων από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   (ΛΧ0816)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή



  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (ΛΧ0716)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιχειρεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων μέσω της VaR. Για το σκοπό αυτό δίνεται το σχετικό μαθηματικό και στατιστικό υπόβαθρο, ορισμός της VaR, παραμετρική εκτίμηση της VaR, εκτίμηση της VaR με προσομοίωση Monte-Carlo και ιστορική προσομοίωση, VaR χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένων θέσεων σε μετοχές, κτλ., έλεγχος επάρκειας υποδείγματος και stress testing. Επιπλέον, εξετάζεται η διαχείριση κινδύνων κυβερνοχώρου στους οποίους είναι εκτεθειμένες όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις. Στα πλαίσια διαχείρισης αυτών των κινδύνων παρέχονται οι σχετικοί ορισμοί, η ταξινόμηση τους, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, οι μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίμησης τους και η χρήση ευφυών συστημάτων με έμφαση στα νευρωνικά συστήματα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τους. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές – case studies.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0820)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη την ύλη που έχουν διδαχθεί στα μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Ζητείται μέσω μιας εξαμηνιαίας εργασίας να εφαρμόσουν οι φοιτητές τις θεωρίες και τα υποδείγματα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από επαγγελματίες της αγοράς σε επιλεγμένα θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δυσκολία.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΛΧ0610)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή



  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
   (ΛΧ0810)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή



  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2014). Wavelet Neural Networks: Methodology and Applications in Financial Engineering, Chaos, and Classification. John Wiley & Sons, New Jersey, USA.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2013

   2009

   • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Model Identification in Wavelet Neural Networks Framework." Artificial Intelligence Applications and Innovations III, L. Iliadis, I. Vlahavas, and M. Bramer, eds., Springer, New York, USA, 267-277.

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (18 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Liaras, E., Nerantzidis, M. and Alexandridis A. K. (2024) Machine Learning in Accounting and Finance Research: A Literature Review. Review of Quantitative Finance and Accounting. (accepted, forthcoming)
    • Alexandridis A. K., Panopoulou, E. and Souropanis, I. (2024). “Forecasting exchange rates: an iterated combination constrained predictor approach”. Journal of Forecasting. (accepted, forthcoming).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2023

    • Alexandridis A.K. , Apergis, I., Panopoulou, E. and Voukelatos, N. (2023) “Equity premium prediction: The role of option implied information” Journal of Financial Markets. 64, 100801. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2022.100801

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Messis, P, Alexandridis, A, Zapranis, A. (2023). “The effects of herding on betas and idiosyncratic risk”. Journal of Behavioral Finance. 24:2, 131-146, https://doi.org/10.1080/15427560.2021.1975713

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Alexandridis, A. K, Gzyl, H., ter Horst, E. and Molina G. (2021) “Extracting pricing densities for weather derivatives using the maximum entropy method”. Journal of the Operational Research Society. 72:11, 2412-2428. https://doi.org/10.1080/01605682.2020.1796532

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Messis, P, Alexandridis, A, Zapranis, A. (2021). Testing and comparing conditional risk‐return relationship with a new approach in the cross‐sectional framework. International Journal of Finance and Economics. 26: 218– 240. https://doi.org/10.1002/ijfe.1786

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Alexandridis, AK, Hasan, MS. (2020). Global financial crisis and multiscale systematic risk: Evidence from selected European stock markets. International Journal of Finance and Economics. 25: 518– 546. https://doi.org/10.1002/ijfe.1764

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., & Alexandridis, A. (2019). “Stochastic model genetic programming: Deriving pricing equations for rainfall weather derivatives”. Swarm and Evolutionary Computation, 46, 184-200

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Sultan, J, Alexandridis, AK, Hasan, M, Guo, X. (2019). Hedging performance of multiscale hedge ratios. Journal of Futures Markets. 39: 1613– 1632.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Alexandridis, A.K., Karlis, D., Papastamos, D., Andritsos. D. (2018). “Real Estate valuation and forecasting in non-homogeneous markets: A case study in Greece during the financial crisis”. Journal of the Operational Research Society. 1-15.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Alexandridis, A. K., Kampouridis, M., Cramer, S. (2017). "A Comparison between Wavelet Networks and Genetic Programming in the Context of Temperature Derivatives." International Journal of Forecasting, 33(1), 21-47

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A., Alexandridis, A. K. (2017). “An extensive evaluation of seven machine learning methods for rainfall prediction in weather derivatives.” Expert Systems with Applications. 85, 169-181

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Androvitsaneas, V. P., Alexandridis, A. K., Gonos, I. F., Dounias, G. D., and Stathopulos, I. A. (2016). "Wavelet neural network methodology for ground resistance forecasting." Electric Power Systems Research, 140, 288-295

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    2011

    • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2011). "Modeling and forecasting cumulative average temperature and heating degree day indices for weather derivative pricing." Neural Computing & Applications, 20(6), 787-801

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Weather Derivatives Pricing: Modelling the Seasonal Residuals Variance of an Ornstein-Uhlenbeck Temperature Process with Neural Networks." Neurocomputing, 73, 37-48

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Modelling Temperature Time Dependent Speed of Mean Reversion in the Context of Weather Derivative Pricing." Applied Mathematical Finance, 15(4), 355 - 386

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (46 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • Alexandridis, A. and Ladas, A. (2023). Wavelet decomposition of connectedness measures and financial stability. 12th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Chania, Greece, 1 - 4 June 2023
     • Alexandridis, A., Panopoulou, E. and Souropanis, I. (2023). Alexandridis, A., Panopoulou, E. and Souropanis, I. (2023). Forecasting Exchange Rate Realized Volatility: An Amalgamation Approach. 12th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Chania, Greece, 1 - 4 June 2023
     • Alexandridis, A., Tunaru, R. and Meng, X. (2023). Derivatives design and modelling for weather related risk management. 12th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Chania, Greece, 1 - 4 June 2023
     • Panopoulou, E. Alexandridis, A. and Souropanis, I. (2023). Forecasting Exchange Rates: An Iterated Combination Constrained Predictor Approach. 27th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. Rethymno, Greece. 26-27 May 2023.
     • Alexandridis, A., Panopoulou, E. and Souropanis, I. (2023). Alexandridis, A., Panopoulou, E. and Souropanis, I. (2023). Forecasting Exchange Rate Realized Volatility: An Amalgamation Approach. 27th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. Rethymno, Greece. 26-27 May 2023.
     • Panopoulou, E. Alexandridis, A. and Souropanis, I. (2023). Equity Premium Prediction: The Role of information from the Options Market. 27th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance. Rethymno, Greece. 26-27 May 2023.

     2022

     • Messis, P., Alexandridis, A. K. and Zapranis, A. (2022). “Beta Changes and Arbitrage Risk”. 21th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 16-17 December 2022.
     • Messis, P., Alexandridis, A. K. and Zapranis, A. (2022). “Out-Of-Sample Performance of Moving Averages: Evidence from Stocks”. 21th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 16-17 December 2022.
     • Alexandridis A., Apergis, I., Panopoulou, E. and Voukelatos, N. (2022) “Equity premium prediction: The role of option implied information” 11th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Portsmouth, UK, 10-12 June 2022.

     2021

     • Alexandridis A., Apergis, I., Panopoulou, E. and Voukelatos, N. (2021) “Equity premium prediction: The role of option implied information” 20th Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, Greece, 17-18 December 2021
     • Radi S., Pappas V. and Alexandridis A. (2021) “Islamic vs. conventional bond ratings: Determinants and forecastability”. World Finance Conference, Kristiansand, Norway, 3-6 August 2021.
     • Alexandridis A. and Panopoulou, E. (2021) “Denoising the Equity Premium”. 10th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Lille, France, 30 September – 3 October 2021.
     • Alexandridis, A. and Ladas, A. (2021) "Multiscale Network Analysis for Financial Contagion". 10th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Lille, France, 30 September – 3 October 2021.

     2020

     • Alexandridis A. and Panopoulou, E. (2020) “Denoising the Equity Premium” 19th Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, Greece, 19-20 December 2020.
     • Alexandridis, A. and Ladas, A. (2020) "Multiscale Network Analysis for Financial Contagion". 19th Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, Greece, 19-20 December 2020.

     2019

     • Messis, P., Alexandridis, A., and Zapranis, A. (2019). “The herding effects on systematic risk”. In: Proceedings from 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Athens, Greece, 13-14 December 2019.
     • Radi, S., Pappas, V. and Alexandridis, A. (2019) “Islamic vs. conventional bond ratings: Determinants and forecastability”. Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June 2019.
     • Alexandridis, A. and Ladas, A. (2019) "Multiscale Network Analysis for Financial Contagion". Financial Engineering and Banking Society, Prague, Czech Republic, 30 May – 1 June 2019
     • Alexandridis A. and Panopoulou, E. (2019) “Denoising the Equity Premium” 39th International Symposium on Forecasters, Thessaloniki, Grece, 16-19 June 2019
     • Alexandridis, A., Karlis, D. and Papastamos, D. (2019) “Automatic Mass Valuation for Non-Homogeneous Housing Markets”. 39th International Symposium on Forecasters, Thessaloniki, Grece, 16-19 June 2019.

     2018

     • Messis, P., Alexandridis, A., and Zapranis, A. (2018). “Are arbitrageurs’ actions associated with beta changes?”. In: Proceedings from 17th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Piraeus, Greece, 15-18 December 2018.

     2017

     • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., and Alexandridis, A. (2017). “Pricing Rainfall Based Futures Using Genetic Programming.” In: EvoBafin, EvoStar. Amsterdam, Holland, 19 – 21 April 2017
     • Hassan, M. S., Sultan, J., Alexandridis, A. K., (2017). “An Econometric Investigation of Hedging Performance of Multi-Scale Hedge Ratios.” In: World Finance Conference. Sardinia, Italy, 26th – 28th July 2017.
     • Alexandridis, A.K., Karlis, D., Papastamos, D., (2017). "Real Estate valuation and forecasting in non-homogeneous markets: A case study in Greece during the financial crisis." In: 7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. Glasgow, Scotland, 1st -3rd June, 2017.
     • Alexandridis, A.K., Gzyl, H. ter Horst, E., Molina, G. (2017). “Extracting risk neutral densities for weather derivatives pricing using the maximum entropy method.” In: 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics. London, UK, 16th – 18th December, 2017.

     2016

     • Alexandridis, A. K., and Hasan, M. (2016). "Global Financial Crisis and Multiscale Systematic Risk: Evidence from Selected European Markets". In: Financial Econometrics and Empirical Asset Pricing Conference, Lancaster, UK, 30 June – 1st July, 2016

     2015

     • Messis, P., Alexandridis, A., and Zapranis, A. (2015). "Cross-sectional conditional risk return analysis in the sorted beta framework: A novel Two Factor Model." 14th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 18-19 December, 2015.
     • Alexandridis, A., and Hasan, M. S. (2015). "Analysing the Multiscale Systematic Risk During the Global Financial Crisis: Evidence from Selected European Stock Markets." 14th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece, 18-19 December, 2015.
     • Cramer, S., Kampouridis, M., Freitas, A. A., and Alexandridis, A. (2015). "Predicting Rainfall in the Context of Rainfall Derivatives Using Genetic Programming." IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics, Symposium Series on Computational Intelligence, Cape Town, South Africa, 7 – 10 December, 2015.

     2014

     • Androvitsaneas, V. P., Gonos, I. F., Alexandridis, A. K., and Dounias, G. (2014). "Wavelet neural networks for ground resistance estimation." International Conference on High Voltage Engineering and Application, Poznan, Poland, 8-11 September, 2014.
     • Messis, P., Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2014). "Testing and Comparing Conditional CAPM with A New Approach in the Cross-Sectional Framework." International work-conference on Time Series-ITISE 2014, Granada, Spain, 25-27 June, 2014.
     • Tsinaslanidis, P., Alexandridis, A., Zapranis, A., and Livanis, E. (2014). "Dynamic Time Warping as a Similarity Measure: Applications in Finance." 13th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Volos, Greece, 12-13 December, 2014.

     2013

     • Alexandridis, A. K., and Hasan, M. (2013). "Global Financial Crisis and Multiscale Systematic Risk: Evidence from Selected European Markets." The impact of Global Financial Crisis: on Banks, Financial Markets and Institutions in Europe, University of Southampton, UK, 25-26 April, 2013.
     • Alexandridis, A. K., and Kampouridis, M. (2013). "Temperature Forecasting in the Concept of Weather Derivatives: A Comparison between Wavelet Networks and Genetic Programing." 13th EANN Halkidiki, Greece, 13-16 September, 2013.
     • Alexandridis, A. K., Zapranis, A., Livanis, E., and Tsinaslanidis, P. (2013). "Business failure prediction using neural networks and wavelet neural networks." 12th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece, 13-14 December, 2013.

     2012

     • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2012). "Modeling and Pricing the European Temperature in the Context of Weather Derivative Pricing." 4th ICAF, Corfu, Greece, 30-31 August, 2012.

     2011

     • Alexandridis, A. K., and Zapranis, A. D. (2011). "Wind Derivatives: Modeling and Pricing." Financial Engineering and Banking Society (F.E.B.S.), Chania, Greece, 10-12 June, 2011.

     2009

     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Model Identification in Wavelet Neural Networks Framework. 5th IFIP AIAI, Thessaloniki, Greece, 23-25 April, 2009
     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2009). "Modeling and Forecasting CAT and HDD Indices for Weather Derivative Pricing." EANN 2009, London, UK, 27-29 August, 2009

     2008

     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Modelling Temperature Time Dependent Speed of Mean Reversion in the Context of Weather Derivative Pricing. HERCMA, Athens, Greece, September, 2007.
     • Alexandridis, A. K., and Livanis, S. (2008). "Forecasting Crude Oil Prices Using Wavelet Neural Networks." 5th ΦΣΔΕΤ, Athens, Greece, 8 May, 2008.
     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2008). "Forecasting Cash Money Withdrawals Using Wavelet Analysis and Wavelet Neural Networks." 5th AFE, Samos, Greece, 3-5 July, 2008.
     • Alexandridis, A. K., Zapranis, A. D., and Livanis, S. (2008). "Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using Wavelet Analysis and Wavelet Networks." 7th HFAA, Chania, Greece, 12-14 December, 2008.

     2007

     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2007). "Weather Derivatives Pricing: Modelling the Seasonal Residuals Variance of an Ornstein-Uhlenbeck Temperature Process with Neural Networks." EANN 2007, Thessaloniki, Greece, 29-31 August, 2007.
     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2007). "Wavelet Neural Networks for Weather Derivatives Pricing." 6th HFAA, Patra, Greece, 14-15 December, 2007

     2006

     • Zapranis, A. D., and Alexandridis, A. K. (2006). "Wavelet analysis and weather derivatives pricing." 5th Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), Thessaloniki, Greece, 15-16 December, 2006.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font