Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν: 

α) για την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες και δράσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που αφορούν τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

β) για ανωνυμοποιημένες αναλύσεις που θα διεξαγάγει το Ίδρυμα όπου φοιτήσατε με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών του.

Νομική Βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η δια του παρόντος εντύπου ρητή συγκατάθεσή σας (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ GDPR). 

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση που χρειαστούμε την περαιτέρω διατήρησή τους για στατιστικούς σκοπούς, θα προβούμε σε πλήρη ανωνυμοποίησή τους.

Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα σας τηρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεσή σας.

Επίσης, διατηρείτε βάσει του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και του Ν. 4624/2019 όπως ισχύει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνώντας στην κάτωθι διεύθυνση (alumni@uom.edu.gr). Επίσης διατηρείτε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr