Αμπατζόγλου Απόστολος
 • 2310 891.809
 • a.ampatzoglou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ3, 330

  Αμπατζόγλου Απόστολος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνολογία Λογισμικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, “Επίδραση των Προτύπων Σχεδίασης στη Ποιότητα Λογισμικού”, 2013
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, “Συστήματα Υπολογιστών”, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  2005
  • Βασικός Τίτλος Σπουδών, “Μηχανικός Πληροφορικής”, Τμήμα Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 2003
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
  • Ποιότητα Λογισμικού
  • Τεχνικό Χρέος

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
   (AIC601)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC601

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Μέσω e-class

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
  να διακρίνει τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται η ανάπτυξη λογισμικού σε κινητές συσκευές (π.χ., μέγεθος οθόνης, μέγεθος μνήμης, ταχύτητα επεξεργαστή, περιορισμένη συνδεσιμότητα)
  να εφαρμόζει αρχές σχεδίασης σε λογισμικό για κινητές συσκευές
  να υλοποιεί προγράμματα Java σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android
  να υλοποιεί εφαρμογές με κλήση απομακρυσμένων Web Services.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στις κινητές εφαρμογές και στα «έξυπνα τηλέφωνα».
  Παρουσίαση τρόπου ανάπτυξης εφαρμογών για την πλατφόρμα Android
  Προχωρημένα θέματα δομής εφαρμογών Android.
  Εισαγωγή και εμβάθυνση στο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης με το χρήστη
  Χειρισμός τοπικών μέσων αποθήκευσης. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων.
  Προχωρημένα θέματα διαχείρισης αποθηκευτικών μέσων. Βάσεις δεδομένων
  Αναπαραγωγή και καταγραφή πολυμέσων
  Αξιοποίηση των αισθητήρων των κινητών συσκευών
  Κλήση απομακρυσμένων λειτουργιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπo)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Αξιοποιούνται εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (Intergraded Development Environments , Version Control Systems, κ.α.) και πραγματοποιείται επίδειξή τους στο μάθημα
  Για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας οι φοιτητές χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων λογισμικού (γλώσσες προγραμματισμού, ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, εργαλεία σχεδίασης, κ.α.)
  Η διδασκαλία υποστηρίζεται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία PowerPoint) και την επίδειξη/ανάπτυξη πηγαίου κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Java

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class). Χρήση ανακοινώσεων μέσω e-class. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Συγγραφή Εργασιών

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση συνίσταται σε:
  Γραπτή αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου (70%)
  Αξιολόγηση ομαδικής και  ατομικής εργασίας (30%)
  Η εξέταση πραγματοποιείται στο εργαστήριο και αφορά στην επίλυση προβλήματος μέσω προγράμματος Java.
   
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, Γκιούρδας 2014
  Εισαγωγή στον προγραμματισμό Android, Ι. Ν. Έλληνας, Ν. Ι. Έλληνας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά
  https://www.journals.elsevier.com/pervasive-and-mobile-computing
  https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7755
  https://www.igi-global.com/journal/international-journal-mobile-computing-multimedia/1102
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ
   (SD0102)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (CSC501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  CSC501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  Μέσω e-class

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
  να περιγράφει τις βασικές έννοιες της ποιότητας λογισμικού.
  να περιγράφει τις βασικές έννοιες των μοντέλων ποιότητας λογισμικού
  να εφαρμόζει τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης ποιότητας.
  να εφαρμόζει  τεχνικές και εργαλεία βελτίωσης ποιότητας λογισμικού.
  να περιγράφει εξειδικευμένα θέματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ., τεχνικό χρέος) και να εφαρμόζει τις αρχές αυτές στην πράξη

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Εισαγωγή στη ποιότητα λογισμικού
  Μοντέλα και χαρακτηριστικά ποιότητας λογισμικού
  Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο κώδικα
  Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο διεργασίας
  Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο σχεδίου και αρχιτεκτονικής
  Μέτρηση ποιότητας λογισμικού σε επίπεδο απαιτήσεων
  Πρότυπα σχεδίασης
  Αναδομήσεις λογισμικού
  Εισαγωγή στο τεχνικό χρέος
  Διαχείριση τεχνικού χρέους
  Έλεγχος λογισμικού (2 διαλέξεις)
  Διεθνή στάνταρ για τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπo)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Αξιοποιούνται εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (Computer-Aided Software Engineering tools, Quality Assessment tools κ.α.) και πραγματοποιείται επίδειξή τους στο μάθημα
  Για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας οι φοιτητές χρησιμοποιούν πληθώρα εργαλείων λογισμικού (γλώσσες προγραμματισμού, ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, εργαλεία σχεδίασης, εργαλεία υπολογισμού μετρικών, κ.α.)
  Η διδασκαλία υποστηρίζεται με τη χρήση διαφανειών (αρχεία Powerpoint).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες, επιστημονικά άρθρα, ασκήσεις, case studies κτλ.) στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class). Χρήση ανακοινώσεων μέσω e-class. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία μέσω email.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39 ώρες

  Συγγραφή Εργασιών

  60 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  50 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  149 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση συνίσταται σε:
  Γραπτή αξιολόγηση (80%)
  Ομαδική και Ατομική εργασία (20%)
  Μέθοδοι Γραπτής Αξιολόγησης:
  Επίλυση προβλημάτων
  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  R. S. Pressman, R. B. Maxim, “Τεχνολογία Λογισμικού: Μια πρακτική Προσέγγιση”, 2018.
  S. Han, “Metrics and Models in Software Quality Engineering”, 2002.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά
  https://www.sciencedirect.com/journal/information-and-software-technology
  https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software
  https://link.springer.com/journal/11219
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   (SD0104)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (8 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou and A. Chatzigeorgiou, “Systematic Assessment of Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies” In: Contemporary Empirical Methods in Software Engineering, Springer, 2019.

   2019

   • X. Peng, A. Ampatzoglou, T. Bhowmik, “Reuse in the Big Data Era”, 18th International Conference on Software and Systems Reuse (ICSR 2019), Springer, Cincinnati, USA, June 26–28.

   2018

   • F. A. Fontana, B. Walter, A. Ampatzoglou, and F. Palomba, “Message from the Chairs”, 2nd Workshop on Machine Learning Techniques for Software Quality Evaluation (MaLTeSQuE@SANER 2018), IEEE, Campobasso, Italy, March 20, 2018
   • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, F. J. Affonso, H. Andrade, K. R. Felizardo, E. Y. Nakagawa, “Design Approaches for Critical Embedded System: A Systematic Mapping Study” CCIS, Springer, volume 866, 2018.

   2016

   • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and A. Chatzigeorgiou, “A Financial Approach for Managing Interest in Technical Debt”, LNBIP Springer, 2016.

   2015

   • A. Ampatzoglou, J. Hemilla, “Processes, Methods and Tools for Engineering Embedded Systems”, 1st Workshop on Processes, Methods and Tools for Engineering Embedded Systems (PROMES@PROFES 2015), Springer, Trondheim, Norway, December 2015.

   2013

   • Z. Karampaglis, A. Mentis, F. Rafailidis, P. Tsolakidis, and A. Ampatzoglou, “Secure Migration of Legacy Applications to the Web”, LNCS, Springer, volume 7991, pp. 229-243, August 2013.

   2011

   • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Investigating the Use of Object-Oriented Design Patterns in Open-Source Software: A Case Study”, CCIS, Springer, volume 230, pp. 106-120, 2011.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (60 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • M. Siavvas, D. Tsoukalas, C. Marantos, L. Papadopoulos, C. Lamprakos, O. Matei, C. Strydis, M. A. Siddiqi, P. Chrobocinski, K. Filus, J. Domańska, P. Avgeriou, A. Ampatzoglou, D. Soudris, A. Chatzigeorgiou, E. Gelenbe, D. Kehagias, and D. Tzovaras, "SDK4ED: A Platform for building Energy Efficient, Dependable, and Maintainable Embedded Software", Automated Software Engineering Journal, Springer, November 2024.
    • E. M. Arvanitou, D. Gagoutis, A. Ampatzoglou, N. Mittas, I. Deligiannis, and A. Chatzigeorgiou, "What Does Matter in the Success of a Decentralized Application? From Idea to Development", Information and Software Technology, Elsevier, May 2024.
    • N. Nikolaidis, N. Mittas, A. Ampatzoglou, D. Feitosa, and A. Chatzigeorgiou, "A Metrics-based Approach for Selecting among Various Refactoring Candidates", Empirical Software Enginering, Springer, 2024.
    • N. Nikolaidis, E. M. Arvanitou, C. Volioti, T. Maikantis, A. Ampatzoglou, D. Feitosa, A. Chatzigeorgiou, and P. Krief, "Eclipse Open SmartCLIDE: An End-to-End Framework for Facilitating Service Reuse in Cloud Development", Journal of Systems and Software, Elsevier, 2024.
    • A. Tsichouridis, S. Xinogalos, and A. Ampatzoglou, "Educational Programming Environments for Enhancing Conceptual Design in the Object-Oriented Paradigm: A Systematic Mapping Study", Journal of Educational Computing Research, SAGE Publications, 2024.
    • K. Georgiou, N. Mittas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and L. Angelis, "What is being Patented in Software Engineering? Empirical Evidence from USPTO", IEEE Software, 2024.
    • D. Tsoukalas, M. Siavvas, D. Kechagias, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "A Practical Approach for Technical Debt Prioritization based on Class-Level Forecasting", Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 2024.

    2023

    • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, A. Ampatzoglou, D. Kechagias, and A. Chatzigeorgiou, "Software Vulnerability Prediction: A Systematic Mapping Study", Information and Software Technology, Elsevier, 2023.
    • F. Fagerholm, A. De los Rios, C. Cardenas Castro, J. Gil, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and C. Becker, "It's About Time: How To Study Intertemporal Choice in Systems Design", Information and Software Technology, Elsevier, 2023.
    • E. Polyzoidou, E. Papagiannaki, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, N. Mittas, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, G. Manolis, and E. Manganopoulou, “SmartCLIDE Design Pattern Assistant: A Decision-Tree based Approach”, Software Practice and Experience, Wiley and Sons, 2023
    • N. Nikolaidis, N. Mittas, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, and A. Chatzigeorgiou, “Assessing TD Macro-Management: A Nested Modelling Statistical Approach”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2023
    • K. Georgiou, N. Mittas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and L. Angelis, “Data-Oriented Software Development: The Industrial Landscape through Patent Analysis”, Information Journal, MDPI, January 2023
    • I. Zozas, S. Bibi, and A. Ampatzoglou, “Forecasting the Principal of Code Technical Debt in JavaScript Applications”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2023

    2022

    • I. Kalouptsoglou, D. Tsoukalas, M. Siavvas, D. Kechagias, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "Time Series Forecasting of Software Vulnerabilities using Statistical and Deep Learning Models", Electronics Journal, MDPI.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Bibi, and I. Deligiannis, "Applying and Researching DevOps: A Tertiary Study", IEEE Access, 2022.
    • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "Examining the Capacity of Text Mining and Software Metrics in Vulnerability Prediction", Entropy Journal, MDPI, 2022.
    • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, E. M. Arvanitou, S. Bibi, "SDK4ED: A Platform for Technical Debt Management", Software Practice and Experience, Wiley, 2022.
    • C. Lamprakos, C. Marantos, M. Siavvas, L. Papadopoulos, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Kehagias, and D. Soudris, "Translating Quality-Driven Code Change Selection to an Instance of Multiple-Criteria Decision Making", Information and Software Technology, Elsevier, May 2022.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and N. Tsiridis, “A Metric for Quantifying the Ripple Effects among Requirements”, Software Quality Journal, Springer, 2023.
    • D. Tsoukalas, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, D. Kehagias, A. Ampatzoglou, T. Amanatidis, and L. Angelis, “Machine Learning for Technical Debt Identification”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2022.
    • C. Marantos, L. Papadopoulos, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and D. Soudris, "Decision Support for GPU Acceleration by Predicting Energy Savings and Programming Effort", Sustainable Computing: Informatics and Systems, Elsevier, 2022.
    • P. Smiari, S. Bibi, A. Ampatzoglou, and E. M. Arvanitou, "Refactoring Embedded Software: A Study in Healthcare Domain", Information and Software Technology, Elsevier, February 2022.
    • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “The Temporality of Technical Debt Introduction on New Code and Confounding Factors”, Software Quality Journal, Springer, 2022.
    • G. Digkas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and P. Avgeriou, “Can Clean New Code Reduce Technical Debt Density?”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2022.

    2021

    • M. E. Paschali, C. Volioti, A. Gkikas, A. Ampatzoglou, I. Stamelos, and A. Chatzigeorgiou, "Implementing Game Requirements using Design Patterns", Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 2021.
    • N. Nikolaidis, D. Zisis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and D. Soudris, “Experience with Managing Technical Debt in Scientific Software Development using the EXA2PRO framework”, Access, IEEE Computer Society, 2021.
    • M. Krestou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, I. Deligiannis, V. Gerogiannis, “Change Impact Analysis: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 173, March 2021
    • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, O. Matei, and R. Heb, "The Risk of Generating Technical Debt Interest: A Case Study", SN Computer Science, volume 2, article 12, 2021.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, J. C. Carver, “Software Engineering Practices for Scientific Software Development: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 172, February 2021.
    • A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, A. A. Tsintzira, and A. Chatzigeorgiou, “Architectural Decision-making as a Financial Investment: An Industrial Case Study”, Information and Software Technology, Elsevier, January 2021.
    • P. Avgeriou, D. Taibi, A. Ampatzoglou, F. A. Fontana, T. Besker, A. Chatzigeorgiou, V. Lenarduzzi, A. Martini, Α. Moschou, I. Pigazzini, N. Saarimäki, D. Sas, S. S. de Toledo, A. Α. Tsintzira, “An Overview and Comparison of Technical Debt Measurement Tools”, Software, IEEE, January-February 2021.
    • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, E. Karountzos, and P. Avgeriou, “Empirical Studies on Software Traceability: A Mapping Study”, Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 32 (11), November 2020.

    2020

    • A. Ampatzoglou, N. Mittas, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and L. Angelis, “Exploring the Relation between Technical Debt Principal and Interest: An Empirical Approach”, Information and Software Technology, Elsevier, December 2020.
    • T. Amanatidis, A. Moschou, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and L. Angelis, “Evaluating the Agreement among Technical Debt Measurement Tools: Building an Empirical Benchmark of Technical Debt Liabilities”, Empirical Software Engineering, Springer, 2020.
    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, A. Gkortzis, S. Bibi, and A. Chatzigeorgiou, “Code Reuse in Practice: Benefiting or Harming Technical Debt”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 167, September 2020.
    • S. Bibi, I. Zozas, A. Ampatzoglou, P. Sarigiannidis, G. Kalampokis, and I. Stamelos, “Crowdsourcing in Software Development: Empirical Support for Configuring Contests”, Access, IEEE Computer Society, 2020.

    2019

    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “What can Violations of Good Practices tell about the Relationship between GoF Patterns and Run-time Quality Attributes?”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 104, Janu-ary 2019.
    • A. Ampatzoglou, S. Bibi, P. Avgeriou, M. Verbeek, and A. Chatzigeorgiou, “Identifying, Categorizing and Mitigating Threats to Validity in Software Engineering Secondary Studies”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 106, February 2019.
    • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, S. Xynogalos, and A. Ampatzoglou, “Exploring the Frequency and Change Proneness of Dynamic Feature Pattern Instances in PHP Appli-cations”, Science of Computer Programming, Elsevier, vol. 170, February 2019.
    • I. Zozas, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Reusability Index: A Measure for Assessing Software Assets Reusability”, Journal of Software: Evolution and Process, Wiley and Sons, 2019.
    • M. Papoutsoglou, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and L. Angelis, “Extracting Knowledge from on-line Sources for Software Engineering Labor Market: A Mapping Study”, Access, IEEE Computer Society, 2019.

    2018

    • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Reusasility of Open Source Software across Domains: A Case Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, vol. 134, pp. 211-227, 2018.
    • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “Correlating Pattern Grime and Quality Attributes”, IEEE Access, IEEE Computer Society, 2018.

    2017

    • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E.Y. Nakagawa, “Quality attributes and quality models for ambient assisted living software systems: A systematic mapping”, Information and Software Technology, Elsevier, 83 (2), February 2017.
    • D. Feitosa, R. Aldres, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “Investigating the effect of design patterns on energy consumption”, Journal of Software: Evolution and Process, John Wiley & Sons, 2017.
    • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, A. Gkortzis, and P. Avgeriou, “Identifying Extract Method Refactoring Opportunities based on Functional Rele-vance”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 2017.
    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, M. Galster, and P. Avgeriou, “A Mapping Study on Design-Time Quality Attributes and Metrics”, Journal of Sys-tems and Software, Elsevier, vol. 127, pp. 52 – 77, May 2017.
    • P. Sarigiannidis, T. Lagkas, S. Bibi, A. Ampatzoglou, P. Bellavista, “Hybrid 5G optical-wireless SDN-based networks, Challenges and Open Issues”, IET Networks, 2017.
    • T. Amanatidis, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, “The relation between technical debt and corrective maintenance in PHP web applications”, Information and Software Technology, Elsevier, vol. 87, 2017.

    2016

    • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Software Metrics Fluctuation: A Property for Assisting the Metric Selection Process”, Information and Software Technology, Elsevier, 72 (4), pp. 110-124, April 2016.

    2015

    • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “The Financial Aspect of Managing Technical Debt: A Systematic Literature Review”, Information and Software Technology, Elsevier, 64, pp. 52 – 73, Aug. 2015.
    • E. Constantinou, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “Quantifying reuse in OSS: A large-scale empirical study”, International Journal of Open Source Software and Pro-cesses, IGI-Global, 2015
    • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Charalampidou, and P. Avgeriou, “The Effect of GoF Design Patterns on Stability: A Case Study”, Transactions on Software Engineering, IEEE Computer Society, 41 (8), pp. 781-802, Aug. 2015

    2013

    • G. Kakarontzas, E. Constantinou, A. Ampatzoglou and I. Stamelos, “Layer assessment of object-oriented software: A metric facilitating white-box reuse”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 86 (2), pp. 349-366, February 2013.
    • A. Ampatzoglou, O. Michou and I. Stamelos, “Building and Mining a Repository of Design Pattern Instances - Practical and Research Benefits”, Entertainment Computing, Elsevier, 4 (2), pp. 131-142, April 2013.
    • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Research State of the Art on GoF Design Patterns: A Systematic Mapping Study”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 86 (7), pp. 1945–1964. July 2013.

    2012

    • A. Ampatzoglou, G. Frantzeskou and I. Stamelos, “A Methodology to Assess the Impact of Design Patterns on Software Quality”, Information and Software Technology, Elsevier, 54(4), pp. 331-346, 2012.

    2011

    • A. Ampatzoglou, A. Kritikos, G. Kakarontzas and I. Stamelos, “An Empirical Investigation on the Reusability of Design Patterns and Software Packages”, Journal of Systems and Software, Elsevier, 84 (12), pp. 2265-2283, Dec. 2011.

    2010

    • A. Ampatzoglou and I. Stamelos, “Software Engineering Research for Computer Games: A systematic Review”, Information and Software Technology, Elsevier, 52 (9), Sept. 2010.

    2007

    • A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, “Evaluation of Object-Oriented design patterns in game development”, Information and Software Technology, Elsevier, 49 (5), pp. 445-454, May 2007.
    • Συνέδρια (82 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, A. Ampatzoglou, D. Kehagias and A. Chatzigeorgiou, "Vulnerability Classification on Source Code using Text Mining and Deep Learning Techniques", 24th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS’ 24), United Kingdom, July 2024.
     • C. Karathanasis, T. Maikantis, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and N. Mittas, "A Semi-Automated Approach for Resolving Data-Driven Architecture Mismatches", 21st IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA 2024), Hyderabad, India, June 2024.
     • T. Maikantis, I. Natsiou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Xinogalos, and N. Mittas, "What you See is What you Get: Exploring the Relation between Code Aesthetics and Code Quality", 7th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 24), Lisboa, Portugal, April 2024.
     • N. Nikolaidis, K. Flamos, K. Gulati, D. Feitosa, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "A Comparison of the Effectiveness of ChatGPT and Co-Pilot for Generating Quality Python Code Solutions", 1st International Workshop on Facilitating Continuous Education and Training through AI in Software Engineering (F-TRANSFER ‘24), Finland, 2024.

     2023

     • M. Tsechelidis, N. Nikolaidis, T. Maikantis, and A. Ampatzoglou, "Modular Monoliths the Way to Standardization", 3rd Eclipse Security, AI, Architecture and Modelling Conference on Cloud to Edge Continuum (ESAAM 2023), Germany, 2023.
     • M. Kolyda, E. Kostoglou, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "Library Utilization Metrics for Maven Projects", 17th European Conference on Software Architecture (ECSA ‘23), Turkey, 2023.
     • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, A. Ampatzoglou, D. Kechagias, and A. Chatzigeorgiou, "An empirical comparison of Transformer-based models in Vulnerability Prediction", 14th International Symposium on Software Quality, Athens, Greece, 2023.
     • N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, N. Mittas, E. Konstantinidis, and P. Bamidis, "Exploring the Effect of Various Maintenance Activities on the Accumulation of TD Principal", 6th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 23), Melburne, Australia, May 2023.

     2022

     • N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, S. Tsekeridou and A. Piperidis, "Technical Debt in Service-Oriented Software Systems", 23rd International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES '22), Springer, 21-23 November 2022, Finland.
     • N. Nikolaidis, D. Zisis, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and A. Chatzigeorgiou, "Using Machine Learning to Guide the Application of Software Refactorings: A Preliminary Exploration", 6th International Workshop on Machine Learning Techniques for Software Quality Evolution (Maltesque '22), ACM, 14-18 November 2022, Singapore.
     • E. M. Arvanitou, P. Argyriadou, G. Koutsou, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "Quantifying TD Interest: Are we Getting Closer, or Not Even That?", 48th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA' 22), IEEE Computer Society, August 2020, Gran Canaria, Spain
     • Z. Alizadehsani, D. Feitosa, T. Maikantis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Berrocal, A. Gonzalez Briones, J. M. Corchado, M. Mateus, and J. Groenewold, "Service Classification through Machine Learning: Aiding in the Efficient Identification of Reusable Assets in Cloud Application Development", 48th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 22), IEEE Computer Society, August 2020, Gran Canaria, Spain.
     • A. Ichtsis, N. Mittas, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "Merging Smell Detectors: Evidence on the Agreement of Multiple Tools", 5th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 22), ACM, Pennsylvania, USA, May 2022.
     • D. Tsoukalas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, N. Mittas, and D. Kechagias, "TD Classifier: Automatic Identification of Java Classes with High Technical Debt", 5th International Conference on Technical Debt (TechDEBT' 22), ACM, Pennsylvania, USA, May 2022.
     • E. M. Arvanitou, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Practitioners’ Perspective on Practices for Preventing Technical Debt Accumulation in Scientific Software Development'”, 17th International Conference on the Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE ‘22), SCITEPRESS, April 2022.
     • P. Kotsikoris, T. Chaikalis, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Automated Summarization of Service Workflows to facilitate Discovery and Composition”, 17th International Conference on the Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE ‘22), SCITEPRESS, April 2022.
     • C. Marantos, M. Siavvas, D. Tsoukalas, C. P. Lamprakos, L. Papadopoulos, P. Boryszko, K. Filus, J. Domanska, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, E. Gelenbe, D. Kehagias, and D. Soudris, "SDK4ED: One-click platform for Energy-aware, Maintainable and Dependable Applications", 25th Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE '22), ACM, Belgium, 14 - 23 March 2022.

     2021

     • I. Stratigakis, G. Kakarontzas, A. Ampatzoglou, T. Amanatidis, T. Tsiatsos, C. Avratoglou, D. Folinas, C. Volioti, I. Stamelos, and A. Chatzigeorgiou, “A low-cost AR assistant component architecture for Warehouse Management Systems”, 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘21), ACM, November 2021, Greece.
     • T. Maikantis, T. Chaikalis, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, "SmartCLIDE: Shortening the Toolchain of SOA-based Cloud Software Development by Automating Service Creation, Composition, Testing, and Deployment", 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘21), ACM, November 2021, Greece.
     • C. Marantos, L. Papadopoulos, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and D. Soudris, "Decision Support for GPU Acceleration by Predicting Energy Savings and Programming Effort", 12th International Green and Sustainable Computing Conference (IGSCC '21), IEEE Computer Society, 18 - 21 October.
     • S. Gkikas, C. Volioti, N. Nikolaidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Deligiannis, "Metrics for Assessing Gamers’ Satisfaction: Exploring the Graphics Factor", Automated Software Engineering for Games (ASE4GAMES '21), IEEE Computer Society, November 2021, Australia.

     2020

     • C. Marantos, A. A. Tsintzira, L. Papadopoulos, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, D. Soudris, "Technical Debt Management and Energy Consumption Evaluation in Implantable Medical Devices: The SDK4ED Approach", Lecture Notes in Computer Science: Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS '20), vol 12471, Springer.
     • T. Maikantis, A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, S. Bibi, and I. Deligiannis, “Software Architecture Reconstruction via a Genetic Algorithm: Applying the Move Class Refactoring”, 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI ‘20), ACM, 20 – 22 November 2020, Greece.
     • S. Koutzanidis, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, “RepoSkillMiner: Identifying software expertise from GitHub repositories using Natural Language Processing”, 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE ‘20), September 2020, Australia.
     • A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Applying Machine Learning in Technical Debt Management: Future Opportunities and Challenges”, 13th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’ 20), Springer, September 2020, Portugal
     • G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “On the Temporality of Introducing Code Technical Debt”, 13th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC’ 20), Springer, September 2020, Portugal.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, N. Nikolaidis, A. A. Tzintzira, A. Ampatzoglou, and A. Chatzigeorgiou, “Investigating Trade-offs between Portability, Performance and Maintainability in Exascale Systems”, 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 20), IEEE Computer Society, August 2020, Slovenia
     • I. Stamelos, C. Avratoglou, P. Tzinis, G. Kakarontzas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, D. Folinas, I. Stratigakis, L. Karavidas, C. Volioti, T. Amanatidis, A. Deliga, and T. Tsiatsos, "Towards a Remote Warehouse Management System", 17th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, Springer, 26-28 February 2020, Georgia, USA.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, R. Escourrou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “A Metric Suite for Evaluating Interactive Scenarios in Video Games: An Empirical Validation”, 35th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC’ 20), ACM, Brno, Czech Republic, March 30-April 3, 2020.

     2019

     • P. Kouros, T. Chaikalis, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and T. Amanatidis, “JCaliper: Search-Based Technical Debt Management”, 34th Symposium on Applied Computing (SAC’ 19). ACM, Limassol, Cyprus, April 2019.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Monitoring Technical Debt in an Industrial Setting”, 23rd Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’ 19). ACM, Copenhagen, Denmark, April 2019.
     • A. Ampatzoglou, A. A. Tsintzira, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, A. Moga, R. Heb, O. Matei, N. Tsiridis, and D. Kehagias, “Applying the Single Responsibility Principle in Industry: Modularity Benefits and Trade-offs”, 23rd Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE’ 19). ACM, Copenhagen, Denmark, April 2019.
     • A. A. Tsintzira, A. Ampatzoglou, O. Matei, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and R. Heb, “Technical Debt Quantification through Metrics: An Industrial Validation”, 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE’ 19), IEEE, Lisbon, Portugal, May, 2019.
     • N. Nikolaidis, G. Digkas, A. Ampatzoglou and A. Chatzigeorgiou, “Reusing Code from StackOverflow: The Effect on Technical Debt”, 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 19), IEEE, Kalithea, Greece, August, 2019.
     • I. Zozas, S. Bibi, A. Ampatzoglou and P. Sarigiannidis, “Estimating the maintenance effort of JavaScript Applications”, 45th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 19), IEEE, Kalithea, Greece, August, 2019.

     2018

     • M. E. Paschali, N. Bafatakis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Tool-Assisted Game Scenario Representation through Flow Charts”, 13th International Conference on the Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE’ 18), Madeira, Portugal, 23-24 March 2018.
     • G. Digkas, M. Lungu, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and P. Avgeriou, “How Do Developers Pay Back Technical Debt in the Apache Ecosystem?”, 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER’ 18), IEEE, Campobasso, Italy, 20-23 March 2018.
     • A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Reusability Index: A Measure for Assessing Software Assets Reusability”, 17th International Conference on Software Reuse (ICSR' 18), Springer, 21-23 May, Spain.
     • A. Ampatzoglou, A. Michailidis, C. Sarikyriakidis, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “A Framework for Managing Interest in Technical Debt: An Industrial Validationt”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDEBT’ 18), ACM, 27-28 May, Gothenburg, Sweden, 2018.
     • T. Amanatidis, N. Mittas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and L. Angelis, “The developer’s dilemma: Factors affecting the Decision to Repay Code Debt”, 1st International Conference on Technical Debt (TechDEBT’ 18), ACM, 27-28 May, Sweden, 2018.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and N. Tsiridis, “Integrating Requirement Specifications and Source Code Traceability within the IDE to Prevent Documentation Debt”, 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE Computer Society, Czech Republic, 2018.
     • P. Skiada, A. Ampatzoglou, E. M. Arvanitou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Exploring the Relationship between Software Modularity and Technical Debt”, 44th Conference on Software Enginering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE Computer Society, Prague, Czech Republic, 29-31 August, 2018.
     • S. Charalampidou, E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Stamelos, “Structural Quality Metrics as Indicators of the Long Method Bad Smell: An Empirical Study”, 44th Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 18), IEEE, Czech Republic, 29-31 August 2018.
     • L. Papadopoulos, C. Marantos, G. Digkas, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou and D. Soudris, “Interrelations between Software Quality Metrics, Performance and Energy Consumption in Embedded Applications”, 21st Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems (SCOPES’ 18), ACM, Germany, 28-30 May 2018.
     • A. Lampropoulos, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “REACT - A Process for Improving Open-Source Software Reuse”, 11th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology, IEEE Computer Society, Coimbra, Portugal, 4-7 September 2018.

     2017

     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, S. Sencer, E. M. Arvanitou, and I. Stamelos, “A Theoretical Model for Capturing the Impact of Design Patterns on Quality: The Decorator Case Study”, 32nd ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2017). ACM, Morocco, 3-7 April 2017.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “A Method for Assessing Class Change Proneness”, 21st International Conference on the Evaluation and Assessment on Software Engineering (EASE' 17), ACM, Sweden
     • T. Amanatidis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “Who is Producing More Technical Debt? A Personalized Assessment of TD Principal”, 9th Intern. Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 17), ACM, Germany, May 2017
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Assessing Code Smell Interest Probability: A Case Study”, 9th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 17), ACM, Cologne, Germany, 22 May 2017.
     • M. V. Kosti, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, G. Pallas, I. Stamelos, and L. Angelis, “TD Principal Assessment through Structural Quality Metrics”, 43rd Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 17), IEEE, Vienna, Austria, 30 August – 1 September 2017.
     • D. Feitosa, P. Avgeriou, A. Ampatzoglou, E. Y. Nakagawa, “The Evolution of Design Pattern Grime: An Industrial Case Study”, 18th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES ‘17), Austria, 2017.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, K. Tzouvalidis, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, and I. Deligiannis, “Assessing Change Proneness at the Architecture Level: An Empirical Validation”, 1st International Workshop on Emerging Trends in Software Design and Architecture (WETSoDA ‘17), IEEE, Nanjing, China, 4 December 2017.

     2016

     • X. C. Kounoukla, A. Ampatzoglou, and K. Anagnostopoulos, “Implementing Game Mechanics with GoF Design Patterns”, 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 2016.
     • P. Kyriakakis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and S. Xinogalos, “Evolution of method invocation and object instantiation pattern in PHP ecosystem”, 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2016). ACM, 2016.
     • S. Bibi, A. Ampatzoglou, and I. Stamelos, “A Bayesian Belief Network for Modeling Open Source Software Maintenance Productivity”, 12th International Conference on Open Source Software Systems (OSS 2016), Springer, 2016, Sweden.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, S. Bibi, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “A case study on the availability of open-source components for game development”, 15th International Conference on Software Reuse (ICSR' 16), Springer, 5-7 June, Cyprus.
     • G. Digkas, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, and P. Avgeriou, “A Study On The Accumulation Of Technical Debt On Framework-based Web Applications”, 9th Seminar Series on Advanced Techniques & Tools for Software Evolution (SATToSE 2016), Bergen, Norway, 11-13 July 2016.
     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, P. Avgeriou, P. Abrahamsson, A. Martini, U. Zdun, and K. Systa, “The Perception of Technical Debt in the Embedded Systems Domain: An Industrial Case Study”, 8th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 2016), IEEE, USA, 2016.
     • A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, T. Koenders, P. van Alphen, and I. Stamelos, “Quality Rule Violations in SharePoint Applications: An Empirical Study in Industry”, 17th International Conference on Product-Focused Software Process Improvement (PROFES 2016), Springer, Trondheim, Norway, 22-24 November 2016.

     2015

     • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E. Y. Nakagawa, “A Comparative Analysis of Reference Architectures for Healthcare in the Ambient Assisted Living Domain”, 28th International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE Computer Society, 22 – 25 June 2015, Sao Carlos, Brazil.
     • L. Garcés, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and E.Y. Nakagawa, “A Reference Architecture for Healthcare Supportive Home Systems”, Workshop for Ongoing Projects on Computer-based Medical Systems, IEEE, June 2015, Sao Carlos, Brazil.
     • A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, and A. Chatzigeorgiou, “Establishing a framework for managing interest in technical debt”, 5th International Symposium on Business Modeling and Software Design (BMSD' 15), 2015, Milan, Italy.
     • T. Chaikalis, A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou and I. Deligiannis, “Assessing the Evolution of Quality in Software Libraries”, 7th Balkan Conference on Informatics (BCI’ 15), ACM, 2 – 4 September 2015, Romania.
     • A. Zaimi, A. Ampatzoglou, N. Triantafyllidou, A. Chatzigeorgiou, A. Mavridis, T. Chaikalis, I. Deligiannis, P. Sfetsos, and I. Stamelos, “An Empirical Study on Reusing Third-Party Libraries in Open-Source Software Development”, 7th Balkan Conference on Informatics (BCI’ 15), ACM, 2 – 4 Sept. 2015, Romania.
     • D. Feitosa, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou and E. Y. Nakagawa, “Investigating Quality Trade-offs in Open Source Critical Embedded Systems", 11th International Conference on the Quality of Software Architectures (QoSA' 15), ACM, 2015, Canada.
     • A. Chatzigeorgiou, A. Ampatzoglou, A. Ampatzoglou, and T. Amanatidis, “Estimating the Breaking Point for Technical Debt”, 7th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD’ 15), IEEE Computer Society, 2 October 2015, Germany.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou, P. Avgeriou, “Size and cohesion metrics as indicators of the long method bad smell: An empirical study”, 11th International Confer-ence on Predictive Models and Data Analytics in Software Engineering (PROMISE’ 15), ACM, 2015.
     • E. M. Arvanitou, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and P. Avgeriou, “Introducing a Ripple Effect Measure: A Theoretical and Empirical Validation”, 9th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM' 15), IEEE, 2015.

     2014

     • Z. Li, P. Liang, P. Avgeriou, N. Guelfi, and A. Ampatzoglou, "An Empirical Investigation of Modularity Metrics for Indicating Architectural Technical Debt", 10th International Conference on the Quality of Software Architectures (QoSA' 14), ACM, 30 June - 4 July 2014, Lille, France.
     • S. Charalampidou, A. Ampatzoglou and P. Avgeriou, “PROMES Process Framework: A framework for modeling embedded systems development processes”, 40th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA’ 14), IEEE Computer Society, 27 - 29 August 2014, Italy.
     • P. Sfetsos, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos and I. Deligiannis, “A comparative study on the effectiveness of patterns in software libraries and standalone applications”, 9th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC 2014), IEEE, 23-26 September 2014, Portugal.
     • M. E. Paschali, A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, and I. Stamelos, “Non-functional requirements that influence gaming experience: A survey on gamers satisfaction factors”, 7th MindTREK Conference (MindTREK 2014), ACM, 2014, Finland.

     2013

     • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou and I. Stamelos, “Design Pattern Alternatives: What to do when a GoF pattern fails”, 17th Panhelenic Conference on Informatics (PCI’13), ACM, 19 - 21 September 2013, Greece.
     • A. Ampatzoglou, A. Gkortzis, S. Charalampidou and I. Stamelos, “An Embedded Multiple-Case Study on OSS Design Quality Assessment across Domains”, 7th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM’13), ACM, 10 - 11 October 2013, Baltimore, USA.

     2012

     • A. Mavridis, A. Ampatzoglou, I. Stamelos, P.Sfetsos and I. Deligiannis, “Selecting Refactorings in XP: An Option Based Approach”, 8th International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC 2012), IEEE, Portugal.
     • A. Ampatzoglou, A, Gortzis, I. Deligiannis and I. Stamelos, “A Methodology on Extracting Reusable Software Candidate Components from Open Source Games”, 5th MindTREK Conference (MindTREK 2012), ACM, Oct. 2012, Finland.

     2011

     • A. Ampatzoglou, A. Kritikos, M. E. Arvanitou, A. Gkortzis, F. Chatziasimidis and I. Stamelos, “An empirical investigation on the impact of design pattern application on computer game defects”, 4th MindTREK Conference (MindTREK 2011), ACM, Tampere, Finland, September 2011.

     2010

     • A. Ampatzoglou, S. Charalampidou, K. Savva and I. Stamelos, “An empirical study on design pattern employment in open-source software”, 5th International Conference on Evaluation of Novel Approaches in Software Engineering (ENASE’10), 22-24 July 2010, Athens, Greece.

     2009

     • M. Keskenidou, L. Koskinidou, A. Ampatzoglou, “A controlled experiment on children learning experience through computer games”, 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI’09), 10-12 September 2009, Corfu, Greece

     2008

     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, I. Stamelos, “Graphical Representation as a factor of 3D software user satisfaction: A metric based approach”, 12th Panhellenic Conference (PCI’08), IEEE Computer Society, 28-30 August 2008, Samos, Greece

     2007

     • O. Michou, M. Vamvaka, A. Ampatzoglou, “AynOmel 3D - A pattern based game framework”, 11th Panhellenic Conference on Informatics, 18-20 May 2007, Greece.
     • A. Ampatzoglou, A. Chatzigeorgiou, N. Samaras, “Investigating the use of patterns in open-source games”, 3rd Balkan Conference on Informatics (BCI’07), 2007, Bulgaria
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2021

      • I. Kalouptsoglou, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, and A. Ampatzoglou, "An Empirical Evaluation of the Usefulness of Word Embedding Techniques in Deep Learning-based Vulnerability Prediction", 4th European CyberSecurity Workshop (EuroCyberSec '21), 25-26 October 2021, France
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font