Μπαλτζή Αγγελική
 • 2310 891.429
 • angelb uom.edu.gr
 • Γραφείο: KZ, 333

  Μπαλτζή Αγγελική

  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Υπεύθυνος λειτουργίας εργαστηρίων Η/Υ Τμήματος, Τεχνική Υποστήριξη Εργαστηρίων και Δικτυακού εξοπλισμού, μελών ΔΕΠ/ΕΤΕΠ και υποψηφίων διδακτόρων.

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι