Μπαλτζή Αγγελική
  • 2310-891429
  • angelb uom.edu.gr
  • Γραφείο: KZ, 333

    Μπαλτζή Αγγελική

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών