Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
 • antkos uom.edu.gr

  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

  Επισκέπτης Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), 1998
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Επιστημών Διοίκησης                           Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2002 
  • Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σπουδές με Ειδίκευση σε Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2010
  • Master in Business Administration (MBA), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), School of Social Sciences, 2018
  • Διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2016 
  • Διετής μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογή στις Υπηρεσίες και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 2018

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (Δ16011)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

  - Δυνατότητα διάκρισης των διαφορετικών στρατηγικών και τεχνικών που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του Μάρκετινγκ στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών.

  - Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και άντλησης πληροφοριών σχετικά με την αγορά στόχο.   

  - Χρήση των εργαλείων της S.W.O.T. analysis της PEST analysis και του κύκλου ζωής προϊόντων, ως εργαλείων ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και λήψης αποφάσεων.

  - Λήψη των κατάλληλων αποφάσεων Μάρκετινγκ αναπτύσσοντας στρατηγικές με βάση την κατάλληλη προσαρμογή των συνιστωσών του μίγματος Μάρκετινγκ.

  - Επιτυχής ανταπόκριση στην μελέτη και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case-studies).

  - Κατανόηση των διαφορετικών συνιστωσών και των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ προϊόντων.

  - Λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών δεδομένων.   

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής ανάλυσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  - Χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων και τεχνικών του Μάρκετινγκ.

  - Χρήση των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το Μάρκετινγκ υπηρεσιών και την έρευνα μάρκετινγκ.

  - Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων εργαλείων του διαδικτύου υπό το πρίσμα του ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ. 

  • ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING
   (Δ1-27017)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και των ζητημάτων που πραγματεύεται το διεθνές Μάρκετινγκ.

  - Κατανόηση της σημασίας των εργαλείων του διεθνούς Μάρκετινγκ.

  - Διάκριση και προσδιορισμός των κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων Μάρκετινγκ, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

  - Αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εξαγωγικής επιχείρησης.

  - Διάκριση των πρακτικών και στρατηγικών προσεγγίσεων του  Διεθνούς Μάρκετινγκ.

  - Γνώση των χαρακτηριστικών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

  - Κατανόηση των διαστάσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.

  - Διάκριση των επιμέρους συνιστώσες που επηρεάζουν την είσοδο σε νέες αγορές.

  - Αποσαφήνιση των επιμέρους διαστάσεων του μίγματος Μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο.

  - Κατανόηση των βασικών διαστάσεων του διεθνούς οργανωσιακού σχεδιασμού.

  - Συγκέντρωση δεδομένων και κατάρτιση εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ.

  - Κριτική ανάλυση και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font