Πάλλα Φένια
  • 2310 891.644
  • apalla uom.edu.gr
  • Γραφείο: H, 435