Παμπούρη Αναστασία
 • 2310 891.386
 • apamp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 313

  Παμπούρη Αναστασία

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  «Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαίδευση Ενηλίκων»

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση
  • Μικτή μάθηση
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Διά βίου μάθησης,
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Έρευνα δράσης
  • Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΛΧ0627)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΣΕ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0701]
  5 ECTS

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία ενηλίκων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα διερευνηθούν με κριτικό τρόπο ερωτήματα όπως:
  - Τι σημαίνει ενηλικιότητα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ενήλικου;
  - Ποια είναι η φύση της μάθησης ενηλίκων, πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι;
  - Πώς επηρεάζει η ενηλικιότητα των εκπαιδευομένων τον ρόλο του εκπαιδευτή;
  - Τι σημαίνει δυναμική της ομάδας και πώς αυτή επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία;
  - Υπάρχουν εμπόδια στη μάθηση; Ποια είναι και πώς τα αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτές;
  - Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιούμε στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
  - Πότε ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αποτελεσματικό;

  Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/-τριών για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την ενεργητική μάθηση και την πρακτική άσκηση σε τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/-τριες θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις μικροδιδασκαλίας.

  Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες:
  α) να προσδιορίσουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του πεδίου: ενηλικιότητα, εκπαίδευση, συμβόλαιο μάθησης, αξιολόγηση των αναγκών μάθησης, κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση
  β) να κατανοήσουν και να συσχετίσουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδίου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις
  γ) να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων: συμπεριφορικές θεωρίες, ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές θεωρίες (Freire), εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές θεωρίες (Mezirow) και συνδυαστικές προσεγγίσεις (Jarvis)
  δ) να εφαρμόσουν συνδυαστικά κατά τη μικροδιδασκαλία τους ποικίλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης κ.ά.
  ε) να βιώσουν γνώσεις και εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία
  στ) να βιώσουν την εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτή ? εκπαιδευομένων κατά τη μικροδιδασκαλία

  Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:
  - Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτες περίπτωσης, εργασία σε ομάδες, πρακτική άσκηση
  - Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακας, φύλλα εργασίας, βίντεο

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από:
  α) τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις γραπτές εξετάσεις (σε ποσοστό 60%)
  β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας τους (σε ποσοστό 40%)

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΛΧ0611)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΚΕ0105-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΚΕ0612)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0612]
  5 ECTS

  Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να κατανοήσουν το ρόλο και τη θέση του εκπαιδευτή ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία και να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του έργου του. Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
  - Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή
  - Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων-Επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων
  - Χαρακτηριστικά και ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων
  - Θεωρητικοί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, D. Schon, κ.ά.): Συνεπαγωγές για τον εκπαιδευτή
  - Ο ρόλος της αξιολόγησης και της αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων
  - Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων: κριτήρια σχεδιασμού και προϋποθέσεις υλοποίησης

  Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες:
  α) να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ενηλίκων
  β) να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων
  γ) να διαμορφώσουν μία θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση και την αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων

  Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:
  - Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτες περίπτωσης, εργασία σε ομάδες
  - Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακας, φύλλα εργασίας, βίντεο

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από:
  α) τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις γραπτές εξετάσεις (σε ποσοστό 80%)
  β) την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας (σε ποσοστό 20%)

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Βλάχου, Ό., Παμπούρη, Α., Φτάκα, Μ., Μαρίνου, Ι., & Σιπητάνου, Α. (2015). Πιλοτικό Πρόγραμμα: «Μετάβαση στο ‘νέο’ σχολείο: μία διαδικασία ενεργητική». 1o Διεθνές Συνέδριο …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο…, 28 & 29 Ιουνίου 2013, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σ. 71-86. ISBN 978-618-81891-4-0. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://reimaginingschools.com/

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Παμπούρη, Α. (2011). «Η Πρακτική Άσκηση ως μέσο σύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Διά βίου Μάθησης.» Στο Καραβάκου, Β (επιμ.) Διά βίου μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 511-531
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Mavropoulos, A., Sipitanou, A. & Pampouri, A. (2019). "Training of Adult Trainers: Implementation and Evaluation of a Higher Education Program in Greece”, International Review of Research in Open and Distriputed Learning, 20 (1), 279-288
    • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018-2019). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Τα Τετράδια Ψυχιατρικής. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018/Ιανουάριος-Απρίλιος 2019, 11, 12, σελ. 215-223.

    2017

    • Σιπητάνου, Α., Παλαιοχωρινού, Ό. & Παμπούρη, Α. (2017). Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας». Επιστήμες της Αγωγής, 1, σ. 21-40.

    2014

    • Pampouri, A. (2014). "Development and Implementation of an Internal Evaluation Model at a Higher Education Institution”, The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 20 (3), pp. 53-61
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018. (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια)

     2017

     • Sipitanou, Α., Pampouri, A. & Tsolakidou, P. (2017). The Content And Types Of Skills And Competences As Formulated In Recent Years: Criteria, Development And Needs. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, Venice, Italy, 20-23 June 2017. RESEARCH ID: V7Z208.

     2016

     • Παμπούρη, Α. & Σιπητάνου, Α. (2016). «Η μάθηση στο χώρο εργασίας (work-based learning) ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη μετάβασή τους στην Αγορά Εργασίας: Ανασκόπηση ερευνών». Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα της Ένωσης ΕΝΕΠΡΟΤ, με θέμα: «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση». Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαίου 2016. ISBN 978-960-9555-03-6.

     2015

     • Παλαιοχωρινού Ό., Παμπούρη, Α., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. και Τσιαγκανά, Μ. (2015). «Η Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μετάβασης των φοιτητών-τριών στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του ΚΔΒΜ Διδυμοτείχου», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης, με τίτλο: Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία, 27-28 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
     • Konstantinidou, Th. D. & Pampouri, A. A. (2015) “European policies on Lifelong learning and the use of EQF, Europass and Counseling in Higher Education Institutions in Greece”. 15th International Academic Conference, Rome, 14 April 2015, IISES, pp. 587-596. DOI: Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://iises.net/proceedings/international-academic-conference-rome/table-of-content/detail?article=european-policies-on-lifelong-learning-and-the-use-of-eqf-europass-and-counseling-in-higher-education-institutes-in-greece

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Pampouri, A. (2013). “Development and Implementation of an Internal Evaluation Model at a Higher Education Institution”, Virtual presentation on Twentieth international conference on learning. Celebrating the 20th Learning Conference. Two Decades Exploring Innovation in Education. Rhodes, Greece, 11-13 July 2013. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=gJ35mh03eWg

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Pampouri A. (n.d.). ‘Feedback meetings’ in the framework of the supervised Practice Training Program that students take following the major ‘Continuing Education’, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia, σ.4. Συντάχθηκε ως καλή πρακτική εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eur-Alpha 2009-2012. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/bp_uom_feedback_meetings_en.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Schreuer J. M. & Buyssens E. (eds) (n.d.). Allier Abada Amour P., …. , Pampouri A. et al. Enhancing the Power to Take Action. Learner and Tutor Expertise: Serving Literacy. Belgium: Eur-Alpha with the support of the Grundtvig programme of the European Union. Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, σ. 46. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/brocheng_low.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Dimitriadou, Th. & Pampouri, A. (2010). Adult Education of Immigrants in Greece, presented in the International Conference: “Literacy and Numeracy European Network (EUR-ALPHA), organised by the University of Macedonia, Department of Education and Social Policy and the Educational Organisation Lire et Ecrire (Communaute Francaise asbl) of Belgium. Thessaloniki, 11-13 October 2010, σ. 4. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/adult_education_of_immigrants_in_greece.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mavropoulos, A. & Pampouri, A. (2010). “Funding programs to develop and introduce New Technologies in Technical and Vocational Education: Historic Research”, in Penkova R., Mircheva V., Tsvetkova N. & Legurska M. (eds) ICT in the Education of the Balkan Countries. Varna-Bulgaria, 17-19 June 2010. Proceedings of the 13th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education in cooperation with the Department of Information and In-service training of Teachers at Sofia University “St Kliment Ohridsky”, p. 207-213.

     2009

     • Παμπούρη, Α. και Μητροπούλου Ε.Θ. (2009). «Εμπειρίες και ερευνητικά δεδομένα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στο Τριλιανός, Α. και Καράμηνας, Ι. (επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, τ. Α’, σ. 889-899. ISBN 978-960-459-079-7

     2008

     • Pampouri, A. & Mitropoulou E. T. (2008). “Evaluation of the Supervised Practice of Students Specializing in the Field of ‘Continuing Education’”, in Demirel O. & Sunbul A. M. (eds). Further Education in the Balkan Countries. Konya-Turkey, 23-26 October 2008. Proceedings of the 11th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education.- Konya: Egitim Akademi , 9, Vol. II, σ. 1241-1252.

     2003

     • Pampouri, Α., Tsipa, Μ.L., Mavropoulos, A. & Tsipas, D. (2003). “Development and Implementation of a pilot Internal Evaluation Programme on Post Graduate Programmes”, στο Papadourakis G. (ed.). New Horizons in Industry and Education, Santorini island - Greece, 28-29 August 2003. Proceedings of the Third International Conference.- Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, σ. 167-172. ISBN 960-85316-7-5

     2001

     • Παμπούρη, Α. (2001). «Φορείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αγγλία και την Ουαλία» στο Χάρης Κ., Πετρουλάκης Ν. & Νικόδημος Σ. (επιμ.). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική, Βόλος, 11-14 Νοεμβρίου 1999. Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.-Αθήνα: Ατραπός, σ. 539-548.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Θεσσαλονίκη, κέντροο ΚΕΔΕΑ, 9-11 Μαρτίου 2018.

      2014

      • Παμπούρη, Α. (2014). «Η χρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης: Η περίπτωση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Η παιδαγωγική και διδακτική διάσταση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τις σχολικές μονάδες, που οργάνωσε το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014.

      2013

      • Παμπούρη, Α. (2013). «Η σημασία της Δια Βίου Μάθησης στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Οργανωσιακή Μάθηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενσωμάτωση της κουλτούρας Οργανωσιακής και Δια Βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», TOI Leonardo Da Vinci. Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace, 20 Σεπτεμβρίου 2013.

      2012

      • Παμπούρη, Α. (2012). «Πρακτική Άσκηση: η γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας». Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον σου στην απασχόληση: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση», που οργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 17 Μαΐου 2012

      2008

      • Μαυροσκούφης, Δ. Κ., Σιπητάνου, Α., Δημητριάδου, Ευσταθίου Κ., Μποντίλα Μ., Κυριαζόπουλος, Χ., Νούλας, Α., Παμπούρη, Α. & Δημητριάδου, Θ. (2008). Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας. Φορέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, σ. 50. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.openarchives.gr/view/509780.

       Προβολή Δημοσίευσης