Παμπούρη Αναστασία
 • 2310-891386
 • apamp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 313

  Παμπούρη Αναστασία

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΛΧ0627)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΣΕ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0701]
  5 ECTS

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιδιαίτερα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία ενηλίκων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα διερευνηθούν με κριτικό τρόπο ερωτήματα όπως:
  - Τι σημαίνει ενηλικιότητα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ενήλικου;
  - Ποια είναι η φύση της μάθησης ενηλίκων, πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι;
  - Πώς επηρεάζει η ενηλικιότητα των εκπαιδευομένων τον ρόλο του εκπαιδευτή;
  - Τι σημαίνει δυναμική της ομάδας και πώς αυτή επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία;
  - Υπάρχουν εμπόδια στη μάθηση; Ποια είναι και πώς τα αντιμετωπίζουμε ως εκπαιδευτές;
  - Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές χρησιμοποιούμε στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
  - Πότε ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αποτελεσματικό;

  Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/-τριών για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την ενεργητική μάθηση και την πρακτική άσκηση σε τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/-τριες θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις μικροδιδασκαλίας.

  Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες:
  α) να προσδιορίσουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του πεδίου: ενηλικιότητα, εκπαίδευση, συμβόλαιο μάθησης, αξιολόγηση των αναγκών μάθησης, κατάρτιση, τυπική εκπαίδευση, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση
  β) να κατανοήσουν και να συσχετίσουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδίου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις
  γ) να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων: συμπεριφορικές θεωρίες, ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές θεωρίες (Freire), εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές θεωρίες (Mezirow) και συνδυαστικές προσεγγίσεις (Jarvis)
  δ) να εφαρμόσουν συνδυαστικά κατά τη μικροδιδασκαλία τους ποικίλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης κ.ά.
  ε) να βιώσουν γνώσεις και εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία
  στ) να βιώσουν την εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτή ? εκπαιδευομένων κατά τη μικροδιδασκαλία

  Μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας:
  - Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, μελέτες περίπτωσης, εργασία σε ομάδες, πρακτική άσκηση
  - Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πίνακας, φύλλα εργασίας, βίντεο

  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Ο τελικός βαθμός στο μάθημα προκύπτει από:
  α) τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στις γραπτές εξετάσεις (σε ποσοστό 60%)
  β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας τους (σε ποσοστό 40%)

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΚΕ0404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0404]
  5 ECTS

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του ρόλου και της θέσης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία.

  Περιεχόμενα του μαθήματος:

 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις
 • Ιστορική αναδρομή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Αναγκαιότητα και στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην εξέλιξη της Δια βίου μάθησης
 • Φορείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη Δια βίου Μάθηση
 • Διδασκαλία, κίνητρα και μάθηση
 • O εκπαιδευτής ενηλίκων : χαρακτηριστικά, επιμόρφωση, πιστοποίηση
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΟΔ0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους παρακάτω θεματικούς άξονες που αφορούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα:

  ·  Σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

  ·  Το ζήτημα του εγγραμματισμού στη σύγχρονη εποχή

  ·  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα

  ·  Βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης

  ·  Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι

  ·  Σχολική Παιδαγωγική

  ·  Διοίκηση και μοντέλα ηγεσίας στην εκπαίδευση

  ·  Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

  ·  Το εκπαιδευτικό έργο και οι δείκτες ποιότητάς του

  ·  Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΚΕ0105-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΛΧ0611)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.