Παμπούρη Αναστασία
 • 2310 891.386
 • apamp uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ3, 313

  Παμπούρη Αναστασία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική"

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση
  • Μικτή μάθηση
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Διά βίου μάθησης,
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Έρευνα δράσης
  • Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
   (ΣΕ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις παρακάτω βασικές έννοιες του πεδίου: ενηλικιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση, δεξιότητες, ικανότητες, συμβόλαιο μάθησης, αξιολόγηση αναγκών μάθησης, τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση κ.ά., να κατανοούν και να συσχετίζουν φιλοσοφικές επιδράσεις του πεδίου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις, να γνωρίζουν και να συζητούν τις βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων: ανθρωπιστικές θεωρίες (Rogers), κοινωνικές-μετασχηματιστικές θεωρίες (Freire), εμπειρικές θεωρίες (Dewey, Kolb), μετασχηματιστικές θεωρίες (Mezirow) να αναλύουν κριτικά και να σχολιάζουν μία μικροδιδασκαλία, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν συνδυαστικά κατά τη μικροδιδασκαλία τους τις κατάλληλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περίπτωσης κ.ά., να βιώσουν εμπειρίες κατά την επιτέλεση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων στη μικροδιδασκαλία και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία εναλλαγής των ρόλων εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων κατά τη μικροδιδασκαλία, μέσω της βιωματικής μάθησης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 

  • Το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
  • Οι 8 βασικές ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διά βίου Μάθηση (2006) – Νέο Θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2016) – Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ικανότητα του επιχειρείν (Entrepreuenership competence) (2017) 
  • Ενηλικιότητα και μάθηση – Αρχές μάθησης ενηλίκων – Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι: χαρακτηριστικά, κίνητρα και δυσκολίες συμμετοχής 
  • Μαθησιακές θεωρίες - Ανθρωπιστικές, Μετασχηματιστικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Εμπειρική μάθηση 
  • Εισαγωγή στη μικροδιδασκαλία – Αρχές και στάδια της μικροδιδασκαλίας –Σχέδιο μαθήματος – Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένης μικροδιδασκαλίας 
  • Η εκπαιδευτική ομάδα και ο ρόλος της – Η ομάδα και τα χαρακτηριστικά της – Φάσεις ανάπτυξης και ρόλοι που αναδύονται στην ομάδα 
  • Εκπαιδευτική διαδικασία και Εκπαίδευση Ενηλίκων – Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών - Εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την διερευνητική πορεία προς τη γνώση 
  • Οι ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων – Διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων – Εκπαιδευτικό ή μαθησιακό συμβόλαιο 
  • Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων
  • Ασκήσεις μικροδιδασκαλιών: Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας από τους φοιτητές/τριες - Αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών. 

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΚΕ0404)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με τη συμμετοχή τους στο μάθημα και την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

  • Να διαφοροποιούν τις μορφές και τα είδη της μη τυπικής και άτυπης μάθησης καθώς και της μάθησης στο χώρο εργασίας και να οριοθετούν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Να γνωρίζουν διεθνή συστήματα οργάνωσης της εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Να γνωρίζουν και να αξιολογούν μοντέλα άτυπης μάθησης και τη συμβολή τους στην απόκτηση δεξιοτήτων.
  • Να γνωρίζουν και να διαφοροποιούν μοντέλα εμπειρικής μάθησης και μοντέλα ανάπτυξης άτυπης μάθησης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην ανάλυση των πολιτικών και πρακτικών των ‘συστημάτων’ μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τη διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα προσεγγίζονται ως προς τη δομή τους και τις βαθμίδες ή/και τους τύπους που αφορούν την αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Στη συνέχεια το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας και της μάθησης των ενηλίκων, της δυναμικής της ομάδας και της διάδρασης στους ενήλικες. Το μάθημα επίσης αναλύει  μοντέλα μάθησης στο χώρο εργασίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση, ενδοεπιχειρησιακήες κατάρτισης, internships, bootcamps, hackathons) και τη διασύνδεσή τους με την τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση. Τέλος το μάθημα προσεγγίζει διαστάσεις και μορφές της άτυπης μάθησης (π.χ. εθελοντισμός), του ρόλου της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αναλύει συστήματα και μοντέλα χαρτογράφησης δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση προηγούμενης εμπειρίας.

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΚΕ0105-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να ορίζουν την Παιδαγωγική Επιστήμη, να διακρίνουν τις επιμέρους βασικές έννοιες της (αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, κοινωνικοποίηση, μόρφωση, παιδεία, Αναλυτικά Προγράμματα κ.ά.), να αναφέρουν τα δομικά γνωρίσματα, τις βασικές προϋποθέσεις και τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ιστορική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν και να συζητήσουν τα κοινωνικά δεδομένα που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των φορέων εκπαίδευσης και αγωγής,  να παρακολουθήσουν  την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης μέσα από τη μελέτη μεγάλων παιδαγωγών, να εστιάζουν κριτικά στα ζητήματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας,  να συνειδητοποιήσουν την σημασία της παιδαγωγικής σχέσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη, να αναφέρουν τις βασικές επιστημολογικές κατευθύνσεις και μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να εξοικειωθούν με το ζήτημα και την αξία των βασικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων στη σύγχρονη εποχή  και να αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη: Γνωστικό αντικείμενο, δομικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας
  • Σκοποί, στόχοι  και περιεχόμενο της Εκπαίδευσης  - Σχέσεις και Ρόλοι
  • Τα Αναλυτικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές
  • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Μεθοδο-κεντρική Προσέγγιση Κοινωνικής Ένταξης και Παιδο-κεντρική Προσέγγιση Ανάπτυξης του Προσώπου
  • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Γνωσιο-κεντρική Προσέγγιση Αυτονόμησης του Ατόμου και Κοινωνιο-κεντρική Προσέγγιση Ανασυγκρότησης
  • Μεγάλοι Παιδαγωγοί (J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J. Dewey, A.S.Neill, O. Decroly, M. Montessori, C. Rogers)
  • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
  • Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης
  • Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες για τη Διά βίου Μάθηση
  • Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην εκπαίδευση στις συνθήκες πανδημίας Covid-19
  • Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης.
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΟΔ0209)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0209

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/ESP192/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να ορίζουν την Παιδαγωγική Επιστήμη, να διακρίνουν τις επιμέρους βασικές έννοιες της (αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, κοινωνικοποίηση, μόρφωση, παιδεία, Αναλυτικά Προγράμματα κ.ά.), να αναφέρουν τα δομικά γνωρίσματα, τις βασικές προϋποθέσεις και τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ιστορική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν και να συζητήσουν τα κοινωνικά δεδομένα που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των φορέων εκπαίδευσης και αγωγής,  να παρακολουθήσουν  την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης μέσα από τη μελέτη μεγάλων παιδαγωγών, να εστιάζουν κριτικά στα ζητήματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας,  να συνειδητοποιήσουν την σημασία της παιδαγωγικής σχέσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη, να αναφέρουν τις βασικές επιστημολογικές κατευθύνσεις και μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να εξοικειωθούν με το ζήτημα και την αξία των βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, να αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης και τέλος να προβληματιστούν για τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και του ρόλου του στην εκπαίδευση σε συνθήκες Covid-19 και να ασκηθούν σε θέματα κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού .

  Γενικές Ικανότητες

  Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος με την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

  -Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων πηγών (κειμένων, Νέων Τεχνολογιών κλπ.)

  - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  - Λήψη αποφάσεων

  - Αυτόνομη εργασία

  - Ομαδική εργασία

  - Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  - Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας

  - Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  - Σεβασμός στην προσωπική σκέψη και έκφραση και προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  - Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, δεοντολογίας και έκφρασης

  - Καλλιέργεια και ανάπτυξη των ικανοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας

   
   
  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

  -          Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη: Γνωστικό αντικείμενο, δομικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας

  -          Σκοποί, στόχοι  και περιεχόμενο της Εκπαίδευσης  - Σχέσεις και Ρόλοι

  -          Τα Αναλυτικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές

  -          Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Μεθοδο-κεντρική Προσέγγιση Κοινωνικής Ένταξης και Παιδο-κεντρική Προσέγγιση Ανάπτυξης του Προσώπου

  -          Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Γνωσιο-κεντρική Προσέγγιση Αυτονόμησης του Ατόμου και Κοινωνιο-κεντρική Προσέγγιση Ανασυγκρότησης

  -          Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης

  -          Μεγάλοι Παιδαγωγοί (J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J. Dewey, A.S.Neill, O. Decroly, M. Montessori, C. Rogers)

  -          Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι

  -          Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες για τη Διά βίου Μάθηση

  -          Tα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην εκπαίδευση στις συνθήκες πανδημίας Covid-19

  -          Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.

  Γίνεται χρήση Η/Υ, βιντεοπροβολέα, power point και σύνδεση στο διαδίκτυο για προβολή βίντεο τόσο κατά την παράδοση των μαθημάτων όσο και κατά την παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές/τριες.

  Η επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class.

  Στο Open e-class αναρτώνται από την αρχή του εξαμήνου το Διάγραμμα του μαθήματος, και όλο το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει τις σημειώσεις της διδάσκουσας, τις παρουσιάσεις των εργασιών που εκπονούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, καθώς και επιστημονικά κείμενα και βιβλιογραφία σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις/Διδασκαλία διά ζώσης

  39

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  36

  Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας

  48

  Εξετάσεις

  2

  Σύνολο Μαθήματος

  120

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Το μάθημα εξετάζεται στην Ελληνική γλώσσα με την διενέργεια γραπτών εξετάσεων (τελική αξιολόγηση). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, ή/και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, ή/και Αντιστοίχισης ή/και Σωστού-Λάθους. Τα θέματα των εξετάσεων καλύπτουν την ύλη του μαθήματος, η οποία αποτελείται από: α) το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται στο Open e-class και β) το σύγγραμμα του μαθήματος.

  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προσφέρεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικών ομαδικών Γραπτών Εργασιών, τις οποίες παρουσιάζουν σε καθορισμένες ημερομηνίες (Διαμορφωτική αξιολόγηση) και τις αναρτούν στο Open e-class. Η εργασία βαθμολογείται με έως 1 βαθμό, ο οποίος προστίθεται στο βαθμό που θα λάβουν από την τελική γραπτή δοκιμασία, και εφόσον το γραπτό τους έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση.

  Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας αποτιμάται θετικά η παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα εβδομαδιαία μαθήματα.

  Ο τρόπος αξιολόγησης αναγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open e-class του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου.

   

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Πυργιωτάκης, Ι.(2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  2. Ξωχέλλης, Π. (2015). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
  3. Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Εκδόσεις: Gutenberg.
  4. Houssaye, J. (2000). (Eπιμέλεια). Δεκαπέντε Παιδαγωγοί. Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  5. Πασιάς, Γ., Φλουρής, Γ. & Φωτεινός, Δ. (2015). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
  6. Κρίβας, Σ. (1998). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Gutenberg.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Παιδαγωγική Επιθεώρηση
  2. Επιστήμες της Αγωγής
  3. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών
  4. Μέντορας
  5. Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  6. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

   

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΚΕ0612)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο και τη θέση του εκπαιδευτή ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία και να συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα του έργου του. Πιο συγκεκριμένα, θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, θα κατανοήσουν το ρόλο του ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και θα αναλύσουν το Επαγγελματικό περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά βίου Μάθησης, αναγνωρίζοντας τη σκοπιμότητα των επιμέρους στοιχείων του. Επιπλέον, θα εμβαθύνουν στους θεωρητικούς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, D. Schön, J. Mezirow, κ.ά.) και θα κατανοήσουν το ρόλο της αξιολόγησης και της αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων. Τέλος, θα αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητες και στάσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων και θα διαμορφώσουν μία θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση και την αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 

  • Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή 
  • Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων-Επαγγελματικό περίγραμμα του εκπαιδευτή ενηλίκων διά βίου μάθησης 
  • Θεωρητικοί στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (M. Knowles, J. Dewey, D. Schön, J. Mezirow κ.ά.): συνεπαγωγές για τον εκπαιδευτή ενηλίκων 
  • Ο ρόλος της αξιολόγησης και της αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων 
  • Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτή ενηλίκων
  • Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων: κριτήρια σχεδιασμού και προϋποθέσεις υλοποίησης 
  • Καλές πρακτικές στην Ελλάδα και τον κόσμο

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2015

   • Βλάχου, Ό., Παμπούρη, Α., Φτάκα, Μ., Μαρίνου, Ι., & Σιπητάνου, Α. (2015). Πιλοτικό Πρόγραμμα: «Μετάβαση στο ‘νέο’ σχολείο: μία διαδικασία ενεργητική». 1o Διεθνές Συνέδριο …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο…, 28 & 29 Ιουνίου 2013, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σ. 71-86. ISBN 978-618-81891-4-0. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://reimaginingschools.com/

    Προβολή Δημοσίευσης

   2011

   • Παμπούρη, Α. (2011). «Η Πρακτική Άσκηση ως μέσο σύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στο πλαίσιο της Διά βίου Μάθησης.» Στο Καραβάκου, Β (επιμ.) Διά βίου μάθηση: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 511-531
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Mavropoulos, A., Sipitanou, A. & Pampouri, A. (2019). "Training of Adult Trainers: Implementation and Evaluation of a Higher Education Program in Greece”, International Review of Research in Open and Distriputed Learning, 20 (1), 279-288
    • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018-2019). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Τα Τετράδια Ψυχιατρικής. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018/Ιανουάριος-Απρίλιος 2019, 11, 12, σελ. 215-223.

    2017

    • Σιπητάνου, Α., Παλαιοχωρινού, Ό. & Παμπούρη, Α. (2017). Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας». Επιστήμες της Αγωγής, 1, σ. 21-40.

    2014

    • Pampouri, A. (2014). "Development and Implementation of an Internal Evaluation Model at a Higher Education Institution”, The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 20 (3), pp. 53-61
    • Συνέδρια (14 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαρτίου 2018. (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια)

     2017

     • Sipitanou, Α., Pampouri, A. & Tsolakidou, P. (2017). The Content And Types Of Skills And Competences As Formulated In Recent Years: Criteria, Development And Needs. International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education, Venice, Italy, 20-23 June 2017. RESEARCH ID: V7Z208.

     2016

     • Παμπούρη, Α. & Σιπητάνου, Α. (2016). «Η μάθηση στο χώρο εργασίας (work-based learning) ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη μετάβασή τους στην Αγορά Εργασίας: Ανασκόπηση ερευνών». Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα της Ένωσης ΕΝΕΠΡΟΤ, με θέμα: «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση». Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαίου 2016. ISBN 978-960-9555-03-6.

     2015

     • Παλαιοχωρινού Ό., Παμπούρη, Α., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι. και Τσιαγκανά, Μ. (2015). «Η Πρακτική Άσκηση των ΑΕΙ ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης και διευκόλυνσης της μετάβασης των φοιτητών-τριών στην Αγορά Εργασίας. Η περίπτωση του ΚΔΒΜ Διδυμοτείχου», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης, με τίτλο: Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία, 27-28 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
     • Konstantinidou, Th. D. & Pampouri, A. A. (2015) “European policies on Lifelong learning and the use of EQF, Europass and Counseling in Higher Education Institutions in Greece”. 15th International Academic Conference, Rome, 14 April 2015, IISES, pp. 587-596. DOI: Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://iises.net/proceedings/international-academic-conference-rome/table-of-content/detail?article=european-policies-on-lifelong-learning-and-the-use-of-eqf-europass-and-counseling-in-higher-education-institutes-in-greece

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • Pampouri, A. (2013). “Development and Implementation of an Internal Evaluation Model at a Higher Education Institution”, Virtual presentation on Twentieth international conference on learning. Celebrating the 20th Learning Conference. Two Decades Exploring Innovation in Education. Rhodes, Greece, 11-13 July 2013. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=gJ35mh03eWg

      Προβολή Δημοσίευσης

     2012

     • Pampouri A. (n.d.). ‘Feedback meetings’ in the framework of the supervised Practice Training Program that students take following the major ‘Continuing Education’, Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia, σ.4. Συντάχθηκε ως καλή πρακτική εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eur-Alpha 2009-2012. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/bp_uom_feedback_meetings_en.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Schreuer J. M. & Buyssens E. (eds) (n.d.). Allier Abada Amour P., …. , Pampouri A. et al. Enhancing the Power to Take Action. Learner and Tutor Expertise: Serving Literacy. Belgium: Eur-Alpha with the support of the Grundtvig programme of the European Union. Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme, σ. 46. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/brocheng_low.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Dimitriadou, Th. & Pampouri, A. (2010). Adult Education of Immigrants in Greece, presented in the International Conference: “Literacy and Numeracy European Network (EUR-ALPHA), organised by the University of Macedonia, Department of Education and Social Policy and the Educational Organisation Lire et Ecrire (Communaute Francaise asbl) of Belgium. Thessaloniki, 11-13 October 2010, σ. 4. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eur-alpha.eu/IMG/pdf/adult_education_of_immigrants_in_greece.pdf

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Mavropoulos, A. & Pampouri, A. (2010). “Funding programs to develop and introduce New Technologies in Technical and Vocational Education: Historic Research”, in Penkova R., Mircheva V., Tsvetkova N. & Legurska M. (eds) ICT in the Education of the Balkan Countries. Varna-Bulgaria, 17-19 June 2010. Proceedings of the 13th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education in cooperation with the Department of Information and In-service training of Teachers at Sofia University “St Kliment Ohridsky”, p. 207-213.

     2009

     • Παμπούρη, Α. και Μητροπούλου Ε.Θ. (2009). «Εμπειρίες και ερευνητικά δεδομένα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Στο Τριλιανός, Α. και Καράμηνας, Ι. (επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, τ. Α’, σ. 889-899. ISBN 978-960-459-079-7

     2008

     • Pampouri, A. & Mitropoulou E. T. (2008). “Evaluation of the Supervised Practice of Students Specializing in the Field of ‘Continuing Education’”, in Demirel O. & Sunbul A. M. (eds). Further Education in the Balkan Countries. Konya-Turkey, 23-26 October 2008. Proceedings of the 11th International Conference of the Balkan Society for Pedagogy and Education.- Konya: Egitim Akademi , 9, Vol. II, σ. 1241-1252.

     2003

     • Pampouri, Α., Tsipa, Μ.L., Mavropoulos, A. & Tsipas, D. (2003). “Development and Implementation of a pilot Internal Evaluation Programme on Post Graduate Programmes”, στο Papadourakis G. (ed.). New Horizons in Industry and Education, Santorini island - Greece, 28-29 August 2003. Proceedings of the Third International Conference.- Heraklion: Technological Educational Institute of Crete, σ. 167-172. ISBN 960-85316-7-5

     2001

     • Παμπούρη, Α. (2001). «Φορείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Αγγλία και την Ουαλία» στο Χάρης Κ., Πετρουλάκης Ν. & Νικόδημος Σ. (επιμ.). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική, Βόλος, 11-14 Νοεμβρίου 1999. Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.-Αθήνα: Ατραπός, σ. 539-548.
     • Άλλα (5 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Παμπούρη, Α. & Κυριακίδου, Μ. (2018). Η έρευνα δράσης (action research) στον τομέα της Πρόληψης. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Θεσσαλονίκη, κέντροο ΚΕΔΕΑ, 9-11 Μαρτίου 2018.

      2014

      • Παμπούρη, Α. (2014). «Η χρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης: Η περίπτωση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Η παιδαγωγική και διδακτική διάσταση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τις σχολικές μονάδες, που οργάνωσε το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014.

      2013

      • Παμπούρη, Α. (2013). «Η σημασία της Δια Βίου Μάθησης στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: Οργανωσιακή Μάθηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενσωμάτωση της κουλτούρας Οργανωσιακής και Δια Βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», TOI Leonardo Da Vinci. Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace, 20 Σεπτεμβρίου 2013.

      2012

      • Παμπούρη, Α. (2012). «Πρακτική Άσκηση: η γέφυρα που ενώνει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας». Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον σου στην απασχόληση: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά βίου Μάθηση», που οργάνωσε το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 17 Μαΐου 2012

      2008

      • Μαυροσκούφης, Δ. Κ., Σιπητάνου, Α., Δημητριάδου, Ευσταθίου Κ., Μποντίλα Μ., Κυριαζόπουλος, Χ., Νούλας, Α., Παμπούρη, Α. & Δημητριάδου, Θ. (2008). Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας. Φορέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, σ. 50. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.openarchives.gr/view/509780.

       Προβολή Δημοσίευσης

      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font