Πανόπουλος Αναστάσιος
 • 2310 891.157
 • apanopoulos uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 235

  Πανόπουλος Αναστάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Βασικές Σπουδές (1997-2001) : Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (2001-2003) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΜΠΣ ΜΒΑ των Τμημάτων ΟΔΕ και ΜΕ
  • Διδακτορικές Σπουδές (2002-2007) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ΟΔΕ, Τίτλος «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις»
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣΑ409-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ409-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO212/

   2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές τις σύγχρονες τάσεις διεθνούς μάρκετινγκ αναφορικά με τα πεδία της Οικονομίας, του Πολιτισμού και της Κοινωνίας. Επιπρόσθετα θα αποκτήσουν ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μάρκετινγκ για κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (με έμφαση στους πολιτιστικούς) στη διεθνή αγορά.

  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της πολυπολιτισμικής διάστασης της αγοράς με άσκησης μάρκετινγκ σε διεθνές περιβάλλον και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές και στρατηγικές επικοινωνίας για μια παγκόσμια επιχείρηση. Επιπρόσθετα θα μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων μίγματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και να αναλύσουν τις ευρύτερες στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός λαμβάνοντας υπόψη τους το διαφορετικό πολιτισμικό κάθε φορά περιβάλλον.

  Γενικές Ικανότητες

  -Να κατανοήσουν τι είναι το Διεθνές Μάρκετινγκ και πως αυτό συμβάλει στην Οικονομία και την Κοινωνία

  -Να διακρίνουν τις στρατηγικές τυποποίησης και διαφοροποίησης

  -Να αναγνωρίζουν τα πολιτισμικά εκείνα στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών (με έμφαση στους πολιτιστικούς) σε μια χώρα.

  -Να περιγράφουν και να αναλύουν το Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό περιβάλλον (P.E.S.T.E.L. analysis)

   Δεξιότητες / Ικανότητες:

  -Να αναγνωρίζουν τις ομάδες κοινού (stakeholder publics) με τις οποίες έρχεται σε επαφή κάθε οργανισμός κερδοσκοπικός ή μη (με έμφαση στους πολιτιστικούς) σε κάθε χώρα που έχει παρουσία

  -Να εντοπίζουν και να αποκωδικοποιούν την λειτουργία των διαφορετικών οργανισμών, τον τρόπο λήψης αποφάσεων καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάλογα με τη χώρα δραστηριότητάς τους.

  -Να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές επικοινωνίας μάρκετινγκ έχοντας υπόψη τους κάθε φορά την πολιτισμική διάσταση της επικοινωνίας

  -Να αξιοποιούν την διεθνή έρευνα μάρκετινγκ για τη λήψη αποφάσεων

   Στάσεις:

  -Να κατανοούν τις ωφέλειες λειτουργίας ενός οργανισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρα του

  -Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σημασία των διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και της συμβολής τους

  -Να αντιληφθούν τη διεπιστημονική φύση του διεθνούς μάρκετινγκ

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει τη λειτουργία του Μάρκετινγκ στον Διεθνή Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτισμικό χώρο. Συγκεκριμένα στην εισαγωγή του μαθήματος γίνεται μελέτη και αναφορά στο μάκρο περιβάλλον διαφορετικών αγορών με έμφαση στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική και νομική διάσταση (ανάλυση P.E.S.T.E.L.). Έμφαση επίσης δίνεται και στην ανομοιογένεια τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και των διεθνών αγορών εξαιτίας της οικονομικής και όχι μόνο μετανάστευσης και παραγωγικής αποκέντρωσης (Πανηγυράκης, 2013; Neville et al., 2014; Segev et al., 2014). Το σύστημα πολιτισμικών αξιών και οι πολυπολιτισμικές αγορές αποτελούν στοιχεία που επιβάλλουν τη μελέτη του Διεθνούς Μάρκετινγκ. Αναπτύσσονται συνεπώς παράγοντες όπως οι γλωσσικές διαφορές, οι αισθητικές αντιλήψεις, η σημαντικότητα του θεσμού της οικογένειας, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, η σημασία της θρησκείας κ.ο.κ. που επιδρούν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα διαφημιστικών και προωθητικών δραστηριοτήτων διεθνώς, στο βαθμό αποδοχής προϊόντων και υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα της επώνυμης πολιτικής διεθνώς (Πανηγυράκης, 2013; Blankson et al., 2012; Martin & Woodside, 2017). Παραδείγματα με τη μορφή μελετών περίπτωσης (case study) θα αναλυθούν (Ismail, 2012; McCraken, 2003a,b; Soldatenko, 2003; Stafford et al., 2000; Vrontis & Pavlou, 2008) τόσο από την πλευρά λειτουργίας των κερδοσκοπικών οργανισμών (πχ McDonalds, Apple κ.ο.κ.) όσο και από την πλευρά λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανισμών (πχ, Royal Ontario Museum, Greenpeace, Hermitage, κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από προξενικές αρχές όπως για παράδειγμα  αυτές της Φιλανδίας, Γαλλίας κ.α.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση πλατφόρμας open e-class, χρήση e-mail στην επικοινωνία με φοιτητές, χρήση διαδικτύου και βίντεο στις παραδόσεις

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με την παρουσίαση των υποχρεωτικών ομαδικών και ατομικών εργασιών, την αξιολόγηση του γραπτού παραδοτέου των εργασιών και τέλος με τις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος. Η/Ο φοιτήτρια/ητής ενημερώνεται κάθε φορά στο πρώτο μάθημα για τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και από το compus.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  –         Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Γ.Πανηγυράκης, 2013, «Διεθνές Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
  • Γ. Αυλωνίτης, Κ.Λυμπερόπουλος, Β.Τζαναβάρας, 2011, «Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές», Εκδόσεις Rosili.
  • Π.Πολυζωίδης, 2010, «Κοινωνικό Μάρκετινγκ», Εκδότης: Παρατηρητής της Θράκης.
  • Rentschler R., & Hede A., 2007, «Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace», Εκδόσεις Butterworth-Heinemann.

   –         Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  • Blankson C., Spears N., Hinson R., 2012, “West African Immigrants’ Perceptions of Advertising in General and Impact on Buying Decisions”, Journal of International Consumer Marketing, vol. 24, issue 3, pp. 168-185.
  • Ismail A.R., 2012, “Understanding the Factors That Affect the Adoption of Innovative High Technology Brands: The Case of Apple IPhone in Malaysia”, Journal of Global Marketing, vol. 25, issue 4, pp. 226-239.
  • Martin D., & Woodside., 2017, “Learning consumer behavior using marketing anthropology methods”, Journal of Business Research, vol.  74, pp. 110-112
  • McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part1”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 2, pp. 136-157
  •  McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part2”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 4, pp. 421-432
  • Neville F., Orser B., Riding A., Jung O., 2014, “Do young firms owned by recent immigrants outperform other young firms?”, Journal of Business Venturing, vol. 29, issue 1, pp. 55-71.
  • Segev S., Ruvio A., Shoham A., Velan D., 2013, “Acculturation and consumer loyalty among immigrants: a cross national study”, European Journal of Marketing, vol. 48, no. 9/10, pp. 1579-1599.
  • Soldatenko A., 2003, “Hermitage Merchandising and International Marketing”, Museum International, vol.55, issue 1, pp. 75-78.
  • Stafford E., Polonsky M., Hartman C., 2000, “Environmental NGO-business collaboration and strategic bridging: a case analysis of the Greenpeace-Foron Alliance”, vol. 9, issue 2, pp. 122-135. 
  • Vrontis D., & Pavlou P., 2008, “The external environment and its effect on strategic marketing planning: a case study for McDonalds”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, vol. 3, issue 3-4, pp. 289-307.
  • Blankson C., Spears N., Hinson R., 2012, “West African Immigrants’ Perceptions of Advertising in General and Impact on Buying Decisions”, Journal of International Consumer Marketing, vol. 24, issue 3, pp. 168-185.
  • Ismail A.R., 2012, “Understanding the Factors That Affect the Adoption of Innovative High Technology Brands: The Case of Apple IPhone in Malaysia”, Journal of Global Marketing, vol. 25, issue 4, pp. 226-239.
  • Martin D., & Woodside., 2017, “Learning consumer behavior using marketing anthropology methods”, Journal of Business Research, vol.  74, pp. 110-112
  • McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part1”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 2, pp. 136-157
  • McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part2”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 4, pp. 421-432
  • Neville F., Orser B., Riding A., Jung O., 2014, “Do young firms owned by recent immigrants outperform other young firms?”, Journal of Business Venturing, vol. 29, issue 1, pp. 55-71.
  • Segev S., Ruvio A., Shoham A., Velan D., 2013, “Acculturation and consumer loyalty among immigrants: a cross national study”, European Journal of Marketing, vol. 48, no. 9/10, pp. 1579-1599.
  • Soldatenko A., 2003, “Hermitage Merchandising and International Marketing”, Museum International, vol.55, issue 1, pp. 75-78.
  • Stafford E., Polonsky M., Hartman C., 2000, “Environmental NGO-business collaboration and strategic bridging: a case analysis of the Greenpeace-Foron Alliance”, vol. 9, issue 2, pp. 122-135. 
  • Vrontis D., & Pavlou P., 2008, “The external environment and its effect on strategic marketing planning: a case study for McDonalds”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, vol. 3, issue 3-4, pp. 289-307.

   

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣ0821)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ0821

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL420/index.php

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές και στρατηγικές επικοινωνίας για μια επιχείρηση. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επικοινωνίας μιας επιχείρησης και να αναλύσουν τις ευρύτερες στρατηγικές επικοινωνίας μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός.

  Γενικές Ικανότητες

  Δεδομένου ότι το μάθημα διαθέτει τόσο υποχρεωτική ομαδική εργασία όσο και σειρά ατομικών εργασιών, οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να αναπτύξουν την ομαδική συνεργασία αλλά και αυτόνομη πρωτοβουλία και σκέψη. Ταυτόχρονα μέσα από το αντικείμενο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να αντιληφθούν το σχεδιασμό και τη διαχείριση των επικοινωνιακών εργαλείων, να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης επικοινωνιακής απόφασης και να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες κάθε φορά καταστάσεις που δημιουργεί το ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει α) την εισαγωγή στην έννοια της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας  β) την ανάλυση του μίγματος επικοινωνίας μάρκετινγκ γ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επικοινωνίας δ) τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς στόχους επικοινωνίας μάρκετινγκ ε) το πρόγραμμα επικοινωνίας μάρκετινγκ.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση πλατφόρμας compus, χρήση e-mail στην επικοινωνία με φοιτητές, χρήση διαδικτύου και βίντεο στις παραδόσεις.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με την παρουσίαση των υποχρεωτικών ομαδικών και ατομικών εργασιών, την αξιολόγηση του γραπτού παραδοτέου των εργασιών και, τέλος, με τις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος. Η/Ο φοιτήτρια/ητής ενημερώνεται κάθε φορά στο πρώτο μάθημα για τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και από το compus.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Belch & Belch Διαφήμιση και Προώθηση, Τζιόλα
  • Ζώτος Γ. Διαφήμιση, University Studio Press

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  • Journal of Advertising
  • Journal of Advertising Research
  • International Journal of Advertising
  • Public Relations Review
  • Journal of Promotion Marketing
  • Journal of Marketing
  • Journal of Marketing Management
  • Journal of Marketing Communications
  • Journal of Retailing
  • European Journal of Marketing

   

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣΑ404-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ404-ΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/modules/course_info/index.php?course=BSO183

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τις σύγχρονες τάσεις μάρκετινγκ αναφορικά με τα πεδία της Οικονομίας, του Πολιτισμού και της Κοινωνίας. Θα αποκτήσουν ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων μάρκετινγκ για κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (με έμφαση στους πολιτιστικούς)

  Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της πολιτιστικής οικονομίας και διοίκησης έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα από τις νέες ανάγκες διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς

  Γενικές Ικανότητες

  Να κατανοήσουν τι είναι το Μάρκετινγκ και πως αυτό συμβάλει στην Οικονομία και την Κοινωνία

  Να διακρίνουν τη λειτουργία των κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών

  Να αναγνωρίζουν τη συμβολή της Διοικητικής Μάρκετινγκ στους πολιτιστικούς οργανισμούς

  Να περιγράφουν και να αναλύουν το Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό περιβάλλον (P.E.S.T. analysis)

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα εξετάζει τη λειτουργία του Μάρκετινγκ στον Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτισμικό χώρο. Συγκεκριμένα στην εισαγωγή του μαθήματος γίνεται διάκριση των εννοιών του καταναλωτικού και βιομηχανικού μάρκετινγκ, των κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των προϊόντων και υπηρεσιών. Αναπτύσσονται οι έννοιες της τμηματοποίησης, της τοποθέτησης (positioning), του μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό), του προγράμματος μάρκετινγκ και της ανάπτυξης επωνυμίας (brand). Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση των αρχών μάρκετινγκ με το κοινωνικό πλαίσιο (Grafton-Small, 1993) τόσο μέσα από τη λειτουργία των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων (Lannon, 1994; Martin & Woodside, 2017; Poulis et al., 2013) όσο και μέσα από τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών (με έμφαση στους πολιτιστικούς) ή/και συνεργατικών μορφών (Bennett & Sargeant, 2005). Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται σε πολιτιστικούς οργανισμούς και στη λειτουργία τους με όρους διοίκησης (management) και επικοινωνίας μάρκετινγκ (Cole, 2008; Fronzetti et al., 2020; McCraken, 2003a,b). Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις/παρουσιάσεις σε/από εκπροσώπους Κοιν.Σ.Επ  του χώρου του πολιτισμού όπως για παράδειγμα Dot2Dot κ.α.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση πλατφόρμας compus, χρήση e-mail στην επικοινωνία με φοιτητές, χρήση διαδικτύου και βίντεο στις παραδόσεις

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με την παρουσίαση της προαιρετικής εργασίας, την αξιολόγηση του γραπτού παραδοτέου της εργασίας και τέλος με τις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος. Η/Ο φοιτήτρια/ητής ενημερώνεται κάθε φορά στο πρώτο μάθημα για τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και από το compus.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Πανηγυράκης, Γ. (–) Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Τόμος Α, Σταμούλης.
  • G. Armstrong & Kotler P., 2009, «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», επιμ. Βλαχοπούλου Μ., Εκδόσεις Επίκεντρο.
  • Π.Πολυζωίδης, 2010, «Κοινωνικό Μάρκετινγκ», Εκδότης: Παρατηρητής της Θράκης.
  • Γ.Τσουρβάκας, 2012, «Μάνατζμεντ Επικοινωνιακών και Πολιτιστικών Οργανισμών», Εκδόσεις University Studio Press

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  • Bennett R. & Sargeant A., 2005, “The nonprofit marketing landscape: guest editors’ introduction to a special section”, Journal of Business Research, vol. 58, issue 6, pp. 797-805
  • Cole D., 2008, “Museum marketing as a tool for survival and creativity: the mining museum perspective”, , vol. 23, issue 2, pp. 177-192
  • Fronzetti A., Grippa F., & Innarella R., 2020, “Studying the association of online brand importance with museum visitors: An application of the semantic brand score”, vol. 33.
  • Grafton-Small R., 1993, “Marketing or the Anthropology of Consumption”, European Journal of Marketing, vol. 21, no. 9, pp. 66-71
  • Lannon J., 1994, “Mosaics of meaning: Anthropology and Marketing”, Journal of Brand Management, vol. 2, pp. 155-168.
  • Martin D., & Woodside., 2017, “Learning consumer behavior using marketing anthropology methods”, Journal of Business Research, vol.  74, pp. 110-112
  • McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part1”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 2, pp. 136-157
  • McCraken G., 2003, “Culture and culture at the Royal Ontario Museum: Anthropology meets Marketing, part2”, Curator: The Museum Journal, vol. 46, issue 4, pp. 421-432
  • Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., 2013, “Antecedents and consequents of brand managers’ role”, Marketing Intelligence and Planning, vol. 31, no. 6, pp. 654-673.

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Γ.Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, Α. Κυρούση, Κ. Σαρρή, (2012) «Στοχεύοντας στη δημιουργία μελλοντικών επιχειρηματιών. Η περίπτωση του προγράμματος Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ.», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Γυναικεία επιχειρηματικότητα” των κ.κ. Σαρρή & Τριχοπούλου, εκδόσεις Rosili, σελ. 336-351. ISBN: 978-960-89407-7-2.
   • Α. Πανόπουλος, (2012), «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με ακαδημαϊκό κριτικό αναγνώστη).
   • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2012). «Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty in Greece – Evidence at the initial stages of the economic crises», European Retail Research, vol. 26, no. 1, pp. 21-41.

   2008

   • Γ. Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, (2008) «Ο σύγχρονος ρόλος των δημοσίων σχέσεων και η γυναίκα στέλεχος: αβεβαιότητα και σύγκρουση ρόλων», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Επικοινωνία στον 21ο αιώνα της Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΔΗ.Σ.Β.Ε.)”, σελ. 47-63. ISBN: 978-960-98600-0-0.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., (2020) «All we have is words: applying rhetoric to examine how social media marketing activities strengthen the connection between the brand and the self», International Journal of Advertising, vol.39, no. 5, pp. 699-718.
    • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., (2020) «Looking for luxury CSR practices that make more sense: The role of Corporate Identity and consumer attitude», Journal of Marketing Communications, vol. 26, no 6, pp. 666-684.

    2018

    • Panopoulos A., Theodoridis P., Poulis A., (2018) «Revisiting innovation adoption theory through electronic public relations», Information Technology & People, vol. 31, issue 1, pp. 21-40.
    • Sarri A., Laspita S., Panopoulos A., (2018) «Drivers and Barriers of Entrepreneurial Intentions in Times of Economic Crisis: the gender dimension», South Eastern Europe Journal of Economics.

    2016

    • Papasolomou I., Kitchen P., Panopoulos A.,Sabova M., (2016) «Economic Crisis and its Impact on Promotion and Media in Cyprus», Journal of Promotion Management, vol.22, no. 5, pp.719-734.
    • Kyrousi A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2016) «Attitudes toward ads portraying women in decorative roles and female competition: an evolutionary psychology perspective», International Journal of Advertising vol. 35, no. 5, pp. 771-798.

    2013

    • Panopoulos A. & Sarri A., (2013) «E-mentoring: The adoption process and innovation challenge» International Journal of Information Management, vol. 33, no.1, pp. 217-226 (IF: 1.532, ABS Quality list).
    • Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2013) «Antecedents and consequents of brand manager’s role», Journal of Marketing Intelligence and Planning,vol.31, no.5, pp. 654-671 (ABS Quality list).
    • Papasolomou I., Kitchen P., Panopoulos A., (2013) «The accelerative and integrative use of marketing public relations in Cyprus», Public Relations Review, vol. 39, no.5, pp. 578-580 (IF: 0.726)

    2010

    • Kapareliotis I., Panopoulos A. (2010) «The determinants of brand equity. The case of Greek quoted firms.» Managerial Finance, vol. 36, no.3, pp. 225-233 ( ABS Quality list).
    • Kitchen P.J., Panopoulos A. (2010) «Online Public Relations: The adoption process and innovation challenge, a Greek example.» Public Relations Review vol. 36, no.3, pp. 222-229 (IF: 0.726).

    2009

    • Kapareliotis I., Panopoulos A., Panigyrakis G. (2009) «Building tourist infrastructure through mega sport events: The case of Beijing» Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.22, no.1, pp. 90-100
    • Glentis A., Panopoulos A., Kapareliotis I. (2009) «Managing Security Issues» Review of Business Information Systems, vol. 13, no. 3, pp. 49-56.

    2005

    • Panopoulos A. & Ventoura Neokosmidi Z. (2005) «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece» Journal of College Teaching and Learning, vol. 2 n.10, pp.87-96.
    • Συνέδρια (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Melidoro D., Poulis A., Panopoulos A., Andronikidis A., (2021), «Is streaming killing or saving the cinema? An exploratory study» Corporate and Marketing Communications Conference, 14-16 April.
     • Tziatziou, Α., & Panopoulos A., (2021), «Neuromarketing: Theory and Research. Comparison of two Ads using FACS (AUs)», 19th ICORIA Conference, Bordeaux, France.
     • Koronaki, E., Vlachvei, A., & Panopoulos, A., (2021), «Cultural production as a means of acculturation to global consumer culture for luxury brands-a content analysis», Advances in Quantitative Economic Research – 2021 Conference on Applied Economics (ICOAE 2021), Heraklion, Greece, August 26-28.
     • Koronaki, E., Vlachvei, A., & Panopoulos, A., (2021), «Art as a means of a global consumer culture acculturation: a literature review and research agenda», 2021 AUS-Chalhoub Symposium, Virtual Conference, 15-16 November.

     2020

     • Panopoulos, A., Koronaki, E., Kyrousi A. and Zotou, A., (2020), «Redefining luxury advertising: motivation in advertised value, attitudes and susceptibility», Global Marketing Conference, Seoul, 5-8 November.

     2019

     • Batsila S., Panopoulos A., Poulis A., (2019), «The use of micro influencers on social media» Corporate and Marketing Communications Conference, Tel Aviv Israel, 29-30 April.

     2018

     • Koronaki E., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2018). «The rhetoric of the connection: a conceptual framework», Corporate and Marketing Communications Conference, Exeter UK, 12-13 April.
     • Batsila S., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2018). «Self-expression through Voting?The critical role of Leader Brand Personality», Global Marketing Conference, Tokyo Japan, 26-29 July.

     2017

     • Antoniadou K., Panopoulos A., (2017). «Corporate ethical values: perception and communication in the telecommunication sector. What could managers do differently?», Corporate and Marketing Communications Conference, Zaragoza Spain, 4-5 May.

     2016

     • Panigyrakis G., Koronaki E., Panopoulos A., (2016). «Reaching Ethical Conspicuousness: what do others think?», Global Marketing Conference, Hong Kong, 21-24 July.
     • Panopoulos A., (2016). «A preliminary study on E-pr adoption, E-pr effectiveness and the implementation of E-pr communication model», SEEDA-CECNSM, Greece, 25-27 September.

     2015

     • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., Konstantinidis P., (2015). «Social Media for the creation of strong brand relationships. The critical role of the self», 20th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Turkey, 16-17 April.

     2014

     • Panopoulos A., Belch M., (2014) «Deception on the Internet: Consumer knowledge and perception of potentially misleading practices»,19th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Italy, 3-4 April.
     • Wisker, Z., Poulis A., Panopoulos A., (2014). «Do personality traits matter in service industries?», AMA SERVSIG, Greece, 13-15 June.
     • Wisker Z., Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2014). «The impact of social networks characteristics on employee based brand equity» Global Marketing Conference, Singapore, 15-18 July.

     2013

     • Panopoulos, A., (2013). «Exploring Electronic Public Relations' Adoption in Greece», 18th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Italy, 11-12 April.
     • Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Poulis A., (2013). «Investigation of E-Public Relations’ Adoption Construct», 42th European Marketing Academy Conference (EMAC), Turkey, 4-7 June.

     2012

     • Koronaki, E., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Satisfaction of luxury brand values through particular marketing strategies: the case of Louis Vuitton», 17th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), France, 19-20 April.
     • Poulis, A., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Building Brand Equity in Times of Uncertainty. The Paradigm of Spain and Italy», Global Marketing Conference (GMC), Korea, 19-22 July.

     2011

     • Panopoulos, A. and Theodoridis P., (2011). «A conceptual framework for the adoption of the internet by Public Relations managers», 16th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Greece, 27-29 April.
     • Panigyrakis, G., Panopoulos, A. and Poulis A., (2011). «Brand managers’ propensity to leave. What make’s them want to stay? A comparison study», 40th European Marketing Academy Conference (EMAC), Slovenia, 24-27 May.
     • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2011). «Shopping centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty during the Crisis in Greece», The 16th Conference of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution, Italy, 29 June-1July.

     2010

     • Panopoulos, A., (2010). «Electronic Public Relations», in Wiley International Encyclopedia of Marketing, pp. 77-82.
     • Theodoridis, P., Panigyrakis, G. and Panopoulos A., (2010). «Shopping Centre image attributes effects on consumer’s satisfaction and loyalty in Greece», 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Turkey, 2-5 July.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Drivers of Electronic Public Relations Effectiveness», 15th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Denmark, 21-23 April.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Football Club Websites : Factors enhancing digital relations», 9th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Spain, 24-26 June.

     2009

     • Panopoulos, A., (2009). «Facing Electronic Public Relations as an Innovative Challenge», 14th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Cyprus, April 23-24.
     • Panopoulos, A., Panigyrakis, G., Kyrousi, A. and Zotou A., (2009). «Factors Affecting the Adoption of the Two-Way Symmetric Public Relations Model in a Digital Environment», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2009). «Effective Electronic Public Relations: The Case of Greek Universities’ Websites», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Panigyrakis G., (2009). «The Brands Superiority Scale: Measuring Consumers’ Use of Brands to Differentiate Among Their Choices», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.

     2008

     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Panigyrakis G., (2008). «Communicating Corporate Objectives with the use of the Brand», 13th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Slovenia, April 24-26.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Mathieu J.P., (2008). «Developing a scale for brand tradition», 7th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Belgium, 27-28 June.

     2005

     • Panopoulos, A. and Ventoura Neokosmidi Z., (2005). «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece», EABR Conference and TLC Conference, Greece, June (Best Paper Award)
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • G. Panigyrakis & Z. Ventoura & A. Panopoulos, (2005), «The Role of Public Relations Managers in Product and Service Firms in Six European Countries», IPRA 2005, Istanbul, Turkey.

      2004

      • Γ. Πανηγυράκης & Α. Πανόπουλος (2004) «Το διαδίκτυο οι Ποδοσφαιρικές ΠΑΕ και οι δημιουργίες σχέσεων», Συμπόσιο με θέμα “Χορηγία και Προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004”, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font