Πανόπουλος Αναστάσιος
 • 2310 891.157
 • apanopoulos uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 235

  Πανόπουλος Αναστάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Βασικές Σπουδές (1997-2001) : Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (2001-2003) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΜΠΣ ΜΒΑ των Τμημάτων ΟΔΕ και ΜΕ
  • Διδακτορικές Σπουδές (2002-2007) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ΟΔΕ, Τίτλος «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις»
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣΑ409-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣ0821)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ολοκληρωμένη επικοινωνία Μάρκετινγκ και σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μίγματος επικοινωνίας που είναι η διαφήμιση. Στα πλαίσια των διαλέξεων οι φοιτήτριες/ητές έρχονται σε επαφή με βασικά υποδείγματα επικοινωνίας, με τον τρόπο κατάρτισης του διαφημιστικού προγράμματος και προϋπολογισμού, με τη συνολική λειτουργία του μίγματος επικοινωνίας και τον τρόπο χρήσης των υπολοίπων στοιχείων του συμπληρωματικά με τη διαφήμιση, κ.ά.

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣΑ404-ΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Γ.Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, Α. Κυρούση, Κ. Σαρρή, (2012) «Στοχεύοντας στη δημιουργία μελλοντικών επιχειρηματιών. Η περίπτωση του προγράμματος Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ.», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Γυναικεία επιχειρηματικότητα” των κ.κ. Σαρρή & Τριχοπούλου, εκδόσεις Rosili, σελ. 336-351. ISBN: 978-960-89407-7-2.
   • Α. Πανόπουλος, (2012), «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με ακαδημαϊκό κριτικό αναγνώστη).
   • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2012). «Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty in Greece – Evidence at the initial stages of the economic crises», European Retail Research, vol. 26, no. 1, pp. 21-41.

   2008

   • Γ. Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, (2008) «Ο σύγχρονος ρόλος των δημοσίων σχέσεων και η γυναίκα στέλεχος: αβεβαιότητα και σύγκρουση ρόλων», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Επικοινωνία στον 21ο αιώνα της Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΔΗ.Σ.Β.Ε.)”, σελ. 47-63. ISBN: 978-960-98600-0-0.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., (2020) «All we have is words: applying rhetoric to examine how social media marketing activities strengthen the connection between the brand and the self», International Journal of Advertising, vol.39, no. 5, pp. 699-718.
    • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., (2020) «Looking for luxury CSR practices that make more sense: The role of Corporate Identity and consumer attitude», Journal of Marketing Communications, vol. 26, no 6, pp. 666-684.

    2018

    • Panopoulos A., Theodoridis P., Poulis A., (2018) «Revisiting innovation adoption theory through electronic public relations», Information Technology & People, vol. 31, issue 1, pp. 21-40.
    • Sarri A., Laspita S., Panopoulos A., (2018) «Drivers and Barriers of Entrepreneurial Intentions in Times of Economic Crisis: the gender dimension», South Eastern Europe Journal of Economics.

    2016

    • Papasolomou I., Kitchen P., Panopoulos A.,Sabova M., (2016) «Economic Crisis and its Impact on Promotion and Media in Cyprus», Journal of Promotion Management, vol.22, no. 5, pp.719-734.
    • Kyrousi A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2016) «Attitudes toward ads portraying women in decorative roles and female competition: an evolutionary psychology perspective», International Journal of Advertising vol. 35, no. 5, pp. 771-798.

    2013

    • Panopoulos A. & Sarri A., (2013) «E-mentoring: The adoption process and innovation challenge» International Journal of Information Management, vol. 33, no.1, pp. 217-226 (IF: 1.532, ABS Quality list).
    • Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2013) «Antecedents and consequents of brand manager’s role», Journal of Marketing Intelligence and Planning,vol.31, no.5, pp. 654-671 (ABS Quality list).
    • Papasolomou I., Kitchen P., Panopoulos A., (2013) «The accelerative and integrative use of marketing public relations in Cyprus», Public Relations Review, vol. 39, no.5, pp. 578-580 (IF: 0.726)

    2010

    • Kapareliotis I., Panopoulos A. (2010) «The determinants of brand equity. The case of Greek quoted firms.» Managerial Finance, vol. 36, no.3, pp. 225-233 ( ABS Quality list).
    • Kitchen P.J., Panopoulos A. (2010) «Online Public Relations: The adoption process and innovation challenge, a Greek example.» Public Relations Review vol. 36, no.3, pp. 222-229 (IF: 0.726).

    2009

    • Kapareliotis I., Panopoulos A., Panigyrakis G. (2009) «Building tourist infrastructure through mega sport events: The case of Beijing» Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.22, no.1, pp. 90-100
    • Glentis A., Panopoulos A., Kapareliotis I. (2009) «Managing Security Issues» Review of Business Information Systems, vol. 13, no. 3, pp. 49-56.

    2005

    • Panopoulos A. & Ventoura Neokosmidi Z. (2005) «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece» Journal of College Teaching and Learning, vol. 2 n.10, pp.87-96.
    • Συνέδρια (33 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2021

     • Melidoro D., Poulis A., Panopoulos A., Andronikidis A., (2021), «Is streaming killing or saving the cinema? An exploratory study» Corporate and Marketing Communications Conference, 14-16 April.
     • Tziatziou, Α., & Panopoulos A., (2021), «Neuromarketing: Theory and Research. Comparison of two Ads using FACS (AUs)», 19th ICORIA Conference, Bordeaux, France.
     • Koronaki, E., Vlachvei, A., & Panopoulos, A., (2021), «Cultural production as a means of acculturation to global consumer culture for luxury brands-a content analysis», Advances in Quantitative Economic Research – 2021 Conference on Applied Economics (ICOAE 2021), Heraklion, Greece, August 26-28.
     • Koronaki, E., Vlachvei, A., & Panopoulos, A., (2021), «Art as a means of a global consumer culture acculturation: a literature review and research agenda», 2021 AUS-Chalhoub Symposium, Virtual Conference, 15-16 November.

     2020

     • Panopoulos, A., Koronaki, E., Kyrousi A. and Zotou, A., (2020), «Redefining luxury advertising: motivation in advertised value, attitudes and susceptibility», Global Marketing Conference, Seoul, 5-8 November.

     2019

     • Batsila S., Panopoulos A., Poulis A., (2019), «The use of micro influencers on social media» Corporate and Marketing Communications Conference, Tel Aviv Israel, 29-30 April.

     2018

     • Koronaki E., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2018). «The rhetoric of the connection: a conceptual framework», Corporate and Marketing Communications Conference, Exeter UK, 12-13 April.
     • Batsila S., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2018). «Self-expression through Voting?The critical role of Leader Brand Personality», Global Marketing Conference, Tokyo Japan, 26-29 July.

     2017

     • Antoniadou K., Panopoulos A., (2017). «Corporate ethical values: perception and communication in the telecommunication sector. What could managers do differently?», Corporate and Marketing Communications Conference, Zaragoza Spain, 4-5 May.

     2016

     • Panigyrakis G., Koronaki E., Panopoulos A., (2016). «Reaching Ethical Conspicuousness: what do others think?», Global Marketing Conference, Hong Kong, 21-24 July.
     • Panopoulos A., (2016). «A preliminary study on E-pr adoption, E-pr effectiveness and the implementation of E-pr communication model», SEEDA-CECNSM, Greece, 25-27 September.

     2015

     • Panigyrakis G., Panopoulos A., Koronaki E., Konstantinidis P., (2015). «Social Media for the creation of strong brand relationships. The critical role of the self», 20th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Turkey, 16-17 April.

     2014

     • Panopoulos A., Belch M., (2014) «Deception on the Internet: Consumer knowledge and perception of potentially misleading practices»,19th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Italy, 3-4 April.
     • Wisker, Z., Poulis A., Panopoulos A., (2014). «Do personality traits matter in service industries?», AMA SERVSIG, Greece, 13-15 June.
     • Wisker Z., Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2014). «The impact of social networks characteristics on employee based brand equity» Global Marketing Conference, Singapore, 15-18 July.

     2013

     • Panopoulos, A., (2013). «Exploring Electronic Public Relations' Adoption in Greece», 18th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Italy, 11-12 April.
     • Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Poulis A., (2013). «Investigation of E-Public Relations’ Adoption Construct», 42th European Marketing Academy Conference (EMAC), Turkey, 4-7 June.

     2012

     • Koronaki, E., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Satisfaction of luxury brand values through particular marketing strategies: the case of Louis Vuitton», 17th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), France, 19-20 April.
     • Poulis, A., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Building Brand Equity in Times of Uncertainty. The Paradigm of Spain and Italy», Global Marketing Conference (GMC), Korea, 19-22 July.

     2011

     • Panopoulos, A. and Theodoridis P., (2011). «A conceptual framework for the adoption of the internet by Public Relations managers», 16th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Greece, 27-29 April.
     • Panigyrakis, G., Panopoulos, A. and Poulis A., (2011). «Brand managers’ propensity to leave. What make’s them want to stay? A comparison study», 40th European Marketing Academy Conference (EMAC), Slovenia, 24-27 May.
     • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2011). «Shopping centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty during the Crisis in Greece», The 16th Conference of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution, Italy, 29 June-1July.

     2010

     • Panopoulos, A., (2010). «Electronic Public Relations», in Wiley International Encyclopedia of Marketing, pp. 77-82.
     • Theodoridis, P., Panigyrakis, G. and Panopoulos A., (2010). «Shopping Centre image attributes effects on consumer’s satisfaction and loyalty in Greece», 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Turkey, 2-5 July.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Drivers of Electronic Public Relations Effectiveness», 15th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Denmark, 21-23 April.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Football Club Websites : Factors enhancing digital relations», 9th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Spain, 24-26 June.

     2009

     • Panopoulos, A., (2009). «Facing Electronic Public Relations as an Innovative Challenge», 14th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Cyprus, April 23-24.
     • Panopoulos, A., Panigyrakis, G., Kyrousi, A. and Zotou A., (2009). «Factors Affecting the Adoption of the Two-Way Symmetric Public Relations Model in a Digital Environment», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2009). «Effective Electronic Public Relations: The Case of Greek Universities’ Websites», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Panigyrakis G., (2009). «The Brands Superiority Scale: Measuring Consumers’ Use of Brands to Differentiate Among Their Choices», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.

     2008

     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Panigyrakis G., (2008). «Communicating Corporate Objectives with the use of the Brand», 13th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Slovenia, April 24-26.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Mathieu J.P., (2008). «Developing a scale for brand tradition», 7th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Belgium, 27-28 June.

     2005

     • Panopoulos, A. and Ventoura Neokosmidi Z., (2005). «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece», EABR Conference and TLC Conference, Greece, June (Best Paper Award)
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • G. Panigyrakis & Z. Ventoura & A. Panopoulos, (2005), «The Role of Public Relations Managers in Product and Service Firms in Six European Countries», IPRA 2005, Istanbul, Turkey.

      2004

      • Γ. Πανηγυράκης & Α. Πανόπουλος (2004) «Το διαδίκτυο οι Ποδοσφαιρικές ΠΑΕ και οι δημιουργίες σχέσεων», Συμπόσιο με θέμα “Χορηγία και Προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004”, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.