Πανόπουλος Αναστάσιος
 • 2310 891.436
 • apanopoulos uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 235

  Πανόπουλος Αναστάσιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Βασικές Σπουδές (1997-2001) : Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (2001-2003) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΜΠΣ ΜΒΑ των Τμημάτων ΟΔΕ και ΜΕ
  • Διδακτορικές Σπουδές (2002-2007) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ΟΔΕ, Τίτλος «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις»
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣ0717)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο αντικείμενο του Διεθνούς Μάρκετινγκ, καθώς και στον τρόπο άσκησής του. Στο πλαίσιο των διαλέξεων οι φοιτήτριες/ητές έρχονται σε επαφή με τους λόγους που επιβάλλουν σήμερα τη μελέτη του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της παγκόσμιας αγοράς, τον ρόλο του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο διεθνές μάρκετινγκ, τους τρόπους εισόδου στις αγορές του εξωτερικού κτλ.

   

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΟΙ0213)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0213

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μάρκετινγκ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BAL313/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα μάρκετινγκ για μια επιχείρηση. Επιπρόσθετα θα μπορούν να αξιολογήσουν το μίκρο και μάκρο περιβάλλον της επιχείρησης και να αναλύσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Τέλος θα κατανοήσουν βασικά στοιχεία της επώνυμης πολιτικής προϊόντος.

  Γενικές Ικανότητες

  Δεδομένου ότι το μάθημα διαθέτει προαιρετική ομαδική εργασία οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να αναπτύξουν ομαδική συνεργασία για την αντιμετώπιση ενός επιχειρηματικού προβλήματος. Ταυτόχρονα μέσα από το αντικείμενο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές καλούνται να αντιληφθούν το σχεδιασμό και τη διαχείριση επιχειρηματικών έργων, να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικής απόφασης και να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες κάθε φορά καταστάσεις που δημιουργεί το ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον.

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει α) την εισαγωγή στην έννοια της Διοικητικής Μάρκετινγκ β) την ανάλυση του μίγματος μάρκετινγκ γ) την αξιολόγηση του μίκρο και μάκρο περιβάλλοντος δ) τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς στόχους μάρκετινγκ ε) το πρόγραμμα μάρκετινγκ στ) την έρευνα αγοράς.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση πλατφόρμας compus, χρήση e-mail στην επικοινωνία με φοιτητές, χρήση διαδικτύου και βίντεο στις παραδόσεις

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση γίνεται με την παρουσίαση της προαιρετικής εργασίας, την αξιολόγηση του γραπτού παραδοτέου της εργασίας και τέλος με τις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος. Η/Ο φοιτήτρια/ητής ενημερώνεται κάθε φορά στο πρώτο μάθημα για τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και από το compus.

   


   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Πανηγυράκης, Γ. (–) Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Τόμος Α, Σταμούλης.
  • Πανηγυράκης, Γ. (–) Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Τόμος Β, Σταμούλης.

   

  Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Journal of Marketing

  Journal of Marketing Management

  Journal of Marketing Communications

  Journal of Retailing

  European Journal of Marketing

   

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣ0409)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην έννοια και το αντικείμενο της Διοικητικής Μάρκετινγκ. Στα πλαίσια των διαλέξεων οι φοιτήτριες/ητές έρχονται σε επαφή με βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ, όπως είναι το μίγμα μάρκετινγκ, η τμηματοποίηση, η τοποθέτηση (positioning), το πρόγραμμα μάρκετινγκ, η δημιουργία επωνυμίας, κ.ά.

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   (ΒΣ0821)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ολοκληρωμένη επικοινωνία Μάρκετινγκ και σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του μίγματος επικοινωνίας που είναι η διαφήμιση. Στα πλαίσια των διαλέξεων οι φοιτήτριες/ητές έρχονται σε επαφή με βασικά υποδείγματα επικοινωνίας, με τον τρόπο κατάρτισης του διαφημιστικού προγράμματος και προϋπολογισμού, με τη συνολική λειτουργία του μίγματος επικοινωνίας και τον τρόπο χρήσης των υπολοίπων στοιχείων του συμπληρωματικά με τη διαφήμιση, κ.ά.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2012

   • Γ.Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, Α. Κυρούση, Κ. Σαρρή, (2012) «Στοχεύοντας στη δημιουργία μελλοντικών επιχειρηματιών. Η περίπτωση του προγράμματος Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.ΙΣ.», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Γυναικεία επιχειρηματικότητα” των κ.κ. Σαρρή & Τριχοπούλου, εκδόσεις Rosili, σελ. 336-351. ISBN: 978-960-89407-7-2.
   • Α. Πανόπουλος, (2012), «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με ακαδημαϊκό κριτικό αναγνώστη).
   • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2012). «Shopping Centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty in Greece – Evidence at the initial stages of the economic crises», European Retail Research, vol. 26, no. 1, pp. 21-41.

   2008

   • Γ. Πανηγυράκης, Α. Πανόπουλος, (2008) «Ο σύγχρονος ρόλος των δημοσίων σχέσεων και η γυναίκα στέλεχος: αβεβαιότητα και σύγκρουση ρόλων», Κεφάλαιο στο βιβλίο “Επικοινωνία στον 21ο αιώνα της Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΔΗ.Σ.Β.Ε.)”, σελ. 47-63. ISBN: 978-960-98600-0-0.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Panopoulos A. & Sarri A., (2013) «E-mentoring: The adoption process and innovation challenge» International Journal of Information Management, vol. 33, no.1, pp. 217-226 (IF: 1.532, ABS Quality list).
    • Poulis A., Panigyrakis G., Panopoulos A., (2013) «Antecedents and consequents of brand manager’s role», Journal of Marketing Intelligence and Planning,vol.31, no.5, pp. 654-671 (ABS Quality list).
    • Papasolomou I., Kitchen P., Panopoulos A., (2013) «The accelerative and integrative use of marketing public relations in Cyprus», Public Relations Review, vol. 39, no.5, pp. 578-580 (IF: 0.726)

    2010

    • Kapareliotis I., Panopoulos A. (2010) «The determinants of brand equity. The case of Greek quoted firms.» Managerial Finance, vol. 36, no.3, pp. 225-233 ( ABS Quality list).
    • Kitchen P.J., Panopoulos A. (2010) «Online Public Relations: The adoption process and innovation challenge, a Greek example.» Public Relations Review vol. 36, no.3, pp. 222-229 (IF: 0.726).

    2009

    • Kapareliotis I., Panopoulos A., Panigyrakis G. (2009) «Building tourist infrastructure through mega sport events: The case of Beijing» Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.22, no.1, pp. 90-100
    • Glentis A., Panopoulos A., Kapareliotis I. (2009) «Managing Security Issues» Review of Business Information Systems, vol. 13, no. 3, pp. 49-56.

    2005

    • Panopoulos A. & Ventoura Neokosmidi Z. (2005) «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece» Journal of College Teaching and Learning, vol. 2 n.10, pp.87-96.
    • Συνέδρια (18 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2013

     • Panopoulos, A., (2013). «Exploring Electronic Public Relations' Adoption in Greece», 18th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Italy, 11-12 April.
     • Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Poulis A., (2013). «Investigation of E-Public Relations’ Adoption Construct», 42th European Marketing Academy Conference (EMAC), Turkey, 4-7 June.

     2012

     • Koronaki, E., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Satisfaction of luxury brand values through particular marketing strategies: the case of Louis Vuitton», 17th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), France, 19-20 April.
     • Poulis, A., Panygirakis, G. and Panopoulos A., (2012). «Building Brand Equity in Times of Uncertainty. The Paradigm of Spain and Italy», Global Marketing Conference (GMC), Korea, 19-22 July.

     2011

     • Panopoulos, A. and Theodoridis P., (2011). «A conceptual framework for the adoption of the internet by Public Relations managers», 16th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Greece, 27-29 April.
     • Panigyrakis, G., Panopoulos, A. and Poulis A., (2011). «Brand managers’ propensity to leave. What make’s them want to stay? A comparison study», 40th European Marketing Academy Conference (EMAC), Slovenia, 24-27 May.
     • Theodoridis, P. and Panopoulos A., (2011). «Shopping centre Image Attributes Effects on Consumer’s Satisfaction and Loyalty during the Crisis in Greece», The 16th Conference of the European Association of Education and Research in Commercial Distribution, Italy, 29 June-1July.

     2010

     • Panopoulos, A., (2010). «Electronic Public Relations», in Wiley International Encyclopedia of Marketing, pp. 77-82.
     • Theodoridis, P., Panigyrakis, G. and Panopoulos A., (2010). «Shopping Centre image attributes effects on consumer’s satisfaction and loyalty in Greece», 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS), Turkey, 2-5 July.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Drivers of Electronic Public Relations Effectiveness», 15th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Denmark, 21-23 April.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2010). «Football Club Websites : Factors enhancing digital relations», 9th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Spain, 24-26 June.

     2009

     • Panopoulos, A., (2009). «Facing Electronic Public Relations as an Innovative Challenge», 14th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Cyprus, April 23-24.
     • Panopoulos, A., Panigyrakis, G., Kyrousi, A. and Zotou A., (2009). «Factors Affecting the Adoption of the Two-Way Symmetric Public Relations Model in a Digital Environment», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Panopoulos, A., Kapareliotis, I. and Theodoridis P., (2009). «Effective Electronic Public Relations: The Case of Greek Universities’ Websites», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A., Theodoridis, P. and Panigyrakis G., (2009). «The Brands Superiority Scale: Measuring Consumers’ Use of Brands to Differentiate Among Their Choices», 8th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Austria, 25-27 June.

     2008

     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Panigyrakis G., (2008). «Communicating Corporate Objectives with the use of the Brand», 13th International Corporate and Marketing Communications Conference (CMC), Slovenia, April 24-26.
     • Kapareliotis, I., Panopoulos, A. and Mathieu J.P., (2008). «Developing a scale for brand tradition», 7th International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Belgium, 27-28 June.

     2005

     • Panopoulos, A. and Ventoura Neokosmidi Z., (2005). «The Use of Internet By Educational Institutions: The Case Of Greece», EABR Conference and TLC Conference, Greece, June (Best Paper Award)
     • Άλλα (2 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2005

      • G. Panigyrakis & Z. Ventoura & A. Panopoulos, (2005), «The Role of Public Relations Managers in Product and Service Firms in Six European Countries», IPRA 2005, Istanbul, Turkey.

      2004

      • Γ. Πανηγυράκης & Α. Πανόπουλος (2004) «Το διαδίκτυο οι Ποδοσφαιρικές ΠΑΕ και οι δημιουργίες σχέσεων», Συμπόσιο με θέμα “Χορηγία και Προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004”, ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.