Σαμαρά Αγγελική
 • 2310 891.523
 • asamara uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 323

  Σαμαρά Αγγελική

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (BSc in Accounting and Finance)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με έμφαση στους Φόρους Εισοδήματος

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • PhD in Accounting, University of Surrey, UK (2013)
  • MSc in Applied Economics and Finance with direction in Applied Accounting and Auditing, National and Kapodistrian University of Athens, Greece (2010)
  • Postgraduate Professional Certificate of Certified Public Accountants (Distinction), Institute of Certified Public Accountants of Greece (IESOEL), Greece (2007)
  • BSc in Economics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (2003)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Επιδράσεις της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στις Οικονομικές Καταστάσεις,
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
  • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου,
  • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος,
  • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Επιτροπές Ελέγχου

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (SMAF0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΣΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   (MAF0205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
   (ΕΛΕ0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (ΕΛΕ0303)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ I
   (ΛΧ0315)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ II
   (ΛΧ0625)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   (MAF0218)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (ΛΧ0805)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, Διαφορές Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών με Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζική Λογιστική, Λογιστική των Μισθώσεων (Leasing), Λογιστική της Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring), Λογιστική των Ομολόγων, Λογιστική των Παραγώγων Προϊόντων, Λογιστική της Αντιστάθμισης, Λογιστική των Χορηγήσεων, Λογιστική των Καταθέσεων. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
   (ΕΛΕ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
   (ΛΧ0704)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (SMAF0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
   (ΛΧ0519)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη Λογιστική των Εταιρικών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων το μάθημα καλύπτει ενότητες όπως: Λογιστική της Ομόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, Λογιστική της Αφανούς Εταιρίας, Λογιστική της Αστικής Εταιρίας, Λογιστική της Κοινοπραξίας, Λογιστική της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, Λογιστική της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Λογιστική της Ανώνυμης Εταιρίας, Λογιστική των Ομολογιακών Δανείων και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού. Οι ενότητες συνοδεύονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικές εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο που βοηθούν στην κατανόηση των ενοτήτων.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   (MAF0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (SMAF0216)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΦΧΔ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
   (MAF0217)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΛΧ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0626)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
   (ΛΧ0505)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει θέματα που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Επίσης εξετάζονται και κάποια ειδικά θέματα όπως οι ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing), το φορολογικό πιστοποιητικό, η υποκεφαλαιοδότηση, κ.α. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη θεωρητική ανάλυση του φορολογικού πλαισίου όσο και στην πρακτική ανάλυση χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων έτσι ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το πνεύμα αλλά και την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων των νόμων. Το μάθημα αποτελείται από διαλέξεις και πρακτικές εφαρμογές - case studies.

  Αναλυτική Περιγραφή

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
   (ΕΛΕ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΛΕ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή της φορολογικής νομοθεσίας και η χρήση μεθόδων φορολογικής λογιστικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην αγορά και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων, άμεσων και έμμεσων στο κράτος. Επίσης, να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
   (ΛΧ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή  Αναλυτική Περιγραφή

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “The Effects of Financial Crisis on the Creditworthiness of Banks”, in “The Greek Debt Crisis”, Palgrave McMillan, (Ed. C. Floros and I. Chatziantoniou).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, 2017. “Accounting Quality Deferred Tax and Risk in the Banking Industry”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 8, pp. 1-19.

    2014

    • Samara, A., 2014, "Assessing the Relevance of Deferred Tax Items: Evidence from Loss Firms during the Financial Crisis", The Journal of Economic Asymmetries, Vol. 11, pp. 138-145.
    • Συνέδρια (12 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Samara, A., and Maniatis, A., "Detecting the Probability of Financial Fraud due to Earnings Manipulation: Evidence from ASE", 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 13-14 December, 2019.
     • Giannopoulos, P., Koutoupis, A., Samara, A., "Evaluating the Role and Effectiveness of the Audit Committees: Evidence from the Greek PIEs", 18th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 13-14 December, 2019.

     2018

     • Σαμαρά, Α., "Φορολογικό Πιστοποιητικό: Εμπειρική Διερεύνηση σε Εισηγμένες Εταιρίες", 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Πειραιάς, 14-15 Δεκεμβρίου 2018.

     2017

     • Samara, A., "The Use of Deferred Taxation in the Banking Industry: Tool or Trouble for Bank Recovery?" 16th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, 15-16 December, 2017.

     2016

     • Ladas, A.C., C.I. Negkakis and A.D. Samara, “Audit Effort, Audit Quality and Deferred Tax”, 15th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Thessaloniki, 16-17 December, 2016.

     2015

     • Ladas, A., Negkakis, C. and Samara, A., "How Informative is Deferred Taxation in the Banking Sector", 14ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2015.

     2014

     • Samara, A., "Financial Crisis and Deferred Taxation: Evidence from the Eurozone Countries", 5th International Conference on Accounting and Finance, Σύρος, 4-5 Σεπτεμβρίου 2014
     • Ladas, A., Negkakis, C. and Samara, A., "The Effects of Accounting Quality on Deferred Taxation", 13ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Βόλος, 12-13 Δεκεμβρίου 2014.

     2013

     • Samara, A., "The Information Content of Deferred Tax Component", 12ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Θεσσαλονίκη, 13-14 Δεκεμβρίου 2013.

     2012

     • Samara, A., "The Effects of Incentives for Earnings Management on Deferred Taxation", 11ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου 2012.

     2010

     • Negakis, C., Paliogianni, P. and Samara A. "Compliance of Greek Banks to IFRS 7: Some Preliminary Evidence", 9ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Λεμεσός, Κύπρος, 17-18 Δεκεμβρίου 2010.
     • Ladas, A. and Samara, A., "The Use of Fair Value for Fixed Assets’ Valuation in Greece: Initial Evidence", 9ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA), Λεμεσός, Κύπρος, 17-18 Δεκεμβρίου 2010.
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font