ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜOΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις,

να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας κατά το χρονικό διάστημα από 03.09.2019 έως 16.09.2019.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους (αυτοπροσώπως)

β) στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω άλλου, νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς, προσώπου

γ) με αποστολή αίτησης στο basecr@uom.gr με χρήση του φοιτητικού λογαριασμού e-mail και

δ) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία Ο.Δ.Ε., Ημιόροφος, Γραφείο 10.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.