ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Περιγραφή:

To Εργαστήριο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Ε.Δ.Ε.Κ.) (Enterprise Risk Management Lab -E.R.M.L.) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης Κινδύνου.

 

Σκοπός:

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Ε.Δ.Ε.Κ.) (Enterprise Risk Management Lab - E.R.M.L.) έχει ως σκοπό:

(i) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

(ii) Την προώθηση της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, της κατανόησης της σημασίας του στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

(iii) Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και στη δημιουργία ειδικών τραπεζών δεδομένων στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου.

(iv) Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων.

(v) Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και οι επιστημονικοί τους στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

(vi) Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

(vii) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53), με σκοπό την προαγωγή της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Διευθυντής Εργαστηρίου: Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής.

Επικοινωνία: jordan@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font