ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Διοίκησης Παραγωγής.

Σκοπός:

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας έχει ως σκοπό:

 

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι εμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα (όπως Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).

Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσιρώνης Λουκάς     Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία: bel@uom.edu.gr

Ιστοσελίδα: http://bel.uom.gr
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font