ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των Εργασιακών Σχέσεων.

Σκοπός:

Το Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Εργασιακών Σχέσεων έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι εμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53).

Διευθυντής Εργαστηρίου: Μιχαήλ Δημήτριος Καθηγητής.

Επικοινωνία: mihail@uom.edu.gr 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font