ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: α) της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λογιστικής Τυποποίησης και Λογιστικών Αρχών, β) της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, γ) της Λογιστικής Εταιρικών Επιχειρήσεων, Ομίλων και Πολυεθνικών, δ) της Φορολογίας και κυρίως ε) των Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής.

Σκοπός:

Το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Διευθυντής Εργαστηρίου: Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής.

Επικοινωνία: drogalas@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font