ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (Quantitative Methods and Decision Analytics Lab - QMeDAL) εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα γενικά γνωστικά αντικείμενα των Ποσοτικών Μεθόδων και ειδικότερα των Εφαρμοσμένων και Οικονομικών Μαθηματικών, της θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

 

Σκοπός:

Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και Ανάλυσης Αποφάσεων (QMeDAL) έχει ως σκοπό:

 

1. Την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας (σε όλα τα επίπεδα) στις γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Οικονομικών Μαθηματικών της θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας.

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος ΟΔΕ σε θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία του εργαστηρίου.

3. Τις δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

4. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

5. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 159/1984 (Α’ 53)).

8. Τη διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και τη σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και φορείς.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής.

Επικοινωνία: acg@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font