ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

ΕργαστήριοΣυμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ «ΣΜΑΔΜΑ»

 

 

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το εργαστήριο με τίτλο Συμπεριφορική Μηχανική & Αναλυτική για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ (ΣΜΑΔΜΑ) (Laboratory of Behavioral Engineering & Analytics for Marketing Management – ΒΕΑΜΜ) έχει ως αντικείμενα την Αναλυτική για την Επιστήμη της Διοίκησης Μάρκετινγκ, τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς και την Οικονομική Ανάλυση.

Η Συμπεριφορική Μηχανική ενεργοποιεί τη δημιουργία σχέσεων που απλοποιούν την υλοποίηση μελλοντικών προβλέψεων και όταν οι σχετικές συνθήκες μπορούν να τροποποιηθούν, επιτρέπει την ενεργητική διαχείριση του περιβάλλοντος στο μέλλον και συνεπώς την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων διοίκησης μάρκετινγκ. Σύμφωνα με ένα πιο πρακτικό προσανατολισμό, στο εργαστήριο «μετράμε και βελτιώνουμε τις επιδόσεις των οργανισμών και της διοίκησης μάρκετινγκ μέσω ολοκληρωμένων αναλύσεων και ακριβούς εφαρμογής επιστημονικής γνώσης για τις τεχνικές ανάπτυξης, βελτίωσης και διαχείρισης της σύστασης, συντήρησης ή τροποποίησης της συμπεριφοράς, από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που επιτυγχάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ανθρώπους, το προϊόν, την υπηρεσία, τη μάρκα και την αγορά και παράγουν αυξητική αξία για όλα τα εμπλεκόμενα (ενδιαφερόμενα) μέρη» (μία τυπική χαρτογράφηση εμπλεκόμενων μερών περιλαμβάνει για παράδειγμα εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους, την κοινωνία και την τοπική κοινότητα, το κράτος, προμηθευτές και ανταγωνιστές, ΜΚΟ).

Το εργαστήριο ΣΜΑΔΜΑ είναι το μοναδικό στην Ελληνική ερευνητική κοινότητα που αξιοποιεί τις συνέργειες που αναπτύσσονται στην αναλυτική για τη διοίκηση μάρκετινγκ και στη συμπεριφορική μηχανική. Ιδρύεται προκειμένου να συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο της αναλυτικής για τη  διοίκηση μάρκετινγκ, των συμπεριφορικών οικονομικών και της διερεύνησης των τρόπων αλλαγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς όφελος του ατόμου και της κοινωνίας γενικότερα. Το γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου είναι διεπιστημονικό με τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα της αναλυτικής για τη διοίκηση μάρκετινγκ, των επιστημών συμπεριφοράς και της οικονομικής ανάλυσης όπως συνεπικουρούνται από τα γνωστικά πεδία των συμπεριφορικών οικονομικών, της ψυχολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της επικοινωνίας, της επιχειρησιακής έρευνας και της οργανωσιακής συμπεριφοράς.

Συνολικά, το εργαστήριο συμβάλλει:

 •  Στη διερεύνηση του διεπιστημονικού ερευνητικού πεδίου που ορίζεται από τις συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ της διοίκησης μάρκετινγκ και της συμπεριφορικής μηχανικής.
 • Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου
 • Στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, οικονομικών ερευνών και εφαρμοσμένων μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Στη δημιουργία και υποστήριξη μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Στην ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.
 • Στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, κλπ γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Στην καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας σε θέματα που άπτονται του ερευνητικού προσανατολισμού του εργαστηρίου.
 • Στην οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

 

Στόχοι

Το εργαστήριο έχει ως στόχους τους εξής:

 • Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και εκπόνηση σχετικών μελετών.
 • Προσέλκυση πόρων για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.
 • Προαγωγή της γνώσης και των πληροφοριών με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών, βιβλίων και λοιπών διαδραστικών και ανοιχτής πρόσβασης ενεργειών.
 • Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων και άλλων συμμετοχικών δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Διευθυντής Εργαστηρίου:  Ανδρέας Ανδρονικίδης

Επικοινωνία : a.andronikidis@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font