Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας


Πολιτική Ποιότητας

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μεριμνά για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, διοικητικού και ερευνητικού του έργου. Αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να «συμβάλει στην κοινωνία μέσω της αναζήτησης της εκπαίδευσης, της μάθησης και της έρευνας στα υψηλά διεθνή επίπεδα αριστείας». Αυτό αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές αξίες του Πανεπιστημίου, η οποία συνίσταται στην παροχή υψηλής ποιότητας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Οι διεργασίες διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας του Πανεπιστημίου παρέχουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα τμήματα και οι επιμέρους ακαδημαϊκές του μονάδες μπορούν να σχεδιάζουν, να ελέγχουν, να αναθεωρούν και να βελτιώνουν συνεχώς τις κρίσιμες διεργασίες μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η αριστεία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η πολιτική και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σε όλους τους τομείς δράσης του Πανεπιστημίου εποπτεύονται και συντονίζονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε). Για τη διαχείριση της Ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που αφορούν στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδασκαλία και στη μάθηση, στην έρευνα και στην καινοτομία αλλά και στη διοίκηση, υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντίστοιχα, στόχος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η συνεχής βελτίωση όλων των λειτουργιών του Τμήματος με τη συμμετοχή όλων των μελών του στην προσπάθεια αυτή. Ειδικότερα, η φιλοσοφία ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες:

(α) του σεβασμού της Αριστείας και της Αξιοκρατίας,

(β) της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας,

(γ) της καινοτομίας και της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της αντίστοιχης γνώσης,

(δ) της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών/τριών του καθώς και όλων όσοι επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητά του (ενδιαφερόμενα μέρη),

(ε) της κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του.

 

Η εφαρμογή αυτών των αξιών - στην πράξη - υλοποιείται μέσα από μία συστηματική προσέγγιση, που υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Τμήματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο του συνόλου των λειτουργιών του. Το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει δεσμευτεί έναντι των φοιτητών/τριών του, του διοικητικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του, των συνεργατών/ιδών του, καθώς και όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του, καθώς και για την ορθολογική διάθεση όλων των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για αυτό. Η συνολική ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών επιτυγχάνεται μέσα από την αποδοτική συνεργασία όλου του προσωπικού του, με βασικό γνώμονα:

 

(α) την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων,

(β) τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών όλων των εμπλεκόμενων μερών, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους,

(γ) τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας,

(δ)την παρότρυνση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για συμμετοχή σε δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης,

(ε) τη συνεχή διερεύνηση και αξιολόγηση ευκαιριών βελτίωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου Τμήματος διδασκαλίας και έρευνας.

 

Πολιτική Ποιότητας

των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ΟΔΕ

 

Βασική επιδίωξη της Πολιτικής Ποιότητας κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η εναρμόνιση και ευθυγράμμισή της με την πολιτική ποιότητας του Τμήματος, με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας. Η Πολιτική Ποιότητας κάθε ΠΜΣ του Τμήματος συμβάλλει στην ενσωμάτωση των αρχών της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες του (διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές), ενώ η υλοποίησή της δεσμεύει αντίστοιχα όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του.

 

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναφορικά με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 • η προσθήκη αξίας στους φοιτητές/φοιτήτριες μέσω της συνεχούς βελτίωσης της δομής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών των ΠΜΣ ώστε να προσαρμόζονται στις επιστημονικές εξελίξεις και ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, με σεβασμό στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας,
 • η αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου με ανάθεση μαθημάτων σε ειδικά επιλεγμένα μέλη ΔΕΠ, καθώς και συνεργαζόμενα μέλη υψηλού κύρους από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο εντός και εκτός της χώρας,
 • η επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων των φοιτητών/τριών των ΠΜΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης (επιπέδου 7),
 • η δέσμευση και καθοδήγηση της ηγεσίας με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα,
 • η βελτίωση των υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος για την ομαλή λειτουργία των ΠΜΣ,
 • η εξωστρέφεια και η διεθνής αναγνώριση των ΠΜΣ μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού,
 • ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στις ίσες ευκαιρίες στο προσωπικό και στους φοιτητές/τριες των ΠΜΣ,
 • η αναβάθμιση της διασύνδεσης των ΠΜΣ με την αγορά εργασίας,
 • η αναβάθμιση της διασύνδεσης των ΠΜΣ με την κοινωνία,
 • η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας,
 • η δημιουργία βιώσιμου μέλλοντος,
 • η προώθηση της αριστείας σε όλες τις λειτουργίες τους.

 

Τα ΠΜΣ καθορίζουν τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουν στρατηγικά, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ένα σύνολο από διεργασίες/προσεγγίσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών, εφαρμόζουν τις διεργασίες/προσεγγίσεις με συστηματικό τρόπο και, τέλος, αξιολογούν και βελτιώνουν τις συγκεκριμένες διεργασίες/προσεγγίσεις, με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν (λογική RADAR).

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να εφαρμόσει τις δράσεις και διεργασίες που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος και ακολουθούνται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, µε την απαιτούμενη εξειδίκευση σε κάθε ΠΜΣ και σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Όλες οι διεργασίες διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος υπόκεινται σε περιοδική, σε ετήσια βάση, επιθεώρηση και αναθεώρηση από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ειδικότερα, οι δράσεις για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος ΟΔΕ, αφορούν στα παρακάτω:

 

 • εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας των ΠΜΣ με την πολιτική ποιότητας και τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο,
 • διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του Τμήματος αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την Πολιτική Ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος,
 • θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ποιότητας των ΠΜΣ σε ετήσια βάση,
 • διάθεση και διαχείριση των πόρων των ΠΜΣ του Τμήματος για την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτουν,
 • συνεργασία των ΠΜΣ με διεθνείς φορείς/επιχειρήσεις,
 • εδραίωση της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας των ΠΜΣ στο Ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό γίγνεσθαι,
 • εσωτερική – ετήσια – αξιολόγηση όλων των ΠΜΣ,
 • συλλογή δεδομένων ποιότητας με στόχο τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της λειτουργίας των ΠΜΣ,
 • στρατηγική ενημέρωση, επικοινωνία και δημοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία των ΠΜΣ,
 • ενίσχυση της σύνδεσης με τους αποφοίτους των ΠΜΣ,
 • εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font