Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας


Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φροντίζει για τη διασφάλιση και την ανάδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Η αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να «συμβάλει στην κοινωνία μέσω της αναζήτησης της εκπαίδευσης, της μάθησης και της έρευνας στα υψηλά διεθνή  επίπεδα αριστείας». Αυτό αντικατοπτρίζει μία από τις βασικές αξίες του Πανεπιστημίου, η οποία είναι η παροχή υψηλής ποιότητας παροχής σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου παρέχουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα τμήματα και οι μονάδες του μπορούν να εξετάσουν και να ενισχύσουν τις διδακτικές τους δραστηριότητες για να εξασφαλίσουν ότι επιτυγχάνουν αυτή την φιλοδοξία αριστείας.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η πολιτική και οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας σε όλους τους τομείς δράσης του Πανεπιστημίου εποπτεύονται και συντονίζονται από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.). Για τη διαχείριση της Ποιότητας που περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες που αφορούν στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδασκαλία και τη  μάθηση, στην έρευνα και την καινοτομία αλλά και στη διοίκηση, υπεύθυνη είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με τη σειρά τους στόχος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η συνεχής βελτίωση όλων των λειτουργιών του Τμήματος και η συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος στην προσπάθεια αυτή. Ειδικότερα, το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βασίζεται σε μία φιλοσοφία ποιότητας που κα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες: (α) του σεβασμού της Αριστείας και της Αξιοκρατίας, (β) της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης, (γ) Της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων χρησιμοποιούν ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητά του (εμπλεκόμενα μέρη), (δ) της κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του και (ε) της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης.

Η εφαρμογή αυτών των άξιων, στην πράξη, υλοποιείται μέσα από μία εξατομικευμένη προσέγγιση, που υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Τμήματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο όλης της λειτουργίας του. Το  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει δεσμευτεί έναντι των φοιτητών, του διοικητικού, διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού, των συνεργατών, του προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του καθώς και για τη διάθεση όλων των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτό. Σκοπός είναι η συνολική ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την αποδοτική συνεργασία με βασικό γνώμονα: (α) την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησής τους, (β) τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών όλων των εμπλεκόμενων μερών, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους, (γ) το συνεχή έλεγχο της κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεων των εμπλεκόμενων μερών καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας, (δ) τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας, (ε) τη διαδικασία παρότρυνσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης (π.χ. προγράμματα Erasmus) και (ε) τη δημιουργία ενός πρότυπου Τμήματος για τη διδασκαλία και την  έρευνα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font