Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
7ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0721)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΟΔ0803)

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Η «Διαχείριση Μάρκετινγκ Σχέσεων» είναι ένας τρόπος για να προσδιορίσεις και να εγκαθιδρύσεις, να διατηρήσεις και να ενισχύσεις τις σχέσεις με τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders), εξασφαλίζοντας κέρδη, ούτως ώστε οι στόχοι όλων των μερών που αναμιγνύονται να συναντιούνται κι αυτό επιτυγχάνεται με την αμοιβαία ανταλλαγή και την εκπλήρωση των υποσχέσεων. Το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» αποτελεί μία νέα προσέγγιση που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν μεμονωμένες συναλλαγές με τους πελάτες τους. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Μάρκετινγκ Σχέσεων» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Μάρκετινγκ Σχέσεων» για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για την ικανοποίηση των πελατών. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία προσαρμογής των στρατηγικών μάρκετινγκ στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών στρατηγικής σημασίας μίας επιχείρησης. Αναδεικνύονται, επίσης, οι πρακτικές και τα εργαλεία της στρατηγικής Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Το μάθημα ξεκινά με την παράθεση των βασικών εννοιών και πρακτικών του «Μάρκετινγκ Σχέσεων», εξειδικεύεται στις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων και δίνει έμφαση σε εργαλεία όπως η διερεύνηση πελατειακών αναγκών και επιθυμιών και η πρακτική πλευρά της επικοινωνίας με τις βασικές αγορές πελατών (διαχείριση αντιρρήσεων, δεσμεύσεις, επικοινωνία κ.ά.). Οι τελευταίες διαλέξεις εστιάζονται στις σύγχρονες εξελίξεις που έχουν επέλθει στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο όπως η συν-δημιουργία (Co-creation), αλλά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών (Prosumers και οι Presumers).

Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και εργαλεία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Ειδικότερα, τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: Έννοια και Σημασία της Ποιότητας, Διαστάσεις Ποιότητας, Κόστος Ποιότητας, Ποιότητα και Παραγωγικότητα, Διασφάλιση Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000, Βασικές Αρχές και Στοιχεία ΔΟΠ, Βασικοί Γκουρού και Φιλοσοφίες της ΔΟΠ, Βραβεία Ποιότητας/ Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence), Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης/ CAF, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας. Επίσης, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και αρχές ΔΟΠ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  (ΟΔ0707)
 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  (ΟΔ0718)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0701)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0808)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  (ΟΔ0708)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
  (ΟΔ0809-1)
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  (ΟΔ0715)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-Business)
  (ΟΔ0618)
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  (ΟΔ0717)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
  (ΟΔ0409)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  (ΟΔ0720)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)
  (ΟΔ0703)

Περιγραφή

Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου και να αποκτήσουν μια ευρεία αντίληψη της διαχείρισης διαφόρων τύπων επιχειρηματικών κινδύνων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των βασικών  Στρατηγικών, Λειτουργικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση. Επιπλέον παρουσιάζονται τεχνικές με τις οποίες προσδιορίζεται, εκτιμάται, αξιολογείται και αντιμετωπίζεται ο κάθε τύπος κινδύνου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρηματοοικονομική διάσταση του κινδύνου και στις στρατηγικές αντιστάθμισης του κινδύνου μέσω παραγώγων καθώς και στους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής επισκόπηση των θεμάτων που πραγματεύονται βασικά ΔΛΠ και η εξοικείωση των φοιτητών με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Αρχικά πραγματοποιείται μία θεωρητική ανάλυση των διαφορών μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ). Στη συνέχεια αναλύονται το Πλαίσιο κατάρτισης των ΔΛΠ και το ΔΛΠ 1 (Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων). Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ενδελεχώς  ΔΛΠ αναφορικά με τα μη κυκλοφορούντα πάγια στοιχεία (ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις, ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, ΔΛΠ 38 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία) και με τις επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20 Κρατικές επιχορηγήσεις). Επίσης αναλύονται τα ΔΛΠ 2 – Αποθέματα, ΔΛΠ 7 – Κατάσταση Ταμειακών Ροών, ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τέλος εξετάζονται τα ΔΛΠ 18 – Έσοδα και ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού. Για όλα τα ανωτέρω ΔΛΠ καθώς και παρεμφερή ΔΛΠ παρουσιάζονται εκτενώς θεωρητική ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές.

 

Καφετζόπουλος Δημήτριος   

Περιγραφή

Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες του σύγχρονου τρόπου Διοίκησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ευκαιρίες οικογενειακών επιχειρήσεων, Ευκαιρίες επιχειρήσεων δικαιόχρησης (Franchising), Ευκαιρίες ίδρυσης και εξαγοράς ΜΜΕ, Συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, Επιχειρησιακό πρόγραμμα (Business Plan), Πρόγραμμα μάρκετινγκ (Marketing Plan), Επιλογή της ομάδας διοίκησης και της μορφής του Οργανισμού, Επιλογή τοποθεσίας και προγραμματισμός των εγκαταστάσεων, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων σε ΜΜΕ, Κοινωνικά και ηθικά θέματα, Εύρεση πηγών χρηματοδότησης ΜΜΕ.

Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη   

Περιγραφή

Διερεύνηση και περαιτέρω εμβάθυνση σε σημαντικές θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης λειτουργιών, μέσα από ανάλυση και μελέτη διαφόρων πραγματικών περιπτώσεων μέσα στην τάξη και εκπόνηση ομαδικής εργασίας σε ένα επιλεγμένο, επίκαιρο θέμα της διοίκησης παραγωγής/λειτουργιών.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως η θεωρία χαρτοφυλακίου, η διαφοροποίηση ο κίνδυνος, η απόδοση, η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων και η αποτελεσματικότητα της αγοράς. Η ανάλυση των εν λόγω θεμάτων θα γίνει τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, με την επίλυση ασκήσεων και τη χρησιμοποίηση εξισώσεων στο Excel. Επιπλέον, γίνονται επενδυτικές ασκήσεις προσομοίωσης με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίηση λογαριασμών επίδειξης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών.   

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

Τα χαρακτηριστικά του Διεθνούς Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Οι κατηγορίες Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Οι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής δραστηριοποίησης. Οι κρίσιμοι παράγοντες του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Η σημασία των οικονομικών παραγόντων, των χρηματοοικονομικών παραγόντων, των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων (κουλτούρα), των νομικών παραγόντων, και των περιβαλλοντικών και γεωγραφικών παραγόντων. Οι πολιτικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους. Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies). 

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Η πληροφορική τεχνολογία (information technology) έχει πλέον προσδιορίσει καθοριστικά τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα όλες οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι οργανισμοί. Η επίδραση αυτή αφορά τόσο στην εσωτερική τους λειτουργία, όσο και την μεταξύ των οργανισμών διάδραση (επικοινωνία, συναλλαγές, κ.α.). Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν - e-business περιγράφει τα πληροφοριακά συστήματα και τις επιμέρους τεχνολογίες της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο νέο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο μάθημα θα αναλυθούν έννοιες και εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με έμφαση στο μέρος που αφορά στην συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων που παρέχονται ελεύθερα στον παγκόσμιο Ιστό π.χ. ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα (social media), συνδεδεμένα δεδομένα. Δεν προαπαιτούνται γνώσεις για τη παρακολούθησή του και όποιες έννοιες πληροφορικής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων χρειάζονται θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Το μάθημα αναδεικνύει τις σύγχρονες ερευνητικές και διαχειριστικές εφαρμογές του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων. Αναλύονται τα είδη των γεγονότων, όπως τουριστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, αθλητικά γεγονότα, επιχειρησιακά γεγονότα, δρώμενα επαγγελματικών εκθέσεων και συνέδρια. Παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των γεγονότων και των εκδηλώσεων. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για συνέργειες και καλύτερες διαχειριστικές πρακτικές κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της διοργάνωσης των γεγονότων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα:

‒ εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της διαχείρισης και του σχεδιασμού των γεγονότων και εκδηλώσεων,
‒ αναδεικνύει τη συμβολή των γεγονότων και των εκδηλώσεων στην τουριστική ανάπτυξη,
‒ εντάσσει τη διοργάνωση των γεγονότων και των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του βιωματικού μάρκετινγκ και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ, 
‒ παρουσιάζει τα βασικά στάδια σχεδιασμού και τις επιμέρους φάσεις των γεγονότων και των εκδηλώσεων, 
‒ αναλύει την επίδρασή τους στη διαμόρφωση εικόνας για μία επιχείρηση, μία πόλη και ένα έθνος (nation-branding).

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

Μετά από μία παρουσίαση της χρησιμότητας της Οικονομετρίας, το μάθημα ασχολείται με ένα υπόδειγμα μίας μεταβλητής και ορισμένες βασικές έννοιες της στατιστικής επαγωγής. Κατόπιν παρουσιάζεται το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης δύο μεταβλητών και οι βασικές υποθέσεις του, η μέθοδος εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων και οι ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων. Ακολουθεί το πολυμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης καθώς και έλεγχοι υποθέσεων με τη χρήση των στατιστικών t και F. Παρουσιάζεται επίσης η χρήση των ψευδομεταβλητών σε μια παλινδρόμηση και διάφορες μορφές παραβιάσεων των στατιστικών υποθέσεων του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος (πολυσυγγραμμικότητα, αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα).

Αλετράς Βασίλειος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις στα Οικονομικά της Υγείας, έναν κλάδο της Οικονομικής επιστήμης που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της σημασίας του αγαθού «υγεία» και των αυξανόμενων δαπανών του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται βασικά θέματα των Οικονομικών της Υγείας, που εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια των οικονομολόγων και φορέων άσκησης πολιτικής να αυξήσουν την αποδοτικότητα, ποιότητα και προσβασιμότητα των συστημάτων υγείας. Παρουσιάζεται αρχικά η έννοια και το αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας, δείκτες μέτρησης της απόδοσης του τομέα υγείας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προκλητή ζήτηση, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, το υγειονομικό δυναμικό στην Ελλάδα, το νοσοκομείο ως παραγωγική μονάδα, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και η οικονομική αξιολόγηση.

 

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελείται από δυο ενότητες, τη θεωρητική και την εργαστηριακή ενότητα. Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος τα πληροφοριακά συστήματα ταξινομούνται σε κατηγορίες που ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μεταξύ των διάφορων κατηγοριών εξετάζονται τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (management information systems – MIS), τα πληροφοριακά συστήματα παραγωγής (MRP), τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning systems–ERP), τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (decision support systems–DSS), τα πληροφοριακά συστήματα αποθηκών δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (data warehouses, business intelligent systems), τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management systems), τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν (electronic commerce, electronic business), τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών (customer relationship management). Για τις παραπάνω κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζονται παραδείγματα. Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος παρουσιάζεται εργαλείο λογισμικού για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Ειδικότερα χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) σε εργαστηριακό περιβάλλον με προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.