Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
8ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
  (ΟΔ0804)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  (ΟΔ0802)
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πρώην "Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ")
  (ΟΔ0819)

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0804

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

6

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/MTF105/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • χρησιμοποιεί την διοικητική λογιστική ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
 • υπολογίζει το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων και το κόστος πωληθέντων για ένα προϊόν μιας επιχείρησης
 • εφαρμόζει τις μεθόδους επανεπιμερισμού του κόστους
 • αναπτύσσει την άμεση κοστολόγηση
 • υπολογίζει το νεκρό σημείο
 • εξετάζει θέματα αναλυτικής λογιστικής
 • αναπτύσσει θέματα προϋπολογισμών
 • εξετάζει θέματα σχετικά με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
 • αξιολογεί αποφάσεις μέσω της διοικητικής λογιστικής

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Βασικές έννοιες κοστολόγησης-διοικητικής λογιστικής. 
 • Υπολογισμός κόστους παραγωγής, κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος (πλήρης κοστολόγηση).
 • Εσωλογιστική κοστολόγηση (αναλυτική λογιστική).
 • Μέθοδοι επανεπιμερισμού εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος).
 • Άμεση κοστολόγηση.
 • Ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους.
 • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων.
 • Πρότυπη κοστολόγηση (αποκλίσεις).
 • Προϋπολογισμοί.
 • Συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

81

Συγγραφή εργασιών

30

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

 1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Καραγιώργος, Α., Δρογαλάς, Γ. και Παζάρσκης, Μ. (2019). Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου.
 • Νεγκάκης, Χ. και Κουσενίδης, Δ. (2020). Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Θεωρία - εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Advances in Management Accounting
 • Abacus
 • Accounting in Europe
 • Management Accounting Research

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

To μάθημα ειδικεύεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης μιας οντότητας στο σύνολό της (ήτοι ειδικεύεται στο management of the total organization) και, κατ επέκταση, ειδικεύεται στη διαμόρφωση και την υλοποίηση επιχειρηματικών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών στρατηγικών. Ειδικότερα, το μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους ενότητες:

i)      Στρατηγική Ανάλυση του περιβάλλοντος, του κλάδου, του ανταγωνισμού, των stakeholders, των ομάδων πίεσης και των δυνατοτήτων της οντότητας σε ένα πλαίσιο αυξημένης πολυπλοκότητας, επιταχυνόμενων αλλαγών και παγκοσμιοποίησης.  

ii)     Στρατηγικές Αποφάσεις οι οποίες θα εδράζονται στην ικανότητα της εταιρείας, αφενός να εντοπίζει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στις όποιες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αφετέρου να αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης/εκμετάλλευσης αυτών των αλλαγών.

iii)   Στρατηγικές Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών, δεδομένων των δομών, των συστημάτων, της κουλτούρας και του μοντέλου διοίκησης της οντότητας.

Ειδικότερα, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να «ενοποιήσουν - συνθέσουν» όλες τις γνώσεις που ήδη απέκτησαν από το σύνολο των μαθημάτων ενός προγράμματος οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιλύσουν σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες:

 1. Αξιοποίησης του Μοντέλου Στρατηγικού Σχεδιασμού
 2. Αξιοποίησης των «εργαλείων ανάλυσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος» μιας οντότητας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης.
 3.  Αξιοποίησης των «εργαλείων ανάλυσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος» μιας οντότητας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ανάλυσης.
 4. Διαμόρφωσης «Αντικειμενικών Στόχων» για την οντότητα.
 5. Χρήσης Μοντέλων Θεωρίας Χαρτοφυλακίου Υπηρεσιών – Προϊόντων για τον εντοπισμό των καταλληλότερων «επιχειρησιακών, ανταγωνιστικών και λειτουργικών στρατηγικών» (προτάσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των κινδύνων).
 6. Ανάπτυξης και Υλοποίησης ενός Στρατηγικού Σχεδίου

Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα):

 1. Κατανοεί τη χρησιμότητα της Στρατηγικής Ανάλυσης και κατ επέκταση της αναγκαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού για κάθε επιχειρηματική μονάδα.
 2. Διακρίνει τις θεωρητικά διαθέσιμες Εναλλακτικές Στρατηγικές Επιλογές.
 3. Αναλύει το εσωτερικό περιβάλλον μιας οντότητας προκειμένου να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.
 4. Διερευνά το εξωτερικό περιβάλλον μιας οντότητας προκειμένου να εντοπίζει του κινδύνους, τις ευκαιρίες, τα στρατηγικά κενά και τις στρατηγικές προκλήσεις.
 5. Να αξιολογεί το μείγμα «Δυνάμεις - Αδυναμίες» και «Ευκαιρίες - Κίνδυνοι» μιας Επιχειρηματικής Μονάδας.
 6. Συντάσσει ένα πλήρες Στρατηγικό Σχέδιο για μια επιχειρηματική μονάδα.
 7. Υλοποιεί το Στρατηγικό Σχέδιο μιας οντότητας αλλά και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.

Γενικές Ικανότητες

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

X

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

X

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 

X

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

X

Λήψη αποφάσεων

X

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

X

Αυτόνομη εργασία

 

X

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

X

Ομαδική εργασία

X

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

X

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

X

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

X

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

X

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

X

 

 

 

 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές,  Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος στο πλαίσιο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομικών παραγόντων (PESTEL). Παγκοσμιοποίηση, Υγεία, Φυσικοί Πόροι και Βιοποικιλότητα, Νέα Διακυβέρνηση, Μεταναστευτικές Ροές, Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία, Πληροφορική Τεχνολογία, Κλιματική Αλλαγή, Αστυφιλία, Δημογραφικές Εξελίξεις, Πράσινη Δικαιοσύνη, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση, Aging Population, Global Wealth Distribution. Εργαλεία Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος: (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου Προϊόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. ΑνάπτυξηΣτρατηγικούΑνταγωνιστικούπλεονεκτήματοςκαι  (1) Βig Data, (2) Mobile, (3) Internet of Things, (4) Augmented Reality, (5) Virtual Reality, (6) Artificial Intelligence, (7) Next Generation. Στρατηγικά Κενά και Nέες Τεχνολογίες: (Customer Technology Adoption, Increase in Customer Service Demand, Customer Demand Service in Public Sector (Accessibility, Time Spend, Cost, Case Handling Effort). Μελέτες Περιπτώσεων

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Άσκηση

25 ώρες

Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

30 ώρες

Συγγραφή εργασίας

30 ώρες

Παρουσίαση εργασίας

20 ώρες

Εκπόνηση Μελέτης

30 ώρες

 

 

Σύνολο Μαθήματος

175

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
 • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
 • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Νικόλαος Γεωργόπουλος, (2013), «Στρατηγικό Management», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα
 2. Βασίλης Παπαδάκης, (2012), «Στρατηγική των Επιχειρήσεων», Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία». Εκδόσεις Μπένου, Τόμος Α Θεωρία.
 3. Βασίλης Παπαδάκης, (2015), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, «Θουκυδίδου Ιστορία», Μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου, Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ISBN 978-618-03-1980-4, Σελίδες 534, (2019)
 2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ, Μετάφραση Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Εκδόσεις Πόλις, ISBN13  9789604354023, Σελίδες 1232, (2013 ).
 3. 3.         ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Εκδόσεις Κάκτος, (1994). ( Ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα, γεννήθηκε περί το 100 μ.Χ. στη Βιθυνία από οικογένεια μακεδονικής καταγωγής. Για κάποιο διάστημα έζησε στη Ρώμη. Το έργο γράφτηκε για τους συν-αυτοκράτορες, αδελφούς, Μάρκο Αυρήλιο και Λεύκιο Βήρο. Ο Πολύαινος αφηγείται τα στρατηγήματα των πιο γνωστών προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, στρατηγήματα με τα οποία πέτυχαν νίκες κατά των εχθρών τους ή κατέλαβαν και διατήρησαν την εξουσία τους. Περιλαμβάνει 900 στρατηγήματα από την απώτερη αρχαιότητα έως το 168 μχ.)
 4. 4.         ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, «Στρατηγικόν», Μετάφραση Τσουγκαράκης Δημήτρης, Εκδότης ΚΑΝΑΚΗΣ, ISBN 960-7420-25-X, Σελίδες 303 (1996). (Συμβουλευτικό εγχειρίδιο πάνω σε στρατιωτικά και πολιτικά θέματα, που γράφτηκε από τον Βυζαντινό στρατηγό Κατακαλών Κεκαυμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1070 μ.χ., και μετά τη Μάχη του Μετζικέρτ το 1071μχ.)
 5. ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ, «Ο Ηγεμών», σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη, Εκδόσεις ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Κωδικός Πολιτείας: 2132-0036
 6. Πιστφίδης Α., (2007), «Μακιαβέλι, Ο Ηγεμών», Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, (2007).
 7. Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αύγουστος, «Στρατηγικά, Τακτικά», Μετάφραση Επιμέλεια : Γυφτόπουλου Σοφία, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ISBN : 978-960-9533-61-4, Σελίδες : 432, (2016).
 8. Παπασωτηρίου Χ., «Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6Ος – 11ος Αιώνας», Εκδόσεις Ποιότητα, ΙΣΒΝ 9789607803108, σελίδες 313, (2001).
 9. 9.         Λέοντος ΣΤ του Σοφού, «Τακτικά», Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη, (Τα Τακτικά είναι μία στρατιωτική πραγματεία γραμμένη από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό, περί το 895-908 μχ η οποία εκδόθηκε από τον γιο του Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο. Βασίζεται σε παλαιότερους συγγραφείς, όπως ο Αιλιανός, ο Ονήσανδρος  και το Στρατηγικόν του Αυτοκράτορα Μαυρικίου  και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στη Βυζαντινή στρατιωτική τακτική).
 10. Βασίλειος Μαρκεζίνης, Νέστωρ Κουράκης, και Σπυρίδων Τρωιάνος, «Διαχρονικές Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής», Εκδόσεις Ποιότητα, ISBN13  9789607803702, σελίδες 184, (2012).
 11. 11.     ΣΟΥΝ ΤΖΟΥ, «Η Τέχνη του Πολέμου»,  Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ, ISBN13 9789607872975, Σελίδες 96, (2012). (Κινεζική Στρατιωτική Πραγματεία που γράφτηκε  τον 6ον αιώνα πχ)
 12. 12.     ΣΕΞΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΝΟΣ, «Στρατηγήματα», Έκδοση Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ΓΕΣ, σελίδες 126, ISBN-13: 9789607897657, Αθήνα 2015. (Εξέχων  Ρωμαίος πολιτικός μηχανικός, συγγραφέας, στρατιωτικός και συγκλητικός 40 – 103 μ.χ. Επιτυχημένος στρατηγός υπό τον Δομιτιανό διοικώντας δυνάμεις στη Ρωμαϊκή Βρετανία και στα σύνορα του Ρήνου και Δούναβη).
 13. 13.     Ονάσανδρος, «Στρατηγικός», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603824886, σελίδες 184, (2002). (Ο Ονάσανδρος έζησε τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Για τη ζωή του δεν είναι σχεδόν τίποτα γνωστό. Οτι γνωρίζουμε γι' αυτόν προέρχεται από μια εγγραφή της Σούδας. Το έργο του "Στρατηγικός", μια συμπερίληψη τεχνικών, ηθικών και άλλων αρχών της στρατιωτικής διοίκησης, είναι το μόνο έργο του που σώζεται). 
 14. Αρριανός, «Τέχνη τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603826224, σελίδες 280,  (2005). (Γεννήθηκε στη Νικομήδεια 95 – 174 μχ, ήταν Έλληνας, Ρωμαίος πολίτης, συγγραφέας, ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και στρατιωτικός, έπαρχος της Καππαδοκίας (130-137 μ.Χ.), μαθητής του Επίκτητου και γνωστός για το έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης).
 15. Ασκληπιόδοτος , «Τέχνη Τακτική», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Ο Ασκληπιόδοτος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. (περίπου 110-40) και υπήρξε μαθητής του στωικού Ποσειδώνιου. Έχει κατά καιρούς υποστηριχτεί ότι καταγόταν από τον Πειραιά η την Νίκαια. Το στρατιωτικό έργο του "Τέχνη τακτική αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη μαρτυρία για τον τρόπο σχηματισμού της αρχαίας ελληνικής και μακεδονικής φάλαγγας.)
 16. 16.     Αιλιανός ο Τακτικός, «Τακτική Θεωρία», Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτος, Εκδόσεις Κάκτος, ISBN13 9789603529255, σελίδες 296, (2006). (Έζησε την εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Νέρβα (96-98 μ.Χ.) και Τραϊανού (98-117) και πρέπει να ήταν Έλληνας λόγιος με ρωμαϊκή υπηκοότητα. Το έργο του "Τακτική θεωρία" γνώρισε μεγάλη διάδοση κατά τον Μεσαίωνα.).
 17. 17.     ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΕΓΕΤΙΟΣ ΦΛΑΒΙΟΣ, «Περί Στρατιωτικής Τέχνης», Μετάφραση Νικόλαος Νικολούδης, ISBN13  9786185422233, Εκδότης Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος, Σελίδες 192, (2021). (Από την εποχή των Ρωμαίων έως την Ναπολεόντεια Περίοδο το σημαντικότερο εγχειρίδιο στον Δυτικό Κόσμο αναφορικά με την τέχνη του πολέμου. Υπήρξε ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Καρλομάγνου και του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, επηρέασε βαθύτατα τον Μακιαβέλι  ενώ ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον είχε πάντα στην κατοχή του ένα αντίτυπο.)
 18. 18.     Καρλ Φίλιππ Γκότλιμπ φον Κλάουζεβιτς, «Περί Πολέμου», Μετάφραση Ξεπουλιά Νατάσα, Εκδότης ΒΑΝΙΑΣ, ISBN13  9789602880470, σελίδες 424,  Κωδικός Πολιτείας 0640-0135,(1999).(Πρώσος Στρατιωτικός και συγγραφέας περί της θεωρίας και πρακτικής του πολέμου 1780-1831. Το έργο του διδάσκεται μέχρι και σήμερα στις στρατιωτικές ακαδημίες αλλά και σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ.).
 19. 19.     MarkidisC., (2003), «Όλοι οι Σωστοί Ελιγμοί», Εκδόσεις Κριτική.
 20. 20.     Σπαθάρας Δ., Τζαλλήλα Λ., (2003), «Πειθώ, Η Ρητορική, 13 Μελετήματα», Εκδόσεις ΣΜΙΛΗ
 21. 21.     Θεοδωρακόπουλος Π., (2006), «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
 22. 22.     LewickiR., SaundersD., Mintonj., (2014) “Η Φύση των Διαπραγματεύσεων», Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-339
 23. 23.     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, «Ρητορική», Εκδόσεις Κάκτος, (1994).
 24. 24.     Dnny R., (2006), «Πρώτοι στις Πωλήσεις», Εκδόσεις Κριτική.
 25. 25.     Steele P., Murphy j., Russillr., (1989), “It’s a Deal”, Mc Graw –Hill.
 26. 26.     ΠΛΑΤΩΝ, «Συμπόσιο», Μετάφραση Ι. Συκουτρή, Ακαδημία Αθηνών, 1990.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. J. David Hunger and Thomas L. Wheelen, “Strategic Management”, Addison-Wesley, Έκδοση 12η, (2015).
 2. G. Johnson, K. Scholes and R. Whittington, “Exploring Corporate Strategy”, Prentice Hall, (2014).
 3. Dess/Lumpkin/Eisner, “Strategic Management”, Mc Graw Hill, Second Edition, (2012).
 4. C. Hill and G. Jones, “Strategic Management, An integrated Approach”, Hougthton Mifflin, (2011).
 5. Certo S. and Peter P., “Strategic Management”, McGraw-Hill, 2nd edition, (1991).
 6. David F., “Strategic Management”, Prentice Hall, 5th edition, (1995).
 7. Dess and A. Miller, “Strategic Management”, McGraw-Hill, (1993).
 8. Haberberg A & Alison Rieple, “Strategic Management of Organizations”, Financial Times (Pearson Education), (2001).
 9. Hax A., “Planning Strategies that Work”, Oxford University Press, (1987).
 10. Jauch and W. Glueck, “Strategic Management and Business Policy”, McGraw-Hill, 3rd edition, (1998).
 11. Porter M., “Competitive Advantage”, Free Press, (1985).
 12. Porter M., “Competitive Strategy”, Free Press, (1985).
 13. R. Grant, “Contemporary Strategy Analysis”, Blackwell Publishing, (2002).
 14. Παπαδάκης, (2015), «Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής». Εκδόσεις Μπένου.

- Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

Research Methodology in Strategy and Management, Elsevier

Advances in Strategic Management, JAI Press

Strategic Change, John Wiley & Sons

Strategic Management Journal, Wiley 

Journal of Business Strategies, Lewis Center for Business and Economic Development

Journal of Business Strategy, Emerald Group Publishing

Strategic Direction, Emerald Group Publishing

Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons

Business Strategy Review, Blackwell Publishing

Journal of Strategic Information Systems

International Indigenous Journal of Entrepreneurship

Advancement, Strategy & Education

Technology Analysis & Strategic Management

Strategy & Leadership

International Journal of Sustainable Strategic Management

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

https://hbr.org 

https://sloanreview.mit.edu/

https://cmr.berkeley.edu/

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1755-425X

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970266

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1087-8572

http://www.smsjournal.ir/?lang=en

https://aom.org/research/journals/journal

https://journals.sagepub.com/home/jom

Τσιότσου Ροδούλα   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0819

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

H’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

(πρώην «Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ»)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=14

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών (κινητά τηλέφωνα, iPhones, iPads) έχουν δημιουργήσει ενδιαφέρον και καινοτόμους τρόπους για να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αξία στους πελάτες τους. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν ιδανικές πλατφόρμες για τη σύνδεση με τους καταναλωτές του σήμερα. Αναγνώστες blogs, κοινωνικά δίκτυα (όπως το Facebook και το LinkedIn), και online κοινότητες (όπως το YouTube, το Twitter και το Second Life), έδωσαν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ακουστούν σε μεγάλους αριθμούς, και έξυπνοι επιχειρηματίες έχουν μάθει πώς να αξιοποιούν αυτούς τους πολίτες-δημοσιογράφους για τη βελτίωση των προϊόντων και της επικοινωνίας μάρκετινγκ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την εφαρμογή του e-marketing σε οργανισμούς / επιχειρήσεις και την αναγνώριση των παραγόντων που διευκολύνουν και / ή παρεμποδίζουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό.

Το µάθηµα σκοπό έχει να βοηθήσει τους/ις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Ψηφιακό Μάρκετινγκ.  

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες θα:

 • Κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη σημασία του ψηφιακό μάρκετινγκ.
 • Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που διέπουν το ψηφιακό μάρκετινγκ.
 • Κατανοήσουν το µίγµα μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση, διαδικασίες, φυσικό περιβάλλον και προσωπικό) στο ψηφιακό περιβάλλον και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται.
 • Μπορούν να περιγράψουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και ζήτησης στο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Κατανοήσουν το ρόλο  των τεχνολογικών, πολιτικών, πολιτισμικών, νομοθετικών και κοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη του ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Κατανοήσουν τη σημασία του διαδικτύου ως πλατφόρμα επικοινωνίας, πωλήσεων και διάδρασης με τους πελάτες.
 • Να επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ρόλους τους

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη διοικητικών αποφάσεων αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδικές ασκήσεις
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1         Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

2         Η Επίδραση του Διαδικτύου στο Μάρκετινγκ

3         Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

4         Πυλώνες ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ

5         Το ψηφιακό προιόν

6         Η τιμή στην ηλεκτρονική αγορά

7         Η διανομή στην ηλεκτρονική αγορά

8         Η προώθηση/επικοινωνία στην ηλεκτρονική αγορά

9         Τα κοινωνικά δίκτυα και ο ρόλος του

10      Νέες μορφές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο: Μάρκετινγκ περιεχομένου, κοινωνικών δικτύων, μηχανών αναζήτησης

11      Η ψηφιακή διαφήμιση

12      Επίσκεψη σε επιχείρηση

13      Επισκέπτης/τρια ομιλητής/τρια

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες με email και Open Eclass
 • Χρήση βίντεο για παρουσίαση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων
 • Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους
 • Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Case studies

30

Ομαδικές ασκήσεις πεδίου

30

Ατομικές ασκήσεις πεδίου

30

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Σύνολο Μαθήματος

160 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

—  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

¡  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

—  Βαθμολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση:                         10 (100%)

—  Παρατηρήσεις:

 • Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Judy Strauss and Raymond Frost (2009). E-Marketing. Upper Saddle NJ: Prentice Hall
 • Hans H Bauer, Tina Reichardt, Stuart J Barnes, Marcus M Neumann (2005). Driving Consumer Acceptance Of Mobile Marketing : A Theoretical Framework And Empirical Study. Vol: 6, Issue: 3, 181-192.
 • Arno Scharl a,*, Astrid Dickinger b,1, Jamie Murphy (2005) Diffusion and success factors of mobile marketing Electronic Commerce Research and Applications 4, 159–173 http://web.biz.uwa.edu.au/staff/jmurphy/ECRA-2005.pdf
 • Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Chaffey, D.: Digital marketing: strategy, implementation and practice. Pearson, Harlow (2012).
 • Chaffey, Dave, Smith, P. R.: eMarketing excellence: planning and optimizing your digital marketing (electronic resource). Routledge, London (2013).
 • Roberts, M.L., Zahay, D.L.: Internet Marketing: integrating online and offline strategies. South-Western College Publishing; International ed of 3rd revised ed edition (10 April 2012), Mason, Ohio (2012).
 • Neher, K.: Visual Social Media Marketing: Harnessing Images, Instagram, Infographics and Pinterest to Grow Your Business Online. Boot Camp Digital Publishing, Cincinnati, Ohio (2013).
 • Ryan, D.: The best digital marketing campaigns in the world: II (electronic resource). KoganPage, London (2014).
 • Charlesworth, A.: An introduction to social media marketing (electronic resource). Routledge, London (2015).
 • Newlands, Murray: Online marketing: a user’s manual. John Wiley [distributor], Chichester (2011).
 • Mathieson, Rick: The on-demand brand: 10 rules for digital marketing success in an anytime, everywhere world (electronic resource). American Management Association, New York (2010).
 • Sheldrake, P.: The business of influence: reframing marketing and PR for the digital age (electronic resource). John Wiley, Chichester (2011).
 • Campbell, C.A., Campbell, M., Campbell, C.A.: The new one-page project manager: communicate and manage any project with a single sheet of paper (electronic resource). Wiley, Hoboken, N.J. (2013).
 • Ryan, D.: The best digital marketing campaigns in the world: II (electronic resource). KoganPage, London (2014).
 • Rafiq, M., Fulford, H., Lu, X.: Building customer loyalty in online retailing: The role of relationship quality. Journal of Marketing Management. 29, 494–517 (2013). https://doi.org/10.1080/0267257X.2012.737356.
 • Tiago, M.T.P.M.B., Veríssimo, J.M.C.: Digital marketing and social media: Why bother? Business Horizons. 57, 703–708 (2014). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.07.002.
 • Pescher, C., Reichhart, P., Spann, M.: Consumer Decision-making Processes in Mobile Viral Marketing Campaigns. Journal of Interactive Marketing. 28, 43–54 (2014). https://doi.org/10.1016/j.intmar.2013.08.001.
 • Μ. Βλαχοπούλου και Σ. Δημητριάδης (2014).eλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ. ΕκδόσειςRossili.
 • ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. (2020). ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ROSSILI 

Σχετικές δημοσιεύσεις από τη διδάσκουσα:

 • Tsiotsou, R. and Vlachopoulou, M. (2011). Understanding the Effects of Market Orientation and E-Marketing on Service Performance. Marketing Intelligence & Planning. Emerald. 29 (2), 141-155.
 • Tsiotsou, R.  H. (2015). The Role of Social and Parasocial Relationships on Social Networking Sites Loyalty. Computers in Human Behavior Vol. 48, p. 401-414. 10.1016/j.chb.2015.01.064
 • Tsiotsou, R.  H. (2016). The Social Aspects of Consumption as Predictors of Consumer Loyalty: Online vs. Offline Services, Journal of Service Management, Vol. 27 Issue 2, pp. 91 - 116. 10.1108/JOSM-04-2015-0117
 • Tsiotsou, R.H. (2022). Identifying Value-Creating Aspects in Luxury Hotel Services via Third-Party Online Reviews: A Cross-Cultural Study. International Journal of Retail and Distribution Management. Vol. 50 No. 2, pp. 183-205. https://doi.org/10.1108/IJRDM-04-2021-0207 2020 Journal Impact Factor: 3.77
 • Tsiotsou, R.H. (2021). Introducing Relational Dialectics on Actor Engagement in the Social Media Ecosystem, Journal of Services Marketing, Vol. 35 No. 3, pp. 349-366. https://doi.org/10.1108/JSM-01-2020-0027 2020 Journal Impact Factor: 4.47
 • Tsiotsou, R.H. (2019). Rate my firm: cultural differences in service evaluations. Journal of Services Marketing, Vol. 33 No 7, pp. 815-836. 2019 Journal Impact Factor: 3.2      https://doi.org/10.1108/JSM-12-2018-0358
 • Amir Zaib Abbasi, Nasser Alqahtani, Rodoula H. Tsiotsou, Umair Rehman, and Ding Hooi Ting (2023). eSports as Playful Consumption Experiences: Examining the Antecedents and Consequences of Game Engagement. Telematics & Informatics (accepted for publication 4/1/2023). https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101937

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0620)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT)
  (ΟΔ0817)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  (ΟΔ0713)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΟΔ0816)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0706-1)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (SPECIAL TOPICS IN MARKETING)
  (ΟΔ0706-2)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
  (ΟΔ0809-1)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  (ΟΔ0818)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (πρώην "Προχωρημένες Τεχνικές Βελτιστοποίησης")
  (ΟΔ0608)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  (ΟΔ0723)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην "Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων II")
  (ΟΔ0806-1)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  (ΟΔ0606)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  (ΟΔ0815)
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0512)

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0620

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μάθημα Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA126/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 

Στόχος του μαθήματος είναι με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες να

είναι σε θέση:

-         Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις ακόλουθες έννοιες: παγκοσμιοποίηση, διεθνές εμπόριο, διεθνές μάρκετινγκ, στρατηγικές διεθνούς εμπορίου, διεθνές οικονομικό περιβάλλον, διεθνές πολιτισμικό περιβάλλον, διεθνές πολιτικό και νομικό περιβάλλον, εξαγωγικό στρατηγικό πρόγραμμα μάρκετινγκ, διεθνή πολιτική προϊόντος, διεθνείς υπηρεσίες, διεθνή τιμολογιακή πολιτική, διεθνή διαφήμιση, διεθνείς δημόσιες σχέσεις.

-         και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για την εισαγωγή μιας επιχείρησης σε αγορές του εξωτερικού.

 

    

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα «Διεθνές Μάρκετινγκ» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

-         Ομαδική εργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στην εργασία τους μαθήματος.

-         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης μέσα από τη λύση case studies και την ανάπτυξη μίας έκθεσης (report) για μία διεθνή επιχείρηση ή ενός πλάνου μάρκετινγκ.

-          Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών αναζήτησης κλαδικών μελετών, βιβλίων και επιστημονικών ερευνών.

-         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από τη συμμετοχή στην παρουσίαση της εργασίας και την κατάθεση ερωτημάτων στους/στις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες.

-         Λήψη αποφάσεων λόγω των προτάσεων που πρέπει να καταθέσουν στην επιχείρηση έτσι ώστε να βελτιώσει τις διαδικασίες της.

-          Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα μέσα από τη γνωριμία των φοιτητών/τριων με τους ιδιοκτήτες μίας διεθνούς επιχείρησης

 

  


3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το διεθνές μάρκετινγκ αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συντονισμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε πολλές και διαφορετικές εθνικές αγορές. Είναι ο τομέας του μάρκετινγκ που προσεγγίζει τις αγορές υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Διεθνούς Μάρκετινγκ» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Διεθνές Μάρκετινγκ» για την κατανόηση των διεθνών αγορών, για τη διαμόρφωση διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ και για τη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, μελετώνται οι στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ που δύναται να υιοθετήσει μία επιχείρηση για να επιτύχει μία ομαλή και κερδοφόρα εισαγωγή σε αγορές του εξωτερικού. Οι φοιτητές/τριες μέσω της συμμετοχής τους στις διαλέξεις, αλλά και στην εργασία του μαθήματος θα εντρυφήσουν στις πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά έθνη και θα μάθουν να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ σε αυτές.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ανάλυση Case Studies

20

Εργασία

40

Παρουσίαση

25

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Τελική εξέταση: 60%

Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα

Warren J. Keegan, Mark C. Green (2021), Διεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Πανηγυράκης, Γ. (2018), Διεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.

Αυλωνίτης Γ., Λυμπερόπουλος, Κ. και Τζαναβάρας, Β. (2010), ΣύγχρονεςΣτρατηγικές Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili.

Cateora, P.R. και Graham, J.L. (2003α), Διεθνές Μάρκετινγκ, Τόμος 1, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.

Cateora, P.R. και Graham, J.L. (2003β), Διεθνές Μάρκετινγκ, Τόμος 2, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.

Czinkota, M. and Ronkainen, I. (2012). International marketing. Hinsdale IL: The Dryden Press.

Terpstra, V., Foley, J. and Sarathy, R. (2012). International marketing. Naperville: Naper Press.

Papadopoulos, N. and Heslop, L.A. (2014). Product-country images: Impact and role in international marketing. Ney York: Routledge.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ü  Journal of International Marketing

ü  International Marketing Review

ü  International Business Review

ü  Journal of Marketing

ü  Journal of Marketing Research

ü  Journal of the Academy of Marketing Science

ü  European Journal of Marketing

 

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0817

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(International Financial Management)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

-          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

-          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

-          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν το πλαίσιο για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.

-          Κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και περιορισμούς των διαφόρων μορφών διεθνοποίησης.

-          Αναγνωρίζουν τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος, κεφαλαίου, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, καθώς επίσης και τη χρησιμότητα που μπορούν να αντλήσουν επιχειρήσεις και επενδυτές από αυτές.

-          Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών θεωριών που επιδιώκουν να τεκμηριώσουν αλλά και να προβλέψουν την πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

-          Αντιλαμβάνονται το συναλλαγματικό κίνδυνο και προτείνουν εργαλεία και στρατηγικές με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπισή του.

     

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

-          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

-          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

-          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

-          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

-          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

-          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητές με πολύ μεγαλύτερη ένταση και σε πιο διευρυμένη έκταση. Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές και συγκεκριμένα με: (1) διεθνές εμπόριο (international trade), (2) συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements), (3) δικαιόχρηση  (franchising), (4) κοινοπραξίες (joint venture), (5) εξαγορές (acquisitions) και (6) την ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό (foreign subsidiaries).  Οι φοιτητές θα διδαχθούν τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα καθώς και τους κινδύνους κάθε εναλλακτικής μορφής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να προτείνουν τον κατάλληλο τρόπο διεθνοποίησης μίας επιχείρησης βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και των εκάστοτε συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναλύει όχι μόνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα παρουσιάζει τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν στο πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πηγές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk), ο συναλλαγματικός κίνδυνος (exchange rate risk), ο κίνδυνος χώρας (country risk) και ο κίνδυνος της αγοράς (market risk). Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και τον προϋπολογισμό κεφαλαίων στις ξένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών επηρεάζει τη χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τα μέσα χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου.

Βασικό πυλώνα του μαθήματος αποτελούν οι διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η σχέση μεταξύ πληθωρισμού, επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity-PPP), το διεθνές φαινόμενο Fisher (International Fisher Effect-IFE) και  το θεώρημα ισοδυναμίας των επιτοκίων (Interest Rate Parity-IRP). Η παρουσίαση των θεωριών γίνεται με αριθμητικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (case studies) έτσι ώστε να αναδυθεί η χρησιμότητα κάθε εναλλακτικής θεωρίας, αλλά ταυτόχρονα και για να καταγραφούν οι περιορισμοί που υπάρχουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Επίλυση Case studies

20 ώρες

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20 ώρες

Ασκήσεις πεδίου

30 ώρες

Συγγραφή εργασιών

30 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

-          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

-          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Καρφάκης, Κ. (2022) Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Σχέσεις. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • Salvatore. D., Ψειρίδου, Α. & Λιανός, Θ. (Επιστ. Επιμέλεια) (2022) Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • Παπάζογλου Χ. (2018) Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική 3η έκδοση. Εκδόσεις Τσότρας.
 • Guillochon, Β., Kawecki, Α. & Venet, Β. (2014) Διεθνής Οικονομική. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Financial Stability
 • Journal of Corporate Finance
 • Journal of Banking and Finance
 • Research in International Business and Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Review of Financial Studies
 • Journal of Financial Economics
 • Finance Research Letters
 • Journal of Finance

Αλετράς Βασίλειος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0713

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA127/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους αναμένεται να

 • Γνωρίζουν τις έννοιες και θεωρίες της διοίκησης με έμφαση στον τομέα της υγείας
 • Αναπτύξουν περαιτέρω στον τομέα της υγείας τις βασικές δεξιότητες του μάνατζμεντ που ήδη έχουν αποκτήσει στα προηγούμενα έτη των σπουδών τους
 • Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του τομέα υγείας και πώς αυτές διαφοροποιούν τη διοίκηση στον χώρο αυτό από το μάνατζμεντ σε άλλους τομείς της οικονομίας
 • Διακρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να απαιτηθούν από διοικητές δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών υγείας
 • Αποκτήσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καθημερινές προκλήσεις που εμφανίζονται για έναν διοικητή σε μια μονάδα υγείας, με την αξιοποίηση των θεωριών και δεξιοτήτων του μάνατζμεντ
 • Προσεγγίζουν με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία θέματα που αφορούν στην υγεία του πληθυσμού και των εργαζομένων στον κλάδο αυτό

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η αγορά υπηρεσιών υγείας
 • Ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας και σημασία τους για το μάνατζμεντ
 • Δείκτες απόδοσης μονάδων και συστημάτων υγείας
 • Αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός σε μονάδες υγείας
 • Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και ικανοποίηση ασθενών
 • Οργάνωση των μονάδων και των υπηρεσιών υγείας
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και ηγεσία στην υγεία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία σε οργανισμούς υγείας
 • Διοίκηση αλλαγών στον τομέα της υγείας

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική εργασία

16

Αυτόνομη μελέτη

70

ΣύνολοΜαθήματος

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) εκπόνηση εργασίας (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
 • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
 • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
 • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Πολύζος Ν. (2014) Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας. Αθήνα: Κριτική.
 • Sullivan E, Decker P. (2016) Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση στις υπηρεσίες υγείας (Μετάφραση – Επιστημονική επιμέλεια: Θάλεια Μπελλάλη). 8η Έκδοση. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Συστήνεται στους φοιτητές να διαβάζουν άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής που δημοσιεύονται συχνά,  αφορούν στη Διοίκηση στον τομέα της Υγείας και είναι διαθέσιμα ελεύθερα στο Διαδίκτυο (http://www.mednet.gr/archives/).

Βούζας Φώτης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0816

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI355/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές μέσω των διαλέξεων:

Αναγνωρίζουν, περιγράφουν, προσδιορίζουν και αναλύουν εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  όπως η Ανθρώπινη πλευρά της Ποιότητας, τα Περιβαλλοντικά πρότυπα (ISO 14001 και EMAS), Επιθεωρήσεις Συστημάτων Ποιότητας, και Αξιοπιστία

Μέσω της εργασίας του μαθήματος αναλύουν και συνθέτουν μέσα από τη χρήση βιβλιογραφικών πηγών σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τη ΔΟΠ 

Τέλος αντιλαμβάνονται και κατανοούν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της ΔΟΠ στην αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη, στην βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών και το ρόλο των συστημάτων ποιότητας στη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού

Γενικές Ικανότητες

-          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα της ΔΟΠ.

-          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών του μαθήματος

-          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους.

-          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες της αξιοπιστίας (reliability) , των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO14001, EMAS,  ISO 26000),  τις επιθεωρήσεις ποιότητας (quality audits),  το ρόλο του επιθεωρητή ποιότητας, τη σχέση ποιότητας και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και σύγχρονων εργαλείων ποιότητας

1. Αξιοπιστία

 • Ορισμοί Αξιοπιστίας
 • Χαρακτηριστικά της Αξιοπιστίας
 • Τεχνικές Εκτίμησης της Αξιοπιστίας
 • Δεδομένα Αξιοπιστίας

2. Ποιότητα και Περιβάλλον

 • Περιβαλλοντικά Ζητήματα και προτεραιότητες
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και έλεγχος – ΕΜΑΣ
 • Περιβαλλοντικά Πρότυπα – ISO 14001, ISO 26000

3. Επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας

 • Περιγραφή και Ανάλυση των βασικών Προτύπων
 • Είδη Επιθεωρήσεων Ποιότητας (Quality Audits) – Ρόλος Επιθεωρητή

      Ποιότητας (Quality Auditor)

 • Προετοιμασία και Διαχείριση Επιθεωρήσεων
 • Εκτέλεση και Αξιολόγηση Επιθεώρησης 

4. Σύγχρονα Εργαλεία Ποιότητας

 • Six Sigma
 • Lean Six Sigma

5. Ποιότητα και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Διοίκηση Προσωπικού)
 • Συμμετοχή των Εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εργαζομένων
 • Αξιολόγηση της Απόδοσης και Αναγνώρισης των Εργαζομένων
 • Ικανοποίηση και Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων
 • Επιχειρηματική Ηθική

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση Compus  για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Συγγραφή εργασίας

60 ώρες

Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας,

40 ώρες

ΣύνολοΜαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

-          Γραπτή εργασία

-          Παρουσίαση γραπτής εργασίας στην τάξη

-          Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενα  Συγγράμματα

-          Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης  Easterby-Smith MarkLyles Marjorie , Εκδόσεις Πασχαλίδη

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

-          Dale, B & Cooper, C and Wilkinson, A. (1997) “Managing Quality & Human Resources. A guide to Continuous Improvement.” Blackwell

-          Dale, B & Cooper, C (1992) Total Quality & Human Resources. An Executives guide. Blackwell

-          John Chopin (1991) Quality Through People. IFS Publications, UK

-          Βελτίωση Ποιότητας. Γ. Τσιότρας,1995, Εκδόσεις Μπένου

-          Pfeffer J. (1994) Competitive advantage through people. Harvard Business School Press, Boston, MA

-          Vouzas, F. (2004), “HR utilization and quality improvement: the reality and the rhetoric: the case of Greek industry”, The TQM Magazine, Vol. 16 No. 2, pp. 12535

-          Vouzas, F. and Gotazamani, K. (2005), “Best practices of selected Greek organizations on their road to business excellence: the contribution of the new ISO 9000:2000 series of standards”, The TQM Magazine, Vol. 17 No. 3, pp. 25966

-          Wilkinson, A., Allen, P. and Snape, E. (1991), “TQM and the management of labour”, Employee Relations, Vol. 13 No. 1, pp. 2431

-          Wright, P.M., McMahan, G.C., McCormick, A. and Sherman, W.S. (1998), “Strategy, core competence, and HR involvement as determinants of HR effectiveness and refinery performance”, Human Resource Management, Vol. 37 No. 1, pp. 1729

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ706-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

H’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI129/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις.

  Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Προβολής, τον σχεδιασμό Μέσων Επικοινωνίας, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσειςπου εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Εισαγωγή , την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των ειδικότερων εφαρμογών του Μάρκετινγκ.

Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
 • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
 • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
 • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Μάρκετινγκ

Γενικές Ικανότητες

Ικανότητες:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες ειδικών θεμάτων Μάρκετινγκ  με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (πχ μέσω της ομαδικής εργασίας μαθαίνουν να συντονίζονται και να κάνουν κατανομή του έργου σε επίπεδο ομάδας)
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, χρήση Διαδικτύου, στατιστικών εφαρμογών, λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων και πολυμσικών εφαρμογών)
 • Μεταφέρουν π.χ αργότερα (σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον επαγγελματικό τους στίβο) ή κατα την ενδεχόμενη πρακτική τους ή την ενδεχόμενη μετακίνησή τους μέσω  erasmus, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες που πιθανά να τους ανατεθούν
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, και να αξιολογούν παράγοντες που επιδρούν στις ειδικές εφαρμογές Μάρκτινγκ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ανάλυσης του Μάρκετινγκ. Ενότητες όπως, η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών για επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Η προβολή τουριστικών υπηρεσιών και προορισμών, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και τα θεωρητικά εργαλεία του, όπως επίσης και η  Διαχείριση και το Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων, αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς του μαθήματος. Στο φοιτητή και στη φοιτήτρια παρουσιάζονται αρχικά κάποιες θεματικές περιοχές του Μάρκετινγκ με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Προβολής, Ο σχεδιασμός Μέσων, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσεις. Επίσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται εργασίες με τη μορφή case study ή άρθρα και θεματικές προς συζήτηση και παρουσίαση. Στο μάθημα μπορούν να δοθούν και εργασίες με σκοπό την εμπλοκή των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα έρευνας Μάρκετινγκ.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30 ώρες

Περιπτώσεις Μελέτης

6 ώρες

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

34 ώρες

Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

30 ώρες

Ασκήσεις στο eclass

25 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

125 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2020), Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM).  Χρήσιμοι δείκτες μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2020, ISBN: 978-960-645-076-1, Σελίδες: 183.
 2. Βασιλειάδης, Χ. (2014), Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2 [Εύδοξος: 41959805]
 3. Σημειώσεις στο eclass (εκτός εύδοξου) αναρτημένες στο eclass, σχετικές με το Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ των εκδηλώσεων και γεγονότων (Event Marketing Management) (ΣΜΜΕΓ).
 4. Ζώτος, Γ. (2008) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, UNIVERSITY STUDIO PRESS, ISBN: 978-960-12-1667-6
 5. Γούναρη Σ. και Βλάση Σταθακόπουλου Β.  «∆ιοίκηση Στρατηγικών Σχέσεων: Μάρκετινγκ και Πωλήσεις για πελάτες Στρατηγικής Σηµασίας».

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Advertising, https://www.tandfonline.com/

Journal of Advertising Research, https://www.journalofadvertisingresearch.com

Journal of Strategic Marketing, Advances in Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Consumer Research, European Journal of Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Marketing Management, International Journal of Research in Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0, Journal of Product and Brand Management, Journal of Services Marketing

Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM), Qualitative Market Research

Ανδρονικίδης Ανδρέας   

Περιγραφή

 1. GENERAL

SCHOOL

SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

ACADEMIC UNIT

Department of Business Administration

LEVEL OF STUDIES

Undergraduate

COURSE CODE

0706-2

SEMESTER

H’

COURSE TITLE

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

(Special Topics in Marketing)

INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES

WEEKLY TEACHING HOURS

CREDITS

 

3

5

COURSE TYPE

 

special background

PREREQUISITE COURSES:

 

-

LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

English

IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

Yes

COURSE WEBSITE (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA113/

2.       LEARNING OUTCOMES

Learning outcomes

Knowledge and understanding

• Be able to identify how aspects of marketing management relate to business situations that you will encounter in your careers, and learn how to how to develop appropriate interventions

• Understand organisations as a specific cultural and behavioural context for action

• Design a marketing strategy (adaptation and standardization of marketing offerings)

Skills

Transferable

• Analyse the impacts of the environments (local, regional, global) on the international organisation

• Understand the various ways culture influences marketing practices and consumer demand (convergence, divergence, and hybridisation)

• Be able to analyse a business situation from a behavioural viewpoint, identify the main marketing management issues which are likely to arise, and know how to address them.

The ability to diagnose an organisational situation and understand its importance will also be a key skill taken from this module

• Use conceptual frames for analysing and diagnosing marketing issues in a multicultural perspective

• Assess current marketing managers’ behaviour in multi-cultural environment

• Analyse psycho-social challenges linked to intercultural structures and make relevant decisions

Values and attitudes

• Understand the importance of individual and organisational behaviour, and how they powerfully shape employees’ beliefs, attitudes and behaviours

• Ethics

• Professional values

• Diversity

• Being culturally sensitive to country market requirements (company, consumers, competition, and context)

General Competences

•Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

• Adapting to new situations

• Decision-making

• Team work

3.       SYLLABUS

Marketing is one of the most critical elements in any business. Marketing management involves a strategically deep understanding of customer preferences, use of that knowledge in designing right brands for target customers, and determining appropriate ways to communicate, capture, and deliver value. Organizations routinely invest and deploy resources in these functions by managing marketing efforts to boost customer experience. These tasks will be examined in this course.

The course uses readings, lectures, exercises, and cases study discussions to help students develop marketing decision-making skills in the context of realistic problem situations with incomplete information (case studies). After completing the course, students should be able to:

•      identify the basic terms, concepts, and theories within the field of Marketing that are significant.

•      understand the ideas and reasoning that underlie these concepts and theories.

•      understand the relationships of these concepts and theories to each other, and their relationship to Marketing and/or business principles and practices.

•      integrate basic concepts and theories in marketing for use in decision making.

•      gather and analyse information to be used in developing marketing strategies and plans.

 Key managerial issues that will be tackled in this course may include but limited to:

1. determine market potential, analyze customer behavior, and direct the appropriate resources on specific groups of customers.

2. decide on breadth of product lines, develop and exploit brand equity.

3. develop an effective mix of promotions and manage it in an effective and integrated way

4. craft marketing plans.

Course Schedule*

Date

Topics

Week

1

 

Syllabus-Get to Know Each Other-

Week

2

 

The Marketing Concept – The Marketing Environment

Week

3

 

 Basic Marketing Concepts, Segmentation, Positioning

Week

4

 

 Marketing Information and Research

Week

5

 

 Strategic Marketing Planning (Deadline for Group registration)

Week

6

 

Consumer Behavior

Week

7

 

Brand Evaluation and Brand Equity

Week

8

 

 Brand Architecture

Week

9

 

Global Branding

Week

10

 

Coursework Presentations (check your date of group presentation)

Week

11

 

Coursework Presentations

Week

12

 

Coursework Presentations

Week

13

 

Case Study Workshop

 

4.       TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

DELIVERY.

100% face to face/teaching materials online

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

eclass; MS office for both teaching activities and communication with students

TEACHING METHODS

 

Activity

Semester workload

Lectures

39

study and analysis of bibliography

33

Case study

15

interactive teaching (presentation)

8

project

30

Course total

125

 

STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

 

Group Assignment

(prepare a report max 4,000 words and a corresponding presentation)

You will work with your group (of 2 or 4) on a real-life marketing problem/issue that faces a brand of your choice. YOU NEED TO REGISTER WITH A GROUP UNTIL WEEK 5

The formal requirement will be to deliver (1) a written report up to 10 pages and 92) a power point file corresponding to your 20-minute presentation.

In your report, you should (a) highlight key marketing problems, issues, and challenges your brand faces, (b) critique existing marketing strategy and recommend a course of action (i.e., brief marketing plan) to address the challenges and possible limitations of your proposed strategy. For your report, the following structure is proposed:

1.             Executive Summary (max 1 page)

2.             Situational Analysis (utilise material on analyzing the marketing environment – Lecture 1) (max 3 pages)

3.             Delineate your marketing problem or issue (based on the Situational Analysis, highlight key marketing problems, issues, and challenges your brand face and choose only one!) (max 1 page)

4.             Set Marketing Objective(s) (state your objectives relevant to how you plan to respond to your chosen problem or issue) (max 0,5 page)

5.             Discuss Target Market(s) and Positioning strategy (apply segmentation framework and discuss the targeting and positioning of the organization / brand in relation to the issue / problem of your choice - Lecture 2) (max 2 pages)

6.             Marketing Mix Decisions (briefly review existing marketing strategy and recommend a course of action (i.e., marketing mix) to address challenges (related to the problem / issue of your choice) (max 2,5 pages)

7.             References List (see material in Lecture 1. Please provide in-text citation in your report)

English; Project Marketing Report (80%); Presentation (20%)

5.       ATTACHED BIBLIOGRAPHY

- Suggested bibliography:

 • Papers and material uploaded in eclass and grouped by lecture
 • Any recent Marketing Management textbook or Introductory to Marketing textbook from UOM LIBRARY. Alternatively, you can download any of the following textbooks (open access):

1. Introducing marketing http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/ddbe3343-9796-4801-a0cb-7af7b02e3191/1/Core%20Concepts%20of%20Marketing.pdf  

2. Principles of marketing http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/ca3ef877-1f08-479d-a085-420121782a31/1/Principles-of-Marketing.pdf

- Related academic journals:

Journal of marketing, Journal of consumer behavior; International journal of marketing; Harvard business review; the Academy of Management Journal

Αλετράς Βασίλειος   Βασιλειάδης Χρήστος   Γρούγιου Βασιλική   Ελευθεριάδης Ιορδάνης   Κάτου Αναστασία   Καφετζόπουλος Δημήτριος   Μιχαήλ Δημήτριος   Μοσχίδης Οδυσσέας   Παπαθανασίου Ιάσων   Σουμπενιώτης Δημήτριος   Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   Τσιότρας Γεώργιος   Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0809-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
 • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
 • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
 • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
 • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
 • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
16. Εταιρικό προφίλ
17. Είδη στρατηγικής
18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Προσωπική επαφή (13x4)

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

36

Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

36

Συγγραφή εργασίας

26

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 •  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

 1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
 2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
 •   Παρατηρήσεις:
Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

—  Journal of Business Case Studies

—  Journal of Business Case Studies and Applications

—  Journal of Case Studies

—  International Journal of Cases Studies

 

Καλαμπόκης Ευάγγελος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0818

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

H’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού Υποβάθρου

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση.  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν:

 1. Να περιγράφουν επιτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο.
 2. Να προτείνουν χρήσεις καινοτόμων νέων τεχνολογιών (π.χ., τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική νέφους, κλπ.) στον δημόσιο τομέα.
 3. Να αναζητούν, να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν ανοικτά σύνολα κυβερνητικών δεδομένων από όλο τον κόσμο.
 4. Να μοντελοποιούν δημόσιες υπηρεσίες με χρήση πρότυπων γλωσσών τεκμηρίωσης διαδικασιών π.χ. Business Prosess Model and Notation (BPMN)
 5. Να χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ.  SAP Signavio Process Manager) για την μοντελοποίηση και διαχείριση της εκτέλεσης δημοσίων υπηρεσιών.

Γενικές Ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση. Εξετάζεται το τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται περιοχές όπως η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης, η ανοικτή διακυβέρνηση, η διαλειτουργικότητα, η δημιουργία πολιτικών μέσω ανάλυσης δεδομένων και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών αιχμής, π.χ. συνδεδεμένα δεδομένα (linked data).  Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις για να συλλέγουν ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα από ευρωπαϊκές κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων και να τα χρησιμοποιούν για την επίλυση κοινωνικών ή επιχειρηματικών προβλημάτων. Επίσης, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή λογισμικού μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (π.χ., SAP Signavio Process Manager) για την μοντελοποίηση δημοσίων υπηρεσιών.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- OpeneClass για διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων

- SAP Signavio Process Manager ως πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών για την μοντελοποίηση δημόσιων υπηρεσιών.

- Slack για την ασύγχρονη επικοινωνία των φοιτητών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

12

Διαδραστική διδασκαλία με χρήση πρότυπων δημοσίων υπηρεσιών στο Signavio

15

Διαδραστική διδασκαλία με χρήση ανοικτών κυβερνητικών

12

Μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων και δημόσιων υπηρεσιών

22

Εργασία Signavio

32

Εργασία ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα

32

Σύνολο Μαθήματος

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες με ποσοστό:

-          Τελική γραπτή εξέταση 70%

-          Γραπτή εργασία 30%

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Βιβλίο [102074646]: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
 2. Βιβλίο [112691439]: Έξυπνες πόλεις και ευφυής διακυβέρνηση, Ανθόπουλος Λεωνίδας 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Government Information Quarterly https://www.sciencedirect.com/journal/government-information-quarterly

Καπάρης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0608

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

H’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(πρώην «Προχωρημένες Τεχνικές Βελτιστοποίησης»)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εμβάθυνση στις μεθόδους βελτιστοποίησης πέρα από τα βασικά μοντέλα που έχουν διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα της επιχειρησιακής έρευνας και των μεθόδων ανάλυσης διοικητικών αποφάσεων. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός των εργαλείων που έχουν στη διάθεση τους οι φοιτητές για την μοντελοποίηση και επίλυση ρεαλιστικών επιχειρησιακών προβλημάτων. Αναδεικνύεται έτσι, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ποσοτικές μέθοδοι στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων και η χρησιμότητα για το διοικητικό στέλεχος της διαδραστικής προσέγγισης με τη χρήση του υπολογιστή και του κατάλληλου λογισμικού.

 Έμφαση θα δοθεί κυρίως στη μοντελοποίηση και κατά δεύτερο λόγο στην αλγοριθμική επίλυση των προβλημάτων. Εκτεταμένη θα είναι η χρήση της γλώσσας Python και της βιβλιοθήκης Pyomo για την ανάπτυξη και επίλυση των μοντέλων, ωστόσο   

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές :

 • Θα γνωρίζουν προχωρημένες τεχνικές λήψης αποφάσεων όπως προγραμματισμού πολλαπλών στόχων, τη μέθοδο ενθυλάκωσης δεδομένων (DEA),  μοντελοποίηση με ακέραιο προγραμματισμό, μεθόδους αποσύνθεσης, μη γραμμικός προγραμματισμός κ.α.
 • Θα μπορούν να διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες προβλημάτων και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις μεθόδους σε πρωτότυπες κατηγορίες διοικητικών περιπτώσεων
 • Τέλος, θα μπορούν να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν τη βέλτιστη απόφαση χρησιμοποιώντας κριτική προσέγγιση στα δεδομένα ενός προβλήματος, αντίληψη και κοινή λογική.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί

Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, στην λήψη αποφάσεων, στην αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, στην παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, στον σχεδιασμός και διαχείριση έργων και φυσικά στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή όλων των μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στα προηγούμενα εξάμηνα στα υποχρεωτικά μαθήματα της επιχειρησιακής έρευνας, των μεθόδων λήψης διοικητικών αποφάσεων καθώς και του επιλεγόμενου μαθήματος εργαστήριο εφαρμοσμένης αναλυτικής των αποφάσεων.

Τυπικό Σχήμα Διαλέξεων 13 Εβδομάδων:

1. Εισαγωγή, η βελτιστοποίηση στην αναλυτική των αποφάσεων, Python/Pyomo.

2. Προγραμματισμός Πολλαπλών Στόχων.

3. Μέθοδος ενθυλάκωσης δεδομένων (DEA).

4-8. Ακέραιος Προγραμματισμός: Ειδικά προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, μοντελοποίηση με τη χρήση δυαδικών μεταβλητών, προβλήματα μικτού ακεραίου προγραμματισμού, χρήση διαζευκτικών περιορισμών, χρονοπογραμματισμός έργων, προβλήματα δρομολόγησης.

9-12. Μη γραμμικός προγραμματισμός: Μη δεσμευμένη βελτιστοποίηση (Lagrange), μέθοδος απότομης κατάβασης, δεσμευμένη βελτιστοποίηση, συνθήκες Karush Khun Tucker, εφαρμογές.  

13..Παρουσίαση και συζήτηση της τελικής απαλλακτικής εργασίας

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας, στην επικοινωνία και στο εκπαιδευτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργαστήρια - Διαλέξεις

80

Ασκήσεις

70

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ελληνικά, επίλυση προβλημάτων, γραπτή εργασία 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Όλο το βιβλιογραφικό υλικό των προηγούμενων υποχρεωτικών μαθημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας και διάφορα άρθρα και αναλύσεις περιπτώσεων.

Ενδεικτικά:

Mathematical Programming

Operations Research

European Journal of Operational Research

Management Science

Discrete Optimization

SIAM Journal of Discrete Mathematics

Computers and Operational Research

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0723

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Επιστημονικής περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA225/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • εμβαθύνουν σε έννοιες που αφορούν στην περιβαλλοντική και την ενεργειακή διαχείριση
 • εντοπίζουν και να διαχειρίζονται προβλήματα στις διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • εφαρμόζουν τις αρχές και τα εργαλεία περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης για να καλύψουν ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες
 • αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτύπων
 • αξιολογούν περιβαλλοντικές πτυχές και να εκτιμούν περιβαλλοντικούς κινδύνους
 • συντάσσουν περιβαλλοντικές εκθέσεις
 • αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος/ενέργειας
 • συνδυάζουν την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος με άλλα συστήματα διαχείρισης, όπως ποιότητας, υγείας και ασφάλειας κ.ά.
 • συνδυάζουν γνώσεις από άλλα μαθήματα για τη διάγνωση επιχειρηματικών αναγκών και την επίλυση προβλημάτων
 • αναλύουν και να αξιοποιούν με συστηματικό τρόπο βιβλιογραφικά ευρήματα για την διεύρυνση του γνωσιακού τους υποβάθρου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας
 • κατανοούν τον ρόλο και τη σημαντικότητα του περιβαλλοντικού μάνατζερ σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ένας πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το μάθημα – με τη δομή και το περιεχόμενό του - αποσκοπεί να αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες των φοιτητών και των φοιτητριών που θα το επιλέξουν:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης & αξιολόγησης απόδοσης
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αναφέρεται στις αρχές και τις μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και εμπέδωση από τους φοιτητές βασικών εννοιών και εργαλείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα διδαχθούν τα πρότυπα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές πρότυπο ISO 14001 και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) που ορίζουν απαιτήσεις για τις διαδικασίες, τα μέτρα και τους ελέγχους για την περιβαλλοντική διαχείριση στους χώρους παραγωγής/παροχής υπηρεσιών και διοίκησης. Το θεωρητικό μέρος συνοδεύεται από πρακτικό-εμπειρικό μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων πραγματικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το μάθημα απαρτίζεται από τις εξής ενότητες:

 1. Εισαγωγή – Περιβαλλοντικές έννοιες και εργαλεία
 2. Οικολογικό αποτύπωμα
 3. Οικολογική νοημοσύνη
 4. Οικολογικά σήματα
 5. Περιβαλλοντική νομοθεσία – Διεθνείς συνθήκες
 6. Κυκλική οικονομία
 7. Περιβαλλοντική επισκόπηση
 8. Περιβαλλοντικά οικονομικά
 9. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 10. Εργαλεία και δείκτες περιβαλλοντικής διαχείρισης
 11. Περιβαλλοντική διακινδύνευση
 12. Υγεία και ασφάλεια - Επιθεωρήσεις
 13. Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
 14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 15. Κοινωνικές επιθεωρήσεις

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση PowerPoint
 • Προβολή video
 • Διαδραστικές εφαρμογές (π.χ. παιχνιδοποίηση στη διοίκηση λειτουργιών)
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openeclass
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (13Χ3)

39 ώρες

Μελέτες περίπτωσης (6Χ3)

18 ώρες

Προετοιμασία εργασίας

(8 ημέρες Χ 1 ώρα/ημέρα)

8 ώρες

Παρουσίαση και παρακολούθηση εργασιών (12Χ0,5)

6 ώρες

Μελέτη σημειώσεων, μελετών περίπτωσης και λοιπού αναρτημένου υλικού (25 ημέρες Χ 2 ώρες/ημέρα)

50 ώρες

Επισκόπηση βιβλιογραφίας

4 ώρες

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά π.μ.)

125 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις επιδόσεις των φοιτητών και των φοιτητριών στις τελικές γραπτές εξετάσεις, καθώς και των εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο τελικός βαθμός είναι σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης (με βάρος 80-100%) και των εργασιών (με βάρος 0-20%). Η εργασία είναι προαιρετική. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τελικός βαθμός γίνεται γνωστός στους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην αρχή του εξαμήνου.

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Ερωτήσεις σωστού - λάθους, πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης, συμπλήρωσης κενών.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Καρβούνης, Σ., Γεωργακέλλος, Δ. (2003), Διαχείριση του Περιβάλλοντος - Επιχειρήσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη.
 2. Goleman, D. (2009), Οικολογική Νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 3. Sankar, A. (2021), Διαχείριση Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Τζιόλα.
 4. Πολύζος, Σ. (2022), Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εκδόσεις
 5. Sanders, N.R., Wood, J.D. (2018), Βασικές Αρχές της Βιώσιμης Επιχείρησης – Θεωρία, Πράξη και Στρατηγική, Broken Hill Publishers Ltd.
 6. Evans, J.R., Lindsay, W. (2020), Διοίκηση για την Ποιότητα και Επιτέλεση Αριστείας, 10η Αμερικανική Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. Journal of Industrial Ecology (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15309290
 2. Environmental Science & Ecotechnology (https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-ecotechnology)
 3. Environmental management (https://www.springer.com/journal/267)
 4. Business Strategy and the Environment (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990836)
 5. Harvard Business Review
 6. Sustainability (https://www.mdpi.com/journal/sustainability)

Καλαμπόκης Ευάγγελος   

Περιγραφή

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0806-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(πρώην «Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ»)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού Υποβάθρου

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη χρήση τεχνολογίων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν:

 1. Να επιλέγουν κατάλληλες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προκλήσεων.
 2. Να αξιολογούν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων μηχανικής μάθησης.
 3. Να χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού Python για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης με χρήση επιχειρηματικών δεδομένων.
 4. Να χρησιμοποιούν προ-εκπαιδευμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση συχνών επιχειρηματικών προκλήσεων (π.χ., επεξεργασία κειμένου).

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στη χρήση τεχνολογίων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις διαφορετικές τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (μηχανική μάθηση, βαθιά μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, κλπ.) και πως αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις για τη δημιουργία αξίας. Επίσης, θα μπορούν να περιγράψουν τις προκλήσεις (π.χ. νομικές και ηθικές) που ενέχει η χρήση των τεχνολογιών αυτών τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα μηχανικής μάθησης για να επιλύουν πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Python, πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα μεγάλου όγκου, σύγχρονους αλγορίθμους καθώς και πραγματικές υποδομές υπολογιστικής νέφους. Στους φοιτητές θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (π.χ., DataCamp) καθώς και σε υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους (π.χ., Google Cloud Platform).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Open eClass για διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων

- DataCamp ως πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης σχετικά με πακέτα της γλώσσας προγραμματισμού Python για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης (π.χ., scikit learn). Στους φοιτητές θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση για ένα εξάμηνο.

- Azure ML Studio ως πλατφόρμα μηχανικής μάθησης χωρίς κώδικα.

- Google Cloud Platform για εκπαίδευση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Google. Στους φοιτητές θα δοθεί κουπόνι 50$ για χρήση της πλατφόρμας.

- Kaggle ως πλατφόρμα συγγραφής, εκτέλεσης και διαμοιρασμού κώδικα Python.

- Tensorflow playground ως διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης σε θέματα νευρωνικών δικτύων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

9

Ασύγχρονη παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω DataCamp

41

Διαδραστική διδασκαλία στο Azure ML Studio

9

Διαδραστική διδασκαλία με χρήση πλήρως τεκμηριωμένου κώδικα υπό τη μορφή αρχείων Jupyter notebooks.

15

Διαδραστική διδασκαλία με χρήση του Tensorflow playground

6

Συγγραφή εργασίας με χρήση πρότυπων Jupyter notebooks

40

Εκπόνηση εργασίας στο Azure ML Studio

30

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες με ποσοστό:

-          Τελική γραπτή εξέταση 50%

-          Παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού στο DataCamp 15%

-          Εβδομαδιαίες εργασίες 35%

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Εισαγωγή στην Python για τις Επιστήμες Υπολογιστών και Δεδομένων, Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel
 2. Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, Alpaydin Ethem 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. IEEE Intelligent Systems

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0606

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

-          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

-          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη σημασία του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

-          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν το μίγμα χρηματοδότησης μίας επιχείρησης.

-          Κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και περιορισμούς των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης.

-          Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης έτσι ώστε να αρθρώνουν λύσεις με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

-          Τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια.

-          Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν στρατηγικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με αφετηρία την επαγωγική σκέψη.

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

-          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

-          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

-          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

-          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

-          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

-          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές αποφάσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού τους. Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις θα πρέπει να δημιουργούν αξία στις επιχειρήσεις και να προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανάγκες χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παρέχει πολλές και διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών πηγών άντλησης χρηματοδότησης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Αρχικά γίνεται μία συνοπτική περιγραφή των βασικών πηγών άντλησης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, ήτοι των μετοχών και των ομόλογων. Για κάθε μία περίπτωση καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες έκδοσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και το crowdfunding. Για κάθε μορφή χρηματοδότησης περιγράφονται οι τρόποι πρακτικής αξιοποίησης, τα δυνητικά πλεονεκτήματα, καθώς και οι πιθανοί περιορισμοί. Η διδασκαλία γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την επίλυση ασκήσεων έτσι ώστε να παρουσιασθεί και να αναλυθεί το πραγματικό κόστος κάθε μορφής χρηματοδότησης. Παρατίθενται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης για τη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και την τελική επιλογή της κατάλληλης μορφής χρηματοδότησης με βάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Επίλυση Case studies

20 ώρες

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20 ώρες

Ασκήσεις πεδίου

30 ώρες

Συγγραφή εργασιών

30 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

-          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

-          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Stephen, R. & Randolph, W. W. (2016) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων. Broken Hill Publishers Ltd.
 • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • Ανδρικόπουλος, Α. (2022) Χρηματοοικονομική. Εκδόσεις Προπομπός.
 • Παλταγιάν, Γ., Χατζηδημητρίου, Ι. & Αιγυπτιάδης, Α. (2021) Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο. Εκδόσεις Δίσιγμα.
 • Κιόχος, Π. & Κυρμίζογλου, Π. (2019) Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Ελένη Κιόχου.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Financial Stability
 • Journal of Corporate Finance
 • Journal of Banking and Finance
 • Research in International Business and Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Review of Financial Studies
 • Journal of Financial Economics
 • Finance Research Letters
 • Journal of Finance

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0815

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA124/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Μπορεί να  αναγνωρίζει τις βασικές διαδικασίες στις εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων καθώς επίσης και τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις αξίες και τις πιστώσεις.
 • Κατανοεί και αναγνωρίζει πότε, σε μια διεθνή πώληση, η ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή.
 • Την αξία και τρόπους ασφάλισης των εμπορευμάτων κατά το στάδιο της μεταφοράς, ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο αυτή η ευθύνη μεταβιβάζεται.
 • Αναγνωρίζει και κατανοεί το περιεχόμενο των εμπορικών εγγράφων σε συνδυασμό με τις κρίσιμες διαδικασίες διακανονισμού.
 • Αναγνωρίζει τους κινδύνους από την ορθή τήρηση των διαδικασιών και μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές που αντισταθμίζουν τους κινδύνους στο διεθνές εμπόριο.
 • Πλεονεκτήματα ενέγγυας πίστωσης (L/C) ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του διεθνούς εμπορίου. Ποια είναι τα μειονεκτήματά. 
 • Αναγνωρίζει και να κατανοεί τις τραπεζικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου.
 • Μπορεί να αναγνωρίζει τρόπους και εργαλεία χρηματοδότησης των εξαγωγών.
 • Κατανοεί του διεθνείς κανόνες εμπορίου σύμφωνα με το INCOTERMS® 2020
 • Αναγνωρίζει τη σημασία των εμπορικών εκθέσεων και τον τρόπο που μια εξαγωγική επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε μια εμπορική έκθεση προϊόντων.
 • Διακρίνει και αναγνωρίζει τις λειτουργίες σε ένα τμήμα εξαγωγών μιας επιχείρησης.

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία

 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Ειδικότερα ως προς τις επιχειρήσεις ενισχυθεί την εξωστρέφεια και τις βοηθά να ενισχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τους, παρέχοντας τους διέξοδο σε εναλλακτικές εξαγωγικές αγορές.

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος στοχεύει να καλύψει όλα τα θέματα που είναι σημαντικά και απασχολούν τα εμπλεκόμενα μέρη σε θέματα διοίκησης διαδικασιών και λειτουργιών των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών εμπορευμάτων. Το μάθημα αναφέρεται στις κρίσιμες έννοιες και διαδικασίες που χρειάζεται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι οποίες ασκούς εξαγωγικό και αλλά και εισαγωγικό εμπόριο.

Για τους λόγους αυτούς το μάθημα εξετάζει θέματα σχετικά με: 

1.  Το Διεθνές Εμπόριο σήμερα.

 • Διαχείριση των διαδικασιών εξαγωγών – εισαγωγών.
 • Όροι, τεχνικές και οι διαδικασίες διεξαγωγής του εξαγωγικού εμπορίου.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το Διεθνές Εμπόριο.
 • Κατανοώντας τους στόχους και τη φύση των Εξαγωγών.
 • Διαχείριση Ρίσκου και Σχέσεων Διαχείριση Απαιτήσεων.

2.  Τις συμβάσεις διεθνής πώλησης και συμπληρωματικές συμβάσεις μεταφοράς και ασφάλισης εμπορευμάτων.

 •  Κίνδυνοι Χώρας.
 •  Κάλυψη Εμπορικού Κινδύνου.
 •  Κάλυψη Οικονομικού Κινδύνου.
 •  Κάλυψη Διαπολιτισμικού  Κινδύνου.

3. Τα έγγραφα-πιστοποιητικά στο διεθνές εμπόριο.

 • Το εμπορικό τιμολόγιο.
 • Φορτωτική Θαλάσσιας Μεταφοράς.
 •  Έντυπο CMR.
 •  Αεροπορική Φορτωτική.
 •  Σιδηροδρομική Φορτωτική
  •  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και Πιστοποιητικό Ασφάλισης.
  •  Πιστοποιητικό Προέλευσης.
  •  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.
  •  Κατάσταση Συσκευασίας.
  • Πιστοποιητικό Υγείας.
  •  Πιστοποιητικό Ελεύθερης Διακίνησης.

4.  Ο Ρόλος της τραπεζικής μεσολάβησης στις διεθνείς συναλλαγές- Μέθοδοι πληρωμών.

• Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων

• Η έννοια της Αξίας,  είδη Εγγράφων – είδη Αξιών – είδη Αποδοχής

• Ενέγγυος Πίστωση.

• Τραπεζική Εγγυητική.

• Συναλλαγματική  και Γραμμάτιο σε Διαταγή.

• Υποσχετική Επιστολή.

• Ανοικτή πίστωση.

5.  Η έννοια της ενέγγυας πίστωση και της Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής στις διαδικασίες των εξαγωγών.

6 . Τρόποι χρηματοδότησης εξαγωγικού Εμπορίου.

7.  Η μεταφορά και η ασφάλιση των εμπορευμάτων.

8.  Όροι παράδοσης των εμπορευμάτων, σε συνδυασμό και με τους αντίστοιχους διεθνείς κανόνες (INCOTERMS ® 2020).

9. Διαχείριση κινδύνων στο διεθνές εμπόριο.

10. Διοίκηση διεθνής εφοδιαστικής αλυσίδας.

 
 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

111

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 • Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
 • Μέθοδοι αξιολόγησης: Πολλαπλής επιλογής,  ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Προαιρετική Εργασία.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α. Ελληνική

 1. 1.       Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο, Παλταγιάν Γ., Χατζηδημητρίου Ι. και Αιγυπτιάδης Α, 2021, Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.
 2. 2.       Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, Τύπος: Σύγγραμμα, Αιγυπτιάδης Απόστολος Α., 2002, Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε.

Β. Αγγλική

 1. 1.       SEYOUM, Belay. (2013). Export-Import theory, practices, and procedures. Routledge.
 2. 2.       Johnson E., T. and Bade L., D. (2010). Export and Import Procedures and Documentation. Material, USA.
 3. 3.       Pierre A. David, (2022). International Logistics. The Management of International Trade Operations

- Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά

International Journal of Management Reviews, Journal of International Business Studies, International Business Review, European Journal of International Management, Journal of International Marketing.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0512

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI131/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις.

Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων έννοιες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης στρατηγικής τουριστικού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ και την εφαρμογή σύγχρονων αρχών στρατηγικού μάρκετινγκ στη διαδικασία διαχείρισης των επιχειρήσεων, οργανισμών και πόρων ενός τουριστικού προορισμού. Αυτές οι έννοιες ισχύουν για τον ευρύτερο ορισμό της βιομηχανίας του Τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών ιδιωτικών και δημόσιων Οργανισμών που εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Ειδικές Ενότητες του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, και της Στρατηγικής προσέγγισης του Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ στην περίπτωση των τουριστικών δραστηριοτήτων,

καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των εφαρμογών του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων.

Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
 • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
 • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
 • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Τουριστικού Μάνατζμντ και Μάρκετινγκ, Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Περιοχών

Γενικές Ικανότητες

Ικανότητες:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

• Να ορίζουν την ορολογία του Τουριστικού Μάνατζμεντ και  Μάρκετινγκ και να φαρμόζουν τις βασικές αρχές στην περίπτωση των τουριστικών, επιχειρήσεων, οργανισμών και περιοχών

• Να διακρίνουν το τουριστικό μάρκετινγκ ως κατα βάση μάρκετινγκ μιας υπηρεσίας όπως πχ μεταφορές, διασκέδαση, εστίαση,  κατάλυση από το μάρκετινγκ ενός προϊόντος.

• Να εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση μιας στρατηγικής τουριστικού προορισμού

• Να αναπτύσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο και σχέδιο μάρκετινγκ για τουριστικές δραστηριότητες

• Να κατανοούν τους τρόπους χρηματοδότησης και διαχείρησης των δράσεών τους

• Να εφαρμόζουν τις έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή και ικανοποίησης πελατών σε μια παρόμοια κατάσταση που αφορά τουρίστες

• Να υιοθετούν τα εργαλεία Διαχείρισης και Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή ενδιαφέροντος

• Να αναπτύσουν μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για να προωθήσουν και να επαυξήσουν την Ζήτηση για μια περιοχή ή μια τουριστική επιχειρησιακή δραστηριότητα

• Να αξιολογούν την επιτυχία μιας στρατηγικής από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά

• Να μελετούν περιπτώσεις και να αναλύουν τα βασικά και κρίσημα στοιχεία επιδόσεων και επιδράσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση στη Διοικητική και το Marketing τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο φοιτητή και την φοιτήτρια παρουσιάζονται θεματικές περιοχές με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Οι βασικοί παράγοντες επιρροής του τουριστικού σχεδιασμού, Η έννοια, ο σκοπός και η αξία της τουριστικής πολιτικής, Η τουριστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τουριστικοί προορισμοί, οι διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού των γεωγραφικών περιοχών και χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων, καθώς και η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης στο πέρας των διαλέξεων παρουσιάζονται διερευνήσεις σχετικών επιχειρηματικών προβληματικών διερεύνησης.

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30 ώρες

Περιπτώσεις Μελέτης

6 ώρες

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

34 ώρες

Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

30 ώρες

Ασκήσεις στην εκπαιδευτική ηλεκτρονική  πλατφόρμα eclass

25

Σύνολο Μαθήματος

125 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

α. Χρήστος Α. Βασιλειάδης, «Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ των τουριστικών προορισμών / Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης της τουριστικής πραγματικότητας = Marketing and Management of Tourism Destinations», 4η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019-2020, σελ.ΧΧΧ. ISBN: 978-618-83370-7-7 (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της 3ηςέκδοσης).

β. Εναλλακτικά συγγράμματα:

HALLOWAY  J.C. & ROBINSON C., (2003). Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. [Εύδοξος 13131].

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

βα. Χρήστος Α. Βασιλειάδης (ΧΒ 2008), «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών», 1η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, Σελίδες 128.

ββ. Χρήστος Α. Βασιλειάδης, (XB 2014) «Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (EventMarketing Management)», 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2.

βγ. Rtherford Denney (RD), «Ξενοδοχείο Διοίκηση & Λειτουργίες» (μετάφραση στα Αγγλικά), 2ηέκδοση εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα

βδ. Τσάρτας Π. (2000) (επιμέλεια έκδοση) «Τουριστική Ανάπτυξη – Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις», εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα

βγ. Τσάρτας Π. και Κοκκώσεις Χ. (2001), «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον», Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα

βδ. Βαρβαρέσος Σ. (1998), «Τουρισμός: έννοιες, μεγέθη, δομές. Η Ελληνική πραγματικότητα» εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Tourism Management

Annals of Tourism Research

Journal of Travel and Tourism Marketing

Journal of Sustainable Tourism

Journal of Hospitality and Tourism Research

International Journal of Tourism Research

Tourism Recreation Research

Journal of Sport and Tourism

Journal of Hospitality and Tourism Management

International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research

Tourism Management Perspectives

Tourism Planning and Development

Journal of Heritage Tourism

Journal of Convention and Event Tourism

Journal of Outdoor Recreation and Tourism

Tourismos

International Journal of Tourism Cities

International Journal of Tourism Policy

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font