Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
5ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  (ΟΔ0704)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  (ΟΔ0714)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0504)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ
  (ΟΔ0403)

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Θεσμοί της Ευρωζώνης, Νέες Μορφές Απασχόλησης στην ΕΕ, Εργασιακή Ευελιξία και Ευκαιριακή Απασχόληση στην ΕΕ, Ευρώ: Δημοσιονομική Σταθερότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Η Πρόκληση της Ευρωπαϊκής Κρίσης Χρέους και η Επανεξέταση της Αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και Αναδιάρθρωση των Αγορών Εργασίας στη Νότια Ευρώπη.

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Έννοια και ορισμοί των Logistics, η σημασία των Logistics στις επιχειρήσεις, στρατηγική της εφοδιαστικής, λειτουργική σχεδίαση συστημάτων εφοδιαστικής, τα βασικά στοιχεία της εφοδιαστικής (εξυπηρέτηση πελάτη, προμήθειες, μεταφορές, αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση υλικών, διαχείριση και επεξεργασία παραγγελιών, δίκτυα διανομών). Διαχείριση ροής αγαθών, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα, βασικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων εφοδιαστικής, μέτρηση και έλεγχος της απόδοσης της εφοδιαστικής, σύγχρονες τάσεις στα συστήματα εφοδιαστικής, σύνδεση εφοδιαστικής με τα υπόλοιπα τμήματα (παραγωγής, μάρκετινγκ, οικονομικό) της επιχείρησης, σχεδιασμός και ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλει κάθε εταιρία. Τα κοινά ζητήματα που εξετάζονται για το σύνολο των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.) έγκεινται στη λογιστική αντιμετώπιση της σύστασής τους, της αύξησης/μείωσης κεφαλαίου, της διανομής αποτελεσμάτων και της λύσης και εκκαθάρισής τους. Επιπλέον, εξετάζεται η λογιστική αντιμετώπιση και ειδικότερων θεμάτων όπως είναι η κατάθεση συμπληρωματικής εισφοράς, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η έκδοση ιδρυτικών τίτλων ενώ παρουσιάζονται και οι δεσμοί που σχηματίζονται μεταξύ των εταιριών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, όμιλοι επιχειρήσεων).

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Εισαγωγικές Έννοιες (αριθμοδείκτες, Περιγραφική Στατιστική, Χρονική Αξία Χρήματος). Δομή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί/Ιδρύματα, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Χρηματοδοτικές Αγορές), Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Η Νομισματική Ένωση, Το Ευρώ, Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, Τα Όργανα Λήψης Αποφάσεων της ΕΚΤ. Οι Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Μετασχηματισμός Περιουσιακών Στοιχείων, Ρευστότητα, Ανακατανομή Εισοδήματος, Διευκόλυνση Συναλλαγών). Κατανομές Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών: Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (Depository Institutions), Οργανισμοί Αμοιβαίων Συμφωνιών και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Contractual Saving Institutions), Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Επενδυτικού Χαρακτήρα (Investment Companies), Τράπεζες Επενδύσεων (Investment Banks), Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (Special Credit Institutions). Κατανομές Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ Σταθερής Απόδοσης, Χ.Ε. Μεταβλητής Απόδοσης, Μετατρέψιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Παράγωγα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Προθεσμιακά Συμβόλαια (Futures/Forwards), Χρηματοδοτικά Δικαιώματα (Options), Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swap). Κατανομές Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορά Χρήματος (Money Market), Αγορές Κεφαλαίων (Capital Markets) ήτοι Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange) και Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets), Αγορά Προϊόντων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: Κεντρική Τράπεζα, Εμπορικές Τράπεζες, (Κόστος Διαμεσολάβησης, Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού, Αξιολόγηση Αιτήσεων για Δάνεια, Διαχείριση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, Νέα Τραπεζικά Προϊόντα), Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ε.ΕΧ., Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας. Εμπορικές Τράπεζες. Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Έντοκα Γραμμάτια, Διατραπεζικά Κεφάλαια, Πιστοποιητικά Καταθέσεων, Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας, Ομόλογα, Ομολογίες, Δάνεια κ.τ.λ.Μετοχές (Νομική Φύση Μετοχικών Τίτλων, Διαφορετικές Αξίες μιας Μετοχής, Αποτίμηση Μετοχών). Παράγωγα. Εργαλεία Αντιστάθμισης Κινδύνου. Χρηματοδοτικές Αγορές: Χρηματιστήριο Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο, Εταιρία Εκκαθάρισης, Συναλλαγών επί Παραγώγων, Εποπτικά Όργανα, Μέλη του Χρηματιστηρίου, Εισαγωγή Κινητών Αξιών, Λειτουργία, Δείκτες Τιμών, Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών), Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  (ΟΔ0411-1)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΟΔ0516)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0513)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0518)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  (ΟΔ0209)
 • ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II)
  (ΟΔ0211-1)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  (ΟΔ0506-1)

Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος, που είναι εργαστηριακό, έχει να κάνει με θεμελιώδεις έννοιες της Java, ορολογία της γλώσσας, θεωρία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, χειρισμός συντακτικών σφαλμάτων, τύποι δεδομένων, αριθμητικοί, σχεσιακοί και λογικοί τελεστές, τελεστής εκχώρησης, προτάσεις ελέγχου προγράμματος, είσοδος χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο, βρόχοι, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες, προσδιοριστικά πρόσβασης, τρόποι διαβίβασης ορισμάτων, υπερφόρτωση μεθόδων, αναδρομή, μέθοδοι κατασκευής, αφηρημένες κλάσεις, πακέτα και διεπαφές, είσοδος/έξοδος, χειρισμός εξαιρέσεων, υπέρβαση μεθόδων, applets και γεγονότα. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να μπορούν να προγραμματίσουν ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα σε γλώσσα Java.

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Το μάθημα μελετά τη θεωρία και την πρακτική των δημοσίων σχέσεων όπως εφαρμόζονται σε μία εταιρία, έναν οργανισμό, για ένα δημόσιο πρόσωπο και έναν πολιτικό φορέα. Περιγράφει τις συνέργιες των δημοσίων σχέσεων με τις υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες του μάρκετινγκ, όπως τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ και τις προσωπικές πωλήσεις. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ίδρυσης τμήματος δημοσίων σχέσεων εσωτερικά στον οργανισμό και της συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους δημοσίων σχέσεων. Μέσα από μελέτη συγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων αναλύει τις διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης θετικής εικόνας και το πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής δημοσίων σχέσεων (αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, άσκηση επιρροής, πειθώ, δράση, μακροχρόνια φήμη). Επιπρόσθετα διερευνά τις μεθόδους αποτελεσματικής λειτουργίας ενός γραφείου τύπου, όσον αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και αναλύει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός εκπροσώπου τύπου. Εξετάζει, επίσης, τις στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η σφοδρότητα με την οποία εξελίσσονται σήμερα και αναδεικνύει την κομβική σημασία της άρτιας προετοιμασίας και υλοποίησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης σε επικοινωνιακό και διαχειριστικό επίπεδο.

Περιγραφή

Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Εγχώριο Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ανταγωνιστικότητα Ελληνικής Οικονομίας. Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. H Ελλάδα 10 χρόνια μετά. Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων. Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας. Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Χρηματοδότηση-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα. Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα στην Ελλάδα. Επίσκεψη στη Θερμοκοιτίδα Ι4G και ενημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ. Αναπτυξιακοί Νόμοι.  Εισηγήσεις Προσκεκλημένων Εισηγητών για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία. Υπηρεσίες Mentoring & Coaching. Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ευρεσιτεχνίες, Κατοχύρωση Πατέντας. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Εταιρίες Spin-Off και Spin-out, Τεχνοβλαστοί.

Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη διοίκηση των πωλήσεων με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ πελάτη και επιχείρησης με σκοπό την οικονομική ανταλλαγή για την πρόσβαση στην αξία του ‘προϊόντος’. Eπίσης εξετάζει τη στρατηγική διοίκηση της διαδικασίας και των εμπλεκομένων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων όπως: στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων, στόχοι πωλήσεων, διαδικασία πώλησης, στρατολόγηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών.

Καρατσιώρη Μαριάνθη   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους παρακάτω θεματικούς άξονες που αφορούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα:

·  Σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

·  Το ζήτημα του εγγραμματισμού στη σύγχρονη εποχή

·  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα

·  Βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης

·  Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι

·  Σχολική Παιδαγωγική

·  Διοίκηση και μοντέλα ηγεσίας στην εκπαίδευση

·  Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

·  Το εκπαιδευτικό έργο και οι δείκτες ποιότητάς του

·  Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης

 

 

Μοσχίδης Οδυσσέας   

Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά στις ενότητες:

1. Χαρακτηριστικά μεγέθη τετραγωνικών πινάκων (Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα)

2. Διαγωνοποίηση πίνακα  (εφαρμογές στις Διαφορικές εξισώσεις)              

3. Υπολογισμός μεγάλων δυνάμεων πινάκων (εφαρμογές στις εξισώσεις Διαφορών, εφαρμογές στις αλυσίδες Μarkov)

4. Οι συμμετρικοί πίνακες, τα χαρακτηριστικά μεγέθη και η διαγωνοποίησή τους     

5. Οι τετραγωνικές μορφές και το πρόσημό τους (εφαρμογές)

6. Μελέτη των ακρότατων και κοίλων συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

7. Εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά μεγέθη πίνακα και εφαρμογή τους στη Διερευνητική Στατιστική ανάλυση δεδομένων (Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, Ανάλυση των Αντιστοιχιών κ.α.).

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικά φορολογικά ζητήματα καθώς και με ζητήματα εργατικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος, πραγματοποιούνται πρακτικές εφαρμογές σε θέματα Φ.Π.Α., δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών τους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων και μισθοδοσίας στο πλαίσιο εβδομαδιαίου εργαστηρίου.