Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
5ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
  (ΟΔ0704)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  (ΟΔ0714)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0504)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΕΣ
  (ΟΔ0403)

Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA191/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Οι φοιτητές μελετούν τις λειτουργίες των βασικών θεσμών της αγοράς εργασίας όπως η λειτουργία των εργατικών συνδικάτων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η διαμόρφωση των μισθών.

2. Να είναι ικανοί να συγκρίνουν τους παραπάνω θεσμούς στην αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης

3. να κατανοήσουν πως θεσμοί της Ευρωζώνης, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επηρεάζουν  τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελληνική οικονομία. 

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Αυτόνομη εργασία

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Παραδειγμάτων στη Διδασκαλία (Case studies). Χρήση του διαδικτύου για βιβλιογραφία και συγγραφή εργασιών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου(ώρες)

 

 

Διαλέξεις

39

Μελέτη Φοιτητή/  3 ώρες ανά ώρα διδασκαλίας

36*3= 108

Εκπόνηση Εργασίας

10

ΣύνολοΜαθήματος

157 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

Γραπτή Εργασία

Δημόσια Παρουσίαση

Τελική εξέταση 80%

Εργασία  10%

Συμμετοχή στο μάθημα 10%

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  Μελέτες προσβάσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΕ www.europa.eu.int , www.eurofound.eu.int

www.iobe.gr; www.inegsee.gr

Έκθεση Πισσαρίδη, Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Ιούλιος 2020

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:: Harvard Business Review Case Studies, Personnel Review, Employee Relations, International Journal of Human Resource Management

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0714

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

E’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

(Υποχρεωτικό)

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA166/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι έτοιμοι να εξετάσουν τον σχεδιασμό και την απόδοση των δικτύων εφοδιασμού και των αντίστοιχων διαδικασιών σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες στα logistics, στην ψηφιακή συνεργασία για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη διαχείριση αποθεμάτων, στο σύστημα risk pooling,  στο σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών και στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ειδικότερα οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοήσουν την στρατηγική σημασία της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά.
 • Κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποδοτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πως διαφέρουν από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις
 • Αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα όπως σχεδιασμός, προγραμματισμός και εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Κατανοήσουν την επίδραση της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην συνολική στρατηγική της επιχείρησης
 • Καταλάβουν την σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών στην ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Αποκτήσουν θεμελιώδεις δεξιότητες στην ανάλυση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα οργανισμό.

Γενικές Ικανότητες

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών μέσω συζητήσεων, ασκήσεων και εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μάθημα αυτό θα εκθέσει τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού, από τις εισερχόμενες πρώτες ύλες μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος. Θέματα του μαθήματος θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την μαθηματική μοντελοποίηση του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, το σχεδιασμό εγκαταστάσεων, την ικανότητα σχεδιασμού, της παγκοσμιοποίησης και της εξωτερικής ανάθεσης, της τεχνολογίας των πληροφοριών, και παγκόσμια ζητήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την ροή των υλικών και των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρήσεων που την αποτελούν και που προσδίδουν αξία σε ένα προϊόν δηλαδή από τον προμηθευτή των πρώτων υλών έως τον τελικό καταναλωτή.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές να εφαρμόζουν τις έννοιες, τις στρατηγικές και την τεχνολογία των πληροφοριών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εστιάζει στην συστημική προσέγγιση του προγραμματισμού, της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησης της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Θα παρουσιαστούν και θα χρησιμοποιηθούν σαν θεμελιώδεις τακτικές οι τεχνικές “risk pooling” και τοποθέτησης αποθεμάτων, ολοκληρωμένου προγραμματισμού και συνεργασιών, και ο διαμοιρασμός πληροφοριών. Ο ανταγωνισμός πλέον παρουσιάζεται μεταξύ των δικτύων εφοδιασμού και όχι μεταξύ των ατομικών επιχειρηματικών μονάδων. Η διαφοροποίηση που επέρχεται μέσω της διοίκησης της ροής των προϊόντων, πληροφοριών και κέρδους διαμέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται στην ικανότητα των δικτύων εφοδιασμού στην εκπλήρωση των αναγκών των πελατών.

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αξιολογούν τον τρόπο που η ροή των πληροφοριών μπορεί να υποκαταστήσει φυσικούς πόρους όπως τα αποθέματα και γιατί αυτά τα συστήματα πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν. Αξιολογούν πως η τεχνολογία του διαδικτύου, οι δυναμικές αγορές και η παγκοσμιοποίηση επιδρούν στις στρατηγικές και τις πρακτικές της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων των logistics, της ψηφιακής συνεργασίας, του σχεδιασμού των διαδικασιών και των προϊόντων και της διαχείρισης των εσόδων.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Απόδοση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Επίτευξη Στρατηγικής Προσαρμογής και Στρατηγικού Πεδίου
 • Οδηγοί και Μετρικές της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Σχεδιάζοντας Δίκτυα Διανομής και Εφαρμογές για Διαδικτυακές Πωλήσεις
 • Σχεδιασμός Δικτύου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Σχεδιάζοντας Παγκόσμια Δίκτυα Εφοδιαστικών Αλυσίδων
 • Πρόβλεψη Ζήτησης σε Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Προγραμματισμός Πωλήσεων και Λειτουργιών: Προγραμματισμός Προσφοράς και Ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Συντονισμός στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Διαχείριση Οικονομιών Κλίμακας σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κυκλικό Απόθεμα
 • Διαχείριση της Aβεβαιότητας σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Απόθεμα Ασφαλείας
 • Καθορισμός του Βέλτιστου Επιπέδου Διαθεσιμότητας του Προϊόντος
 • Μεταφορές σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αποφάσεις Πηγών Εφοδιασμού σε Μία Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Διαχείριση Τιμολόγησης και Εσόδων σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογία Πληροφοριών σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αειφορία και Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

50

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

160

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

-     Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-     Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

-     Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους

-               Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικά συγγράμματα

 • Rushton, A., Croucher, P., Baker, P., (2022). Εγχειρίδιο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Broken Hill Publishers LTD. Αθήνα
 • Chopra S., Meindl P., 2015, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η έκδοση, Εκδόσεις: Τζιόλας

Σημειώσεις διαλέξεων (http://compus.uom.gr/BA228)

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

 • Bowersox, D., Closs, D., Cooper, M., Bowersox, J. (2015). Logistics εφοδιαστική και διοίκηση δικτύων διανομής, Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα.
 • Jacobs R.  (2011) Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ
 • Βιδάλης, Μ., 2009, Εφοδιαστική (Logistics): Μια ποσοτική προσέγγιση, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος
 • Taylor, D.A. (2006) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Christopher, M. (2007) Logistics & Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική

Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Production and Operations Management
 • Journal of Business Logistics
 • International Journal of Logistics Management
 • International Journal of Logistics: Research and Applications
 • International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
 • Supply Chain Management: An International Journal

European Journal of Operational Research

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0504

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA177/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

 • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης λογιστικών πληροφοριών
 • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης  των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Ικανότητα παραγωγής αυτόνομης εργασίας

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αυτόνομη εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των λογιστικών συμβάντων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εταιρική συνεργασία και τον νομικό τύπο που περιβάλλεται κάθε εταιρία.

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Ομόρρυθμη Εταιρία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
 • Ανώνυμη Εταιρία

 

 1. 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Επίδειξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την εκπόνηση εργασιών
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης compus

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

85

Ατομικές εργασίες

15

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
 • Ατομικές εργασίες (15%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

 1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • Χέβας Δ., Τζόβας Χρ. (2020), Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου
 • Καραγιώργος Θ. (2016), Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου Ο.Ε.

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0403

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ και ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες και ειδικότερα, θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να αντλήσει τη μέγιστη δυνατή χρησιμότητα από την ύπαρξή του
 • διακρίνει και να αξιολογεί τα εναλλακτικά διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά εργαλεία ώστε κάθε φορά να αξιοποιεί το συμφερότερο για την κάλυψη των αναγκών της οντότητας που υπηρετεί
 • συνεργάζεται κατά περίπτωση με το σύνολο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μέσω αυτών να διεκπεραιώνει χρηματοοικονομικές συναλλαγές με προμηθευτές, πελάτες, οικονομικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές κτλ
 • αξιοποιεί τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων ώστε μέσω αυτών να πραγματοποιεί αγοραπωλησίες χρηματοπιστωτικών προϊόντων με στόχο το κέρδος
 • επιλύει προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
 • αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα χρέους ή υπερβολικού δανεισμού
 •  δρομολογεί και να διεκπεραιώνει διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
 • διεκπεραιώνει διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών
 • διαμορφώνει τα επικρατέστερα χαρτοφυλάκια χρηματοπιστωτικών προϊόντων και άρα να μεγιστοποιεί την απόδοση των εν λόγω επενδύσεων
 • αξιολογεί εναλλακτικές επενδύσεις και να επιλέγει την επικρατέστερη
 • αξιολογεί εναλλακτικά πλαίσια επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων και να επιλέγει το χρησιμότερο
 • αξιοποιεί τη χρηματιστηριακή αγορά και μέσω αυτής να διασφαλίζει την επάρκεια δανειακών κεφαλαίων χαμηλού κόστους
 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την έκδοση χρέους υπό τη μορφή ομολόγων και ομολογιών
 • παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά Futures και Οptions
 • αξιοποιεί την αγορά συναλλάγματος
 • αντλεί χρηματοδότηση από πηγές κεφαλαίων του εξωτερικού 

Γενικές Ικανότητες

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

X

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

X

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 

X

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

X

Λήψη αποφάσεων

X

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

X

Αυτόνομη εργασία

 

X

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

X

Ομαδική εργασία

X

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

X

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

X

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

X

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

X

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

X

 

 
 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές Έννοιες (αριθμοδείκτες, Περιγραφική Στατιστική, Χρονική Αξία Χρήματος). Δομή του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί/Ιδρύματα, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Χρηματοδοτικές Αγορές), Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Η Νομισματική Ένωση, Το Ευρώ, Το Θεσμικό Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, Τα Όργανα Λήψης Αποφάσεων της ΕΚΤ. Οι Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Μετασχηματισμός Περιουσιακών Στοιχείων, Ρευστότητα, Ανακατανομή Εισοδήματος, Διευκόλυνση Συναλλαγών). Κατανομές Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών: Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις (Depository Institutions), Οργανισμοί Αμοιβαίων Συμφωνιών και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Contractual Saving Institutions), Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Επενδυτικού Χαρακτήρα (Investment Companies), Τράπεζες Επενδύσεων (Investment Banks), Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (Special Credit Institutions). Κατανομές Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ Σταθερής Απόδοσης, Χ.Ε. Μεταβλητής Απόδοσης, Μετατρέψιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Παράγωγα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (Προθεσμιακά Συμβόλαια(Futures/Forwards), Χρηματοδοτικά Δικαιώματα (Options)), Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swap). Κατανομές Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορά Χρήματος (Money Market), Αγορές Κεφαλαίων (Capital Markets) ήτοι Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange) και Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets), Αγορά Προϊόντων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί: Κεντρική Τράπεζα, Εμπορικές Τράπεζες, (Κόστος Διαμεσολάβησης, Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού, Αξιολόγηση Αιτήσεων για Δάνεια, Διαχείριση Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, Νέα Τραπεζικά Προϊόντα) Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ε.ΕΧ., Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας. Εμπορικές Τράπεζες. Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Έντοκα Γραμμάτια, Διατραπεζικά Κεφάλαια, Πιστοποιητικά Καταθέσεων, Επιταγές Αποδοχής Τράπεζας, Ομόλογα, Ομολογίες, Δάνεια κ.τ.λ.Μετοχές (Νομική Φύση Μετοχικών Τίτλων, Διαφορετικές Αξίες μιας Μετοχής, Αποτίμηση Μετοχών). Παράγωγα. Εργαλεία Αντιστάθμισης Κινδύνου. Αγορές Μετοχικών Τίτλων (Stock Exchange), Πρωτογενής και Δευτερογενής Αγορές, Οργανωμένες και Μη Οργανωμένες Αγορές, Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά. Ονομαστική Αξία Μετοχής, Λογιστική Τιμή Μετοχής, Εσωτερική Αξία Μετοχής, Τρέχουσα Τιμή Μετοχής, Τιμή Εκκίνησης (μιας μετοχής), Τιμή Ανοίγματος (μιας μετοχής), Τιμή Μετοχής στο άρτιο, Τιμή Μετοχής υπέρ άρτιο. Χρηματιστήριο Αξιών (Κεντρικό Αποθετήριο, Εταιρία Εκκαθάρισης, Συναλλαγών επί Παραγώγων, Εποπτικά Όργανα, Μέλη του Χρηματιστηρίου, Εισαγωγή Κινητών Αξιών, Λειτουργία, Δείκτες Τιμών, Εταιρίες Λήψης Διαβίβασης Εντολών), Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα. Αγορές Δανειακών Τίτλων (Bond Markets). Ομολογίες και Ομόλογα. Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές. Αγορά Συναλλάγματος, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Τρέχουσα και Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος. Πράξεις swap σε συνάλλαγμα. Ειδικά Θέματα.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Συγγραφή εργασιών

50 ώρες

Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

30 ώρες

Διαδραστική διδασκαλία

40 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

160 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
 • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
 • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. 1.    Αθανάσιος Νούλας, (2019), «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου”,  Θεσσαλονίκη, 2019
 2. 2.    Θωμαδάκης Στ. & Ξανθάκης Μ. , (2006), «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου». Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
 3. 3.    Αγγελόπουλος Παναγιώτης, (2005), «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα
 4. 4.     Howells Peter & Bain Keith. (2011), “Χρήμα Πίστη Τράπεζες», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 5. 5.    Χριστόπουλος Απ. & Ντόκας Ι. (2012), «Θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Θεωρίας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 6. 6.    Αλεξάκης Π., Πετράκης Π., «Εμπορικές & Αναπτυξιακές Τράπεζες», Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 7. 7.    Ταμπακούδης, Ι. και Σουμπενιώτης, Δ. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, 1η Έκδοση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
 8. 8.    CasuB., GirrardoneC., MolyneuxP., (2018), “Τραπεζική», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2018
 9. 9.    Παπαδάμου, Σ. (2009), «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Μια Σύγχρονη Προσέγγιση» ΕκδόσειςGutenberg

10.HowellsP., BainK., (2009), «Χρήμα Πίστη Τράπεζες», Εκδόσεις Κριτική, Επιμέλεια Πέτρος Παπαζαχαρίου

11. Μυλωνάς Ν., (2005), «Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων», Εκδόσεις «τηπωθήτω – Δάρδανος Γεώργιος» και ένωση Ελληνικών Τραπεζών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. 1.        Εκθέσεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος
 2. 2.        Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 3. 3.        Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος
 4. 4.        Οικονομικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος
 5. 5.        Ετήσια Οικονομική Επισκόπηση Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος
 6. 6.        Μηνιαίο Δελτίο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. 1.        Fabozzi, F., (2007), Bond Markets, Analysis and Strategies, sixth edition Pearson
 2. Saunders, A., & Cornett M.M., (2004), “Financial Markets and Institutions a modern Perspective”, Mc Graw Hill.
 3. Ritter, L. and Silber, N., (1986), “Principles of Money Banking and Financial Markets”. Fifth Edition Basic Books, Inc.
 4. Mishkin F., (2010), “The Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Second Edition, Pearson
 5. Markowitz, H., (1952), “ Portfolio Selection”, The Journal of Finance, pp 77-91.
 6. Kaufman, G., (1995), “Financial System: Money, Markets and Institutions”. Prentice Hall.
 7. Kohen, M., (1991), “Money, Banking and Financial Markets”, second edition, The Dryden Press
 8. Fama, E., and French, K. R., (2004), “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”, The Journal of Economic Perspectives, pp 25-46.
 9. Fama, E., (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, Journal of Finance, pp 383-417.
 10. Fama, E., (1991), “Efficient Capital Markets: II”, The Journal of Finance, pp 1575-1617.
 11. Artikis, G., (2001), “Evaluation of Balanced Mutual Funds: The Case Study of the Greek Financial Markets”, Managerial Finance, pp 60-67.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. The Journal of Economic Perspectives
 2. The Journal of Finance
 3. Journal of Portfolio Management
 4. Journal of Financial Management and Analysis
 5. Research in International Business and Finance.
 6. International Journal of Finance & Economics
 7. International Journal of Managerial Finance
 8. International Journal of Monetary Economics and Finance
 9. Global Business and Economics Review
 10. International Journal of Trade and Global Markets
 11. International Journal of Revenue Management
 12. European Research Studies Journal,
 13. The Journal of Financial Decision Making
 14. Journal of Economics and Business
 15. European Research Studies
 16. International Review of Economics and Business
 17. International Research Journal of Finance and Economics,
 18. The Journal of Financial Decision Makin
 19. American Journal of Finance and Accounting
 20. International Journal of Monetary Economics and Finance
 21. Journal of Business Ethics
 22. International Journal of Managerial Finance

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.bankofgreece.gr                                                        Τράπεζα της Ελλάδος

www.helex.gr                                                                       Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

www.hcmc.gr                                                                        Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

www.euronext.gcom                                                          Euronext- pan-European stock exchange and market 

www.hba.gr                                                                           Ένωση Εμπορικών Τραπεζών

www.ecb.int                                                                         Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

www.worldbank.org                                                           Παγκόσμια Τράπεζα

www.bis.orgr                                                                        Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

www.fbe.be                                                                          Τραπεζική Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.eba.europa.eu                                                            Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή

www.eib.org                                                                         Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

www.imf                                                                               Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

www.esm.europa.eu                                                          European Stability Mechanism

www.hfsf.gr/el/                                                                   Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

www.efsf.europa.eu/                                                         European Financial Stability Facility

www.fese.be                                                                        Federation of European Securities Exchanges

www.fibv                                                                               International Federation of Stock Exchanges

www.bloomberg.com                                                         Bloomberg Financial News

https://www.londonstockexchange.com/                       London Stock Exchange

www.nyse.com                                                                     New York Stock Exchange

www.boerse-frankfurt.de/en                                                             Frankfurt Stock Exchange

www.euronext.com/en/markets/paris                           Paris Stock Exchange

www.euronext.com/en/markets/amsterdam                                  Amsterdam Stock Exchange

www.jpx.co.jp/english/                                                       Tokyo Stock Exchange

www.six-group.com/en/                                                     SwissStock Exchange

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0312)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  (ΟΔ0516)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0513)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0518)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
  (ΟΔ0209)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (πρώην "Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λήψης Αποφάσεων")
  (ΟΔ0709)
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (πρώην "Ανάπτυξη Λογισμικού")
  (ΟΔ0411-1)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  (ΟΔ0506-1)

Αλετράς Βασίλειος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0312

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA232/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να

 • κατονομάζουν τον ρόλο και τις βασικές έννοιες της Δημόσιας Οικονομικής
 • εξηγούν τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η δημόσια παρέμβαση στις αγορές
 • εξηγούν εναλλακτικές πολιτικές προσέγγισης αποτυχιών της αγοράς και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους  
 • αναγνωρίζουν ποιες ιδιωτικοποιήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι πιο πιθανό να αποβούν ωφέλιμες για την κοινωνία
 • περιγράφουν τα πιθανά προβλήματα λήψης συλλογικών αποφάσεων στον δημόσιο τομέα
 • περιγράφουν την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και τα διαφορετικά συστήματα οργάνωσής της
 • υποδεικνύουν πολιτικές για τη διατήρηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
 • ερμηνεύουν σημαντικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα των εξωτερικοτήτων της Δημόσιας Οικονομικής
 • υποδεικνύουν αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας
 • κατονομάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης κόστους οφέλους
 • προσεγγίζουν κατά το δυνατόν σφαιρικά και αμερόληπτα, με επιχειρήματα και εμπειρικά ευρήματα, επίκαιρα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας 
 • αποκτήσουν μια περισσότερο θετική στάση ως πολίτες απέναντι σε (αποτελεσματικές) δημόσιες πολιτικές που μπορεί μέχρι σήμερα να αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική
 • Το μέγεθος του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη
 • Δημόσια αγαθά
 • Ιδιωτικοποιήσεις
 • Πολιτική Οικονομία
 • Αποτυχίες της αγοράς: η περίπτωση των υπηρεσιών υγείας
 • Εξωτερικότητες
 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Πολιτικές ενάντια στη φτώχεια
 • Ανάλυση κόστους οφέλους

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική εργασία

15

Αυτόνομη μελέτη

61

Σύνολο Μαθήματος

115

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

.

 • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) προαιρετική εργασία (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
 • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
 • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
 • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Rosen H, Gayer T, Ράπανος Β, Καπλάνογλου Γ. Δημόσια Οικονομική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2009.
 • Γεωργακόπουλου Θ. Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική (Δ’ Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 2012.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να διαβάζουν άρθρα σε θέματα Δημόσιας Οικονομικής στα εξής έντυπα:

 • Οικονομικές Εξελίξεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis.html
 • Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Διαθέσιμο στη διεύθυση  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/issue/archive

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ516

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

``

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μάθημα Ειδίκευσης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA161/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές/τριες την αυξανόμενη σημασία των δημοσίων σχέσεων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τα δημόσια πρόσωπα και τους πολιτικούς σχηματισμούς. Επίσης, έχει σκοπό να διδάξει στους/στις φοιτητές/τριες πώς να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο δημοσίων σχέσεων.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

(α) να αξιολογούν τη δυναμική, τα οφέλη και τις προκλήσεις των δημοσίων σχέσεων στα διαφορετικά πεδία άσκησής τους,

(β) να καταρτίζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων κάνοντας χρήση παραδοσιακών και διαδικτυακών μέσων,

(γ) να προσαρμόζουν τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων σε διαφορετικά είδη κοινού και ακροατηρίου,

(δ) να αναπτύσσουν συγκεκριμένες στρατηγικές εγκαθίδρυσης και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό,

(ε) να αξιοποιούν τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη διατήρηση και την εμβάθυνση των σχέσεων με τους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας (δημοσιογράφους, πυλωρούς), αλλά και με άλλες ομάδες που ασκούν επιρροή (ομάδες κοινού και ομάδες ενδιαφέροντος),

(στ) να αξιολογούν την επιτυχία ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους,

(ζ) να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ομάδες κοινού και ομάδες ενδιαφέροντος (Public και Stakeholder Analysis) και το πώς μπορούν να τις επηρεάσουν,

(η) να αναλύουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης και διαχείρισης θετικής φήμης,

(θ) να καταρτίζουν ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για μια εταιρεία, αλλά και για άλλους οργανισμούς (π.χ. ένα πολιτικό κόμμα),

(ι) να αναπτύσσουν μια επικοινωνιακή στρατηγική αντιμετώπισης μιας κρίσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα «Δημόσιες Σχέσεις» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

-        Ομαδική εργασία μέσα από τη συμμετοχή τους στην εργασία τους μαθήματος.

-         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης μέσα από τη λύση case studies και την ανάπτυξη ενός πλάνου δημοσίων σχέσεων για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή μία επιχείρηση.

-         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών αναζήτησης κλαδικών μελετών, βιβλίων και επιστημονικών ερευνών.

-         Σχεδιασμό και διαχείριση ενός έργου δημοσίων σχέσεων (με κεντρική δράση την πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης) για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό (σε άμεση συνεργασία με τον οργανισμό).

-         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από τη συμμετοχή στην παρουσίαση της εργασίας και την κατάθεση ερωτημάτων στους/στις υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες.

-         Λήψη αποφάσεων λόγω των επιλογών που πρέπει να πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο σχεδιασμού του πλάνου δημοσίων σχέσεων.

-         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις λόγω της συμμετοχής των φοιτητών/τριων στην οργάνωση της πραγματικής εκδήλωσης που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

 

  
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα μελετά τη θεωρία και την πρακτική των δημοσίων σχέσεων όπως εφαρμόζονται σε μία εταιρία, έναν οργανισμό, για ένα δημόσιο πρόσωπο και έναν πολιτικό φορέα. Περιγράφει τις συνέργειες των δημοσίων σχέσεων με τις υπόλοιπες επικοινωνιακές δραστηριότητες του μάρκετινγκ, όπως τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ και τις προσωπικές πωλήσεις. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ίδρυσης τμήματος δημοσίων σχέσεων εσωτερικά στον οργανισμό και της συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους δημοσίων σχέσεων. Μέσα από μελέτη συγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων αναλύει τις διαφορετικές τεχνικές οικοδόμησης θετικής εικόνας και το πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής δημοσίων σχέσεων (αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων, άσκηση επιρροής, πειθώ, δράση, μακροχρόνια φήμη). Επιπρόσθετα διερευνά τις μεθόδους αποτελεσματικής λειτουργίας ενός γραφείου τύπου, όσον αφορά την ανάπτυξη σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα και αναλύει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός εκπροσώπου τύπου. Εξετάζει, επίσης, τις στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η σφοδρότητα με την οποία εξελίσσονται σήμερα και αναδεικνύει την κομβική σημασία της άρτιας προετοιμασίας και υλοποίησης ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης σε επικοινωνιακό και διαχειριστικό επίπεδο.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Ανάλυση Case Studies

20

Εργασία

40

Παρουσίαση (& συμμετοχή στην εκδήλωση)

25

 

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η βαθμολογία του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές εξετάσεις και την εργασία. H βαρύτητα στη βαθμολογία είναι η ακόλουθη:

Τελική εξέταση: 60%

Εργασία: 40% (30% κείμενο και 10% παρουσίαση)

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα

Seitel P. Fraser (2018), Δημόσιες Σχέσεις-Θεωρία και Εφαρμογές, Broken Hill Publishers Ltd.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Παπαλεξανδρή Ν. και Λυμπερόπουλος, Δ. (2014), Δημόσιες Σχέσεις: Η Λειτουργία της Επικοινωνίας στους Σύγχρονους Οργανισμούς, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου: Αθήνα.

Αρναούτογλου, Ε. (2014), Δημόσιες Σχέσεις: Θεωρίες & Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili: Αθήνα.

Baskin, O., Aronoff, C., και Lattimore, D. (2001), Δημόσιες Σχέσεις: Το επάγγελμα και η άσκησή του, (1η έκδοση), Εκδόσεις Παπαζήση ΑΒΕΕ: Αθήνα.

Belch, G.E. και Belch M.A. (2010), Διαφήμιση και προώθηση : Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, μετάφραση Γιώργος Πανηγυράκης, (1η έκδοση), Τζιόλα: Θεσσαλονίκη.

Doorley, J. (2010) Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, Routledge: London.

Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (1998). The relationship between public relations and marketing in excellent organizations: evidence from the IABC study. Journal of Marketing Communications, 4(3), 141-162.

Hendrix, J. (2008), Δημόσιες σχέσεις: Μελέτες περιπτώσεων, Έλλην: Αθήνα.

Morris, T., and Goldsworthy, S. (2011), PR Today: The Authoritative Guide to Public Relations, Palgrave Macmillan: Λονδίνο.

Wilcox, D., Ault, P., Agee W. (2001), Δημόσιες Σχέσεις 1: Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις, (1η έκδοση), Γ. Παρίκος & ΣΙΑ Ε.Ε.: Αθήνα.

Ξύγγη, Μ. (2012), Δημόσιες Σχέσεις, Προπομπός: Αθήνα.

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

ü  Public Relations Review

ü  Journalism & Mass Communication Quarterly

ü  Journal of Marketing Communications

ü  Journal of Advertising

ü  Journal of Advertising Research

ü  International Journal of Advertising

ü  Journal of Marketing

ü  Journal of the Academy of Marketing Science

ü  European Journal of Marketing

ü  Journal of Consumer Research

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0513

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA165/ 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του Μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

–         Κατανοεί τους όρους επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία.

–         Αντιλαμβάνεται τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των παραπάνω όρων, καθώς και την επίδρασή τους στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών μίας χώρας.

–         Κατανοεί τη διάκριση των επιχειρήσεων με βάση τη νομική μορφή.

–         Γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε νομικής μορφής και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από αυτή.

–         Γνωρίζει με ακρίβεια τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για την ίδρυση μίας επιχείρησης σε όρους διαδικασιών, χρόνου και κόστους.

–         Επιλέγει την κατάλληλη νομική μορφή βάσει του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, του προβλεπόμενου ύψους εσόδων και των συνεπαγόμενων φόρων.

–         Αντιλαμβάνεται τη σημασία και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

–         Γνωρίζει τις κυριότερες σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, να διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να λαμβάνει ορθολογικές χρηματοδοτικές αποφάσεις.

–         Αξιολογεί συγκριτικά τα διαθέσιμα προγράμματα για την επιδότηση/επιχορήγηση επιχειρήσεων και να κατανοεί τις διαδικασίες λήψης χρηματοδότησης μέσω αυτών.

–         Κατανοεί τη διάρθρωση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και να αντιλαμβάνεται τη σημασία του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

–         Γνωρίζει τις διαδικασίες υπαγωγής μίας επιχείρησης σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

–         Κατανοεί τον ορισμό του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και τους λόγους για τους οποίους αυτό συντάσσεται.

–         Γνωρίζει τη δομή και το περιεχόμενο ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

–         Συντάσσει και να αξιολογεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα επιχειρεί να αναπτύξει και να καλλιεργήσει γενικές δεξιότητες των φοιτητών, όπως:

–         Ανάπτυξη επιχειρηματικής αντίληψης και κουλτούρας.

–         Όξυνση της κριτικής σκέψης.

–         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

–         Ικανότητα εργασίας ως μέλος μίας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων.

–         Ανάπτυξη και κοινοποίηση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων.

 

 


   3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, καθώς και οι εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης νέων εγχειρημάτων μέσω των διαθέσιμων πηγών επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων ή μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ειδικότερα, θα αναλυθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με δύο άλλες βασικές έννοιες οι οποίες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε σύγχρονη επιχειρηματική δράση: την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα παρουσιασθούν οι εναλλακτικές νομικές μορφές επιχειρήσεων όπως αυτές διακρίνονται από το ελληνικό εταιρικό δίκαιο καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά που συνεπάγεται η κάθε νομική μορφή για μία επιχείρηση σε όρους ελάχιστου κεφαλαίου σύστασης, οργάνων διοίκησης και λήψης αποφάσεων, φορολογικής υποχρέωσης και λογιστικής αντιμετώπισης. Θα περιγραφούν διεξοδικά, για κάθε νομική μορφή, οι διαδικασίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης. Επιπλέον, θα αναλυθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάθε επιμέρους διαδικασίας.

Θα εξεταστούν οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τραπεζικά δάνεια και άλλα προϊόντα, ομολογιακά δάνεια, η χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) κα..

Θα αναλυθούν όλα τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων  υφιστάμενων και νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (Αναπτυξιακός Νόμος, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ κα.).

Θα δοθεί ο ορισμός του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), η σύνταξη του οποίου αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια άντλησης χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα παρουσιασθεί η δομή και το περιεχόμενο που θα πρέπει αυτό να έχει προκειμένου να υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς του.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση του MS PowerPoint για την παρουσίαση του περιεχομένου των διαλέξεων, προβολή videos και ιστοσελίδων, επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail και Zoom.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

78 ώρες

Συγγραφή εργασίας

42 ώρες

 

 

Σύνολο Μαθήματος

120 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών προκύπτει από την τελική εξέταση όπου θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης και κρίσεως. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τη βαθμολογία τους έως και τρεις (3) μονάδες με την εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση θα να ισχύσει το βαθμολογικό μπόνους είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον πέντε (5) μονάδων στη γραπτή εξέταση.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κύρια Συγγράμματα:

–         Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2019) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου Ο.Ε., 1η Έκδοση.

–         Deakins, D. & Freel, M. (2017) Επιχειρηματικότητα & Μικρές Επιχειρήσεις: Μία Δυναμική Απάντηση των Νέων στην Ανεργία. Εκδόσεις Rosili, 2η Έκδοση.

–         Spinelli, S., Adams, R. & Παπαδάκης, Β. (2015) Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα για τον 21ο Αιώνα, Εκδόσεις Utopia, 1η Ελληνική Έκδοση.

Επιπλέον Συγγράμματα

–         Αρτίκης, Γ. (2013) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, Εκδόσεις Φαίδιμος.

–         Δαγδιλέλης, Β. & Γκιώση, Σ. (2014) Επιχειρηματικότητα 2.0 και η Διδακτική της, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1η Έκδοση.

–         Κέφης, Β. & Παπαζαχαρίου, Π. (2009) Το Επιχειρηματικό Όραμα σε BusinessPlan. Εκδόσεις Κριτική, 1η Έκδοση.

–         Κώτσιος, Π. (2015) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Σύλληψη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία, 2η Έκδοση.

–         Λαζαρίδης, Γ. & Παπαδόπουλος, Δ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Πηγές Άντλησης Μακροπρόθεσμων Κεφαλαίων στα Πλαίσια της Διεθνούς και της Ελληνικής Πραγματικότητας, Εκδόσεις Αφοί Θ. Καραγιώργου Ο.Ε., 2η Έκδοση.

–         Παπαδόπουλος, Δ. (2013) Επιχειρηματικό Σχέδιο (BusinessPlan): Κριτική Διερεύνηση όλων των Πτυχών Σύνταξης του στο πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και της Ελληνικής Πραγματικότητας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1η Έκδοση.

–         Παπαδόπουλος, Δ. (2009) Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικές Αποφάσεις: Διερεύνηση στο Πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και της Ελληνικής Πραγματικότητας. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1η Έκδοση.

–         Σαρρή, Κ. & Τριχοπούλου, Α. (2017) Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία: Η Οπτική του Φύλου, Εκδόσεις Τζιόλα, 1η Έκδοση.

–         Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις, Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ, 1η Έκδοση.

–         Bessant, J. & Tidd, J. (2017) Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Τζιόλα, 3η Έκδοση.

–         Griffin, R. & Pustay, M. (2011) Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Τζιόλα, 6η Έκδοση.

–         Storey, D., Greene, F., Χασσίδ, Ι. & Φαφάλιου, Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Κριτική, 1η Έκδοση.

–         Titman, S., Keown, A. & Martin, J. (2015) Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Παπαζήση, 11η Αμερικανική Έκδοση.

Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0518

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA194/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό εξοικειώνει τους φοιτητές στη διοίκηση των πωλήσεων με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης/πωλητές με σκοπό την οικονομική ανταλλαγή για την απόκτηση πρόσβασης στην αξία του ‘προϊόντος’.  Η Διοίκηση Πωλήσεων επίσης εξετάζει τη στρατηγική διοίκηση της διαδικασίας καθώς και των εμπλεκόμενων σ’αυτή.

Γενικές Ικανότητες

-          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα της διοίκησης των πωλήσεων.

-          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

-          Οι φοιτητές λύνουν ασκήσεις της μορφής του κουίζ.

-          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων και τελικής εργασίας.

-          Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία του role playing.

-          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

-           Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία και βελτιώσουν τις ικανότητες παρουσίασης θεμάτων, μέσω ομιλιών τους, σε αντικείμενα που θεραπεύει το μάθημα.

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι του μαθήματος

Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις πρόσφατες πρακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι πωλήσεων όπως: στρατηγικό σχεδιασμό πωλήσεων, στόχοι πωλήσεων, διαδικασία πώλησης, στρατολόγηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση της απόδοσης των πωλητών.

Περίγραμμα μαθήματος

Αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος*

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ –ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ†

1

Ο ρόλος των πωλήσεων στο Μάρκετινγκ

2

Στρατηγικές πωλήσεων

3

Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών και αγοραστών

4

Διαδικασία, σχεδιασμός και προετοιμασία πώλησης

5

Τηλεφωνικές πωλήσεις και ψηφιακό περιβάλλον των σύγχρονων πωλήσεων

6

Πρόβλεψη πωλήσεων

7

Στρατολόγηση, επιλογή και πρόσληψη πωλητών

8

Εκπαίδευση πωλητών

9

Επίσκεψη ειδικού επί των πωλήσεων

10

Υποκίνηση και αμοιβή πωλητών

11

Επιτήρηση και αξιολόγηση πωλητών

12

Νομικά και ηθικά θέματα πωλήσεων

13

Παρουσιάσεις

Παρατηρήσεις:

*Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

†Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, online quizzes, χρήση εκπαιδευτικών videos) μέσω του eclass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτες περιπτώσεων/quizzes

15

Ομαδική εργασία και παρουσίαση

20

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

30

Σύνολο Μαθήματος

104 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Τελική γραπτή εξέταση (70%), ομαδική εργασία και παρουσίαση (30% του συνολικού βαθμού)

Η τελική γραπτή εξέταση και εργασία/παρουσίαση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά).

Η τελική γραπτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες ανάλυση/λύσεις μελέτης/μελετών περιπτώσης/εων (case studies).

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης (τελικής γραπτής εξέτασης και εργασίας) δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους/εργασία σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγράμματα

Υποχρεωτικό εγχειρίδιο διδασκαλίας του μαθήματος (επιλογή ενός εκ των τεσσάρων)

Αυλωνίτης, Γ. Ι., και Σταθακόπουλος, Β. Μ. (2017), Αποτελεσματική Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, 2η έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.

Jobber, D. and Lancaster, G. (2005), Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων, 6η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Levy, M., Weitz, B. A., & Grewal, D. (2020), Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων, Broken Hill Publishers, Λευκωσία.

Τζωρτζάκης, Κ. (2015), Η Λιανική Πώληση στο Ελληνικό Επιχειρείν, Rosili-Εμπορική-Εκδοτική, Αθήνα.

Άλλα βοηθήματα προαιρετικά:

Εξαδάκτυλος, Ν. (2013), Η τέχνη της προσωπικής πώλησης, 2η έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα.

Denny, R. (2003), Πρώτοι στις πωλήσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

Πανηγυράκης, Γ. και Ζαϊρης, Α. (2006), Η Τέχνη της Πώλησης-Συναρπαστικές διαδρομές στον κόσμο των πωλήσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Τσαβλόπουλος, Γ. (2017), Μην πουλάτε! Κάντε τους άλλους να αγοράσουν!, Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη.

Ακαδημαϊκάάρθρα

Bush, V., Bush, A.J., Oakley, J. and Cicala, J.E. (2017), “The sales profession as a subculture: Implications for ethical decision making”, Journal of Business Ethics, 142, 549-565.

Farrell, S., and Hakstian, R.A. (2001), “Improving salesforce performance: A meta-analytic investigation of the effectiveness and utility of personnel selection procedures and training interventions”, Psychology & Marketing, 18(3), 281-316.

Pullins, E.B., Timonen, H., Kaski, T. and Holopainen, M. (2017), “An investigation of the theory practice gap in professional sales”, Journal of Marketing Theory and Practice, 25(1), 17-38.

Reid, D.A., Plank, R.E., Peterson, R.M., and Rich, G.A. (2017), “Examining the use of sales force management practices”, Journal of Business & Industrial Marketing, 32(7), 974-986.

Zorfas, A. and Leemon, D. (2016), “An emotional connection matters more than customer satisfaction”, Harvard Business Review, https://www.hbsp.harvard.edu/product/H033FC-PDF-ENG.

Άλλες πηγές:

Βασιλάκη, Μ. (2005). «Καλοί πωλητές, «ευτυχισμένη» επιχείρηση, Τα Νέα, https://www.tanea.gr/2005/07/18/greece/anoixto-mba-kaloi-pwlites-eytyxismeni-epixeirisi/.

Ησαϊας, Σ.Π. (2016). «Η επιλογή πωλητών και η πωλησιακή συμπεριφορά ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης της προσωπικότητας του στελέχους», HR, https://hrpro.gr/i-epilogi-politon-ke-i-polisiaki-syberifora-os-apotelesma-ekpedefsis-tis-prosopikotitas-tou-stelechous/.

Naughton, J. (2019). “The privacy paradox: why do people keep using tech firms that abuse their data?”, The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/05/privacy-paradox-why-do-people-keep-using-tech-firms-data-facebook-scandal.

Επιστημονικάπεριοδικά

Journal of Marketing

Journal of Service Research

Journal of Services Marketing

Παμπούρη Αναστασία   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0209

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/ESP192/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ύστερα από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, θα είναι σε θέση να ορίζουν την Παιδαγωγική Επιστήμη, να διακρίνουν τις επιμέρους βασικές έννοιες της (αγωγή, εκπαίδευση, διδασκαλία, μάθηση, κοινωνικοποίηση, μόρφωση, παιδεία, Αναλυτικά Προγράμματα κ.ά.), να αναφέρουν τα δομικά γνωρίσματα, τις βασικές προϋποθέσεις και τις επιδιώξεις της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ιστορική τους εξέλιξη, να γνωρίσουν και να συζητήσουν τα κοινωνικά δεδομένα που οδήγησαν στη θεσμοθέτηση των φορέων εκπαίδευσης και αγωγής,  να παρακολουθήσουν  την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης μέσα από τη μελέτη μεγάλων παιδαγωγών, να εστιάζουν κριτικά στα ζητήματα που άπτονται της μεθόδευσης της διδασκαλίας,  να συνειδητοποιήσουν την σημασία της παιδαγωγικής σχέσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχολική τάξη, να αναφέρουν τις βασικές επιστημολογικές κατευθύνσεις και μεθόδους της εκπαιδευτικής έρευνας, να εξοικειωθούν με το ζήτημα και την αξία των βασικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, να αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης και τέλος να προβληματιστούν για τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και του ρόλου του στην εκπαίδευση σε συνθήκες Covid-19 και να ασκηθούν σε θέματα κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού .

Γενικές Ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος με την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

-Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων πηγών (κειμένων, Νέων Τεχνολογιών κλπ.)

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

- Λήψη αποφάσεων

- Αυτόνομη εργασία

- Ομαδική εργασία

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

- Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

- Σεβασμός στην προσωπική σκέψη και έκφραση και προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, δεοντολογίας και έκφρασης

- Καλλιέργεια και ανάπτυξη των ικανοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας

 
 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

-          Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη: Γνωστικό αντικείμενο, δομικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις της παιδαγωγικής διαδικασίας

-          Σκοποί, στόχοι  και περιεχόμενο της Εκπαίδευσης  - Σχέσεις και Ρόλοι

-          Τα Αναλυτικά Προγράμματα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές

-          Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Μεθοδο-κεντρική Προσέγγιση Κοινωνικής Ένταξης και Παιδο-κεντρική Προσέγγιση Ανάπτυξης του Προσώπου

-          Φιλοσοφικές προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική επιστήμη: Γνωσιο-κεντρική Προσέγγιση Αυτονόμησης του Ατόμου και Κοινωνιο-κεντρική Προσέγγιση Ανασυγκρότησης

-          Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης

-          Μεγάλοι Παιδαγωγοί (J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, J. Dewey, A.S.Neill, O. Decroly, M. Montessori, C. Rogers)

-          Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι

-          Οι οκτώ (8) βασικές ικανότητες για τη Διά βίου Μάθηση

-          Tα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην εκπαίδευση στις συνθήκες πανδημίας Covid-19

-          Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.

Γίνεται χρήση Η/Υ, βιντεοπροβολέα, power point και σύνδεση στο διαδίκτυο για προβολή βίντεο τόσο κατά την παράδοση των μαθημάτων όσο και κατά την παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές/τριες.

Η επικοινωνία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class.

Στο Open e-class αναρτώνται από την αρχή του εξαμήνου το Διάγραμμα του μαθήματος, και όλο το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει τις σημειώσεις της διδάσκουσας, τις παρουσιάσεις των εργασιών που εκπονούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, καθώς και επιστημονικά κείμενα και βιβλιογραφία σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις/Διδασκαλία διά ζώσης

39

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

36

Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας

48

Εξετάσεις

2

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Το μάθημα εξετάζεται στην Ελληνική γλώσσα με την διενέργεια γραπτών εξετάσεων (τελική αξιολόγηση). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, ή/και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, ή/και Αντιστοίχισης ή/και Σωστού-Λάθους. Τα θέματα των εξετάσεων καλύπτουν την ύλη του μαθήματος, η οποία αποτελείται από: α) το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτάται στο Open e-class και β) το σύγγραμμα του μαθήματος.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προσφέρεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικών ομαδικών Γραπτών Εργασιών, τις οποίες παρουσιάζουν σε καθορισμένες ημερομηνίες (Διαμορφωτική αξιολόγηση) και τις αναρτούν στο Open e-class. Η εργασία βαθμολογείται με έως 1 βαθμό, ο οποίος προστίθεται στο βαθμό που θα λάβουν από την τελική γραπτή δοκιμασία, και εφόσον το γραπτό τους έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας αποτιμάται θετικά η παρουσία και συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα εβδομαδιαία μαθήματα.

Ο τρόπος αξιολόγησης αναγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Open e-class του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Πυργιωτάκης, Ι.(2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. Ξωχέλλης, Π. (2015). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 3. Ματσαγγούρας, Η. (2009). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Εκδόσεις: Gutenberg.
 4. Houssaye, J. (2000). (Eπιμέλεια). Δεκαπέντε Παιδαγωγοί. Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 5. Πασιάς, Γ., Φλουρής, Γ. & Φωτεινός, Δ. (2015). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 6. Κρίβας, Σ. (1998). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Gutenberg.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 2. Επιστήμες της Αγωγής
 3. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών
 4. Μέντορας
 5. Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 6. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

 

Καπάρης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0709

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

E

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(πρώην "Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Λήψης Αποφάσεων")

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εμβάθυνση στις μεθόδους της Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιώντας  ρεαλιστικά προβλήματα προερχόμενα από διάφορες εφαρμογές της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Αναδεικνύεται έτσι, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ποσοτικές μέθοδοι στη διαδικασία λήψης βέλτιστων αποφάσεων και η χρησιμότητα για το διοικητικό στέλεχος της διαδραστικής προσέγγισης με τη χρήση του υπολογιστή και του κατάλληλου λογισμικού.

Έμφαση δίνεται στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PYTHON για την ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού. Επιχειρείται έτσι μια μετάβαση από εργαλεία λογισμικού εκπαιδευτικής φύσης (POM QM, Lindo, winqsb), με τα οποία οι φοιτητές είναι ήδη εξοικειωμένοι, στη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη μοντέλων μεγάλης κλίμακας.

Το μάθημα δρα συμπληρωματικά προς τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Επιχειρησιακής Ερευνας ‐ Ποσοτικών Μεθόδων που διδάσκονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο αντίστοιχα. Ολοκληρώνει την ενότητα των μαθημάτων παρουσιάζοντας εκτεταμένα, τρόπoυς χρήσης των εργαλείων που διδάχθησαν, σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό το σύνολο των υπολογιστικών εργαλείων που έχουν στη διάθεση τους οι φοιτητές για την μοντελοποίηση και επίλυση μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού. 

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές :

 • Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού PYTHON μαζί με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν μοντέλα ευέλικτα σε σχέση με το μέγεθος των δεδομένων εισόδου. 
 • Τέλος, θα μπορούν να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να επιλέγουν τη βέλτιστη απόφαση χρησιμοποιώντας κριτική προσέγγιση στα δεδομένα ενός προβλήματος, αντίληψη και κοινή λογική.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί

Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, στην προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, στην λήψη αποφάσεων, στην αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, στην παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, στον σχεδιασμός και διαχείριση έργων και φυσικά στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή όλων των μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στα προηγούμενα δύο εξάμηνα στα υποχρεωτικά μαθήματα της επιχειρησιακής έρευνας και των μεθόδων λήψης διοικητικών αποφάσεων. Εισαγωγή στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PYTHON για την ανάπτυξη και επίλυση μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού

Τυπικό Σχήμα Διαλέξεων 13 Εβδομάδων:

1. Εισαγωγή Στο Περιβάλλον Anaconda

2. Γραμμικός Προγραμματισμός, αλγεβρικός τρόπο γραφής μαθηματικών προγραμμάτων και η σχέση με τις αλγεβρικές γλώσσες μοντελοποίησης

3. Βασικές εντολές Python και εισαγωγή στην βιβλιοθήκη Pyomo.

4 - 8. Ανάπτυξη και επίλυση Concrete Pyomo μοντέλων

9 - 12. Ανάπτυξη και επίλυση Abreact Pyomo μοντέλων

13.Παρουσίαση και συζήτηση της τελικής απαλλακτικής εργασίας

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ΤΠΕ στην αίθουσα διδασκαλίας, στην επικοινωνία και στο εκπαιδευτικό υλικό

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργαστήρια - Διαλέξεις

80

Ασκήσεις

70

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 Ελληνικά, επίλυση προβλημάτων, γραπτή εργασία

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Όλο το βιβλιογραφικό υλικό των προηγούμενων υποχρεωτικών μαθημάτων της Επιχειρησιακής Έρευνας και διάφορα άρθρα και αναλύσεις περιπτώσεων.

Ενδεικτικά:

Mathematical Programming

Operations Research

European Journal of Operational Research

Management Science

Discrete Optimization

SIAM Journal of Discrete Mathematics

Computers and Operational Research

Καλαμπόκης Ευάγγελος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0411-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

(πρώην "Ανάπτυξη Λογισμικού")

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού Υποβάθρου

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη γλώσσα Python για επιχειρηματική αναλυτική. Βασίζεται στη χρήση και ανάλυση πραγματικών δεδομένων μεγάλων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν:

 1. Να περιγράφουν σενάρια χρήσης δεδομένων μεγάλου όγκου από σύγχρονες επιχειρήσεις.
 2. Να χρησιμοποιούν σύγχρονα πακέτα της γλώσσας Python όπως NumPy, Pandas, Matplotlib, κλπ.
 3. Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία Jupyter Notebook.
 4. Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα Python για να προετοιμάζουν, μετασχηματίζουν, εξερευνούν και να οπτικοποιούν επιχειρηματικά δεδομένα μεγάλου όγκου καθώς και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
 5. Να χρησιμοποιούν σύγχρονες ανταγωνιστικές πλατφόρμες Αναλυτικής Δεδομένων (π.χ., Kaggle) για την ανεύρεση ανοικτών επιχειρηματικών δεδομένων και τον διαμοιρασμό του παραγόμενου κώδικα.
 6. Να χρησιμοποιούν πλατφόρμες συνεργατικής ανάπτυξης και διαμοιρασμού κώδικα π.χ. GitHub.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια ο όγκος και η ποικιλία των δεδομένων που παράγονται από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές αυξάνεται ταχύτατα. Η επιχειρηματική αναλυτική αφορά την χρήση των δεδομένων αυτών για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. Το μάθημα αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη γλώσσα Python για επιχειρηματική αναλυτική. Βασίζεται στη χρήση και ανάλυση πραγματικών δεδομένων μεγάλων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα Python για να προετοιμάζουν, μετασχηματίζουν, εξερευνούν και να οπτικοποιούν επιχειρηματικά δεδομένα μεγάλου όγκου καθώς και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Επίσης οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα χρησιμοποιούν δημοφιλείς υπηρεσίες διαμοιρασμού και εκτέλεσης κώδικα (π.χ., Github και Kaggle). Στους φοιτητές θα παρέχεται πλήρως τεκμηριωμένος κώδικας υπό τη μορφή αρχείων Jupyter notebooks. Επίσης θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε δημοφιλείς ασύγχρονες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (π.χ., DataCamp). Δεν προαπαιτούνται γνώσεις για τη παρακολούθησή του και όποιες έννοιες πληροφορικής τεχνολογίας χρειάζονται θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Open eClass για διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων

- DataCamp ως πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης στην χρήση βιβλιοθηκών της γλώσσας Python. Στους φοιτητές θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση για ένα εξάμηνο.

- Kaggle ως πλατφόρμα συγγραφής, εκτέλεσης και διαμοιρασμού κώδικα Python.

- GitHub ως πλατφόρμα συνεργασίας και διαμοιρασμού κώδικα.

- Slack για την ασύγχρονη επικοινωνία των φοιτητών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

9

Ασύγχρονη παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού μέσω DataCamp

41

Διαδραστική διδασκαλία με χρήση πλήρως τεκμηριωμένου κώδικα υπό τη μορφή αρχείων Jupyter notebooks.

30

Συγγραφή εργασιών με χρήση πρότυπων Jupyter notebooks

40

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες με ποσοστό:

-          Τελική γραπτή εξέταση 50%

-          Παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού στο DataCamp 15%

-          Εβδομαδιαίες εργασίες 35%

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Επιστήμη Δεδομένων: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές με Python, 2η έκδοση, Grus Joel

Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό με την Python, 3η έκδοση, Guttag John V.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0506-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA176/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

 • Συνεπή και συνεκτική γνώση της φορολογικής ορολογίας καθώς και ορολογίας της εργατικής νομοθεσίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης φορολογικών πληροφοριών
 • Ικανότητα εφαρμογής αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση των φορολογικών αποφάσεων που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις
 • Ικανότητα επεξήγησης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες της εργατικής νομοθεσίας καθώς και να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Εργατική νομοθεσία
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών. Ανάρτηση των εργασιών των φοιτητών και βαθμολόγησής τους στην πλατφόρμα του Open eClass.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

85

Ατομικές εργασίες

15

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
 • Ατομικές εργασίες (15%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Επιστημονική Ομάδα ASTbooks: Κ. Γιαζιτζής, Ι. Καλοκύρη, Α. Κάση, Γ. Κατσιβέλη, Π. Κοτσώνης, Κ. Λάμπος, Α. Παπακίτσου και Π. Πετρόπουλος (2020), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013, Εκδόσεις Σταγάκη Ελευθερία & Σία Ε.Ε.
 • Επιστημονική Ομάδα ASTbooks: Κ. Γιαζιτζής, Ι. Καλοκύρη, Α. Κάση, Γ. Κατσιβέλη, Π. Κοτσώνης, Κ. Λάμπος, Α. Παπακίτσου και Π. Πετρόπουλος (2020), Πρακτικός Οδηγός για Εργατικά Θέματα 2020, Εκδόσεις Σταγάκη Ελευθερία & Σία Ε.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font