Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
7ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΟΔ0803)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  (ΟΔ0810)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)
  (ΟΔ0703)

Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ803

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA173/

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kateythynsh-organoshs-kai-dioikhshs-epixeirhseon?semester=7#undefined1

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τις προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν στη διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας και τη στρατηγική σημασία της σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τα κύρια ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη όσον αφορά στη διαχείριση και βελτίωση ποιότητας, την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών μιας επιχείρησης, τόσο στη βιομηχανία όσο και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι φοιτητές εξασκούν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς ορίζεται, πώς διαχειρίζεται και πώς βελτιώνεται τόσο η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), όσο και η ποιότητας λειτουργίας των οργανισμών και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Οι  φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διοίκησης ποιότητας , διακρίνουν και κρίνουν  το ρόλο της ποιότητας μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και τη σημασία της για τη συνολική απόδοση και τη βιωσιμότητά της. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τα βασικά μοντέλα ποιότητας, όπως και τα βασικά εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων ποιότητα και στη συνεχή βελτίωσή της. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Ορισμοί, ιστορική εξέλιξη και σημασία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Διαστάσεις και Κόστος ποιότητας, Ποιότητα και παραγωγικότητα, βασικές φιλοσοφίες και αρχές ΔΟΠ, Συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM/ MBNQA/CAF, Συγκριτική αξιολόγηση - Benchmarking, Εργαλεία Βελτίωσης Ποιότητας , Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ανάλυση ικανότητας διαδικασίας, Μεθοδολογία Six Sigma). Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

 •  Λήψη αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
 • Ομαδική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων που διδάσκονται.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων βελτίωσης ποιότητας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ιδιαίτερα προφανής η ανάγκη για τους φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.). Οι οργανισμοί που προσλαμβάνουν αποφοίτους πανεπιστημίων απαιτούν από τους νέους εργαζομένους τους όχι μόνο να αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα της παροχής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αλλά και τις αρχές και τα εργαλεία της Δ.Ο.Π.. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία που σχετίζονται με την Δ.Ο.Π. και παρέχει αρκετές μελέτες περιπτώσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση στην τάξη. Εστιάζει στην συνεχή βελτίωση όλων των εκφάνσεων και εκφράσεων μιας επιχείρησης, από την σχεδίαση μέχρι την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Καλύπτει την έννοια της Ποιότητας, της Ολικής Ποιότητας και της Δ.Ο.Π., τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ειδικών στη Δ.Ο.Π., την σύνδεση με τα αναγνωρισμένα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας (The Deming Award, The Malcolm Baldrige National Quality Award, The European Quality Award, CAF), τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001, την κουλτούρα ποιότητας, τις στάσεις και συμπεριφορές, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος Δ.Ο.Π., τη μέτρηση των στοιχείων κόστους ποιότητας, τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, την ποιότητα των 6σ, τα εργαλεία και μεθόδους βελτίωσης της ποιότητας.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι μυημένοι στις μεθόδους βελτίωσης της διοίκησης ποιότητας σε τέτοιο βαθμό ώστε να κατανοούν:

• Τις διάφορες ερμηνείες και ορισμούς της ποιότητας (εσωτερική και εξωτερική), τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και την ολική ποιότητα, την διοίκηση ολικής ποιότητας

• Τα διάφορα προγράμματα διοίκησης ποιότητας, τα μοντέλα και βραβεία που οδηγούν τους οργανισμούς προς την επιχειρηματική αριστεία.

• Τα διάφορα εργαλεία και τεχνικές της διοίκησης ποιότητας που διευκολύνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων ποιότητας.

• Την ανάγκη της συνεχούς μέτρησης και βελτίωσης της ικανοποίησης του πελάτη

• Την ανάγκη της ακριβούς εκτίμησης των στοιχείων κόστους ποιότητας και διοίκησης των διαδικασιών

• Την σημαντικότητα της ηγεσίας και της προσήλωσης της διοίκησης στην ανάδειξη της ποιότητα σε στρατηγική υπόθεση

• Την σημαντικότητα της ανάμειξη των ανθρώπων στην βελτίωση ποιότητας

• Τον Στατιστικό έλεγχο διαδικασιών και την ποιότητα 6σ

Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, οι οποίες θα υποστηρίζονται με τη χρήση ουσιαστικών και προτεινόμενων βιβλίων και δημοσιευμένων άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη μέσω μελετών περιπτώσεων και της προβολής βίντεο. Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

 Παρακολούθηση Διαλέξεων

39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

Μελέτη

117 ώρες (3 ώρες για κάθε μία ώρα διάλεξη)

Προετοιμασία για παρουσίαση  εργασίας

22 ώρες

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

178 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Κριτήρια Αξιολόγησης:

-          Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

-          Εκπόνηση ομαδικής εργασίας

-          Παρουσίαση εργασίας στην τάξη

Τα επιμέρους κριτήρια, όπως και η ακριβής βαρύτητα του καθενός στη συνολική αξιολόγηση  των φοιτητών, γίνονται γνωστά από την αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται ρητά στο περίγραμμα του μαθήματος. Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών. Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Τσιότρας Γ., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Β έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills, Κύπρος

Aguago, R., Dr Deming: “The American Who Taught the Japanese About Quality”, Secacus N.J.: Carol Publishing Group, 1990.

Αmerican Productivity and Quality Centre, The Benchmarking Management Guide, Productivity Press Inc., 1993.

Award Criteria Malcolm Baldrige National Quality Award, United States Department of Commerce, Gaithersburg, Maryland.

Backford, J., “Quality: A Critical Introduction”, Routledge, 1998.

Bank John, The Essence of Total Quality Management, Prentice Hall, 1992.

Berry, T.H., Managing the Total Quality Transformtion, New York: McGraw-Hill 1991.

Bogan C. and English M., Benchmarking for Best Practices-Winning Through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, Inc. 1994.

Bounds G., Yorks L., Adams M. and Ranney G., Total Quality Management-Toward the Emerging Paradigm, McGraw-Hill, 1994.

Camp, R.C., Benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, ASQL Quality Press, 1989.

Crosby, P.B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, New York, McGraw-Hill, 1979.

Dale G. Barrie, Managing Quality, Prentice Hall, 2nd edition, 1994.

Dale, B., Cooper, C., «Total Quality And Human Resources: An Executive Guide», Blackwell Publishers, 1992.

Dale and Plunkett, Managing Quality, Philip Allan, 1990. 

Deming Edwards, Out of the Crisis, Massachusetts Institute of Technology.

Dervitziotis K., Total Quality Management (in greek), 1993.

Dickens, P., “Quality and Excellence in Human Services”, Wiley, 1994.

Ernest C., Total Quality: An Executive’s Guide for the 1990s, R.D. Irwin Inc., 1990.

Evans, J. R., Lindsay, W. M., “The Management and Control of Quality”, 5th ed., West, 2002.

Feigenbaum, A.V., “Total Quality Control”, 3rd ed., McGraw-Hill, 1991. 

Feigenbaum A.V., “Total Quality Control: Engineering And Management”, McGraw-Hill, 1961.        

Fields, J.C., “Total Quality For Schools: A Guide For Implementation”, ASQC Quality Press, 1994.

Flood R., Beyond TQM, John Wiley & Sons, 1995.

Garvin, D, Managing Quality, New York, Free Press, 1988.

Great Northern Case Study, Malclom Baldrige National Quality Award, United States Department of Commerce, Gaithersburg, Maryland.

Grosby P.B., Quality Without Tears: The Art of Hassle Free Management, New York, McGraw-Hill, 1984.

Hakes, C., ed., Total Quality Management: The key to Business Improvement, London: Chapman & Holl, 1991.

Hall, T.J., The Quality Manual: the Application of BS 5750, ISO 9001, EN 29001, John Wiley, 1992.

Hradesky, J.L., “Total Quality Management Handbook”,  McGraw-Hill, 1995.

Ishikawa Kaoru, Guide to Quality, Tokyo, Asian Productivity Organization, 1982.

James P.T.J., ”Total Quality Management: - An Introductory Text”, Prentice Hall, 1996.

Juran J.M., and Gryna F.M., Juran’s Quality Control Handbook, 3rd edn. McGraw-Hill: New York, 1988.

Juran, J.M., Juran on Leadership for Quality, Free Press, New York, 1989.

Latzko J.W., Quality and Productivity for Bankers and Financial Managers, ASQC Quality Press, 1986.

Leavitt J., Nunn P.D., Total Quality Through Project Management, McGraw-Hill, Inc.

Lemprecht, J., ISO 9000: Preparing for Registration ASQC Quality Press, 1992.

Lindsay, W.M., Petrick, J.A., “Total Quality And Organization Development”, St. Lucie Press, 1997.

Logothetis N., Total Quality Management (in greek), 1992.

Munro-Faure L. and M., Implementing Total Quality Management, Financial Times: Pitman Publishing, 1992.

Murphy, J.A., Quality in Practice, Gill & Macmillan, 1988.

Nemoto, M., “Total Quality Control For Management: Strategies And Techniques From Toyota And Toyoda Gosei”, Prentice Hall, 1987.    

Oakland, T.S., Total Quality Management, Heinemann, Oxford, 1989.

Oakland, I.S., Total Quality Management, Heineman, 1989.

Oakland J.S., Statistical Process Control: A practical guide, Heinemann: London, 1986.

Ross P. J., Taguchi Techniques for Quality Engineering McGraw-Hill, 1988.

Robinson, Modern Approaches to Manufacturing Improvement, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts.

Robson, G.D., “Continuous Process Improvement: Simplifying Work Flow Systems”, New York: The Free Press, 1991.

Soin, S.S., “Total Quality Control Essentials: Key Elements, Methodologies, And Managing For Success”, McGraw-Hill, 1992.                        .

Shirland L.E., Statistical Quality Control with Microcomputer Application, John Wiley Sons, Inc. 1993.

Spendolini, M.J., The Benchmarking Book, AMACOM, 1992.

Stebbing L., Quality Assurance the Road to Efficiency and Competitiveness, 3rd edition, Ellis Horwood Ltd, Publication, 1993.

Steeples M.M., The Corporate Guide to the Malcolm Baldrige National Award, ASQC, 1993.

Tenner A., DeToro I., Total Quality Management-Trhee Steps to Continuous Improvement, Addison-Wesley Publ. Co., 1992.

Tsiotras G., Quality Improvement (In Greek) Benos Publ., Athens, 1995.

Watson, G.M., Strategic Benchmarking : How to Rate Your Company's Performance Against the World's Best, John Wiley & Sons Inc., 1993.

Weaver C., TQM-A Step-by-Step Quide to Implementation, ASQC Quality Press, 1991.

Wellemin, J., Customer Satisfaction Through Total Quality, Chartwell-Bratts 1990.

Wilson P., Dell L. and Anderson G., Root Cause Analysis, ASQC Quality Press, 1993.

Zairi, M., Behchmarking for Best Practice : Continuous learning through sustainable innovation, Butterworth Heinemann, 1998.

Ενδεικτικά Επιστημονικά Περιοδικά

(Δημοσιευμένα άρθρα σε θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας)

International Journal of Operations and Production Management

 International Journal of Services and Operations Management

 International Journal of Business Performance Management

 Business Process Management Journal

 Journal of Quality Technology

 International Journal of Quality & Reliability Management

 Journal of Operations Management

 Total Quality Management & Business Excellence

 The TQM Journal

 Quality Management Journal

 International Journal of Productivity and Quality Management

 International Journal for Quality in Healthcare

Ενδεικτικοίιστότοποι

http://www.asq.org/  (American National Standards Institute's (ANSI)

www.quality.org  (Associated Quality Consultants, Inc A large collection of free quality information.)

http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html (National Quality Research Center, at University of Michigan)

www.acsi.asqc.org (American Customer Satisfaction Index)

www.tqe.com (Total Quality Engineering - quality tools, principles, and techniques)

http://www.nist.gov/ (U.S. Government's National Institute for Standards and Technology)

www.iso.ch/welcome.html (International Standards Organization (ISO))

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0810

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Mathimata&file=index&tmima=2&categorymenu=2

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει αναπτύξει τις κάτωθι δεξιότητες:

 • διαχείρισης της καινοτομίας
 • σχεδιασμού δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
 • εντοπισμού επιχειρηματικών νησίδων ή επενδυτικών ευκαιριών
 • ανάπτυξης ενός Business Canvas Model
 • επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης business plan ώστε κατά το δυνατό να εξασφαλίζεται η κερδοφορία του εγχειρήματος
 • επιλογής της συμφερότερης νομικής μορφής
 • επιλογής της συμφερότερης μορφής χρηματοδότησης και επιχορήγησης
 • διεκπεραίωσης της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση μιας επιχειρηματικής οντότητας
 • χρήσης νέων εργαλείων και τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών
 • αναζήτησης και αξιοποίησης πλαισίων επιχορήγησης
 • αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων
 • υιοθέτησης πρακτικών ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας

Παράλληλα, Στο τέλος του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να (μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Αποκτήσουν αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους εναλλακτικούς ορισμούς περί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και να εμπεδώσουν πληροφορίες σχετικά με τις μορφές επιχειρηματικότητας (επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, Ανάγκης και Υψηλών προδιαγραφών), τις μορφές καινοτομίας (Διαχειριστική, Τεχνολογική, Υπηρεσιών κτλ), τα πλαίσια χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών δράσεων, τις διαδικασίες mentoring, τo coaching και τους φορείς υποστήριξης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας
 • Απομυθοποιήσουν την επιχειρηματικότητα μέσω γνώσεων που θα ελαχιστοποιούν τον φόβο της επιχειρηματικής ίδρυσης και της επιχειρηματικής αποτυχίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γνώσεων που συμβάλουν στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που η πολυπλοκότητα του επιχειρείν θέτει στην αυτό-απασχόληση.
 • Κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές επιχειρηματικών οντοτήτων, θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων ανά νομική μορφή και για τις φορολογικές ιδιαιτερότητες ανά είδος τηρούμενων βιβλίων, εισοδήματος και κερδών. Ομοίως, οι φοιτητές θα εμπεδώσουν την χρησιμότητα των αναπτυξιακών νόμων, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του Business Plan και του εργαλείου Business Canvas.
 • Διακρίνουν με ρεαλιστικό τρόπο τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αξιολογώντας το επιχειρηματικού περιβάλλον, να εντοπίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναγκαία στην αγορά, να αναπτύσσουν μελλοντικούς ισολογισμούς για κάθε ενδεχόμενη επιχειρηματική δράση ώστε να διακρίνουν τις εστίες κόστους και τις πηγές κέρδους, να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία κοστολόγησης και τιμολόγησης.
 • Κατοχυρώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα, να διαχειρίζονται το νομοθετικό πλαίσιο για τις ευρεσιτεχνίες και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατοχύρωσης πατέντας.
 • Επιδιώξουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της αυτό-απασχόλησης.

Γενικές Ικανότητες

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

X

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

X

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 

X

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

X

Λήψη αποφάσεων

X

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

X

Αυτόνομη εργασία

 

X

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

X

Ομαδική εργασία

X

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

X

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

X

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

X

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

X

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

X

 

 

3.         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του Μαθήματος αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Ανάλυση Παγκόσμιου και Εγχώριου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. Ανασκόπηση και Προοπτικές. Παρουσίαση και Ανάλυση Εκθέσεων και Μελετών περί Επιχειρηματικότητας Εγχώριων και Διεθνών Οργανισμών. Εντοπισμός Μέγα Τάσεων και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες/Κίνδυνοι
 • Κίνητρα και Αντικίνητρα για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
 • Εννοιολογική Προσέγγιση Επιχειρηματικότητας. Μορφές Επιχειρηματικότητας. Μέτρηση Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας, Επιχειρηματικότητα Ανάγκης, Επιχειρηματικότητα Υψηλών Δυνατοτήτων.
 • Μέτρα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Προφίλ Έλληνα Επιχειρηματία, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
 • Φορείς Ενίσχυσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε επίπεδο Επικράτειας: Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ), Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε)., Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Β), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Τεχνολογικά Πάρκα και Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θερμοκοιτίδες, Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε), Ενικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α). Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ. Θερμοκοιτίδες και Τεχνολογικά Πάρκα
 • Ανάπτυξη Business Model Canvas & Business Plan.
 • Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης και Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Σχεδίων με έμφαση στις διάφορες μορφές Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Crowd Funding, to Sale and Lease Back, τους Business Angels και τη διαδικασία του Split. Τα μυστικά των διαφορετικών μορφών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
 • Eνημέρωση για τις δράσεις ενίσχυσης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία του ΕΣΠΑ. Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ. Προγράμματα της ΓΓΕΤ.
 • Φορολογικές, Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις Κεφαλαίου ανά Νομική Μορφή
 • Αιτίες Επιχειρηματικής Αποτυχίας και Διαδικασίες Ανάταξης
 • Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan και Business Model Canvas
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Επιχειρηματικών Συμβάσεων
 • Sustainability και Πράσινη Επιχειρηματικότητα ως Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
 • Διευρυμένη Πραγματικότητα (augmented reality),  Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality) και Επιχειρηματικότητα
 • Big DATA ANALYSIS και Επιχειρηματικότητα
 • Artificial Intelligence, Internet of Things και Επιχειρηματικότητα
 • Εναλλακτικές Μορφές Πτώχευσης μιας Επιχείρησης
 • Διαδικασίες, Νομικό Πλαίσιο και Σχέδιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Επιχείρησης
 • Διαδικασίες και Τεχνολογίες Υποστήριξης Δράσεων Διεθνοποίησης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
 • Εντοπισμός περιγραφή και Ανάλυση Καινοτομικών Επιχειρήσεων (πχ. προϊόντα MRE (Meals Ready to Eat), Βρώσιμα Άνθη, Ψευδοδημητριακά, Τρόφιμα Πολύ Μακράς Διάρκειας, Super Foods )
 • Μορφές Καινοτομίας. Τεχνολογική Καινοτομία, Διαχειριστική Καινοτομία. Καινοτομία στην Παροχή Υπηρεσιών. Στρατηγική Διαχείριση Καινοτομίας
 • Νομικό Πλαίσιο και Διαδικασίες Κατοχύρωσης Εφευρέσεων - Πατέντας
 • Η καινοτομία και η υιοθέτησή της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και ενίσχυσης της καινοτομίας
 • Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες Επιχειρηματικού Mentoring & Coaching.
 • Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Ευρεσιτεχνίες και την Κατοχύρωση Πατέντας.
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Διαδικασίες Ίδρυσης Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων.
 • Εταιρίες Spin-Off και Spin-out, (Τεχνοβλαστοί).

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e‐class. Χρήση Πλατφόρμας Zoom για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Συγγραφή εργασιών

50 ώρες

Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας

30 ώρες

Διαδραστική διδασκαλία

40 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

160 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα τριών συνιστωσών:

 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 5 μονάδες
 • Ομαδική εργασία, 4 μονάδες
 • Συμμετοχή στην τάξη, 1 μονάδα

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος. Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Deakins, D. & Freel, M. (2012). "Επιχειρηματικότητα", μετάφραση Β. Πέκκα – Οικονόμου, Ι. Χατζηδημητρίου, Ν. Εκδόσεις Rosili. ISBN: 978-618-5131-01-2.

2. A. Osterwalder & Yves Pigneur (2010), «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-491-027-4.

3. Δ. Γεωργακέλος & Σ. Καρβούνης (2016), «Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας», Εκδόσεις Βαρβαρήγου, ISBN: 978-960-7996-55-8.

4. M. A. White & G.D. Bruton (2010), σε επιμέλεια Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου και Α. Κωνσταντέλου, Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-674-9

5. A. Thompson JR, A.J. Stricland III, J.E. Gample, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής”, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 978-960-99280-0-7

6. Καραγιάννης, Ηλίας Γ., Μπακούρος, Ιωάννης Λ., (2010), «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, Θεωρία – πράξη» , Εκδόσεις Σοφία.

7. Γωνιάδης Η., Χατζηκωνσταντίνου Γ.(2009), “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009.

8. David J. Storey, Francis J. Greene,(2011), Ιωσήφ Χασσίδ, Ειρήνη Φαφαλιού, «Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις» Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα ISBN: 978-960-218-740-1

9. D. Eitman, A. Stonehill, M. Moffet, (2016), σε μετάφραση Γ. Γρηγορίου και Η. Οικονόμου και Επιμέλεια Ν. Απέργης, «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πεδίο, ISBN: 978-960-546-686-2

10. Βουδούρη Ε.(2005 ), «Η Πρόκληση του ‘Επιχειρείν’- Εμπειρία από την Πράξη», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

11. Πιπερόπουλος Π., (2007), “Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glasters”, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

12. Γεωργαντά Ζωή, (2007), «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες», ISBN 9605160226

13. Λαμπρόπουλος Σ., «Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας», ISBN 9607860020

14. Ιωαννίδης Σ., «Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα», ISBN 9600214130

15. Kuratko, D. F. and Hodgetts, R. M. (2008). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, 8th Edition, South-Western.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. 1.             ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ του OSLO για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 2. 2.             DOING BUSINESS IN GREECE
 3. 3.             ΕΜΠΟΔΙΑ για τη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στον ΤΟΜΕΑ των ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 4. 4.             ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 5. 5.             ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 6. 6.             ΣΕΒΕ,  ΜΕΛΕΤΗ για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 7. 7.             ΕΕ, ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠ για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 8. 8.             ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 9. 9.             ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ , ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ και ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
 10. 10.          ΚΕΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 11. 11.          ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 12. 12.          OECD,ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 13. 13.          ΟΕCD, INNOVATION INDICATORS
 14. 14.          EUROPEAN COMMISSION, REGULATORY BURRIERS and FIRM INNOVATION
 15. 15.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION CROSS BORDER COMMERCIALIZATION
 16. 16.          UNITED NATIONS, INNOVATION IN PUBLIC SECTOR
 17. 17.          EUROPEAN COMMISSION, BUSINESS INNOVATION AND PRODUCTIVITY
 18. 18.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 19. 19.          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 20. 20.          ΓΣΕΒΕΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
 21. 21.          ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 22. 22.          ΕΕ-INTITOYTOANAΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, bookforENTREPRENEURSHIPGR, NEANIKHEPIXEIRHMATIKOTHTA
 23. 23.          ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ για ΝΕΟΥΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 24. 24.          ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ – ΟΠΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 25. 25.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2019  –  2020
 26. 26.          ΙΟΒΕ, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020  –  2021
 27. 27.          ΟΠΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 28. 28.     ΕΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 29. 29.     ΔιαΝΕΟσις, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ.
 30. 30.     ΓΓΕΤ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 31. 31.     ΙΟΒΕ 2016-2017, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 32. 32.     ΙΟΒΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 33. 33.     ΙΟΒΕ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 34. 34.      ΙΟΒΕ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2011- 2012
 35. 35.      BANK OF GREECE,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2013
 36. 36.      ΕΚΤ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ 2016
 37. 37.      OECD, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με μια ΜΑΤΙΑ
 38. 38.      GOV GREECE 2020, NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN
 39. 39.      Deloitte 2018, The Deloitte Innovation Survey

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Harvard Business Review

Entrepreneurship: Theory & Practice

Journal of Applied Management & Entrepreneurship

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research

Entrepreneurship and Regional Development

Journal of Family Business

Academy of Entrepreneurship Journal

Journal of Entrepreneurship    

Journal of International Entrepreneurship 

Journal of International Business and Entrepreneurship

Business Journal for Entrepreneurs Quarterly

International Journal of Entrepreneurship

International Journal of Technological Innovation and Entrepreneurship 

Journal of Business & Entrepreneurship

Entrepreneurship Innovation and Change

Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability

Enterprise & Innovation Management Studies 

Journal of Technology Transfer

Entrepreneurship Development Review

Journal of Enterprising Culture

Asian Journal of Business & Entrepreneurship

Journal of Private Enterprise

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1.       http://www.mnec.gr
2.       http://www.ggb.gr
3.       http://www.ypan.gr
4.       http://www..gr
5.       http://www.ideopolis2005.gr
6.       www.myownbusiness.org/s2
7.       http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html
8.       http://www.bplans.com/
9.       http://www.mit100k.org/
10.    http://www.eommex.gr/
11.    http://www.keta.gr
12.    http://www.ebusinessforum.gr/
13.    http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html

http://career.unipi.gr/ypires/diasyndesh/Ypir_epix/7_6.html 

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

7

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/modules/document/?course=BA174

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

 • Κατανοεί το ρόλο των διαφόρων κατηγοριών  πληροφοριακών συστημάτων στην σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό.
 • Γνωρίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Μπορεί να προτείνει πληροφοριακά συστήματα για την αντιμετώπιση πληροφοριακών αναγκών ή γενικότερων προκλήσεων σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εργαστηριακής ενότητας του μαθήματος ο φοιτητής θα χρησιμοποιεί συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συγκεντρωτικούς πίνακες (pivot tables) για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα εισηγήσεων

Tο μάθημα αυτό αποτελείται από δυο ενότητες, τη θεωρητική και την εργαστηριακή.

Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος:

 • Πραγματοποιείται ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων σε κατηγορίες που ορίζονται στην διεθνή βιβλιογραφία.
 • Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εξετάζονται τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (management information systems – MIS), τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning systems – ERP), τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (decision support systems – DSS), τα πληροφοριακά συστήματα αποθηκών δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (data warehouses, business intelligence systems), τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών (customer relationship management) και τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών (Workflow Management Systems), διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα.
 • Παρουσιάζονται παραδείγματα για τις παραπάνω κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων.

Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος γίνεται ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων με τη χρήση συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και εφαρμογών συγκεντρωτικών πινάκων (pivot tables) με τη χρήση συστήματος υπολογιστικών φύλλων.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στην διδασκαλία
 • Χρήση συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων μέσω ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων
 • Χρήση συστήματος υπολογιστικών φύλλων μέσω ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών συγκεντρωτικών πινάκων (pivot tables).
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω Open eClass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή άσκηση

13

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

148

Σύνολο Μαθήματος

200

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (65%)
 • Εξέταση εργαστηριακού μέρους (35%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και  σύντομης απάντησης.

Η εργαστηριακή εξέταση περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον με τη χρήση των διδαχθέντων εργαλείων λογισμικού.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Διεργασίες, Συστήματα και Πληροφορίες, McKinney, Kroenke D., 2017
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, P. Wallace, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2014

- Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • International Journal of Information Management (IJIM)
 • Information Systems Journal (ISJ)
 • Journal of Management Information Systems (JMIS)
 • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  (ΟΔ0707)
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  (ΟΔ0808)
 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  (ΟΔ0718)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0701)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
  (ΟΔ0708)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  (ΟΔ0412)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (BUSINESS CASE STUDY)
  (ΟΔ0809-1)
 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  (ΟΔ0715)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-Business)
  (ΟΔ0618)
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  (ΟΔ0717)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
  (ΟΔ0409)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  (ΟΔ0720)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (πρών "Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων")
  (ΟΔ0710-1)
 • ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0719)

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0707

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ/ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA199/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 1. Αποκτήσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων και θα κατανοήσουν τις έννοιες, τις μεθόδους και τις πρακτικές της Διαχείρισης Κινδύνων
 2. Κατανοήσουν την εξελικτική δυναμική των χρηματοοικονομικών προϊόντων αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου
 3. Κατανοήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανισμοί σχετικά με την διαχείριση της ρευστότητας και του κινδύνου αγοράς.
 4. Κατανοήσουν τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου των τραπεζών
 5. Αποκτήσουν αναλυτικές γνώσεις σχετικά με τις θεωρίες, έννοιες, αρχές του πιστωτικού κινδύνου.

Δεξιότητες:

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 1. Εξηγήσουν τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις πρακτικές που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των στρατηγικών της Διαχείρισης Κινδύνου.
 2. Ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση που αποκτήθηκε σε σχέση με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.
 3. Αναλύσουν και να αξιολογήσουν πραγματικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου
 4. Χρησιμοποιήσουν επιστημονικές πηγές, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με την ανάλυση μελετών περιπτώσεων που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.

Ικανότητες:

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν στρατηγικές που σχετίζονται με τη Διαχείριση Κινδύνου.
 2. Λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου, του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας.
 3. Αναλάβουν την ευθύνη ανάπτυξης στρατηγικών διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων:

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 3. Λήψη αποφάσεων
 4. Αυτόνομη εργασία
 5. Ομαδική εργασία
 6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος Διάλεξης

Περιεχόμενο

Εβδομάδα 1η

Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Εντοπισμός και Αξιολόγηση Κινδύνων. Διάκριση μεταξύ Αβεβαιότητας και Κινδύνου. Κατηγορίες Κινδύνου.

Εβδομάδα 2η

Στρατηγικοί και Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Μέρος Ι).

Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Βιομηχανικός Κίνδυνος. Νομικός Κίνδυνος. Κίνδυνος Προσωπικού-Εργατικά Ατυχήματα. Λογιστικός Κίνδυνος – Case Study: Enron Corporation. Κίνδυνος Απάτης. Κίνδυνος Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εβδομάδα 3η

Στρατηγικοί και Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙ).

Περιβαλλοντικός Κίνδυνος – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Case Study: Exxon Valdez, BP Gold Stream. Κίνδυνοι Κλιματικής Αλλαγής. Κοινωνικοί και Πολιτικοί Κίνδυνοι. Κίνδυνος Φήμης. Κίνδυνος Χώρας, Κυριαρχικός Κίνδυνος.

Εβδομάδα 4η

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος Ι).

Κίνδυνος Ρευστότητας. Κίνδυνος ρευστότητας χρηματοδότησης. Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς. Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας. Collateralized Debt Obligation (CDO). Credit Default Swap (CDS). Μέτρηση κινδύνου ρευστότητας. Προσομοίωση καταστάσεων κρίσης ρευστότητας

Εβδομάδα 5η

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙ).

Κίνδυνος Αγοράς. Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο. Η Μέθοδος VaR. Ιστορική προσομοίωση. Μέθοδος διακυμάνσεων – συνδιακυμάνσεων. Προσομοίωση Monte Carlo.

Εβδομάδα 6η

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙΙΙ).

Πιστωτικός Κίνδυνος. Case Study: Washington Mutual. Μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Αναμενόμενες και μη-αναμενόμενες απώλειες. Credit Risk Models. Μοντέλο διακριτικής ανάλυσης. Βαθμολόγηση Δανειοληπτών. Αξιολόγηση Δανείου.

Εβδομάδα 7η

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος ΙV).

Κίνδυνος Επιτοκίου. Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνου Επιτοκίου: Συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap - IRS), Προθεσμιακή Ανταλλαγή επιτοκίων (Forward Rate Agreement - FRA), Συναλλαγές κατωτάτου επιτοκίου (Floor), Συναλλαγές ανώτατου επιτοκίου (Cap), Interest Rate Collar.

Εβδομάδα 8η

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι (Μέρος V).

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Λογιστική Έκθεση, Έκθεση Συναλλαγών, Λειτουργική Έκθεση. Στρατηγικές Διαχείρισης Λογιστικής Έκθεσης: Μέθοδος Κυκλοφορούντων/ Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων, Χρηματική/Μη Χρηματική Μέθοδος, Μέθοδος τρέχουσας ισοτιμίας. Στρατηγικές Διαχείρισης της Έκθεσης Συναλλαγών

Εβδομάδα 9η

Αντιστάθμιση Κινδύνου μέσω παραγώγων (Μέρος Ι).

Δικαιώματα προαίρεσης (Options). Παράγοντες προσδιορισμού τιμήματος Δικαιώματος. Βασικές Θέσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging) με Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) σε Μετοχές.

Εβδομάδα 10η

Αντιστάθμιση Κινδύνου μέσω παραγώγων (Μέρος ΙΙ)

Σύνθετες Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Στρατηγικές Ταύρου (Bull Call Spread, Στρατηγική του «κολάρου», Call Backspread, Covered Straddle). Στρατηγικές Αρκούδας (Bear Put Spread, Put Backspread). Στρατηγικές Ουδετερότητας (Spread Επιτοκίου, Long Straddle - Short Straddle, Long Strangle - Short Strangle, Butterfly Spread, Condor Strategy).

Εβδομάδα 11η

Λειτουργικοί Κίνδυνοι Τραπεζικού Συστήματος.

Βασικοί Πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ. Μέθοδοι υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας Τραπεζών Λειτουργικός Κίνδυνος: Συλλογή Συμβάντων και Ζημιών. Μέθοδοι αξιολόγησης Κινδύνων και Ελέγχου, Ανάλυση Σεναρίων, Βασικοί Δείκτες Κινδύνου

Εβδομάδα 12η

Μέτρηση Πολιτικού Κινδύνου και Κινδύνου Χώρας

               

Μοντέλα Μέτρησης Πολιτικού Κινδύνου και Κινδύνου Χώρας. Οίκοι Αξιολόγησης. Συστήματα Αξιολόγησης Χωρών. Μελέτη περίπτωσης Πολιτικού Κινδύνου: Η έξοδος της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε.

Εβδομάδα 13η

Εργαλεία Εντοπισμού και Αξιολόγησης Κινδύνου.

What – if τεχνικές, Διαγράμματα Αξιοπιστίας (Σειριακά και Παράλληλα Συστήματα), Λίστες Ελέγχου, Μελέτες Αστοχίας, Ανάλυση Επικινδυνότητας (HAZOP), Δένδρα Σφαλμάτων, Δένδρα Συμβάντων, Ποσοτική Εκτίμηση Επικινδυνότητας.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διδασκαλίας και Πλατφόρμα Επικοινωνίας για ώρες γραφείου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Συγγραφή Εργασιών

50

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ατομικές Εργασίες: 50% του τελικού βαθμού

Στα πλαίσια του μαθήματος θα δοθούν στους φοιτητές μία σειρά από ασκήσεις-μελέτες περιπτώσεων τις οποίες θα πρέπει να λύσουν ή να αναλύσουν και να παραδώσουν στον διδάσκοντα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Οι ασκήσεις αυτές θα αποτελούν εφαρμογή της θεωρίας που θα έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος.

Τελικές εξετάσεις: 50% του τελικού βαθμού
Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει τόσο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση της θεωρίας καθώς και μία σειρά από ασκήσεις. Η εξέταση αξιολογεί την κατανόηση και την ικανότητα των φοιτητών να χρησιμοποιούν τις βασικές μεθόδους ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να προβούν στη σωστή λήψη αποφάσεων.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Ross A. Stephen, Westerfield W. Randolph, Jaffe Jeffrey. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων. Broken Hill Publishers Ltd, 2017.
 2. Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017). Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
 3. Alan C. Shapiro. (2014). Multinational Financial Management, 10th Edition. JohnWiley& Sons, Inc
 4. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. Tata McGraw-Hill Education.
 5. Deventer, Donald R. Van, Imai, Kenji, and Mesler, Mark. Advanced Financial Risk Management : Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
 6. Fraser, John, Simkins, Betty, and Narvaez, Kristina. Robert W. Kolb Series : Implementing Enterprise Risk Management : Case Studies and Best Practices (1). Somerset, US: Wiley, 2014.
 7. Merna, Tony, and Al-Thani, Faisal F.. Corporate Risk Management (2nd Edition). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.
 8. Hull, J. C. Options, futures, and other derivatives. Pearson Education India, 2006.
 9. Approaches to Enterprise Risk Management. Huntingdon, GBR: Bloomsbury Information Ltd, 2010.
 10. Girling, Philippa. Wiley Finance : Operational Risk Management : A Complete Guide to a Successful Operational Risk Framework. Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.
 11. Allen, Steve L.. Wiley Finance : Financial Risk Management : A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk (2nd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2013.

Θεοδωράκιογλου Υπατία   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ808

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA146/

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kateythynsh-organoshs-kai-dioikhshs-epixeirhseon?semester=7#undefined2

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τα κύρια θέματα που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τις βασικές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη βιώσιμη διαχείριση και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική και διεθνή βιομηχανία, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων. Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τα καίρια θέματα στη βιώσιμη διαχείριση με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση και έξω από αυτήν, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της επιχείρησης στην κοινωνία και το περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή της επιχείρησης με τα υπόλοιπα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας . Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις καίριες περιοχές της βιώσιμης διαχείρισης, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής αποκτά δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της βιώσιμης διαχείρισης. Οι φοιτητές αναπτύσσουν γνώσεις για τη διαχείριση της εταιρικής βιωσιμότητας και εμβαθύνουν στις στρατηγικές και εργαλεία που είναι σημαντικά στη βιώσιμη διαχείριση. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν αντίληψη της εξελικτικής δύναμης του επιστημονικού πεδίου της βιώσιμης διαχείρισης και ανάπτυξης, η οποία έχει εξελιχθεί σε πεδίο αιχμής τα τελευταία χρόνια.

Μέσα από το μάθημα, οι φοιτητές κατανοούν τις κύριες αρχές της Βιώσιμης Διαχείρισης, συσχετίζουν τις προσεγγίσεις στη Βιώσιμη Διαχείριση με τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, εξασκούνται στα συστήματα μέτρησης, τα εργαλεία και τις εκθέσεις βιωσιμότητας μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων, εντρυφούν στο θέμα της Βιώσιμης Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διαχείρισης Κινδύνων στη Βιώσιμη Επιχείρηση, αποκομίζουν γνώσεις για τον ρόλο της ηγεσίας, τη διαχείριση αλλαγών και την εταιρική διακυβέρνηση και τέλος συνδέουν την αξία της Διοίκησης Λειτουργιών με τη Βιώσιμη Διαχείριση.

 Οι φοιτητές γνωρίζουν τη συστηματική ανάλυση των θεμάτων και εμβαθύνουν στις αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις. Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της βιώσιμης διαχείρισης, διευρύνουν και προσαυξάνουν τις γνώσεις στο πεδίο της Βιώσιμης Διαχείρισης και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.
 • Λήψη αποφάσεων σε βασικάθέματα βιώσιμης διαχείρισης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για το σύγχρονο θέμα της Βιώσιμης Διαχείρισης.  Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμερα την πρωταρχική κινητήρια δύναμη της επιχειρηματικής καινοτομίας.  Βιώσιμη επιχειρηματικότητα σημαίνει εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις επιχειρηματικές αποφάσεις, συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων από τους οποίους εξαρτάται η λειτουργία της επιχείρησης,  ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση  και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές της επιχείρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει κατανόηση των εννοιών που βοηθούν στην πραγματοποίηση μελλοντικών πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Μέσα από το μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν γνώσεις για τη διαχείριση της εταιρικής βιωσιμότητας. Ο κύριος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με στρατηγικές και εργαλεία που είναι σημαντικά στη βιώσιμη διαχείριση.

Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται το θέμα της Βιώσιμης Διαχείρισης. Αρχικά πραγματοποιείται μία εισαγωγή στη θεωρία και τους όρους της Βιώσιμης Διαχείρισης, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις στη Βιώσιμη Διαχείριση, τα συστήματα μέτρησης, τα εργαλεία και οι εκθέσεις βιωσιμότητας, αναλύεται το θέμα της Βιώσιμης Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η Διαχείριση Κινδύνων στη Βιώσιμη Επιχείρηση, ο ρόλος της ηγεσίας, η διαχείριση αλλαγών και η εταιρική διακυβέρνηση και τέλος συνδέεται η Διοίκηση Λειτουργιών με τη Βιώσιμη Διαχείριση.

Πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, οι φοιτητές εμβαθύνουν στη γνωστική ενότητα της Βιωσιμότητας μέσα από την εκπόνηση ομαδικής ή ατομικής εργασίας η οποία περιλαμβάνει την επεξεργασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης από κορυφαία και μη επιχείρηση του διεθνούς και ελλαδικού χώρου που έχει εφαρμόσει τις αρχές της Βιώσιμης Διαχείρισης. Η εκπόνηση εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική, βαθμολογείται και αποτελεί ποσοστό της τελικής αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών/τριών.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω διαλέξεων, οι οποίες υποστηρίζονται με τη χρήση ουσιαστικών και προτεινόμενων βιβλίων και δημοσιευμένων άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά. Η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη μέσω μελετών περιπτώσεων και της προβολής βίντεο. Οι μελέτες περιπτώσεων εστιάζουν σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις από το τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στις Η.Π.Α., στην Ασία και στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων από την Ελληνική βιομηχανία).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

 Παρακολούθηση Διαλέξεων

39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

Μελέτη

52 ώρες (4 ώρες για κάθε τρίωρη διάλεξη)

Συγγραφή εργασίας

23 ώρες

Προετοιμασία για παρουσίαση  εργασίας

6 ώρες

 

 

Σύνολο Μαθήματος

120 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Κριτήρια Αξιολόγησης:

-          Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

-          Εκπόνηση / συγγραφή γραπτής ατομικής / ομαδικής εργασίας

Παρουσίαση εργασίας στην τάξη

Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

Τα επιμέρους κριτήρια, όπως και η ακριβής βαρύτητα του καθενός στη συνολική αξιολόγηση των φοιτητών, γίνονται γνωστά από την αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται ρητά στο περίγραμμα του μαθήματος.

Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών παρουσιάζονται λεπτομερώς στην «Περιγραφή μαθήματος» που είναι αναρτημένη στην

σελίδαhttps://openeclass.uom.gr/modules/document/index.php?course=BA146&openDir=/5f76ee23mdXD της πλατφόρμας OpenEclass.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.
 2. Buchholtz, Ann K. / Carroll, Archie B. (2009): Business & Society, 7th ed., (SouthWestern, Cengage)
 3. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.
 4. Christopher, Martin, “Logistics and Supply Chain Management”, 2nd ed., Pitman Publishing, 1998.
 5. Cooper, J., “Logistics and Distribution Planning: strategies for management”, 2nd ed., Kogan Page, 1994.
 6. Crane, Andrew / Matten, Dirk (2010): Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, 3rd ed., Oxford (Oxford University Press)
 7. Dale, B., Cooper, C., «Total Quality And Human Resources: An Executive Guide», Blackwell Publishers, 1992. 
 8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.
 9. Deming, E.W., “Out of the Crisis”, Cambridge University Press, 1986.
 10. Dickens, P., “Quality and Excellence in Human Services”, Wiley, 1994.
 11. Duflo, Esther / Banerjee, Abhijit V. (2001): Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, New York (PublicAffairs) soz 3.19 2012 93
 12. Ernest C., «Total Quality: An Executive's Guide for the 1990s» Irwin, 1990.
 13. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.
 14. Evans, J. R., Lindsay, W. M., “The Management and Control of Quality”, 3rd ed., West, 1996.
 15. Feigenbaum, A.V., “Total Quality Control”, 3rd ed., McGraw-Hill, 1991. 
 16. Fundamentals of Productions/Operations Managment, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.
 17.  Hart, Stuart L. (2005): Capitalism at the Crossroads: The Unlimited Business Opportunities in Solving the World's Most Difficult Problems, Philadelphia, PA (Wharton School)
 18. Hoffmann, A. J. / Woody, J. G. (2008): Climate Change: What’s Your Business Strategy? Boston, MA (Harvard Business School Publishing)  Nieuwenhuis, Paul (2014): Sustainable Automobility. Understanding the Car as a Natural System, Cheltenham/Northampton (EE)    
 19. Hradesky, J.L., “Total Quality Management Handbook”,  McGraw-Hill, 1995.                                           Weaver, C.N.,  “TQM: A Step-By-Step Guide To Implementation”, ASQC Quality Press, 1991.
 20. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.
 21. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.
 22. Latzko. W.J, “Quality and Productivity for Bankers and Financial Managers”,  Dekker, 1986.
 23. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.
 24. Nemoto, M., “Total Quality Control For Management: Strategies And Techniques From Toyota And Toyoda Gosei”, Prentice Hall, 1987.    
 25. OECD (2007): Instrument Mixes for Environmental Policy, Paris   OECD (2008a): Conducting Sustainability Assessments, Paris
 26. OECD (2008b): People and Biodiversity Policies. Impacts, Issues and Strategies for Policy Action, Paris  OECD (2009): Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, Paris
 27. OECD (2011): Towards Green Growth, Paris  OECD (2012a): OECD Environmental Outlook 2050+, Paris
 28. OECD (2012b): Environmental Performance Reviews: Germany 2012, Paris  OECD (2014): How was Life? Global Well-being since 1820, Paris 
 29. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.
 30. Operations Management: Serving the Customer, R. J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.
 31. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.
 32. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.
 33. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.
 34. Perkins, Dwight H. / Radelet, Stefen / Lindauer, David L. (2006): Economics of Development, 6th ed., New York / London (W.W. Norton)
 35. Perman, Roger et al. (2011): Natural Resource and Environmental Economics, 4th ed., Harlow (Pearson)
 36. Piketty, Thomas (2014): Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, MA / London (Harvard University Press)
 37. Production & Operations Management, Adam E., Elbert R, 5th ed., Prentice Hall.
 38. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon.
 39. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.
 40. Production and Operations Management, Richard B. Chase and Nicolas J. Aquilano, Richard D. Irwin Inc., Homewood II.
 41. Production/Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.
 42. Production/Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.
 43. Production/Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.
 44. Productions/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.
 45. Quayle, M., Jones, B., “Logistics: an integrated approach”, Tudor Publishing, 1993.
 46. Rainey, David Lloyd (2008): Sustainable Business Development: Inventing the Future through Strategy, Innovation and Leadership, Cambridge (Cambridge Univ. Press)
 47. Randers, Jorgen (2012): 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, launched by the Club of Rome, Post Mills VT (Chelsea Green Publishing) 
 48. Reinhardt, Forest L. / Vietor, Richard H. K. (1996): Business Management and the Natural Environment, Cincinnati, OH (South-Western) 
 49. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S. C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.
 50. Riggs, D. A., Robbins, S. L., “The Executive’s Guide To Supply Management Strategies”, Amacom, 1998.
 51. Robson, G.D., “Continuous Process Improvement: Simplifying Work Flow Systems”, New York: The Free Press, 1991.
 52. Sachs, J. D. (2008): Common Wealth. Economics for a Crowded Planet, London 
 53. Schaltegger, S. / Burritt, R. / Petersen, H. (2003): An Introduction to Corporate Environmental Management. Striving for Sustainability, Sheffield
 54. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.
 55. Skidelsky, Robert / Skidelsky, Edward (2012): How Much Is Enough? Money and the Good Life, New York, NY (Other Press)
 56. Soin, S.S., “Total Quality Control Essentials: Key Elements, Methodologies, And Managing For Success”, McGraw-Hill, 1992.                        .
 57. Stebbibg, L., “Quality Assurance: the Route to Efficiency and Competitiveness”, 3rd ed., Ellis Horwood, 1993.
 58. Stern, Nicholas (2007): The Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge (Cambridge University Press) 
 59. Strange, Tracey / Bayley, Anne (2008): Sustainable Development. Linking Economy, Society, Environment, OECD Insights, Paris 
 60. Sukhdev, Pavan (2012): Why Corporation 2020? The Case for a New Corporation in the Next Decade, Washington, DC etc. (Island Press) 
 61. Taylor, D., “Global Cases in Logistics and Supply Chain Management”, Thomson Business Press, 1997.
 62. TEEB (2010): The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations of TEEB
 63. The Essence of Operations Management, Terry Hill, Prentice Hall.
 64. Todaro, Michael P. / Smith, Stephen C. (2011): Economic Development, 11th ed., Boston (Addison-Wesley)
 65. Victor, Peter (2008): Managing Without Growth. Slower by Design, Not Disaster, Cheltenham, UK / Northampton, MA (EE) 
 66. Weizsäcker, E. v. et al. (2009): Factor Five. Transforming the Global Economy Through 80 % Improvements in Resource Productivity. A Report to the Club of Rome, London / Sterling, VA (Earthscan) 
 67. Worldwatch Institute (2015): State of the World 2015: Confronting Hidden Threats to Sustainability, Washington, DC (Island Press

Ενδεικτικοί Ιστότοποι

Sustainable Development Goals

https://sdgs.un.org/goals

UNDP

https://www.undp.org/

United Nations Climate Change

https://unfccc.int/

Climate Neutral Now

https://unfccc.int/climate-neutral-now

Λίστα συμμετεχουσών εταιρειών στο ClimateNeutralNow:

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now/our-participants

Race to Zero Campaign

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1bKD06y-qy4DhIfOy2vljuZuQQxq_ELE9db7c1tFTWEsWeHW61mcMaAkTREALw_wcB

UN GLOBAL COMPACT

https://www.unglobalcompact.org/

https://globalcompact.gr

European Union. (2020). 5 facts about the EU’s goal of climate neutrality. https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/

Siemens                

http://www.siemens.com/sustainability/en/

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

https://www.eib.org/en/publications/sustainability-report-2018

Shell                     

https://reports.shell.com/sustainability-report/2018/

Motor Oil                            https://www.moh.gr/media/eterikes_ekdoseis/Koinonikoi_apologismoi/Sustainability%20Report_MOH%202018_English%20-%20secure.pdf

TITAN                  

https://www.titan.gr/el/viwsimh-anaptuksh

Sony                      

https://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/

Ενδεικτικά Επιστημονικά Περιοδικά

(Δημοσιευμένα άρθρα σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης)

 1. Business Strategy and the Environment
 2. Economic Policy
 3. Environmental Research
 4. Environmental Science and Policy
 5. Environmental Sciences Europe
 6. Global Environmental Change
 7. Global Environmental Change
 8. Journal of Environmental Economics and Management
 9. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists
 10. Nature Climate Change
 11. Organization and Environment
 12. Science Magazine 
 13. Sustainability

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0718

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA181/

 

 

2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Συσχετίζει δεδομένα σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Ενσώματων παγίων (ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 36)
 • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς άυλων στοιχείων (ΔΛΠ 38)
 • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Κρατικών επιχορηγήσεων (ΔΛΠ 20)
 • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ σχετικά με τους λογαριασμούς Αποθεμάτων (ΔΛΠ 2)
 • Δημιουργεί την Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΔΛΠ7)
 • Εφαρμόζει τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ σχετικά με τους λογαριασμούς Εσόδων (ΔΠΧΑ15)
 • Επιχειρηματολογεί σχετικά με τα ΔΛΠ
 • Συνδυάζει πληροφορίες σχετικά με τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Θεωρητική ανάλυση διαφορών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ, ΔΠΧΑ).
 • Παρουσίαση του Πλαισίου κατάρτισης
 • ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
 • ΔΛΠ 16 – Ενσώματες ακινητοποιήσεις
 • ΔΛΠ 36 - Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων,
 • ΔΛΠ 38 – Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
 • ΔΛΠ 20 - Κρατικές επιχορηγήσεις
 • ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.
 • ΔΛΠ 7 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
 • ΔΛΠ 8 - Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
 • ΔΠΧΑ15 – Έσοδα.

Για όλα τα ανωτέρω ΔΛΠ - ΔΠΧΑ παρουσιάζονται εκτενώς θεωρητική ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

41

Συγγραφή εργασιών

20

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ενδεχόμενα επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Παράλληλα αν το επιτρέπουν οι συνθήκες πραγματοποιείται στο μέσο του εξαμήνου πρόοδος.  Η συμμετοχή στην πρόοδο είναι προαιρετική. Ανάλογα με το βαθμό της προόδου μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετη βαθμολογία για τους φοιτητές.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2022). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Θεωρία και Εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 • Νεγκάκης, Χ. (2022). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 • Νεγκάκης, Χ. (2021). Εξειδικευμένα Θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 • Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2017). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. Καραγιώργου. 

Προτεινόμενα Πρόσθετα Συγγράμματα

 • Βλάχος, Χ. και Λουκάς, Λ. (2009). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009, 5η έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Globaltraining. 
 • Ντζανάτος Δ. (2007). Σημειώσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton.
 • Ξένος, Χ και Ξένος, Π. (2013). Διαρκής κωδικοποίηση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Δ.Λ.Π. και διερμηνειών, ΣΟΛ.
 • Grant Thornton, (2009). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Αναλυτική παρουσίαση, 2η Έκδοση, Τόμοι Α, Β και Γ, Αθήνα.

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Applied Accounting Research
 • Abacus
 • Journal of Accounting & Organizational Change

Καφετζόπουλος Δημήτριος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0701

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα ειδικού υποβάθρου (Επιλογής)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA172/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων σχετικά με την διοίκηση των ΜΜΕ στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής.
 • Κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στη διοίκησή των ΜΜΕ, τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά αλλά και να εφαρμόζουν τα κύρια εργαλεία μιας μελέτης βιωσιμότητας.
 • Αξιολογούν  την πληρότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να προτείνουν βελτιώσεις και προσθήκες σε προσχέδια επιχειρηματικών σχεδίων που αξιολογούν
 • Αξιολογούν ρεαλιστικά προτάσεις συνεργασίας με δικαιοπαροχή/ franchizing
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου των ΜΜΕ και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Κατέχουν αναλυτική γνώση και κριτική κατανόησης των θεωριών των βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του γνωστικού πεδίου των ΜΜΕ.
 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκληθείσες γνώσεις τους  στην διοίκηση των ΜΜΕ ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επαγγελματικού τους πεδίου.
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα που αφορούν τις ΜΜΕ αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις υποστηρίζοντάς τες με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.
 • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διοίκησης ΜΜΕ ορθά,  λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

 • Ικανότητα μεταφοράς των γνώσεων που απέκτησαν για τις ΜΜΕ στο επαγγελματικό τους πεδίο με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Ικανότητα ως στελέχη των ΜΜΕ να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, ώστε να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και στην δυναμική του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Ικανότητα να εργάζονται αυτόνομα είτε σε ομάδες και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.
 • Ικανότητα να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους, να ενεργοποιούν τους συνεργάτες τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλους τους συμμετόχους (stakeholders).
 • Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον και παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Ικανότητα εντοπισμού και υιοθέτησης του κατάλληλου ηγετικού στυλ ανά περίπτωση.
 • Ικανότητα  καλύτερου σχεδιασμού των οργανωσιακών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών των ΜΜΕ.
 • Ικανότητα δημιουργικής γνώσης, κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής λύσης προβλημάτων.

 

 


 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις
 • Ευκαιρίες Επιχειρήσεων Δικαιόχρησης (Franchising)
 • Ευκαιρίες Ίδρυσης και Εξαγοράς ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη των ΜΜΕ και Συγκριτικό Πλεονέκτημα
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Business Plan)
 • Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan)
 • Το οργανωτικό πλάνο και η μορφή του οργανισμού
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις ΜΜΕ
 • Εγκατάσταση ΜΜΕ και Επαγγελματική Διοίκηση
 • Διοίκηση Λειτουργιών στις ΜΜΕ
 • Η παγκοσμιοποίηση των ΜΜΕ
 • Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων και πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της open e-class. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (Εμπλουτισμένη Εισήγηση)

39

Διαδραστική διδασκαλία (Ερωτήσεις – Απαντήσεις,

Καταιγισμός Ιδεών)

16

Εργασία

25

Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση

32

 

 

Σύνολο Μαθήματος

 

112

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα δύο συνιστωσών:

 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 8 μονάδες
 • Ομαδική εργασία, 2 μονάδες

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Longenecker, J., Pett, JW., Palich, LE. and Hoy, F. (2018), Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,Broken Hill Publishers, Λευκωσία, Κύπρος.
 • Longenecker, J.C., Moore, C.W., Petty, J.W. (2005) Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 2η Ελληνική Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
 • Murphy, M. (1999) Μάνατζμεντ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
 • Siropolis, N. (2001) Διοίκηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ.
 • Σκουλάς, Ν.Ε. (2002) Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηματία. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Storey, D.J., Greene, F.J., Χασσίδ, Ι., Φαφαλιού, Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.
 • Deakins, D. και M. Freel (2017) “Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις: Νεοφυείς Επιχειρήσεις”, εκδόσεις Rosili.
 • Scarborough N. (2016), Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 1η Έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος ΊΩΝ
 • Bateman, T. και Snell, S. (2016), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

International Small Business Journal

Journal of Small Business Management

Small Business Economics

International Journal of Entrepreneurship and Small Business

Journal of Small Business and Enterprise Development

Journal of Small Business and Entrepreneurship

International Journal of Globalisation and Small Business

Small Enterprise Research

Family Business Review

Journal of Family Business Strategy

Journal of Family Economic Issues

Community, Work and Family

Academy of Management Journal

Academy of Management Review

British Journal of Industrial Relations

European Management Journal

Group and Organization Management

International Journal of Training and Development

International Studies of Management & Organization

Journal of Behavioral Decision Making

Journal of International Management

Journal of Management

Journal of Management Development

Journal of Organizational Behavior

Leadership Quarterly

Strategic Management Journal

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0708

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να

-          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

-          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τη συνεισφορά της Σύγχρονης Θεωρίας Χαρτοφυλακίου.

-          Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να διαμορφώνουν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια.

-          Κατανοούν και εφαρμόζουν τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.

-          Διαθέτουν αντίληψη των διαφόρων γνωστικών προκαταλήψεων που οδηγούν τους επενδυτές σε λήψη μη ορθολογικών αποφάσεων.

-          Επικοινωνούν με επενδυτές, εταιρίες και γενικότερα το κοινό αναπτύσσοντας  ολοκληρωμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές και επενδυτικές λύσεις.        

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

-          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

-          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

-          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

-          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

-          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

-          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν διάφορα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση και η πληροφορική τεχνολογία επιτρέπει την επένδυση σε εξειδικευμένα προϊόντα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βάση τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε επενδυτή. Ωστόσο, η ποικιλομορφία των επενδυτικών επιλογών συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους οι επενδυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις αξιολόγησης των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Αρχικά, προσδιορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz, η οποία επικεντρώνεται στη σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία για τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου και την επίτευξη βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης. Με τη χρήση αριθμητικών παραδειγμάτων καταδεικνύονται τα οφέλη της διαφοροποίησης μέσω της οποίας εξαλείφεται ο μη συστηματικός κίνδυνος που προέρχεται από κάθε μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο. Ταυτόχρονα καταγράφονται οι κοινοί προσδιοριστικοί παράγοντες που συνθέτουν το συστηματικό κίνδυνο και επηρεάζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που δεν επιτρέπει τη συνολική απάλειψη του επενδυτικού κινδύνου.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Αναπτύσσεται και αναλύεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) που εφαρμόζεται για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή χαρτοφυλακίου βάσει του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, του συντελεστή βήτα και της αναμενόμενης απόδοσης της αγοράς. Επίσης, παρουσιάζονται τα μοντέλα τριών (3) και πέντε (5) παραγόντων των Fama and French, καθώς επίσης και το μοντέλο της Θεωρίας Τιμολόγησης Εξισορροπητικής Κερδοσκοπίας (Arbitrage Pricing Theory Model). Αναλύεται η υπόθεση αποτελεσματικών αγορών και καταγράφονται οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στις αγορές. Τέλος, στο πλαίσιο της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής παρουσιάζονται οι γνωστικές προκαταλήψεις που οφείλονται για τη ορθολογική/μεροληπτική συμπεριφορά των επενδυτών. 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet).

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Επίλυση Case studies

20 ώρες

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20 ώρες

Ασκήσεις πεδίου

30 ώρες

Συγγραφή εργασιών

30 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

-          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

-          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
 • Αρτίκης, Π. (2014) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
 • Ανδρικόπουλος, Α. (2022) Χρηματοοικονομική. Εκδόσεις Προπομπός.
 • Frank, R. K. & Keith, B. C. (2018) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Broken Hill Publishers Ltd.
 • Διακογιάννης, Γ. (2019) Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Διπλογραφία.

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Financial Stability
 • Journal of Corporate Finance
 • Journal of Banking and Finance
 • Research in International Business and Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Review of Financial Studies
 • Journal of Financial Economics
 • Finance Research Letters
 • Journal of Finance

Βούζας Φώτης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0412

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI356/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν μια καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα όλων των σύγχρονων θεμάτων που συνδέονται με την Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία

Γενικές Ικανότητες

Μετην επιτυχή ολοκλήρωση αυτούτου μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά τις βασικές έννοιες της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Δεοντολογίας

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Η μελέτη της ηθικής - Επιστημονική ή περιγραφική προσέγγιση - Φιλοσοφική προσέγγιση
  Προσεγγίσεις ηθικής δεοντολογικής βάσης (Νομικό και ηθικό πλαίσιο)
 • Ο ρόλος της επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή 
 • Κώδικες επιχειρηματικής δεοντολογίας
 • Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η αγορά και οι καταναλωτές
 • Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και πράσινη επιχειρηματικότητα
 • Διαδικασίες λήψης διοικητικών αποφάσεων
 • Επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία: παραδείγματα καλών πρακτικών

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση Compus  για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Συγγραφή εργασίας

60 ώρες

Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας,

40 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

140 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

-          Γραπτή εργασία

-          Παρουσίαση γραπτής εργασίας στην τάξη

-          Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 •  Werhane, Patricia H., and R. Edward Freeman. "Business ethics: the state of the art." International Journal of Management Reviews 1.1 (1999): 1-16.
 • DesJardins, Joseph R., and Joseph R. DesJardins. An introduction to business ethics. New York, NY: McGraw-Hill Higher Education, 2009.
 • Drucker, Peter. "What is business ethics." The public interest 63.2 (1981): 18-36.
 • Robertson, C. and Eadil, P., 1999. Ethical Decision Making in Multinational Organizations: A Culture-Based Model. Journal of Business Ethics, [online] 19(4)
 • Shaw, W. and Barry, V., 2004. Moral Issues in Business.
 • Lau, C. L. L. (2010). A step forward: Ethics education matters! Journal of Business Ethics, 92(4), 565-584. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0173-2
 • Ferrell, O. C., et al. "Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study." Journal of Business Research 95 (2019): 491-501.
 • Svensson, Göran, and Greg Wood. "A model of business ethics." Journal of Business Ethics 77.3 (2008): 303-322.
 • Murphy, Patrick E. "Implementing business ethics." Journal of business ethics (1988): 907-915.
 • De George, Richard T. "A history of business ethics." Paper delivered at the third biennial global business ethics conference. Santa Clara, CA: Markkula Center for Applied Ethics. 2005.
 • Clegg, Stewart, Martin Kornberger, and Carl Rhodes. "Business ethics as practice." British Journal of Management 18.2 (2007): 107-122.
 • Trevino, Linda Klebe, and Gary R. Weaver. "Business ETHICS/BUSINESS ethics: One field or two?." Business Ethics Quarterly (1994): 113-128.
 • De George, Richard T. "The status of business ethics: Past and future." Journal of Business ethics 6.3 (1987): 201-211.
 • Stanwick, Peter, and Sarah Stanwick. Understanding business ethics. Sage, 2013.
 • Spence, Laura J., and Robert Rutherfoord. "Small business and empirical perspectives in business ethics." Journal of Business Ethics 47.1 (2003): 1-5.

Αλετράς Βασίλειος   Βασιλειάδης Χρήστος   Γρούγιου Βασιλική   Ελευθεριάδης Ιορδάνης   Κάτου Αναστασία   Καφετζόπουλος Δημήτριος   Μιχαήλ Δημήτριος   Μοσχίδης Οδυσσέας   Παπαθανασίου Ιάσων   Σουμπενιώτης Δημήτριος   Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   Τσιότρας Γεώργιος   Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0809-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA205/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Επιχειρηματικής Μελέτης  που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Επιχειρηματικής Μελέτης  και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Επιχειρηματικής Μελέτης , συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης  ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Επιχειρηματικής Μελέτης .
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Επιχειρηματικής Μελέτης , αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
 • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
 • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
 • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Επιχειρηματικής Μελέτης .

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Μελέτης , τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
 • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
 • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

14. Εισαγωγή στις μελέτες περίπτωσης (προδρομικές, αναδρομικές, διαμήκεις)
15. Ενότητες πληροφόρησης (SWOT, PEST_LE)
16. Εταιρικό προφίλ
17. Είδη στρατηγικής
18. Ανάλυση δομών και συστημάτων
19. Χαρακτηριστικά ποιοτικών μελετών
20. Χαρακτηριστικά ποσοτικών μελετών
21. Πτυχές επιχειρηματικής μελέτης
22. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μελέτης
23. Παραδείγματα επιχειρηματικών μελετών
24. Ερωτήματα επιχειρηματικών μελετών
25. Διαμόρφωση και συγγραφή επιχειρηματικής μελέτης
26. Παρουσίαση επιχειρηματικής μελέτης

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Προσωπική επαφή (13x4)

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

36

Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

36

Συγγραφή εργασίας

26

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 •  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική ή αγγλική  γλώσσα με τη βοήθεια:

 1. Γραπτής εργασίας: Η εργασία κατατίθεται σε μορφή Word έκτασης 3000 περίπου λέξεων, για ατομική εργασία, και για ομαδική εργασία αυξάνεται κατά 500 λέξεις για κάθε ένα επιπλέον φοιτητή.
 2. Προφορικής παρουσίασης: Οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία τους σε μορφή Power Point έκτασης 15 διαφανειών.
 •   Παρατηρήσεις:
Όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος σε ομαδική επιχειρηματική μελέτη λαμβάνουν τον ίδιο βαθμό.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Βακόλα, Μ. (2009) Διοικώντας τις Αλλαγές. Έκδοση Β΄, Αθήνα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
·         Ellet, W. (2018) The Case Study Handbook, Revised Edition: A Student's Guide.  Harvard Business Publishing.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

—  Journal of Business Case Studies

—  Journal of Business Case Studies and Applications

—  Journal of Case Studies

—  International Journal of Cases Studies

 

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0715

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδίκευσης Ειδικών  Γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Παρέχεται πληροφόρηση, το περίγραμμα, η ύλη των εξετάσεων, οι οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών, και οι διαφάνειες του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου. Άρθρα σχετικά με το μάθημα αναρτώνται στη σελίδα https://www.facebook.com/mib.uom

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να:

 •  Έχουν αποκτήσει γνώσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα θέματα σχετικά με την επέκταση των εμπορικών ή/και παραγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε αγορές ξένων χωρών.
 • Έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να εντοπίσουν τις διαφορετικές συνθήκες και τους διαφορετικούς παράγοντες που επικρατούν στην αγορά κάθε χώρας. 
 • Ø Έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη σημασία των διαφορετικών συνθηκών και των διαφορετικών παραγόντων που επικρατούν στην αγορά κάθε χώρας για την επιτυχία της εξαγωγικής ή/και παραγωγικής δραστηριοποίησης της επιχείρησης στην οποία εργάζονται στις αγορές αυτών των χωρών.
 • Έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν ποιας χώρας το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι το πλέον ευνοϊκό για το εγχείρημα διεθνούς δραστηριοποίησης της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

Γενικές Ικανότητες

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιώνΠροσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 2. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 3. Λήψη αποφάσεων
 4. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Πολυεθνικές  Επιχειρήσεις  και  Παράγοντες Εξαγωγικής  Επιτυχίας.
 2. Οι  Οικονομικοί  Παράγοντες  στο  Διεθνές  Περιβάλλον.
 3. Οι  Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες στο Διεθνές  Περιβάλλον. 
 4. Οι  Περιβαλλοντικοί και οι Γεωγραφικοί Παράγοντες στο Διεθνές  Περιβάλλον.
 5. Οι  Νομικοί  Παράγοντες  στο  Διεθνές  Περιβάλλον.
 6. Οι  Κοινωνικοί και οι Πολιτισμικοί Παράγοντες στο Διεθνές  Περιβάλλον.  
 7. Οι  Πολιτικοί Παράγοντες στο Διεθνές  Περιβάλλον.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, ύλη εξετάσεων, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ.). Επίσης, για την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/ήτριες μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με Power Point για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο. Επίσης, αναλύονται μελέτες περιπτώσεων σχετικές με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στις Διεθνείς Αγορές. Επιπλέον, προσκαλούνται έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων για να παρουσιάσουν τις διεθνείς δραστηριότητες των επιχειρήσεών τους στους/ις φοιτητές/ήτριες. Τέλος, στις διαλέξεις γίνεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες επιχειρηματικών εφημερίδων και περιοδικών για την ανάλυση πρόσφατων άρθρων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και σε ιστοσελίδες με σχετικά στοιχεία.    

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

111

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης (50% του βαθμού) και ερωτήσεις σχετικές με μια σύντομη μελέτη περίπτωσης που δίνεται την ώρα της εξέτασης (50% του βαθμού). Προαιρετική ατομική ή ομαδική (έως 3 άτομα) εργασία σε θέματα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στις Διεθνείς Αγορές που εάν βαθμολογηθεί με 10 προσθέτει 2 μονάδες (με 9 προσθέτει 1,8 κ.ο.κ.) στον προβιβάσιμο βαθμό του/ης φοιτητή/ήτριας, σε όποια εξεταστική περάσουν το μάθημα.  

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α.     Ελληνικά

13   Χατζηδημητρίου, Γ., Η Επιχείρηση στο Διεθνές Περιβάλλον, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022.

14   Χατζηδημητρίου, Γ., Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα, 2003.

15   Griffin, R. W. & Pustay, M. W., Διεθνείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα, Μετάφραση 8ης Έκδοσης, Εκδ. Τζιόλα, 2018.

16   Ball, D.A., Geringer, J.M., Minor, M.S. & McNett, J.M, Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Μετάφραση 12ης Έκδοσης, Εκδ. Επίκεντρο, 2010. 

17   Αυλωνίτης, Γ.Ι., Λυμπερόπουλος, Κ. και Τζαναβάρας, Β., Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Εκδ. Rosili, 2010. 

18   Παλταγιάν, Γ., Χατζηδημητρίου, Ι. και Αιγυπτιάδης, Α., Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εμπόριο, Εκδ. ΔiΣΙΓΜΑ, 2021. 

19   Πανηγυράκης, Γ., Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδ. Σταμούλη, 2013. 

20   Φιλαδαρλής, Μπ., Ο Τζακ, η Φασολιά και οι Εξαγωγές, Global Greece, Θεσσαλονίκη, 2014.

Β.      Αγγλικά

 1. Albaum, G. & Duerr, E., International Marketing and Export Management, 7th ed., Prentice Hall, 2011.
 2. Cateora, P.R. & Graham, J.L., Διεθνές Μάρκετινγκ, Τόμος Α', Εκδόσεις Παπαζήση, 2003.
 3. Θανόπουλος, Γ., Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, Δομή και Προκλήσεις, Εκδόσεις Interbooks, 2006.
 4. Ball, A., Geringer, M. Minor, M. & McNett, J., International Business: Τhe Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, 13th ed., 2012.
 5. Czinkota, M.R. & Ronkainen, I.A., International Marketing,  10th ed., South-Western, 2013.
 6. Daniels, J.D., Radebaugh, L.H. & Sullivan, D.P., International Business: Environments and Operations, Addison Wesley, 2015.
 7. Ghauri, P.N. and Cateora, P., International Marketing,  4th ed., McGraw-Hill, 2014.
 8. Hill, C.W., International Business: Competing in the Global Marketplace, McGraw-Hill, 2014.
 9. Hodgetts, R.M. & Luthans, F., International Management: Culture, Strategy and Behavior, 4th ed., McGraw-Hill, 2000.

10. Johansson, J., Global Marketing: Foreign Entry, Local Marketing and Global Management, 2nd ed., McGraw-Hill, 2000.

11. Madura, J., International Financial Management, South-Western College, 6th ed., 2000.

12. Ricks, D.,  Blunders in International Business,  Blackwell  Business,  2011.

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

International Business Review, Journal of International Business Studies, Journal of World Business, Journal of International Management, Management International Review, International Marketing Review, Journal of International Marketing, European Journal of International Management, Research in International Business and Finance, Strategic Management Journal, International Review of Strategic Management, Journal of Business Research, Harvard Business Review, Harvard Business Review, European Business Review, Long Range Planning, Business Horizons, California Management Review, Sloan Management Review.

Καλαμπόκης Ευάγγελος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0618

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  (e-Business)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού Υποβάθρου

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα θα αναλυθούν έννοιες των Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και έννοιες και εφαρμογές του ΗΕ, όπως επιχειρηματικά μοντέλα ΗΕ, υπηρεσίες υποστήριξης ΗΕ, στρατηγικές υλοποίησης ΗΕ, και πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν:

 1. Να διακρίνουν του διαφορετικούς τύπους πληροφοριακών συστημάτων που πρέπει να υιοθετούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 2. Περιγράφουν χρήσεις καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγάλα Δεδομένα, Υπολογιστική Νέφους, Διαδίκτυο των Αντικειμένων) στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 3. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 4. Nα δημιουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops) με χρήση σύγχρονων υποδομών υπολογιστικής νέφους (cloud computing).
 5. Να αξιοποιούν εργαλεία αναλυτικής του διαδικτύου (web analytics tools) ώστε να βελτιώνουν τις διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες
 6. Να δημιουργούν διαφημιστικές εκστρατείες με χρήση δημοφιλών πλατφορμών όπως Facebook, Google, κλπ.

Γενικές Ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (ΗΕ). Η πληροφορική τεχνολογία (information technology) έχει πλέον προσδιορίσει καθοριστικά τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα όλες οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι οργανισμοί. Η επίδραση αυτή αφορά τόσο την εσωτερική τους λειτουργία, όσο και την μεταξύ των οργανισμών διάδραση (επικοινωνία, συναλλαγές, κ.α.). Στο μάθημα θα αναλυθούν έννοιες και εφαρμογές του ΗΕ, όπως επιχειρηματικά μοντέλα ΗΕ, υπηρεσίες υποστήριξης ΗΕ, στρατηγικές υλοποίησης ΗΕ, και πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops) με χρήση σύγχρονων υποδομών υπολογιστικής νέφους (cloud computing). Επίσης, οι φοιτητές θα αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για  να αξιοποιούν εργαλεία ανάλυσης διαδικτύου (web analytics tools) ώστε να βελτιώνουν τις διαδικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Open eClass για διαμοιρασμό του εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία των φοιτητών και των διδασκόντων

- Woocommerce ή Prestashop ως ανοικτό λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου για εκπαίδευση στην δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

- Google Analytics ως πλατφόρμα αναλυτικής του διαδικτύου για εκπαίδευση στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών στο διαδίκτυο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

18

Διαδραστική διδασκαλία για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

9

Διαδραστική διδασκαλία στη χρήση του Google Analytics

6

Διαδραστική διδασκαλία στη χρήση Facebook και Google Ada

6

Εκπόνηση επιχειρηματικού πλάνου ηλεκτρονικού επιχειρείν

21

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

40

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και εργασίες ως εξής:

-          Τελική γραπτή εξέταση

-          Προαιρετική Eργασία

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

E. Turbanetal. Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Εργαλεία διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων. BrokenHill (2020)

«Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη» (KroenkeD., BoyleR.J), Εκδ. Broken Hill, ISBN-978-9963-274-04-8, 2017

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0717

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου & ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA186/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις.

Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων  που αφορούν μεταξύ άλλων έννοιες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας επιτυχημένης στρατηγικής μάρκετινγκ εκδηλώσεων και την εφαρμογή σύγχρονων αρχών στρατηγικού μάρκετινγκ στη διαδικασία διαχείρισης εκδηλώσεων. Αυτές οι έννοιες ισχύουν για τον ευρύτερο ορισμό της βιομηχανίας διαχείρισης εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών ιδιωτικών και δημόσιων Εκδηλώσεων και Γεγονότων.που εμπεριέχουν στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Ειδικές Ενότητες του Μάρκετινγκ, την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  ενισχύουν τους φοιτητές/ τριες ώστε να κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου των εφαρμογών του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων.

Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
 • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
 • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
 • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα των ειδικών πεδίων εφαρμογής του Μάρκετινγκ  Εκδηλώσεων και Γεγονότων

Γενικές Ικανότητες

Ικανότητες:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

• Να ορίζουν την ορολογία μάρκετινγκ και να φαρμόζουν τις βασικές αρχές μάρκετινγκ σε ένα φεστιβάλ, προσχεδιασμένο και προκαθορισμένο οργανωτικά γεγονός ή μια ειδική εκδήλωση.

• Να διακρίνουν το μάρκετινγκ μιας υπηρεσίας όπως ένα φεστιβάλ από το μάρκετινγκ ενός προϊόντος.

• Να εφαρμόζουν μια συστηματική προσέγγιση στην αξιολόγηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ γεγονότων και εκδηλώσεων (Γ.Ε.).

• Να αναπτύσουν ένα σχέδιο μάρκετινγκ για ένα φεστιβάλ, ειδική εκδήλωση και ένα προσχεδιασμένο οργανωτικά γεγονός (M.I.C.Es Συναντήσεις, Εκδηλώσεις Κινήτρων Συνέδρια, Γεγονότα).

• Να εφαρμόζουν τις έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή και ικανοποίησης πελατών σε μια παρόμοια κατάσταση που αφορά το Μ.Γ.Ε.

• Να υιοθετούν τα εργαλεία Διαχείρισης και Μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των γεγονότων και εκδηλώσεων. • Να αναπτύσουν μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για να προωθήσουν και να επαυξήσουν την Ζήτηση για μια εκδήλωση.

• Να αξιολογούν την επιτυχία ενός γεγονότος και μιας εκδήλωσης από οικονομική και κοινωνική σκοπιά.

• Να μελετούν περιπτώσεις και να αναλύουν τα βασικά και κρίσημα στοιχεία επιδόσεων και επιδράσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περιγραφή

Το μάθημα αναδεικνύει τις σύγχρονες ερευνητικές και διαχειριστικές εφαρμογές του Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων. Αναλύονται τα είδη των γεγονότων, όπως τουριστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, αθλητικά γεγονότα, επιχειρησιακά γεγονότα, δρώμενα επαγγελματικών εκθέσεων και συνέδρια. Παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των γεγονότων και των εκδηλώσεων. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για συνέργειες και καλύτερες διαχειριστικές πρακτικές κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της διοργάνωσης των γεγονότων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα:

‒ εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες της διαχείρισης και του σχεδιασμού των γεγονότων και εκδηλώσεων,

‒ αναδεικνύει τη συμβολή των γεγονότων και των εκδηλώσεων στην τουριστική ανάπτυξη,

‒ εντάσσει τη διοργάνωση των γεγονότων και των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του βιωματικού μάρκετινγκ και της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ,

‒ παρουσιάζει τα βασικά στάδια σχεδιασμού και τις επιμέρους φάσεις των γεγονότων και των εκδηλώσεων,

‒ αναλύει την επίδρασή τους στη διαμόρφωση εικόνας για μία επιχείρηση, μία πόλη και ένα έθνος (nation-branding).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30 ώρες

Περιπτώσεις Μελέτης

6 ώρες

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

34 ώρες

Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

30 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

100 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο eclass ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Χρήστος Α. Βασιλειάδης  (2020). «Διαχείριση και Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων», 2η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020, σελ. Κωδικός Ευδόξου: 94700930. ISBN: 978-618-5455-02-6.

……………………………………………………

Χρήστος Α. Βασιλειάδης (2014). «Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014», Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 204. ISBN: 978-960-8396-85-2.

Επίσης βοηθητικά για περαιτέρω εμβάθυνση:

Hoyle L.H. (2002). Event Marketing, John Wiley & Sons, Inc. NY: USA.

Jackson, N. (2013). Promoting and Marketing Events, Routledge, UK: Oxon.

Masterman G. & Wood E. H. (2017). Innovative Marketing Communications: strategies for the events industry. Elsevier Melbourne : Vision Australia Student Support, 2017.

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

International Journal of Event and Festival Management

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events

Journal of Convention and Event Tourism

Festival Management & Event Tourism

Journal of Advertising, https://www.tandfonline.com/

Journal of Advertising Research, https://www.journalofadvertisingresearch.com

International Journal of Advertising

Journal of Strategic Marketing, Advances in Consumer Research, Journal of Consumer Marketing, Journal of Consumer Research, European Journal of Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Marketing Management, International Journal of Research in Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0, Journal of Product and Brand Management, Journal of Services Marketing

Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM), Qualitative Market Research

Event Marketer

Sport Marketing Quarterly

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0409

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Οικονομετρία ασχολείται με την ποσοτική πλευρά της οικονομικής επιστήμης και προσπαθεί να δώσει πραγματικό περιεχόμενο στις αφηρημένες σχέσεις της. Στην Οικονομετρία, η οικονομική ανάλυση, η μαθηματική και στατιστική  ανάλυση και τέλος η εμπειρική έρευνα χρησιμοποιούνται συνδυασμένα για την εκτίμηση οικονομικών σχέσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες, με συνδυασμένες γνώσεις από μαθήματα οικονομικών (μικροοικονομία, μακροοικονομία, κ.α.) θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • διαμορφώνουν ένα οικονομικό πρόβλημα,
 • να αναπτύσσουν ένα απλό οικονομικό μοντέλο και το αντίστοιχο στατιστικό/οικονομετρικό του μοντέλο,
 • να εκτιμούν τις παραμέτρους του μοντέλου χρησιμοποιώντας διάφορα στατιστικά πακέτα λογισμικού,
 • να πραγματοποιούν ελέγχους και να κάνουν αριθμητικές προβλέψεις και
 • να ερμηνεύουν και να αναλύουν τυχόν προβλήματα του οικονομετρικού μοντέλου.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η φύση της ανάλυσης παλινδρόμησης, αντικείμενο και σκοπός των οικονομετρικών μοντέλων.
 • Διμεταβλητή ανάλυση παλινδρόμησης: έννοια της συνάρτησης παλινδρόμησης του πληθυσμού και του δείγματος.
 • Μοντέλο παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, τυπικά σφάλματα των εκτιμήσεων των ελαχίστων τετραγώνων, ιδιότητες των εκτιμητών ελαχίστων τετραγώνων, συντελεστής προσδιορισμού, υπόθεση της κανονικότητας.
 • Μοντέλο παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές παλινδρόμησης, έλεγχος υποθέσεων και ανάλυση διακύμανσης.
 • Επεκτάσεις του μοντέλου παλινδρόμησης δύο μεταβλητών: Παλινδρόμηση χωρίς σταθερό όρο, παλινδρόμηση με τυποποιημένες μεταβλητές, λογαριθμικό-γραμμικό μοντέλο και το αντίστροφο μοντέλο.
 • Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης: Ερμηνεία της εξίσωσης πολλαπλής παλινδρόμησης, έννοια των συντελεστών μερικής παλινδρόμησης, εκτίμηση των συντελεστών μερικής παλινδρόμησης, ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού, πολυωνυμικά μοντέλα παλινδρόμησης.
 • Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης: Έλεγχος υποθέσεων και πρόβλεψη με πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Μοντέλο παλινδρόμησης με ψευδομεταβλητές
 • Πολυσυγγραμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Excel και του στατιστικού πακέτου SPSS για την ανάπτυξη του οικονομετρικού μοντέλου.

Χρήση του COMPUS στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

35

Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

26

ΣύνολοΜαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων.  

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Gujarati D. N. and Porter D. C., Εκδόσεις Τζιόλα
 2. Εισαγωγή στην οικονομετρία, Wooldridge J., Εκδόσεις Παπαζήση
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 4. Εισαγωγή στην οικονομετρία - Ενιαίο, Χρήστου Γεώργιος Κ., Εκδόσεις Δαρδάνος

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Econometrica.
 2. Econometric Theory.
 3. Journal of Econometrics.
 4. Journal of Business and Economic Statistics.
 5. Journal of Financial Econometrics.
 6. Journal of Finance.
 7. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
 8. Review of Economics and Statistics.

Αλετράς Βασίλειος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0720

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA185/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους αναμένεται να είναι σε θέση να

 • κατονομάζουν τον ρόλο και τις βασικές έννοιες των οικονομικών της υγείας
 • αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες μιας αγοράς υπηρεσιών υγείας
 • ερμηνεύουν πληθώρα δεικτών μέτρησης της απόδοσης των συστημάτων υγείας
 • περιγράφουν τα βασικά πρότυπα οργάνωσης του τομέα της υγείας και τις διαφορές τους
 • εξηγούν τις βασικές διαφορές του ελληνικού συστήματος υγείας από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα
 • αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών μορφών αποδοτικότητας για την άσκηση πολιτικής υγείας
 • περιγράφουν τις βασικές μεθόδους αποζημίωσης του ιατρικού προσωπικού και των νοσοκομείων
 • προτείνουν κατάλληλες μεθόδους χρηματοδότησης που θα αυξάνουν την αποδοτικότητα ενός συστήματος υγείας
 • εξηγούν τα κίνητρα που δημιουργούν διαφορετικές πολιτικές υγείας ως προς την επίτευξη των στόχων ενός συστήματος υγείας
 • περιγράφουν τις διαθέσιμες μεθόδους και να ερμηνεύουν βασικά αποτελέσματα οικονομικών αξιολογήσεων φαρμάκων, ιατρικών πράξεων ή προγραμμάτων υγείας
 • αναγνωρίζουν τη σημασία τόσο των θεωρητικών επιχειρημάτων, όσο και των ερευνητικών ευρημάτων για την ολοκληρωμένη κριτική προσέγγιση των πολιτικών υγείας
 • αντιλαμβάνονται ποια είναι η πρακτική σημασία των διαφόρων εννοιών, θεωριών και μεθόδων των Οικονομικών της Υγείας για τους φορείς λήψης αποφάσεων

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια και αντικείμενο των Οικονομικών της Υγείας
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγαθού «υγεία» και της αγοράς υπηρεσιών υγείας
 • Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας: θεωρία και εμπειρικά ευρήματα
 • Πρότυπα οργάνωσης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας
 • Το ελληνικό σύστημα υγείας
 • Δείκτες απόδοσης μονάδων και συστημάτων υγείας
 • Το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα
 • Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας: η πλευρά του παραγωγού
 • Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας: η πλευρά του χρήστη
 • Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής
 • Οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Open E-class για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ). Επίσης, για την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Φυσικά, χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με το λογισμικό powerpoint για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Ατομική εργασία

15

Αυτόνομη μελέτη

61

Σύνολο Μαθήματος

115

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 • Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει α) προαιρετική εκπόνηση εργασίας (προφορική παρουσίαση στο μάθημα) και β) τελική γραπτή εξέταση.
 • Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική.
 • Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφονται στο Περίγραμμα Μαθήματος που αναρτάται στην πλατφόρμα Open E-class και παρουσιάζεται στους φοιτητές κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων στο αμφιθέατρο.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής εργασίας είναι: α) Περιεχόμενο (περιεκτική και εμβριθής παρουσίαση / ανάλυση του θέματος, αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές), β) Δομή (σαφήνεια σκοπού παρουσίασης, καλά οργανωμένες διαφάνειες για την ομαλή ροή της παρουσίασης, σαφή συμπεράσματα στο τέλος της παρουσίασης), γ) Παρουσίαση (οπτική επαφή με ακροατήριο, δυνατή και καθαρή φωνή, αυτοπεποίθηση, επαρκής εξήγηση του υλικού της παρουσίασης, ομαλή ροή επιχειρημάτων χωρίς επαναλήψεις, τήρηση χρονικού ορίου, αποτελεσματική απάντηση ερωτήσεων διδάσκοντα και συμφοιτητών, δ) Ποιότητα οπτικού υλικού -  διαφανειών (επιγραμματικό και ευανάγνωστο κείμενο και γραφικά, ομοιομορφία διαφανειών, κατάλληλη επιλογή χρωμάτων, κλπ).
 • Η τελική γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 ανοικτές ερωτήσεις ανάπτυξης, από τις οποίες οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τις 2. Καλούνται να συζητήσουν κάποιο θέμα από την ύλη των εξετάσεων και να προσεγγίσουν κριτικά κάποια υποερωτήματα. Κριτήρια είναι: α) κατανόηση των τιθέμενων ερωτήσεων, β) επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) πληρότητα απαντήσεων με καλά δομημένη επιχειρηματολογία, c) κριτική ικανότητα, και δ) ευανάγνωστο γραπτό (σαφήνεια, περιεκτικότητα, αναγνωσιμότητα).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Morris S, Devlin N, Parkin D, Spencer A. (2017) Η οικονομική ανάλυση στη φροντίδα υγείας. Επιμέλεια: Κ. Αθανασάκης, Η. Κυριόπουλος. Λευκωσία: Broken-Hill.
 • Υφαντόπουλος Γ. (2018) Τα οικονομικά της υγείας: θεωρία και πολιτική (2η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Συστήνεται στους φοιτητές να διαβάζουν άρθρα στο επιστημονικό περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, όπου δημοσιεύονται συχνά  μελέτες στα Οικονομικά της Υγείας. Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης (http://www.mednet.gr/archives/) και καταλογογραφημένο στη Scopus.

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0710-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗς ΕΥΦΥΪΑΣ

(πρώην «Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Ι»)

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υποβάθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA242/

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Κατανοεί και να ορίζει για συγκεκριμένο πρόβλημα τις βασικές έννοιες μιας εφαρμογής επιχειρηματικής ευφυΐας (διαστάσεις-dimensions, μετρούμενα μεγέθη – measures, λειτουργίες επεξεργασίες OLAP- online analytical processing)
 • Χρησιμοποιεί τη γλώσσα structured query language (SQL) για την διαχείριση και προσπέλαση δεδομένων από επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων.
 • Αναπτύσσει αναλύσεις και να δημιουργεί οπτικοποιήσεις και διαδραστικούς πίνακες ελέγχου (dashboards) χρησιμοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες (π.χ. Tableau).

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματική ευφυΐα και τη χρήση της για την βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τις επιχειρήσεις.
 • Χρήση της γλώσσας SQL για την διαχείριση και προσπέλαση δεδομένων από επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται και εκτελούνται SQL ερωτήματα (queries) σε έτοιμες βάσεις δεδομένων της διαδραστικής πλατφόρμας DataCamp. Παρουσιάζονται ερωτήματα που ανακτούν δεδομένα τόσο από έναν όσο και από περισσότερους πίνακες δεδομένων.
 • Δημιουργία αναλύσεων και οπτικοποιήσεων με το Tableau. Δίδεται έμφαση στις αναλύσεις OLAP (π.χ. slice, dice, pivot, drill down/drill up, roll up κτλ.). Παρουσιάζονται οπτικοποιήσεις διαφόρων τύπων συμπεριλαμβανομένων οπτικοποιήσεων σε χάρτες. Παρουσιάζεται η χρήση οτπικοποιήσεων για την δημιουργία διαδραστικών πινάκων ελέγχου (dashboards).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στην διδασκαλία
 • Χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης DataCamp για τη εξάσκηση μέσω εργασιών στις διδασκόμενες στο μάθημα τεχνολογίες επιχειρηματικής αναλυτικής – business analytics, ειδικότερα SQL και Tableau. Στους φοιτητές θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση για ένα εξάμηνο.
 • Χρήση του Tableau ως πλατφόρμα για εκπαίδευση στις αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας. Στους φοιτητές δίνεται δωρεάν άδεια χρήσης στο Tableau Desktop για ένα χρόνο.
 • Χρήση του Open eClass για ανάρτηση διαφανειών, ασκήσεων και εργασιών.
 • Χρήση του Open eClass για επικοινωνία με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

9

Διαδραστική διδασκαλία

30

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

60

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

21

Σύνολο Μαθήματος

120

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (85%)
 • Αξιολόγηση εργασιών που ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (15%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει απάντηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σύντομης απάντησης, αλλά κυρίως  επίλυσης προβλημάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον των διδαχθέντων τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυΐας.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Διαχείριση Δεδομένων-Ο Ρόλος των Βάσεων Δεδομένων στους σύγχρονους Οργανισμούς, Watson T. Richard, 2021

- Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • International Journal of Information Management (IJIM)
 • Information Systems Journal (ISJ)
 • Journal of Management Information Systems (JMIS)
 • Management Information Systems Quarterly (MIS Quarterly)

Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0719

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ζ’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

3

5

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μάθημα Επιλογής ειδικού υποβάθρου

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά και σε κάποιο βαθμό Αγγλικά

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Στο e-Class

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές πολυκριτήριας μαθηματικής μοντελοποίησης
 • Να μάθουν τη χρήση πολλών εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού
 • Να εξασκηθούν στη χρήση του MS Excel
 • Να μπορούν να μοντελοποιήσουν πραγματικά προβλήματα
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Να μπορούν να συντονίσουν μια ομάδα για τη λήψη ομαδικών αποφάσεων

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα «Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων σχετικών με πραγματικά προβλήματα
 • Αυτόνομη εργασία στο σπίτι και στο εργαστήριο
 • Ομαδική εργασία, μέσα από την αλληλεπίδραση στο μάθημα
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, μέσα από πραγματικές μελέτες περιπτώσεων
 • Άσκηση κριτικής σκέψης μέσα από την μαθηματική μοντελοποίηση πραγματικών προβλημάτων

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προβλήματα απόφασης, όπως εκείνα της ταξινόμησης, κατάταξης και βέλτιστης επιλογής ανάμεσα σε ένα σύνολο από εναλλακτικές δράσεις, είναι συνηθισμένα στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και σχεδόν πάντα ο αποφασίζων πρέπει να λάβει υπόψη του πολλά, αντικρουόμενα και διαφορετικής μορφής κριτήρια. Τα προβλήματα, είτε αφορούν το στρατηγικό, το τακτικό ή το καθημερινό επιχειρησιακό επίπεδο λήψεως αποφάσεων είναι πολύπλοκα και η ιδεατή λύση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατη. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθοδολογίες πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων για την λήψη διοικητικών αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η προσπάθεια θα είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της πολυκριτήριας θεωρίας αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω:

•    Προγραμματισμός Στόχων (βεβαρημένος, λεξικογραφικός)

•    Μεθοδολογία Simos

•    Analytic Ηierarchy Process (ΑHP)

•    Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)

•     Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation (PROMETHEE)

•    ELimination Et Choix Traduisant la REalité (elimination and choice expressing reality, ELECTRE)

•    Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS)

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει επίδειξη μέρους από τα παρακάτω πακέτα λογισμικού: MS Excel (Solver), Visual Promethee, RightChoice, LINDO, Expert Choice, ELECTRE III-IV, ELECTRE Tri.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το μάθημα βασίζεται απολύτως στην χρήση Τ.Π.Ε. και γίνεται σε εργαστήριο Η/Υ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εργαστηριακές Ασκήσεις

100

Συγγραφή εργασίας

25

Σύνολο Μαθήματος

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στο τέλος του εξαμήνου, στο εργαστήριο. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν ασκήσεις σε MS Excel και/ή Visual PROMETHEE, Expert Choice, Right Choice και παραδίδουν στο τέλος της εξέτασης ένα φάκελο που περιέχει τα αρχεία με τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την διαδικασία της αξιολόγησής τους και είναι ελεύθεροι να δουν το αρχείο που παρέδωσαν μετά το πέρας της εξετάσεις, ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία και η επίδοσή τους σε εργασία που αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Μοντέλα Αποφάσεων, Γιάννης Σίσκος, 2008, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-10-9
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων,  Νικόλαος Ματσατσίνης, 2010, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-44-4
 • Jason Papathanasiou and Nikolaos Ploskas. “Multiple Criteria Decision Aid. Methods, Examples and Python Implementations”. Series: Springer Optimization and Its Applications, Volume 136, hardcover ISBN: 978-3-319-91646-0, 190 pages, Springer 2018.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Journal of Operational Research (Elsevier)
 • Decision Support Systems (Elsevier)
 • International Journal of Multicriteria Decision Making (Inderscience)
 • Operational Research (Springer)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font