Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
8ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  (ΟΔ0601)
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
  (ΟΔ0804)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  (ΟΔ0802)

Καφετζόπουλος Δημήτριος   

Περιγραφή

Σκοπός: Είναι να εισάγει τους φοιτητές στη Διοίκηση της Οργανωσιακής Αλλαγής (ΔΟΑ) και στις εφαρμογές της στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους στο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Περιεχόμενο: Οργανισμοί και περιβάλλοντα, Η φύση της οργανωσιακής αλλαγής, Οργανωσιακή δομή, σχεδιασμός και αλλαγή, Κουλτούρα και αλλαγή, Πολιτικές της αλλαγής, Ηγεσία και αλλαγή, Μοντέλα σκληρών συστημάτων αλλαγής, Μοντέλα μαλακών συστημάτων αλλαγής, Μέλλουσες κατευθύνσεις και προκλήσεις, Μεθοδολογία ανάλυσης περίπτωσης στη Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής.

Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση της διοικητικής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εφαρμογή της λογιστικής κόστους. Αρχικά εξετάζονται οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης (έξοδα, δαπάνες, κόστος) και αναλύονται το κόστος παραγωγής, το κόστος παραχθέντων, το κόστος πωληθέντων, το μικτό και καθαρό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξετάζονται η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, οι μέθοδοι επανεπιμερισμού των εξόδων (άμεση και βαθμιδωτή μέθοδος) και οι μέθοδοι και τα συστήματα κοστολόγησης (σύστημα κοστολόγησης κατά παραγγελία). Παράλληλα η άμεση κοστολόγηση, η ανάλυση σχέσεων κόστους-όγκου-κέρδους και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση των προϋπολογισμών και της πρότυπης κοστολόγησης (αποκλίσεις). Τέλος ανά εβδομάδα πραγματοποιείται εκπαίδευση και εξάσκηση σε εργαστήριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής στον Η/Υ σε εικονική εταιρία (ενημέρωση κοστολόγησης και προσδιορισμός αποτελέσματος).

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική. Παρουσίαση και Ανάλυση του Μοντέλου Στρατηγικής Διοίκησης (Ανάλυση Εσωτερικού Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Υλοποίηση Στρατηγικής, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων). Ορολογία – Ορισμοί (Όραμα, Αποστολή, Αντικειμενικοί Στόχοι, Στρατηγικές, Πολιτικές, Προγράμματα, Προϋπολογισμοί, Διαδικασίες). Παρουσίαση και Ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονομικού Περιβάλλοντος, Παρουσίαση και ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Μελέτη της McKinsey. Επίπεδα Στρατηγικής (Στρατηγικές Ανώτερου Επιπέδου, Ανταγωνιστικές Στρατηγικής, Λειτουργικές Στρατηγικές). Στόχοι ενός έκαστου Επιπέδου Στρατηγικής. Το Δένδρο των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφάσεων. Στρατηγικές Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικές Ανάπτυξης (Συγκέντρωση, Κάθετη Ολοκλήρωση-Εμπρός/Πίσω, Οριζόντια Ολοκλήρωση-Νέες Αγορές/Διαφοροποίηση, Διαποίκιλση-Συσχετισμένη/Ασυσχέτιστη, Διάσπαση και Επανεστίαση. Συγχωνεύσεις-Εξαγορές, Στρατηγικές Συμμαχίες, Στρατηγική Διεθνοποίησης Στρατηγικές Σταθεροποίησης-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause Strategy). Στρατηγικές Υποχώρησης (Selling out (Πώληση ενός τμήματος  της επιχείρησης), Captive Policy (Στρατηγική Αιχμαλωσίας), Turnaround (Αντιστροφή υπάρχουσας κατάστασης), Bankruptcy (Χρεοκοπία), Liquidation (Εκκαθάριση). Στρατηγικές Μεσαίου Επιπέδου (Ανταγωνιστικές Στρατηγικές), Ηγεσία Κόστους, Cost Focus, Διαφοροποίηση, Focus Differentiation, Στρατηγικές Δημιουργίας Αξίας, Ο θάνατος του Ανταγωνισμού, Ο Συν-Ανταγωνισμός, Στρατηγική Τζούντο, Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών, Το Διαμάντι της Στρατηγικής, Η Αμφιδέξια Επιχείρηση, Στρατηγικές Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικές Στρατηγικές). Στρατηγική Καινοτομία, Στρατηγική Μίμησης, Outsourcing,. Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτάτου Επιπέδου. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ( Θεωρία Πόρων Ικανοτήτων, Αλυσίδα Αξίας, Αστερισμός Αξίας). Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Πίνακας Διπλής Εισόδου, Μήτρα Προτεραιότητας Ζητημάτων, Οριζόντιες Εκθέσεις, Υπόδειγμα Porter, Industry Evolution, Στρατηγικές Ομάδες, Forecasting, Στατιστικά Μοντέλα, Ανάπτυξη Σεναρίων, Βιομηχανική Κατασκοπεία, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωση-Επιλογή Στρατηγικής. Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα μιας εκάστης Στρατηγικής Επιλογής. Τεχνικές και Εργαλεία Επιλογής Στρατηγικής (Πίνακας Εναρμόνισης Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Μήτρα 9 Κελιών, Θεωρίες Χαρτοφυλακίου. Αξιολόγηση/Επιλογή Στρατηγικής (Καταλληλότητα (suitability), Αποδεκτότητα (acceptability), Εφικτότητα (feasibility)).  Υλοποίηση Στρατηγικής. Υλοποίηση Στρατηγικών Ανάπτυξης μέσω Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Στρατηγικών Συμμαχιών, Ίδια Μέσα. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου Προϊόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος/Αγοράς του Hofer,  Η Μήτρα του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Matrix) της A. Little, Ο Κύβος Χαρτοφυλακίου (Portfolio Cube), Ο Κύβος Ρίσκου (Risk Cube). Η Αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από Εμπειρικές Έρευνες. Όργανα λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων, η συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτερων Στελεχών. Επιχειρησιακή Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγικά Ζητήματα στη Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0620)
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  (ΟΔ0817)
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  (ΟΔ0713)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)
  (ΟΔ0820)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
  (ΟΔ0706-2)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
  (ΟΔ0706-1)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ II (ΠΡΩΗΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ")
  (ΟΔ0806-1)
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
  (ΟΔ0608)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
  (ΟΔ0809-1)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  (ΟΔ0818)
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0814)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  (ΟΔ0606)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  (ΟΔ0815)
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0512)

Χατζηθωμάς Λεωνίδας   

Περιγραφή

Το διεθνές μάρκετινγκ αναφέρεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συντονισμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε πολλές και διαφορετικές εθνικές αγορές. Είναι ο τομέας του μάρκετινγκ που προσεγγίζει τις αγορές υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του «Διεθνούς Μάρκετινγκ» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει το «Διεθνές Μάρκετινγκ» για την κατανόηση των διεθνών αγορών, για τη διαμόρφωση διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ και για τη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επιπλέον, μελετώνται οι στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ που δύναται να υιοθετήσει μία επιχείρηση για να επιτύχει μία ομαλή και κερδοφόρα εισαγωγή σε αγορές του εξωτερικού. Οι φοιτητές μέσω της συμμετοχής τους στις διαλέξεις, αλλά και στην εργασία του μαθήματος θα εντρυφήσουν στις πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά έθνη και θα μάθουν να προσαρμόζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ σε αυτές.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους παγκοσμίως. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναλύει όχι μόνο τα δυνητικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις στρατηγικές διεθνοποίησης, αλλά παράλληλα παρουσιάζει τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα διδαχθούν πώς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πηγές κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας και ο οικονομικός κίνδυνος. Επιπλέον, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές τους και τον προϋπολογισμό κεφαλαίων στις ξένες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών επηρεάζει τη χρηματοδότηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τα μέσα χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου. Τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τη μεταβλητότητά τους.

 

Αλετράς Βασίλειος   

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις σε θέματα μάνατζμεντ στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Επειδή αυτός ο τομέας διαφέρει σημαντικά από άλλους τομείς της οικονομίας, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τους μάνατζερ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Εξάλλου, ο τομέας της υγείας είναι πολύ σημαντικός λόγω των μεγάλων κονδυλίων που απορροφά. Η θεματολογία λοιπόν είναι πλούσια, περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «υπηρεσίας» και της «φροντίδας υγείας», τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, την οργάνωση με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και την ηγεσία, την αξιολόγηση και τους δείκτες υγείας, την αποτελεσματική επικοινωνία στους οργανισμούς υγείας, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των ασθενών και τη διοίκηση αλλαγών σε οργανισμούς φροντίδας υγείας.

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή επισκόπηση των θεμάτων τραπεζικής, ξενοδοχειακής και ναυτιλιακής λογιστικής και να εξοικειώσει τους φοιτητές με πρακτικές και μεθόδους που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση ων εν λόγω μορφών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ανδρονικίδης Ανδρέας   

Περιγραφή

Marketing is one of the most critical elements in any business. Successful marketing involves a strategically deep understanding of customer preferences, use of that knowledge in designing right products or services for target customers, and determining appropriate ways to communicate, capture, and deliver value. Firms routinely invest and deploy resources in the above marketing functions by designing marketing plans so as to achieve higher levels of customer satisfaction and hence financial performances better than their competitors. These tasks will be examined in this course.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση σε ειδικά θέματα ανάλυσης του Μάρκετινγκ. Ενότητες όπως, η Διαχείριση Σχέσεων Πελατών για επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, Η προβολή τουριστικών υπηρεσιών και προορισμών, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και τα θεωρητικά εργαλεία του, όπως επίσης και η  Διαχείριση και το Μάρκετινγκ Γεγονότων και Εκδηλώσεων, αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς του μαθήματος. Στο φοιτητή και στη φοιτήτρια παρουσιάζονται αρχικά κάποιες θεματικές περιοχές του Μάρκετινγκ με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Προβολής, Ο σχεδιασμός Μέσων, Έλεγχος αποτελεσματικότητας, Διαφήμιση και Διαδίκτυο καθώς και ειδικότερες θεματικές του Μάρκετινγκ όπως η Διαχείριση Σχέσεων, η Έρευνα Μάρκετινγκ, το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και Ειδικότερων περιπτώσεων όπως τα Γεγονότα και οι Εκδηλώσεις. Επίσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται εργασίες με τη μορφή case study ή άρθρα και θεματικές προς συζήτηση και παρουσίαση. Στο μάθημα μπορούν να δοθούν και εργασίες με σκοπό την εμπλοκή των φοιτητών σε ειδικότερα θέματα έρευνας Μάρκετινγκ.

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

 

Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος, η ποικιλία, και η ταχύτητα των δεδομένων που δημιουργούνται γύρω μας. Για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων τους στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων. Το μάθημα αυτό αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Αναλυτικής Δεδομένων (Data Analytics) από επιχειρήσεις.

Καπάρης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Το μάθημα πραγματεύεται έννοιες και μεθοδολογίες του Μαθηματικού Προγραμματισμού και υπό αυτή την έννοια βασίζεται στα υποχρεωτικά μαθήματα της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Μεθόδων Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση διοικητικών προβλημάτων με τη χρήση ακέραιων μεταβλητών (integer programming). Η εισαγωγή των τελευταίων επιτρέπει την μοντελοποίηση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων που αδυνατούν να μοντελοποιήσουν οι τεχνικές που καλύφθηκαν στα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μαθήματα. Πέρα από προβλήματα που είναι από τη φύση τους ακέραια, αναλύεται η χρήση δυαδικών μεταβλητών (binary variables) για την εισαγωγή λογικών συνθηκών στα εκάστοτε μαθηματικά προγράμματα. Συζητιούνται επίσης ειδικές μορφές προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης (combinatorial optimization) όπως για παράδειγμα Knapsck Problem, Travelling Salesman Problem, Set Covering Problem κ.α. Σύντομη αναφορά γίνεται και στις διαδικασίες επίλυσης γενικών προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού (Branch and Bound Algorithm, Gomory Cutting Plane Algorithm). Σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στη χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης Optimization Programming Language (OPL) της ΙΒΜ. Η OPL, όπως και οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού ή μοντελοποίησης, ενθαρρύνει τον διαχωρισμό των δεδομένων από το εκάστοτε μοντέλο. Στην πράξη αυτό επιτρέπει την επεκτασιμότητα των μαθηματικών μοντέλων σε μεγάλες διαστάσεις (δηλ. αριθμό μεταβλητών και περιορισμών) και συνεπώς την εφαρμογή των μεθοδολογιών αυτών σε ρεαλιστικά προβλήματα. Η διδασκαλία, έχει τη μορφή εργαστηρίου και συζήτησης, "workshop", και διεξάγεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του τμήματος ΟΔΕ. Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους με τη εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας, με την οποία τους δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο. Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει ιδιαιτέρως τη δυνατότητα επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο.

 

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση. Εξετάζεται το τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται περιοχές όπως η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης, η ανοικτή διακυβέρνηση, η διαλειτουργικότητα, η δημιουργία πολιτικών μέσω ανάλυσης δεδομένων και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών αιχμής, π.χ. συνδεδεμένα δεδομένα (linked data). Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οπτικοποιήσεις και να κάνουν αναλύσεις με σύγχρονες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας κυβερνητικά δεδομένα από ευρωπαϊκές κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων.

Σουμπενιώτης Δημήτριος   

Περιγραφή

Εισαγωγή στην τεχνική των διαπραγματεύσεων (Προετοιμασία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ο Αλγόριθμος του Αυθορμητισμού, Φύση-Παιδεία-Έθος, Εντυπωσιασμός, Προπαγάνδα, Κοινωνικά Δίκτυα, Lobbing). Αξιολόγηση Διαπραγματευτικής Ικανότητας. Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης (Προετοιμασία, Άνοιγμα, Ανίχνευση,  Διαπραγμάτευση Κίνηση, Συμφωνία, Συμπεράσματα, Εφαρμογή). Τεχνικές  Ανάπτυξης  Επιχειρημάτων (Μαρτυρία, Ομολογία, Όρκος,, Προδεδικασμένο, Φήμη, Παντός Είδους Αποδεικτικό Υλικό, Τεκμήρια – Ενδείξεις που συντελούν στην απόδειξη της αλήθειας, Ενθυμήματα, Δίλλημα, Προσωπικό Επιχείρημα, Επαγωγή, Ηθική, Δίκαιο, Άγραφο Δίκαιο, Αστεία, Σοφίσματα, Παραδείγματα, Συμφέρον, Νόμιμο, Καλό και Αγαθό). Διαδικασίες και Τακτικές προσέγγισης: (Συμβιβασμός, Συναλλαγή, Συναισθηματική φόρτιση, Λογικά Επιχειρήματα, Εξαναγκασμός). Οι Κανόνες των Διαπραγματεύσεων (κερδίζω-κερδίζεις (Intergrative Negotiation) ή κερδίζω-χάνεις (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δίκαιη ή μια άδικη λύση?, Με ποιόν μιλάμε και διαπραγματευόμαστε?, Ενδιαφέρουν οι απόψεις του αντίπαλου διαπραγματευτή ή οι απόψεις της επιχείρησής του?, Συμπάθεια. Ένα απαγορευμένο συναίσθημα, Πόσο γρήγορα ή δύσκολα κάνουμε παραχωρήσεις?, Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε?, Πώς κερδίζουμε χρόνο?, Τι σημαίνει φυσική όχληση του αντιπάλου; Πόσο σημαντική είναι η δύναμη και ο εξαναγκασμός για την επίτευξη των στόχων μου?, Γιατί πρέπει να αποκρύψω τα συναισθήματα μου μετά από κάποια επιτυχία-νίκη?, ΠΕΙΘΩ, Πώς διαχειρίζομαι αυτούς που έχουν υψηλότερη κοινωνική θέση? Περισσότερο ακούμε ή μιλάμε? Πώς διαχειρίζομαι τα λάθη μου?). Τακτικές Παραπλάνησης του Αντιπάλου(Τακτική της Τμηματοποίησης, Τακτική Ρωσικού Μετώπου, Τακτική της Αναβολής, Τακτική της Συσχέτισης, Τακτική Ατομικής Βόμβας, Τακτική των Επαναλήψεων, Τακτική του Δούρειου Ίππου, Τακτική της Κατά Μέτωπο Επίθεσης, Τακτική της Σε Βάθος Άμυνας, Τακτική της Φυσικής Ενόχλησης του Αντιπάλου, Τακτική της Σιωπής, Τακτική της Επαναδιαπραγμάτευσης, Τακτική των Χρονικών Περιορισμών, Τακτική του Γιατί, Τακτική Δήθεν Συμπάθειας, Έκπληξη, Τακτική «Σαλαμιού», Mr. Nasty and Mr. Nice, Τακτική «Ανοικτών Χαρτιών», Τακτική της Μείζονος Άμυνας επί Ζητήματος Ήσσονος Σημασίας,  Μεταφοράς της Πίεσης. Ειδικά Θέματα Διαπραγματεύσεων: Η δυνατότητα επικοινωνίας ως συντελεστής επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. Πώς αντιμετωπίζουμε την προοπτική αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Ομαδικές διαπραγματεύσεις. Πολυσυμμετοχικές διαπραγματεύσεις (συμμετοχή τριών ή περισσότερων μερών). Η ηθική των διαπραγματεύσεων. Παγκόσμιες Διαπραγματεύσεων. Στρατηγήματα των αρχαίων Ελλήνων. H Γλώσσα του Σώματος. Ρητορική Τέχνη. Μελέτες Περιπτώσεων. Πρακτική Άσκηση Ανάπτυξης Επιχειρημάτων.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν χρηματοδοτικές αποφάσεις στα πλαίσια του επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού προγραμματισμού τους. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των διαθέσιμων πηγών άντλησης κεφαλαίων και του πλαισίου λήψης των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Αναφέρεται η έννοια του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού μιας επιχείρησης και γίνεται διάκριση μεταξύ «εσωτερικής» και «εξωτερικής» χρηματοδότησης. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η εμπορία απαιτήσεων (forfaiting), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), μία σειρά από σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και τα ομολογιακά δάνεια. Περιγράφονται διεξοδικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων χρηματοδότησης.

Περιγραφή

Το μάθημα των τεχνικών και διαδικασιών εξαγωγών αφορά στις κρίσιμες διαδικασίες που πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν με αποτελεσματικότητα, όταν αυτές δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Οι ΕΞΑΓΩΓΕΣ αποτελούν το βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας ενώ για την Ελλάδα το μέσο για την επιτάχυνση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ως προς τις επιχειρήσεις, οι εξαγωγές βοηθούν στην εξωστρέφεια τους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δημιουργώντας διέξοδο σε εναλλακτικές αγορές. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε ευρύ φάσμα θεματολογίας που μπορεί να βοηθήσει τον/τη φοιτητή/ φοιτήτρια να κατανοήσει τη σημασία των εξαγωγών, να γνωρίσει τον τρόπο που οργανώνεται ένα τμήμα εξαγωγών και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή εξαγωγής εμπορευμάτων. Έτσι βλέπουμε  τους όρους, τις τεχνικές και τις κρίσιμες διαδικασίες διεξαγωγής του εξαγωγικού εμπορίου καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν το Διεθνές Εμπόριο (Διαχείριση Ρίσκου και Σχέσεων Διαχείριση Απαιτήσεων- Contracts or Trust). Γίνεται αναφορά στη σύμβαση της διεθνούς πώλησης και στις συμπληρωματικές συμβάσεις μεταφοράς και ασφάλισης, παρουσιάζοντας τους πιθανούς κινδύνους (Κίνδυνοι της Πληρωμής, Κάλυψη Εμπορικού Κινδύνου, Κάλυψη Τραπεζικού Κινδύνου και Κάλυψη Πολιτικού Κινδύνου). Επιπρόσθετα παρουσιάζονται τα  Φορτωτικά έγγραφα που συναντάμε στο διεθνές εμπόριο και γίνεται αναλυτική επεξήγηση των χαρακτηριστικών και της σημασίας τους και εξετάζεται ο ρόλος της Τραπεζικής Μεσολάβησης στις Διεθνείς Συναλλαγές και αναλύονται οι μέθοδοι πληρωμών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέσα χρηματοδότησης του εξαγωγικού εμπορίου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, στο εξαγωγικό Factoring καθώς επίσης και στον Οργανισμό Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π). Τέλος στο μάθημα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων εφοδιάζοντάς τους φοιτητές/ φοιτήτριες με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους όρους παράδοσης των εμπορικών συμβολαίων INCOTERMS  2010.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση στη Διοικητική και το Μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο φοιτητή και στην φοιτήτρια παρουσιάζονται θεματικές περιοχές με τη μορφή διαλέξεων, όπως: Οι βασικοί παράγοντες επιρροής του τουριστικού σχεδιασμού, Η έννοια, ο σκοπός και η αξία της τουριστικής πολιτικής, Η τουριστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα, τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τουριστικοί προορισμοί, οι διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού των γεωγραφικών περιοχών και χρηματοδοτικά προγράμματα επενδύσεων, καθώς και η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, στο πέρας των διαλέξεων παρουσιάζονται διερευνήσεις σχετικών επιχειρηματικών προβληματικών διερεύνησης.