Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
1ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  (ΟΔ0101)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0402)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0103)
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0204)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
  (ΟΔ0201)

Καφετζόπουλος Δημήτριος   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0101

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA171/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Κατέχουν ολοκληρωμένη, αναλυτική και προηγμένη γνώση στις  λειτουργίες, αρχές, έννοιες και θεωρίες του Μάνατζμεντ.
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του  Μάνατζμεντ και των τρεχουσών εξελίξεών του καθώς και την επίδρασή του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Διαθέτουν βασικές γνώσεις σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του Μάνατζμεντ (Διεπιστημονικότητα).
 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκληθείσες γνώσεις τους στο Μάνατζμεντ ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επαγγελματικού τους πεδίου.
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα που αφορούν το Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων και οργανισμών αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις υποστηρίζοντάς τες με μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.
 • Αναπτύσσουν ζητήματα, στο πλαίσιο του Μάνατζμεντ και του σχετικού επαγγέλματος που εφαρμόζουν, και να διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις για τις συναφείς διοικητικές διαστάσεις του θέματος.
 • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές διοίκησης ορθά, να αναλύουν βασικά θέματα του Μάνατζμεντ.
 • Λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις σε σύνθετα επιχειρηματικά πλαίσια λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.
 • Είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη της ανάπτυξης και αποτελεσματικής καθοδήγησης ατόμων και ομάδων.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους φοιτητές τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

 • Ικανότητα μεταφοράς των γνώσεων που απέκτησαν στο Μάνατζμεντ στο επαγγελματικό τους πεδίο με αυτονομία, επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Ικανότητα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών να αναπτύσσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις του περιβάλλοντος
 • Ικανότητα να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους, να ενεργοποιούν τους συνεργάτες τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με όλους τους συμμετόχους (stakeholders).
 • Ικανότητα  σχεδιασμού των κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών αποτελεσματικής διαχείρισής των εργαζομένων.
 • Ικανότητα  διαχείρισης της οργανωσιακής αλλαγής και παρακίνηση των εργαζομένων.
 • Ικανότητα εντοπισμού και υιοθέτησης του κατάλληλου ηγετικού στυλ ανά περίπτωση.
 • Ικανότητα  καλύτερου σχεδιασμού των οργανωσιακών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών του οργανισμού.
 • Ικανότητα δημιουργικής γνώσης, κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής λύσης προβλημάτω
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Ιστορική εξέλιξη του Μάνατζμεντ
 • Περιεχόμενο και Περιβάλλον της Επιχείρησης
 • Η λειτουργία του Προγραμματισμού
 • Η οργάνωση των επιχειρήσεων
 • Η λειτουργία της Ηγεσίας
 • Η λειτουργία του ελέγχου – Λήψη αποφάσεων
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Παρακίνηση Προσωπικού
 • Επικοινωνία και Συγκρούσεις
 • Ομάδες - Ομαδική εργασία
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Οργανωσιακή Αλλαγή
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικό Σχέδιο

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της open e-class. Σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό κλπ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (Εμπλουτισμένη Εισήγηση)

39

Διαδραστική διδασκαλία (Ερωτήσεις – Απαντήσεις,

Καταιγισμός Ιδεών)

22

Μελέτη περίπτωσης

25

Εργασία

25

Αυτοτελής μελέτη για την τελική εξέταση

51

 

 

Σύνολο Μαθήματος

 

162

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η συνολική βαθμολογία απαρτίζεται από το άθροισμα δύο συνιστωσών:

 • Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 8 μονάδες
 • Ομαδική εργασία, 2 μονάδες

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Bateman, T. και Snell, S. (2016), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.
 • Daft, R.L. (2005), Οργανωσιακή θεωρία και σχεδιασμός, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Greenberg, J. andBaron, R.A. (2013), Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, Εκδόσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 • Mullins, L. και Christy, G. (2014), Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδ όσειςUtopia.
 • Robbins, S. and Judge, T. (2018). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Senior, B. and Swailes, S. (2017). Οργανωσιακή Αλλαγή, Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης –BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • Schermerhorn, J. (2018), Εισαγωγή στο Management, Εκδόσεις Broken Hill.
 • Uhl-Bien, M., Schermerhorn, J. και Osborn, R. (2015), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Broken Hill Publishers LTD.
 • Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2019), Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, Εκδόσεις ROSILI, 2η έκδοση
 • Γαλανάκης, Μ. (2012), Εργασιακή ψυχολογία, Εκδόσεις ΣταμούληΓεωργόπουλος, Α., Μαρούδας, Λ. και Πολυχρονίου, Π. (2019), Σύγχρονο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ.
 • Θεοδωράτος, Ε. (2004), Διοίκηση και οργανωτική συμπεριφορά, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
 • Χυτήρης, Λ. (2017), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα.
 • Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία καιΣυμπεριφορά. Αθήνα:

Εκδόσεις Gutenberg.

Ξενόγλωσση

 • Leoussis N. (2012), Winning in Business and Politics: The Strategic Delta.Philosophy and Praxis in Modern Decision Making. Libra Publishing
 • Bass, B. and Bass, R. (2008), The Bass Handbook of Leadershp: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press.
 • Rahim, A. (2011), Managing conflict in organizations (4th Ed.), Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey.
 • Bevan, R. (2011). Changemaking: Tactics and Resources for Managing Organizational Change. CreatSpace.
 • Bridges, W. and Bridges, S. (2009). Managing Transitions: Making the Mostof Change. Da Capo Press.
 • Mullins, L.J. (2016). Management and Organizational Behavior (11th Ed). Pearson

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Academy of Management Journal

Academy of Management Review

British Journal of Industrial Relations

European Management Journal

Group and Organization Management

International Journal of Public Sector Management

International Journal of Training and Development

International Studies of Management & Organization

Journal of Applied Management Studies

Journal of Applied Psychology

Journal of Behavioral Decision Making

Journal of International Management

Journal of Management

Journal of Management Development

Journal of Occupational & Organizational Psychology

Journal of Organizational Behavior

Leadership Quarterly

Organizational Behavior and Human Decision Processes

Personnel Psychology

Research in Personnel & Human Resource Management

Strategic Management Journal

Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0402

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI213/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα ΜΚΤ που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος συνήθως αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας και προώθησης-προβολής προϊόντων.

Γενικές Ικανότητες

-          Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αναζητούν βιβλιογραφικές πηγές και πληροφορίες που αφορούν σύγχρονα θέματα του μάρκετινγκ.

-          Δουλεύουν και συνεργάζονται μέσα σε ομάδες για την εκπόνηση των εργασιών/μελέτες περιπτώσεων (case studies) του μαθήματος.

-          Ζητείται από τους φοιτητές να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης αλλά και των συμπερασμάτων και προτάσεων που προκύπτουν από τις εργασίες τους στις μελέτες περιπτώσεων.

-          Μέσω της συζήτησης και της εμπλοκής στις διαλέξεις οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και να παράγουν μέσω του διαλόγου την ικανότητα της ενεργητικής ακοής αλλά και της κριτικής σκέψης.

-          Οι φοιτητές εργάζονται αυτόνομα μέσα από την επίλυση quizzes και προόδων.

-          Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται και επιδεικνύουν την απαιτούμενη κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία της χρήσης διαφόρων εργαλείων μάρκετινγκ.         

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι

Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξοικειώνονται με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου εφαρμογής του.

Περίγραμμα μαθήματος*

Εισήγηση/ Εβδομάδα

Θέμα εισήγησης **

1 Η φύση του Μάρκετινγκ-Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Οικονομία, Κοινωνία και Μάρκετιγκ

2 Εισαγωγή στο στρατηγικό Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και Περιβάλλον

3 Έρευνα Μάρκετινγκ

4 Κατανοώντας τη συμπεριφορά των αγοραστών

5 Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση

6 Δημιουργώντας αξία για τον πελάτη μέσω του προϊόντος

7 Κανάλια διανομής

8 Δημιουργία αξίας μέσω της τιμολόγησης

9 Ολοκληρωμένες επικοινωνίες Μάρκετινγκ

10 Μάρκετινγκ υπηρεσιών

11 Διοίκηση Πωλήσεων

12 Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing)

13 To μέλλον του Μάρκετινγκ

Παρατηρήσεις:

* Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν μικρές αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του αντικειμένου.

** Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά τα case studies/quizzes/προόδους που χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, online quizzes) χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στη βάση eclass για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος από τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτες περιπτώσεων

30

Quizzes/Εργαστηριακή άσκηση

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

150 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Τελική γραπτή εξέταση

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό) και περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες αναλύσεις μελέτης περιπτώσεων (case studies).

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες και να συζητήσουν τις ενδεικνυόμενες απαντήσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συγγράμματα (επιλέγετε ένα εκ των τεσσάρων)

Kotler, P. and Keller, K.L. (2017). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2022), Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις BROKEN HILL, Nicosia.

Dhruv, G., and Levy, M. (2022), Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Solomon, M., Marshall, G. and Stuart, E. (2020). Μάρκετινγκ, Αληθινοί Άνθρωποι, Αληθινές Επιλογές, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί, Θεσσαλονίκη.

Άλλα βοηθήματα προαιρετικά:

Μάλλιαρης, Π. (2013). Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ’ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς.

Fahy, J., and Jobber, D, (2014), Αρχές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Άλλες πηγές

Δαμουλιανού, Χ. (2008), «Στη νέα εποχή οι εταιρείες έχουν ανάγκη από ολιστικό μάρκετινγκ», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/business/327084/sti-nea-epochi-oi-etaireies-echoyn-anagki-apo-olistiko-marketingk/

Ήντουνας, Κ. (2011), Έρευνα τιμολόγησης προϊόντων: Η σημασία της στρατηγικής αντιμετώπισης της τιμολογιακής στρατηγικής», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-timologisis-proionton-i-simas/

Νικολακοπούλου, Κ. (2020), «Έρευνα ICAP – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Βήματα μπροστά, σε έναν μακρύ δρόμο», MarketingWeek, https://marketingweek.gr/erevna-icap-eteriki-kinoniki-efthyni-vimata-brosta-se-enan-makry-dromo/

Παπαδάς, Κ. (2020), «Άποψη: Branding στη μετα-πανδημική εποχή», Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/economy/international/1085435/apopsi-branding-sti-meta-pandimiki-epochi/.

Επιστημονικάπεριοδικά

Journal of Marketing

Journal of Consumer Research

Journal of Consumer Psychology

Psychology and Marketing

Journal of Consumer Behaviour

Consumption, Markets, and Culture

 

 

 

Μοσχίδης Οδυσσέας   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0103

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι  η  μύηση  των  φοιτητών  στα  εφαρμοσμένα  μαθηματικά  της Διοίκησης και Οικονομίας και  ακριβέστερα η  εμπέδωση  από  αυτούς  βασικών  αρχών  διαφορικού  και  ολοκληρωτικού  λογισμού καθώς και Γραμμικής Άλγεβρας μέσω  οικονομικών  εφαρμογών.

  Η ισόρροπη ανάπτυξη των βασικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος.

Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά σε τέσσερα κεφάλαια:

Α. Διαφορικός Λογισμός μιας μεταβλητής

Β. Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών

Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός

Δ. Βασική Γραμμική Άλγεβρα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

να  αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες τεχνικές των Μαθηματικών στα επιστημονικά πεδία που προαναφέρθηκαν στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

Λήψη αποφάσεων  

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Αυτόνομη Εργασία 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος ανά διάλεξη:

Διάλεξη 1. Eπαναλήψεις Ορίων-Συνέχειας και Παραγώγων. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 2. Γραμμική και πολυωνυμική προσέγγιση συναρτήσεως. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 3. Η παράγωγος αντίστροφης, πλεγμένης και παραμετρικής συναρτήσεως μιας μεταβλητής. Ασκήσεις

Διάλεξη 4. Ποσοστιαίος ρυθμός, Ελαστικότητα και Βελτιστοποίηση. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 5. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Γραφική παράσταση. Ισοσταθμικές. Μερική παράγωγος. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 6. Γραμμική προσέγγιση συναρτήσεως πολλών μεταβλητών. Παραγώγιση σύνθετων και πλεγμένων συναρτήσεων. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 7.Βελτιστοποίηση δίχως περιορισμούς. Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

Διάλεξη 8. Αόριστο ολοκλήρωμα και Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

Διάλεξη 9. Ορισμένο και Γενικευμένο ολοκλήρωμα με Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία

Διάλεξη 10. Ο Ευκλείδειος Πραγματικός Διανυσματικός χώρος  Rn .Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 11. Πίνακες. Ασκήσεις- εφαρμογές

Διάλεξη 12. Γραμμικά συστήματα(Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο Gauss και τη Gauss-Jordan). Ασκήσεις και εφαρμογές

Διάλεξη 13. Αντίστροφος πίνακας, Ορίζουσα πίνακα και η μέθοδος επίλυσης συστημάτων Cramer . Ασκήσεις- εφαρμογές

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω:

α) της Ιδρυματικής  Ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://openeclass.uom.gr/

β) του e-mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

75

Αυτοτελής Μελέτη - Ασκήσεις

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τις επιδόσεις των φοιτητών και των φοιτητριών στις γραπτές τελικές εξετάσεις 

Οι γραπτές τελικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Ερωτήσεις σωστού -λάθους, πολλαπλής επιλογής, ερμηνεία αποτελεσμάτων και επίλυση προβλημάτων.

Γλώσσα εξέτασης η ελληνική

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ,  ΜΟΣΧΙΔΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ

2) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN WAINWRIGHT

3) Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0204

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Παρέχεται πληροφόρηση, το περίγραμμα, η ύλη των εξετάσεων και οι διαφάνειες του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου. Άρθρα σχετικά με το μάθημα αναρτώνται στη σελίδα https://www.facebook.com/micro.ode.pamak/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να:

ü  Γνωρίζουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της Μικροοικονομικής επιστήμης

ü  Έχουν κατανοήσει ποια μπορεί να είναι η πρακτική εφαρμογή και χρήση των διαφόρων εννοιών και θεωριών από τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους επιχειρηματίες αλλά και τους φορείς άσκησης πολιτικής

ü  Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις αποκτηθείσες γνώσεις ώστε να ερμηνεύουν με κριτική διάθεση και να αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν στις επιχειρήσεις και την πολιτική, μέσα από τη σύνδεση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων των εννοιών, θεωριών και παραδειγμάτων με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων

ü  Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση των εργαλείων της Μικροοικονομικής Θεωρίας 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η εβδομάδα:  Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και τον Οικονομικό Τρόπο Σκέψης.

2η εβδομάδα:  Παραγωγικές Δυνατότητες της Κοινωνίας.

3η εβδομάδα:  Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία Αγοράς.

4η εβδομάδα:  Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς.

5η εβδομάδα:  Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Δικαιοσύνη στις Αγορές.

6η εβδομάδα:  Επιβολή Ανώτατων και Κατώτατων Τιμών στις Αγορές.

7η εβδομάδα: Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση.

8η εβδομάδα:  Θεωρία Χρησιμότητας. 

9η εβδομάδα:  Θεωρίες Παραγωγής και Κόστους.

10η εβδομάδα:  Συμπεριφορά της Επιχείρησης στον Πλήρη Ανταγωνισμό.

11η εβδομάδα:  Συμπεριφορά της Επιχείρησης στο Μονοπώλιο.

12η εβδομάδα:  Συμπεριφορά της Επιχείρησης στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό.

13η εβδομάδα:  Οι Αγορές Παραγωγικών Συντελεστών.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, ύλη εξετάσεων, διαφάνειες διαλέξεων, χρήσιμα links κλπ.). Επίσης, για την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/ήτριες μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με Power Point για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο. Τέλος, στις διαλέξεις γίνεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες επιχειρηματικών εφημερίδων και περιοδικών για την ανάλυση πρόσφατων άρθρων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και σε ιστοσελίδες με σχετικά στοιχεία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος  Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

160

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κάποιες από τις οποίες είναι κρίσεως και κάποιες επίλυσης αριθμητικών ασκήσεων.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Α.     Ελληνικά

 1. Bade, R. & Parkin, M., Μικροοικονομική, Θεωρία – Πρακτική, Επιστημονική Επιμέλεια Χατζηδημητρίου, Ι. & Μπουρλάκης, Κ., 2η έκδ., Εκδ. Rosili, 2018.
 2. Mankiw, G.N. & Taylor, M.P., Οικονομική – Μικροοικονομική, Επιστημονική Επιμέλεια Μανιάτης, Α. & Μήλλιου, Χ., Εκδ. Τζιόλα, 2021.
 3. Basanko, D. & Braeutigam, R., Μικροοικονομική, Εκδ. Gutenberg, 2009.
 4. Katz, M.L. & Rosen, H.S., Μικροοικονομική, Εκδ. Επίκεντρο, 2007.  
 5. Κώττης, Γ. & Πετράκη-Κώττη, Α., Σύγχρονη Μικροοικονομική, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2000.
 6. Χαχολιάδη, Μ., Μικροοικονομική, Τόμος Ι & ΙΙ, Εκδ. Κριτική, 1989.
 7. Παλαιολόγος, Γιάννης, Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας, Εκδ. Σταμούλη, 2001.
 8. Nicholson, W., Μικροοικονομική: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Εκδ. Κριτική, 1998.
 9. Βελέντζας, K., Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα και Εφαρμογές, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 1998.
 10. Κώττη, Γ.Χ. και Πετράκη-Κώττη, A., Ασκήσεις & Λύσεις Πολιτικής Οικονομίας, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2000.
 11. Κώττη, Γ.Χ., Οδηγός Μελέτης της Πολιτικής Οικονομίας (Ασκήσεις – Λύσεις Μίκρο & Μάκρο), 1999.
 12. Μπαλτά, Ν., Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας, Εκδ. Σταμούλη, 1992.

Β.      Αγγλικά

 1. Lipsey, R., Courant, P., Purvis, D. & Steiner, P., Economics, 10th ed., Harper Collins, 1993 (ή νεότερη έκδοση). 
 2. Begg, D., Dornbusch, R. & Fischer, S., Economics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1991 (ή νεότερη έκδοση).
 3. Parkin, M. & King, D., Economics, 2nd ed., Addison Wesley, 1995 (ή νεότερη έκδοση).
 4. Samuelson, P. & Nordhaus, W., Economics, 15th ed., McGraw-Hill, 1995 (ή νεότερη έκδοση).
 5. Nicholson, W., Microeconomic Theory, 5th ed., The Dryden Press, 1992 (ή νεότερη έκδοση).
 6. Pindyck, R. & Rubinfield, D., Microeconomics, 3rd ed., Prentice Hall, 1995 (ή νεότερη έκδοση).
 7. Maddala, G. & Miller, E., Microeconomics: Theory and Applications, McGraw-Hill, 1989 (ή νεότερη έκδοση).

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επειδή αντικειμενικά οι φοιτητές/ήτριες στο 1ο εξάμηνο δεν έχουν αποκτήσει ακόμη κάποιες βασικές γνώσεις, δεν προτείνονται επιστημονικά περιοδικά. Ωστόσο, οι φοιτητές/ήτριες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και μελλοντικά διοικητικά στελέχη είναι απαραίτητο και επιτακτικό να παρακολουθούν και να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην οικονομία γενικότερα, εκεί όπου αργότερα θα ψάξουν να βρουν εργασία. Για το λόγο αυτό προτείνεται να παρακολουθούν και να διαβάζουν επιχειρηματικές εφημερίδες που προσφέρουν αυτή την ενημέρωση, όπως η Ναυτεμπορική, το Κεφάλαιο, ο Μέτοχος, η DealNews κ.ά. (και σε ηλεκτρονική μορφή). Επιπλέον, σήμερα τεράστιες δυνατότητες ενημέρωσης προσφέρουν και οι επιχειρηματικές εφημερίδες που είναι διαθέσιμες δωρεάν μόνο στο διαδίκτυο, όπως οι Capital, Euro2day, Ημερησία, Money Review, Newmoney, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Κέρδος, Mικρομέτοχoς, FortuneGreece, Sofokleousin, Bankingnews, Voria, Banks.com, Financial Times, Fortune, Business Week, Economist και πολλές άλλες. Τέλος, πολλά άρθρα σχετικά με τα θέματα του μαθήματος αναρτώνται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Μίκρο στο Facebook https://www.facebook.com/micro.ode.pamak/.

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική Ι έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές περιγραφικές τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ενός προβλήματος. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες της Στατιστικής, όπως είναι η συγκέντρωση, η οργάνωση, η συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή αριθμητικών δεδομένων (πίνακες και γραφικές παραστάσεις), τα αριθμητικά περιγραφικά μέτρα ενός όγκου δεδομένων (μέτρα κεντρικής τάσης και μέτρα διασποράς). Η συνοπτική παρουσίαση και περιγραφή ενός συνόλου αριθμητικών δεδομένων αποτελεί τον κλάδο της Περιγραφικής Στατιστικής. Όταν όμως τα δεδομένα που διαθέτουμε αποτελούν ένα μέρος μόνον από τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, τότε ο σκοπός της στατιστικής ανάλυσης είναι η γενίκευση των μερικών πληροφοριών στο σύνολο (Επαγωγική Στατιστική). Η γενίκευση αυτή συνεπάγεται αβεβαιότητα, η οποία μετριέται με την πιθανότητα. Έτσι, το μάθημα συνεχίζει με μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, των τυχαίων μεταβλητών και των κατανομών πιθανότητας αυτών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των στατιστικών μεθόδων στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Κατανοεί τη λογική που διέπει την εφαρμογή ποικίλων περιγραφικών στατιστικών εργαλείων.
 • Αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή της κατάλληλης περιγραφικής στατιστικής τεχνικής
 • Αποκτήσει γνώσεις για την πραγματοποίηση απαραίτητων στατιστικών υπολογισμών
 • Ερμηνεύει τα βασικά συμπεράσματα από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή – Παρουσίαση Μαθήματος – Βασικές Έννοιες
 • Συλλογή δεδομένων – Πληθυσμός – Δείγμα – Μεταβλητές
 • Περιγραφική Στατιστική – Πίνακες & Γραφικές Παραστάσεις
 • Μέτρα κεντρικής τάσης και μέτρα διασποράς
 • Στοιχεία Πιθανοθεωρίας – Βασικές Έννοιες
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα – Στοχαστική Ανεξαρτησία – Θεώρημα Bayes
 • Τυχαίες Μεταβλητές – Κατανομές Πιθανοτήτων
 • Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Excel για την παραγωγή των γραφικών παραστάσεων και των διάφορων στατιστικών μέτρων.

Χρήση του openeclass στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Αυτοτελής Μελέτη

80

Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων.  

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Βασικές αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις, Berenson, Levine, Szabat, Εκδόσεις Πασχαλίδη

2. Πιθανότητες & Στατιστική, Νίκος Μυλωνάς, Εκδόσεις Τζιόλα

3. Στατιστική Τόμος Α’, Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Εκδόσεις Σοφία

4. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Keller Gerald, Εκδόσεις Επίκεντρο

5. Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Aczel A., Εκδόσεις Πασχαλίδη

6. Κοινωνική στατιστική, Καλαματιανού Α., Εκδόσεις Παπαζήση 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 1. Advances in Applied Probability.
 2. The American Statistician.
 3. The Annals of Applied Probability.
 4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics.
 5. The Annals of Probability.
 6. The Annals of Statistics.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I
  (ΞΓ0531)

Καραγκούνη Αναστασία   

Περιγραφή

1.(Διατίθεται υποχρεωτικά σε αλλοδαπούς/αλλογενείς φοιτητές/τριες μη φυσικούς ομιλητές και προαιρετικά σε φοιτητές/τριες Erasmus)

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΓ0531

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

-

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την Ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο με ευχέρεια και αυθορμητισμό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας που διδάσκονται, (βλ. περιεχόμενο μαθήματος : θεματικές ενότητες) έτσι ώστε η επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και περιστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να παράγουν λόγο μορφο-συντακτικά ορθό, με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. 

Γενικές Ικανότητες

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας γραπτής και προφορικής, στην Ελληνική Γλώσσα.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που αφορούν γλωσσικά θέματα της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Παραγωγή νέων ιδεών

Άσκηση κριτικής και επιχειρηματολογία

Παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού σε επίσημο ύφος

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι αλλοδαποί - μη φυσικοί ομιλητές - φοιτητές διδάσκονται λεξιλόγιο, κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Τα αντικείμενα της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμφάνιση – προσωπικότητα /απαιτούμενα προσόντα στην αγορά εργασίας
 • Ανθρώπινες σχέσεις – οικογένεια/οικογενειακό δίκαιο
 • Ελεύθερος χρόνος – τέχνη-αθλητισμός
 • Ταξιδιωτικοί προορισμοί/τουρισμός/ Πολιτιστική κληρονομιά/τουριστικό μάρκετινγκ
 • Υγεία / περίθαλψη/ διατροφή /Το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα
 • Εκπαίδευση/δια βίου μάθηση/κατάρτιση

Οι φοιτητές, επιπλέον, διδάσκονται κείμενα επιστημονικού περιεχομένου, σχετικού με το αντικείμενο της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναφορικά με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

Επαναλαμβάνονται τα μορφολογικά (γραμματικά) και συντακτικά φαινόμενα προηγουμένων επιπέδων.

Διδάσκονται σύνθετα μορφολογικά (γραμματικά) και συντακτικά φαινόμενα του τρέχοντος επιπέδου [σύνθετα και ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις, δευτερεύουσες προτάσεις (ειδικές, βουλητικές, χρονικές, αιτιολογικές, πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις), αντωνυμίες, μετοχές και ρηματικά επίθετα]

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επικοινωνία φοιτητών μέσω e-mail

Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Προφορικές και Γραπτές Ασκήσεις στην τάξη

30

Εργασίες κατ’ οίκον

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

90

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

 

Γραπτές εξετάσεις στην Ελληνική γλώσσα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Γκαρέλη Ε., Καπούλα Εφ., Μοντζολή Μ., Νεστοράτου Στ., Πρίτση Ε., Ρουμπής Ν., Συκαρά Γ. (2015) Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Επίπεδα Γ1 & Γ2, Εκδ. Γρηγόρη.

Γαβριηλίδου Γ., (2022) 5 ΣΤΑ 5. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. Επίπεδο Γ1, University Studio Press.

Η πύλη για την Ελληνική γλώσσα: https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font