Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
1ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (ΟΔ0106)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
  (ΟΔ0101)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0402)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  (ΟΔ0103)
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0204)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
  (ΟΔ0201)

Περιγραφή

Έννοια δικαίου. Κλάδοι, διακρίσεις πηγές δικαίου. Γενικές αρχές Αστικού Δικαίου.  Ικανότητα Δικαίου. Φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διακρίσεις δικαιωμάτων. Κτήση, απώλεια, άσκηση, προστασία δικαιώματος. Δικαιοπραξία. Αιρέσεις και προθεσμίες. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα. Ενοχικό Δίκαιο. Είδη και λειτουργία ενοχών. Σημαντικές συμβάσεις. Δωρεά, Πώληση, Ανταλλαγή, Σύμβαση Εργασίας, Σύμβαση Έργου, Μεσιτεία, Εντολή, Δάνειο, Χρησιδάνειο, Παρακαταθήκη. Εγγύηση. Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising.

Καφετζόπουλος Δημήτριος   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Ανδρονικίδης Ανδρέας   Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Παρουσιάζει τις λειτουργίες και τα διάφορα προβλήματα ΜΚΤ που το σύγχρονο διευθυντικό στέλεχος συνήθως αντιμετωπίζει. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σχέσεις του MKT με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. Το μάθημα εξετάζει θέματα όπως: η ιδεολογία MKT, το μίγμα MKT, το περιβάλλον MKT, η σχέση, η συμβολή και η θέση του MKT μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, η συμπεριφορά του καταναλωτή, έρευνα MKT, τμηματοποίηση της αγοράς, διαχείριση προϊόντων, ανάπτυξη και διοίκηση νέων προϊόντων, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης, διανομής, επικοινωνίας και προώθησης-προβολής προϊόντων. Οι φοιτητές κατανοούν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξοικειώνονται με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου εφαρμογής του.

Μοσχίδης Οδυσσέας   

Περιγραφή

Η ισόρροπη ανάπτυξη των βασικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων της επιστήμης της Διοίκησης και Οικονομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος.

Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται οργανωτικά σε τέσσερα κεφάλαια:

Α. Διαφορικός Λογισμός μιας μεταβλητής (Παράγωγος, Εφαπτόμενη ευθεία, Διαφορικό, Γραμμική προσέγγιση συναρτήσεως, Πολυωνιμική προσέγγιση συναρτήσεως (Τύπος  Taylor), Παράγωγος αντίστροφης, πλεγμένης και παραμετρικής συναρτήσεως, Ποσοστιαίος ρυθμός, Ελαστικότητα και Βελτιστοποίηση). Προβλήματα και Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομία

Β. Διαφορικός Λογισμός πολλών μεταβλητών (Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Γραφική παράσταση, Ισοσταθμικές, Μερική παράγωγος, Eφαπτόμενο επίπεδο και διαφορικό, Εφαρμογές στη προσέγγιση τιμής συναρτήσεως, Παραγώγιση σύνθετων και πλεγμένων συναρτήσεων, Ακρότατα, Σαγματικά σημεία και βελτιστοποίηση δίχως περιορισμούς). Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία.

Γ. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Αόριστο ολοκλήρωμα, Ορισμένο και Γενικευμένο ολοκλήρωμα με Εφαρμογές στη Διοίκηση και οικονομία).

Δ. Βασική Γραμμική Άλγεβρα (Ο Ευκλείδειος Πραγματικός Διανυσματικός χώρος  Rn, πράξεις διανυσμάτων, εξίσωση ευθείας στο R2, ευθείας και επιπέδου στο R3, εξάρτηση – ανεξαρτησία διανυσμάτων του Rn, εσωτερικό γινόμενο δ/των, μέτρο δ/τος, βάση και διάσταση υποχώρου). Πίνακες (Πρόσθεση πινάκων, Πολλαπλασιασμός αριθμού με πίνακα, Τάξη πίνακα, Γραμμοπράξεις). Γραμμικά συστήματα (Επίλυση συστημάτων με τη μέθοδο Gauss και τη Gauss-Jordan). Πολλαπλασιασμός πινάκων, Αντίστροφος πίνακας, Ορίζουσα πίνακα και η μέθοδος επίλυσης συστημάτων Cramer. Ασκήσεις και εφαρμογές σε Γραμμικά υποδείγματα Διοίκησης και Οικονομίας.

Αλετράς Βασίλειος   Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

Η Μικροοικονομική μελετά την οικονομική συμπεριφορά δύο σημαντικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (ή νοικοκυριού) και της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναλύει α) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα νοικοκυριά αποφασίζουν ποια αγαθά και σε τι ποσότητες θα τα αγοράσουν, τις τιμές που είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να τα αγοράσουν, καθώς και τις τιμές στις οποίες θα διαθέσουν τους παραγωγικούς συντελεστές που έχουν στην ιδιοκτησία τους, και β) τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τις ποσότητες παραγωγικών συντελεστών που θα αγοράσουν, ποια προϊόντα θα παράγουν, σε ποια ποσότητα θα τα παράγουν και σε τι τιμή θα τα πουλήσουν. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται ο βασικός οικονομικός τρόπος σκέψης, οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, οι έννοιες της ζήτησης και προσφοράς και των ελαστικοτήτων τους, η οικονομική αποδοτικότητα και δικαιοσύνη στις αγορές, η επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών, η καταναλωτική επιλογή και η θεωρία της χρησιμότητας, οι θεωρίες παραγωγής και κόστους και η συμπεριφορά της επιχείρησης σε διαφορετικές δομές αγορών.

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες: Βασικοί ορισμοί και μέθοδοι συγκέντρωσης και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων.

Περιγραφή και σύμπτυξη στατιστικών δεδομένων: Πίνακες συχνοτήτων και γραφικές μέθοδοι σύμπτυξης.

Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τεταρτημόρια, εύρος, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας, συντελεστές ασυμμετρίας και κυρτότητας.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και συνδυαστικής ανάλυσης: Τυχαίο πείραμα, δειγματικός χώρος, ενδεχόμενα (τομή, ένωση, ξένα, συμπληρωματικά, ανεξάρτητα), αξιώματα πιθανοτήτων, ιδιότητες πιθανοτήτων, πιθανότητα υπό συνθήκη, θεώρημα ολικής πιθανότητας, θεώρημα του Bayes, πολλαπλασιαστικός κανόνας, μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί, επαναληπτικές μεταθέσεις, επαναληπτικές διατάξεις.

Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας: Βασικές έννοιες και ορισμοί, ροπές, στατιστικά ανεξάρτητες μεταβλητές, συνδιακύμανση, συσχέτιση, διμεταβλητές κατανομές.  

Θεωρητικά μοντέλα πιθανότητας για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές: Κατανομή Bernoulli, Διωνυμική κατανομή, Γεωμετρική κατανομή, Αρνητική Διωνυμική κατανομή, Υπεργεωμετρική κατανομή, Κατανομή Poisson, Ομοιόμορφη κατανομή, Εκθετική κατανομή, Κανονική Κατανομή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
  (ΞΓ0101)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ I
  (ΞΓ0201)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
  (ΞΓ0301)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ I
  (ΞΓ0531)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ I
  (ΞΓ0401)

Κοκκίνου Ουρανία   Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη   

Περιγραφή

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Στόχοι του μαθήματος

 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών /τριών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής καθώς και με στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων.
 • Η εξάσκηση στην κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων (π.χ. περιλήψεις επιστημονικών άρθρων)
 • Η εξοικείωση των φοιτητών / τριών με λεξιλόγιο του άμεσου, ακαδημαϊκού περιβάλλοντός τους καθώς και με λεξιλόγιο που αφορά την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας.

 

ECTS: 3

 

Περιγραφή

Στο μάθημα γίνεται χρήση ενός εύρους πηγών ακαδημαϊκού τύπου, όπως επιστημονικών άρθρων, βιογραφιών οικονομολόγων, μέσω των οποίων οι φοιτητές /τριες θα μπορέσουν να αναπτύξουν ακαδημαϊκό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων γίνεται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως είναι η εύρεση των κύριων σημείων, η γρήγορη ανάγνωση (skimming), η ανιχνευτική ανάγνωση (scanning). Παράλληλα. οι φοιτητές /τριες εισάγονται στην ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου.

 

Αξιολόγηση

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων που εστιάζουν στην κατανόηση επιστημονικών άρθρων και τη γνώση ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Αντί για απαλλακτική πρόοδο ενδέχεται να δοθούν projects για δύο μονάδες, οι οποίες προστίθενται στον τελικό βαθμό.


Donati Madeleine   

Περιγραφή

Παραγωγή διδακτικού υλικού διαμορφωμένου για τις γενικές ανάγκες του φοιτητή.
Το διδακτικό αυτό υλικό αποτελείται από:

 • Γραπτό υλικό (corpus écrit) δομημένο σε 9 θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε  βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής με κείμενα, έγγραφα, διάλογους κλπ., τα οποία συνοδεύονται με μια τυπολογία ασκήσεων που ποικίλει ανάλογα με το υπό εξέταση κείμενο.
 • Ένα σχετικό δίγλωσσο λεξιλόγιο που συνοδεύει κάθε ενότητα του μαθήματος
 • Ένα γραμματικό υπόμνημα (memento grammatical), το οποίο αποτελείται από κανόνες  και διαδραστικές  ασκήσεις διαφόρων βασικών γραμματικών φαινομένων
 • Προφορικό υλικό (corpus oral) που αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες με διαδραστικές ασκήσεις. Το προφορικό αυτό υλικό συνοδεύει τις 9 ενότητες του γραπτού υλικού
 • Μια ενδεικτική ηλεκτρονική και μια σύντομη έντυπη βιβλιογραφία


 Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Στο τέλος του εξαμήνου, μετά από συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος, 
 θα έχει επιτευχθεί σύγκλιση των επιπέδων του ετερογενούς κοινού και οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν αφομοιώσει τη βασική δομή της γαλλικής γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, χρόνοι κλπ.) - Γραμματικοί στόχοι
 • Θα μπορούν να αντιδρούν γραπτά και προφορικά σε βασικές περιστάσεις της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής. Θα ξέρουν να συστήνονται, να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να κατανοούν ένα δρομολόγιο ή μικρές αγγελίες, να συμπληρώνουν διάφορα έντυπα (εγγραφή, δήλωση κλοπής κλπ.) -Γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι
 • Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας κάνοντας, μεταξύ άλλων, διαδραστικές ασκήσεις στο διαδίκτυο - Στόχοι αυτονόμησης

        Στην  πλατφόρμα Compus  βρίσκεται το πλήρες υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. www.compus.uom.gr

Στράντζου Έλενα   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Καραγκούνη Αναστασία   

Περιγραφή

Η ελληνική γλώσσα διατίθεται μόνο σε αλλοδαπούς φοιτητές, μη φυσικούς ομιλητές.

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη