Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
2ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  (ΟΔ0203)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  (ΟΔ0104)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0604)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (ΟΔ0202)
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0304)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
  (ΟΔ0303)

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις και η λογιστική ισότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών, αναλύονται τα λογιστικά γεγονότα και γίνεται η καταχώρησή τους κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών αναφέρεται στην τήρηση ημερολογίου, γενικού καθολικού, αναλυτικών καθολικών και στην κατάρτιση ισοζυγίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγγραφές κλεισίματος, ο προσδιορισμός και η διανομή του αποτελέσματος και η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες, τη θεωρητική, την εργαστηριακή και την ενότητα της εκπόνησης εργασίας.

Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος, αναλύονται αρχικά οι έννοιες της πληροφορικής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η σημασία τους για την επιστημονική περιοχή της «οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων». Στη συνέχεια αναλύονται σε βάθος τα στοιχεία που συνιστούν τα πληροφοριακά συστήματα, οι λειτουργίες που εκτελούν, οι στόχοι που επιτελούν, ο τρόπος κτήσης τους από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επίσης παρουσιάζονται νεότερες εξελίξεις της πληροφορικής τεχνολογίας και η εφαρμογή τους.

Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται βασικά εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επίτευξη βασικών λειτουργιών διαχείρισής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη συγγραφή κειμένων, την κατασκευή υπολογιστικών φύλλων, την πλοήγηση και χρήση υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού.

Η εργασία αποτελείται από επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνουν: την παραμετροποίηση σύγχρονων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών), την ανάπτυξη ιστοτόπου στον παγκόσμιο ιστό με χρήση έτοιμων εργαλείων (π.χ. wordpress), τη χρήση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων λογισμικού (π.χ. Google apps).

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία, στις μεθόδους και στις εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. Ειδικότερα, τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Ο Ρόλος της Σύγχρονης Διοίκησης Λειτουργιών/ Παραγωγής στην Επιχείρηση, Ο Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών/ Παραγωγής, Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Προϊόντων, Σχεδίαση Παραγωγικής Δυναμικότητας, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας &, Επιλογή Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων συνοδεύεται από παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Iστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Eυρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Kοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Eμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παράγωγα εμπορικών πράξεων. Tεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Kατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Eμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Aσυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Eμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Eπιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

H Μακροοικονομική μελετά τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του. Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν την έννοια και τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τον ρόλο του δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην οικονομία και στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, τη σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του Εθνικού Εισοδήματος (ΕΕ) και της συνολικής κατανάλωσης και αποταμίευσης, τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, και τον τρόπο προσδιορισμού του ΑΕΠ και του ΕΕ. Επιπλέον, μελετώνται η έννοια και η σημασία της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, το υπόδειγμα της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς και η σημασία της άσκησης της μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού. Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη λειτουργία των αγορών χρήματος, το ύψος των επιτοκίων, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την απασχόληση, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα και το μέγεθος του δημόσιου ή εθνικού χρέους.

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ II: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
  (ΞΓ0102)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ II
  (ΞΓ0202)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
  (ΞΓ0302)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ II
  (ΞΓ0402)

Κανταρίδου Ζωή   Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη   

Περιγραφή

Στόχοι του μαθήματος

 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 

 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή μεγάλου εύρους ακαδημαϊκών κειμενικών ειδών, όπως είναι η περίληψη, η συμπλήρωση γραφικών αναπαραστάσεων και η συγγραφή παραγράφων που βασίζονται στο περιεχόμενό τους, η σύνθεση κειμένου με χρήση πηγών, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η ερευνητική έκθεση βασισμένη σε ερωτηματολόγιο, η ανασκόπηση και αξιολόγηση επιχειρημάτων.
 • Η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών κριτικής σκέψης και στρατηγικών που αφορούν όχι μόνο στο τελικό έργο αλλά επίσης στη διαδικασία παραγωγής του.
 • Η ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης.

 

ECTS:3

 

Περιγραφή του μαθήματος

 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκού γραπτού λόγου από τους φοιτητές / τριες του τμήματος για τη σύνταξη περιλήψεων, αναφορών, σύνθεσης πηγών, ερευνητικής εργασίας, μέσω της επεξεργασίας διαφορετικών ειδών γραπτών κειμένων ποικίλης θεματολογίας. Δίνεται έμφαση στη διδασκαλία τεχνικών παράφρασης των κειμένων καθώς και σε πολλαπλούς τρόπους αναφοράς στα αρχικά κείμενα. Ανάμεσα στα κειμενικά είδη τα οποία αναλύονται στην τάξη περιλαμβάνονται επιστημονικά και ερευνητικά άρθρα, εγχειρίδια, κ.λπ., ενώ κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι: ανώτατη εκπαίδευση, οικονομική κρίση, ελεύθερη οικονομία, δημογραφικές τάσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες απασχόλησης, πολυγλωσσία, παγκοσμιοποίηση.

 

Αξιολόγηση του μαθήματος

 

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή απαλλακτικής προόδου με έμφαση στην παραγωγή ακαδημαϊκού γραπτού λόγου. Παράλληλα γίνεται χρήση διαφόρων πρακτικών διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Donati Madeleine   

Περιγραφή

Παραγωγή διδακτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες του φοιτητή.
Το διδακτικό αυτό υλικό αποτελείται από:

 • Γραπτό υλικό (corpus écrit) δομημένο σε 3 μεγάλες θεματικές ενότητες με εισαγωγικά κείμενα σε Γαλλικά για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς τα οποία συνοδεύονται με μια τυπολογία ασκήσεων που ποικίλει ανάλογα με το υπό εξέταση κείμενο
 • Ένα δίγλωσσο ειδικό ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, που συνοδεύει κάθε ενότητα του μαθήματος
 • Ένα γραμματικό υπόμνημα (memento grammatical), το οποίο αποτελείται από κανόνες  και διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων βασικών γραμματικών φαινομένων
 • Μια ενδεικτική γενική και ειδική ηλεκτρονική και μια σύντομη έντυπη βιβλιογραφία


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του εξάμηνου, μετά από συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν επεκτείνει τις γνώσεις τους στη γραμματική της γαλλικής γλώσσας - Δομή της γλώσσας - Γραμματικοί στόχοι
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν, να κατανοούν και να παράγουν γραπτές ή προφορικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης τους - Ακαδημαϊκοί στόχοι
 • Θα έχουν εμπλουτίσει τη γλώσσα με ειδικό λεξιλόγιο, ανάλογα με το αντικείμενο της επιστήμης τους - Γλωσσικοί στόχοι
 • Θα έχουν ενισχύσει την αυτονομία τους στη γλώσσα κάνοντας διαδραστικές ασκήσεις και αναζητώντας περαιτέρω πληροφορίες στο διαδίκτυο - Στόχοι αυτονόμησης

 

Στην  πλατφόρμα Compus  βρίσκεται το πλήρες υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

www.compus.uom.gr

Στράντζου Έλενα   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη