Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
2ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0604)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (ΟΔ0202)
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0304)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
  (ΟΔ0303)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I (πρώην "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής")
  (ΟΔ0203)

Θεοδωράκιογλου Υπατία   

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στη θεωρία, στις μεθόδους και στις εφαρμογές της διοίκησης παραγωγής. Ειδικότερα, τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Ο Ρόλος της Σύγχρονης Διοίκησης Λειτουργιών/ Παραγωγής στην Επιχείρηση, Ο Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών/ Παραγωγής, Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Προϊόντων, Σχεδίαση Παραγωγικής Δυναμικότητας, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας &, Επιλογή Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων. Η μελέτη των παραπάνω θεμάτων συνοδεύεται από παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

Έννοια, αντικείμενο, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά του Eλληνικού και Eυρωπαϊκού εμπορικού δικαίου. Iστορία και πηγές. Σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού εμπορικού δικαίου. Eυρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Kοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Eμπορικές πράξεις, έννοια, διακρίσεις, κριτήριο εμπορικότητας, αντικειμενικά ή πρωτότυπα εμπορικές πράξεις, παράγωγα εμπορικών πράξεων. Tεκμήριο εμπορικότητας. Έμποροι συστήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, απόδειξη, αποβολή της εμπορικής ιδιότητας. Kατηγορίες εμπόρων: μικρέμπορος, αποκρυπτόμενος, ομόρρυθμος εταίρος, αλλοδαπός. Eμπορική ικανότητα και ανικανότητα του φυσικού προσώπου και των νομικών προσώπων. Aσυμβίβαστα, περιορισμοί και απαγορεύσεις. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας, προσωπική κράτηση. Eμπορικά βιβλία: χρησιμότητα, είδη, κανόνες τήρησης, αποδεικτική δύναμη, προσαγωγή ενώπιον του δικαστηρίου. Eπιχείρηση στο εμπορικό δίκαιο: έννοια, νομική φύση, η επιχείρηση ως αντικείμενο δικαίου, επικαρπία, ενέχυρο και κατάσχεση επιχείρησης.

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

H Μακροοικονομική μελετά τη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του. Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρησιμότητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν την έννοια και τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τον ρόλο του δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην οικονομία και στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, τη σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), του Εθνικού Εισοδήματος (ΕΕ) και της συνολικής κατανάλωσης και αποταμίευσης, τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, και τον τρόπο προσδιορισμού του ΑΕΠ και του ΕΕ. Επιπλέον, μελετώνται η έννοια και η σημασία της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, το υπόδειγμα της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς και η σημασία της άσκησης της μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια του υποδείγματος αυτού. Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη λειτουργία των αγορών χρήματος, το ύψος των επιτοκίων, τον πληθωρισμό, την ανεργία, την απασχόληση, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα και το μέγεθος του δημόσιου ή εθνικού χρέους.

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

Κανονική κατανομή: Ορισμός και Ιδιότητες

Δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας: Δειγματοληψία, η σημασία της δειγματικής κατανομής, κατανομή δειγματοληψίας του μέσου, κατανομής δειγματοληψίας της διαφοράς δύο μέσων, δειγματική κατανομή της αναλογίας και της διαφοράς δύο αναλογιών, δειγματική κατανομή της διασποράς, η Χ2 -κατανομή, δειγματική κατανομή του λόγου δύο διασπορών, η F-κατανομή.

Σημειακή Εκτιμητική και Εκτιμητική με διάστημα εμπιστοσύνης: Εκτιμήτρια συνάρτηση και κριτήρια επιλογής εκτιμητριών, η σημασία του διαστήματος εμπιστοσύνης και του συντελεστή εμπιστοσύνης, εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης του μέσου, της διαφοράς δύο μέσων, της διασποράς και της αναλογίας, εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης της διαφοράς δύο αναλογιών και του λόγου δύο διασπορών, επιλογή μεγέθους δείγματος για την εκτίμηση του μέσου.

Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων και λήψη αποφάσεων: Ερευνητικές και στατιστικές υποθέσεις, επίπεδο σημαντικότητας και σφάλμα Τύπου Ι και ΙΙ, διαδικασία ελέγχου υποθέσεων, έλεγχος υποθέσεων για τη μέση τιμή του πληθυσμού, για την διαφορά δύο μέσων, για την διασπορά και την αναλογία, έλεγχος υποθέσεων για τη διαφορά δύο αναλογιών και του λόγου δύο διασπορών.

Στατιστική συμπερασματολογία για κατηγορικές μεταβλητές: Έλεγχος Χ2 καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομογένειας.

Ανάλυση απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης και συσχέτισης: Συσχέτιση, απλή γραμμική παλινδρόμηση, αξιολόγηση απλού γραμμικού μοντέλου, εισαγωγή στο πολυμεταβλητό μοντέλο παλινδρόμησης.

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές λογιστικές καταστάσεις και η λογιστική ισότητα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών, αναλύονται τα λογιστικά γεγονότα και γίνεται η καταχώρησή τους κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών αναφέρεται στην τήρηση ημερολογίου, γενικού καθολικού, αναλυτικών καθολικών και στην κατάρτιση ισοζυγίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγγραφές κλεισίματος, ο προσδιορισμός και η διανομή του αποτελέσματος και η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.