Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
2ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0604)
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  (ΟΔ0202)
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  (ΟΔ0304)
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
  (ΟΔ0303)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I (πρώην "Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής")
  (ΟΔ0203)

Θεοδωράκιογλου Υπατία   

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0604

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA104/

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=2#undefined2

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τα κύρια θέματα που αφορούν στη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και εξηγούν τις κύριες μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο /συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική βιομηχανία, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων. Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τα κύρια θέματα στη διοίκηση λειτουργιών με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές θεμάτων της διοίκησης λειτουργιών, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και την αλληλεπίδρασή της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις κύριες περιοχές της διοίκησης λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών, Μέτρηση & Βελτίωση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Για Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας, Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων).  Οι φοιτητές  γνωρίζουν τη συστηματική ανάλυση των θεμάτων και εμβαθύνουν στις αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις.  Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Λειτουργιών και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο..

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

     • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.

• Λήψη αποφάσεων σε κύρια θέματα διοίκησης λειτουργιών

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Άσκηση κριτικής


 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου αλλά και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τις άλλες λειτουργίες και την σταθερή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας. Προφανώς, η Διοίκηση Λειτουργιών εφαρμόζεται στους κατασκευαστικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, δημόσιους ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη. Πολλοί κάτοχοι πτυχίων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτούν θέσεις σε αυτό το πεδίο, αφού η λειτουργία της διοίκησης λειτουργιών ενός οργανισμού απασχολεί τα περισσότερα άτομα και χρησιμοποιεί τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την Διοίκηση Λειτουργιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εν δυνάμει εργοδότες. Το μάθημα Διοίκηση Λειτουργιών είναι το σημείο έναρξης.

Μέσω αυτού οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν οποιοδήποτε οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα παρέχει την βασική γνώση και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να κτίσουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι φοιτητές σε έναν οργανισμό, το μάθημα θα τους δώσει μία εκτίμηση του ρόλου του διευθυντή λειτουργιών. Θα κατανοήσουν πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορους οργανισμούς. Τέλος, αυτό το μάθημα δίνει έμφαση στις συντονισμένες επιδράσεις των άλλων λειτουργικών περιοχών καθώς επίσης συγκεντρώνεται στη λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

Κάθε διάλεξη αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών. Τα θέματα διαπραγματεύονται συστηματικά και με λογική σειρά. Οι διαλέξεις χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την ατομική μελέτη των φοιτητών. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης πραγματοποιείται μέσω μελετών περιπτώσεων, δημοσιευμένων άρθρων, βίντεο.

Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει το μάθημα αφορούν: Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγικός Ρόλος της Διοίκησης Λειτουργιών, Μέτρηση & Βελτίωση Παραγωγικότητας, Ανάλυση Για Προβλέψεις Ζήτησης, Ανάλυση και Σχεδιασμός Παραγωγικής Δυναμικότητας, Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης, Σχεδίαση Παραγωγικής Διαδικασίας, Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης, Διαχείριση Αποθεμάτων.


 
4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Παρακολούθηση Διαλέξεων

39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

Μελέτη

97,5 ώρες (2,5 ώρες για κάθε μία ώρα διάλεξης)

Σύνολο Μαθήματος

136,5 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Διοίκηση Λειτουργιών-Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Heizer J., Render B., Munson C., Broken Hills Publishers Ltd., 2020, Λευκωσία.

2. Jacobs, R. & Chase, R., «Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills Publishers Ltd., Λευκωσία, 2012.

3. Operations Management for Competitive Advantage, Chase, Jacobs, Aquilano, 11th edition, McGraw Hill, 2006.

4. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.

5. Production / Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.

6. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.

7. Production/ Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.

8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.

9. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.

10. Production/ Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.

11. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.

12. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.

13. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon

14. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.

15. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.

16. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.

17. Fundamentals of Production/Operations Management, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.

18. Operations Management: Serving the Customer, R.J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.

19. Production/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.

20. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S.C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.

21. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.

22. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.

23. The Essence of Operations Management, Terry Hill , Prentice Hall.

24. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.

25. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.

26. Production and Operations Management, Everett E.Adam, Jr. and Ronald J. Ebert, 5th edition, Prentice Hall.

27. Διοίκηση Παραγωγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Κ. Δερβιτσιώτη, Αθήνα 1993.

28. Operations Management Cases, W. Gehrleim, McGraw Hill, 2006.

29. Operations Management, fourth edition, Slack, Chambers, Johnston, Prentice Hall, 2004.

30. Operations Management for MBAs, second edition, Meredith, Shafer, Wiley, 2002.

31. Supply Chain Management, second edition, Chopra, Meindl, Prentice Hall, 2004.

32. Production and Operations and Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, Irwin, 2006

Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά:

 • International Journal of Operations and Production Management
 • International Journal of Services and Operations Management
 • International Journal of Business Performance Management
 • Business Process Management Journal
 • International Journal of Quality & Reliability Management
 • Journal of Operations Management
 • International Journal of Productivity and Quality Management
 • International Journal of Project Management
 • International Journal of Production Research

Ενδεικτικοί Ιστότοποι

Quality topics like process improvement, teamwork, and certification, products for professional growth and quality-related standards..

 http://www.asq.org/

Associated Quality Consultants, Inc: A large collection of free quality information.

www.quality.org

National Quality Research Center, at University of Michigan

http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html

They conduct and report on the yearly American Customer Satisfaction Index

www.acsi.asqc.org

Total Quality Engineering "dedicated to improving business competitiveness through quality tools, principles, and techniques"

www.tqe.com

At MIT, there is a Center for Technology, Policy and Industrial Development,

http://web.mit.edu/ctpid/www/

Warwick Business School in the UK, has a collection of Operations Management Links,

including an Operations Management screensaver.  Be sure to check out the concept corner.

http://www.wbs.warwick.ac.uk/omindex/

The essential idea of poka-yoke is to design your process so that mistakes are impossible or at least easily detected and corrected.

http://www.cox.smu.edu/jgrout/pokayoke.html

A non-profit organization, about quality, creativity and innovative management.

www.goalqpc.com

Productivity, Inc.

http://www.mfgnet.com/

http://www.productivity-inc.com/

The Agility Forum

http://www.agilityforum.org/

Learn about the International Standards Organization (ISO) at the ISO homepage:

www.iso.ch/welcome.html

Business Research in Information and technology

http://www.brint.com/..

To check out the latest in freeware, shareware, demos and trial business software, try

http://www.softseek.com/Business_and_Productivity/ and for business simulations

http://www.softseek.com/Games/Business_Simulations/

A great design resource

www.baddesigns.com

Industrial Technology Institute, Performance Benchmarking Service

http://www.iti.org/pbs/aboutus.htm

Computer Aided Assembly Planning at Wright State University

http://www.cs.wright.edu/research/caap/default.html

National Association of Manufacturers host a site called Manufacturing Central

http://www.nam.org/

Coalition for Intelligent Manufacturing Systems

http://www.sayer.com/CIMS/

Intelligent Manufacturing Systems, a non-profit org.

http://www.ims.org/

U.S. Government's National Institute for Standards and Technology

http://www.nist.gov/

American Supplier is a non-profit organization specializing in supply issues.  They have a lot of publications on different topics, including Taguchi (Mr. Taguchi is the President).

http://www.amsup.com/

This institute for operations research and management sciences will send you a weekly e-mail, if you like, and has information on conferences and talks given by members.

http://www.informs.org/

Interesting demos of management information systems - particularly Geographic Information Systems

http://www.man.ac.uk/idpm/isdemo.htm

Behind the scenes view of Recreational Equipment Corp. (REI)

http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/24web.html

State of the Art Practices in Operations From Toyota Company

http://www.toyota.com/about/operations

http://www.toyota.co.jp/en/index.html

State of the Art Practices in Operations From Ford Motor Company

http://www.ford.com

Greek magazine  PLANT

http://www.plant-management.gr

Hellenic Organization for Standardization  (ELOT)

http://www.elot.gr

Greek Magazines

http://www3.lib.uom.gr/dbases/

http://heal-l.physics.auth.gr/heal-linksearch/

Μυλώση Μαρία   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0202

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

4

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα μπορούν να αντιληφθούν βασικές έννοιες  εμπορικού δικαίου και επιχειρηματικότητας, να αναγνωρίζουν θέματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα της εν γένει εμπορικής δραστηριότητας  και να τα επιλύουν μετά από ανάλυση περιπτωσιολογίας (case studies) από τον χώρο των εμπορικών συναλλαγών. Στόχος του μαθήματος, είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες με την έννοια και τη σημασία των εμπορικών πράξεων και των συνεπειών τους, της εμπορικής ιδιότητας, των προϋποθέσεων και των συνεπειών απόκτησης και απώλειάς της, των διάφορων εταιρικών τύπων καθώς και των εμπορικών συμβάσεων, μέσα από την ανάλυση της νομοθεσίας, της νομολογίας, της βιβλιογραφίας αλλά και περιπτωσιολογίας από την πρακτική των συναλλαγών.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί  στην αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών από τον χώρο της οργάνωσης και της διοίκησης επιχειρήσεων, ενισχύοντας την κριτική σκέψη σε νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. σύσταση και λύση εταιρίας, θάνατος εταίρου, πτώχευση, εκκαθάριση, κλπ)

 
3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενδεικτικά η παρουσίαση του μαθήματος ακολουθεί την πιο κάτω δομή:

•Βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου

 • εμπορικό δίκαιο
 •  εμπόριο
 • πηγές του εμπορικού δικαίου
 •  τα υποκείμενα των εμπορικών συναλλαγών

• Οι εμπορικές πράξεις

 • εμπορικές πράξεις
 •  συνέπειες από την εμπορικότητα της πράξης

• Οι έμποροι

 • συστήματα κτήσης της εμπορικής ιδιότητας
 • το νομικό πρόσωπο έμπορος
 •  προϋποθέσεις άσκησης εμπορικής πράξης και κτήσης της εμπορικής ιδιότητας
 • συνέπειες από την κτήση της εμπορικής ιδιότητας
 • Οι εμπορικές συμβάσεις
 • εμπορική αντιπροσωπεία
 •  σύμβαση ασφάλισης, τραπεζικές συμβάσεις

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ  ΤΠΕ, ΠΡΟΒΟΛΗ PPT, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

100

Σύνολο Μαθήματος

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΔ.: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2021,  ISBN: 978-960-648-260-1

Χατζηδημητρίου Ιωάννης   

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0304

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Παρέχεται πληροφόρηση, το περίγραμμα, η ύλη των εξετάσεων και οι διαφάνειες του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου. Άρθρα σχετικά με το μάθημα αναρτώνται στη σελίδα https://www.facebook.com/macroodepamak/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή εξέτασή τους οι φοιτητές/ήτριες αναμένεται να:

 • Ø Γνωρίζουν τα κύρια και κρίσιμα μακροοικονομικά μεγέθη, όπως ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, η ανεργία, το επίπεδο τιμών, ο πληθωρισμός, η αγοραστική δύναμη, η αποταμίευση, η φορολογία, τα επιτόκια, τα ομόλογα, το δημόσιο χρέος, το πρωτογενές και το δημοσιονομικό πλεόνασμα ή έλλειμμα και ο δανεισμός του δημοσίου. 
 • Ø Έχουν αποκτήσει γνώσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, καθώς και τη φύση, το μέγεθος και τις αιτίες των σημαντικότερων μακροοικονομικών προβλημάτων που τη χαρακτηρίζουν.
 • Ø Έχουν κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους οι αποφάσεις μακροοικονομικής πολιτικής που παίρνουν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επηρεάζουν:

α.  Τη λειτουργία, την οικονομική επίδοση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

β.  Την οικονομική ανάπτυξη, τα εισοδήματα των νοικοκυριών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την απασχόληση και την ανεργία.

γ.  Τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών, το επίπεδο τιμών, τον πληθωρισμό, την πορεία των επιτοκίων και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

 • Ø Γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα για τα μακροοικονομικά μεγέθη και τα εργαλεία έτσι ώστε να τα χρησιμοποιούν για να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις:

α.  στην εργασία τους σε θέματα που επηρεάζονται από τα μακροοικονομικά μεγέθη,

β.  ώστε να προστατεύουν τα εισοδήματά τους από τον πληθωρισμό,

γ.  ώστε να τοποθετούν τις αποταμιεύσεις τους στις επιλογές που θα τους αποφέρουν τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις, ανάλογα με τους κινδύνους που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.   Εισαγωγή στη Μακροοικονομική: ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Ανάπτυξη, Ύφεση και Ανεργία. 

2.   Δημόσιος Προϋπολογισμός, Πρωτογενές και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα και Έλλειμμα, Δημόσιο Χρέος.

3.   Οι Στόχοι της Μακροοικονομικής Πολιτικής.

4.   Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική.

5.   Συνολική Ζήτηση στην Οικονομία.

6.   Ισορροπία Από την Πλευρά της Ζήτησης στην Οικονομία. 

7.   Η Πλευρά της Προσφοράς:  Ισορροπία της Συνολικής Ζήτησης και Συνολικής Προσφοράς.

8.   Διαχείριση της Συνολικής Ζήτησης: Δημοσιονομική Πολιτική.

9.   Το Χρήμα και το Τραπεζικό Σύστημα.

10.  Διαχείριση της Συνολικής Ζήτησης: Νομισματική Πολιτική.

11.  Τα Ελλείμματα του Προϋπολογισμού στη Βραχυχρόνια και τη Μακροχρόνια Περίοδο.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Eclass του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την ανάρτηση εγγράφων (περίγραμμα μαθήματος, διαφάνειες διαλέξεων, ύλη εξετάσεων, χρήσιμα links κλπ.). Επίσης, για την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/ήτριες μέσω ανακοινώσεων και αποστολής μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται Η/Υ και βιντεοπροβολέας με Power Point για την προβολή των διαφανειών των διαλέξεων στο αμφιθέατρο. Τέλος, στις διαλέξεις γίνεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες επιχειρηματικών εφημερίδων και περιοδικών για την ανάλυση πρόσφατων άρθρων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και σε ιστοσελίδες με σχετικά στοιχεία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Αυτοτελής Μελέτη

111

 

 

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κάποιες από τις οποίες είναι κρίσεως και κάποιες επίλυσης αριθμητικών ασκήσεων.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Α.     Ελληνικά

 1. Baumol, W. & Blinder, A., Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική, Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωάν. Χατζηδημητρίου, Εκδ. Πασχαλίδη, 2011.
 2. Parkin, M., Μακροοικονομική, Θεωρία – Πρακτική, Επιστημονική Επιμέλεια Ζωγραφάκης, Σ. & Παπαδιοδώρου, Γ., Εκδόσεις Rosili, 2019.
 3. Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S. & Dornbusch, R., Εισαγωγή στην Οικονομική, Β΄ Τόμος, 3η έκδ., Εκδόσεις Κριτική, 2015.
 4. Βελέντζας, Κ., Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση: Αριθμητικά Παραδείγματα και Εφαρμογές, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2011.
 5. Κώττη, Γ.Χ. και Πετράκη-Κώττη, A., Ασκήσεις & Λύσεις Πολιτικής Οικονομίας, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2000.
 6. Παλαιολόγος, Γ., Ασκήσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας, 2η έκδοση, Εκδ. Σταμούλη, 2004.
 7. Blanchard, O., Μακροοικονομική, Εκδ. Επίκεντρο, 2012.
 8. Abel, A.B., Bernanke, B.S. & Croushore, D., Μακροοικονομική, Εκδ. Kριτική, 2010.  
 9. Krugman, P.R. & Wells, R., Μακροοικονομική, Εκδ. Επίκεντρο, 2009.
 10. Stiglitz, J.E. & Walsh, C.E., Αρχές της Μακροοικονομικής, Εκδ. Παπαζήση, 2009.
 11. Mankiw, G., Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδ. Gutenberg, 2002.
 12. Πετράκη – Κώττη, A. & Κώττης, Γ.Χ., Σύγχρονη Μακροοικονομική, Εκδ. Ευγ. Μπένου, 2000.
 13. Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., Οικονομική, Τόμος Β΄, Εκδ. Παπαζήση, 2000.

Β.      Αγγλικά

 1. Dornbusch, R., Fischer, S. & Startz, R., Macroeconomics, 9th Ed., McGraw-Hill, 2004. 
 2. Backhouse, R. & Salanti, A., Macroeconomics and the Real World, Oxford University Press, 2000.
 3. Dunnett, A., The Macroeconomic Environment, Longman, 1998.
 4. Gordon, R.J., Macroeconomics, 6th Ed., Harper Collins, 1993.
 5. Burda, M. & Wyplosz, C., Macroeconomics: A European Text, Oxford University Press, 1993.
 6. Lipsey, R., Courant, P., Purvis, D. & Steiner, P., Economics, 10th Ed., Harper Collins, 1993.
 7. Parkin, M. & King, D., Economics, 2nd Ed., Addison Wesley, 1995. 
 8. Samuelson, P. & Nordhaus, W., Economics, 15th Ed., McGraw-Hill, 1995.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επειδή αντικειμενικά οι φοιτητές/ήτριες στο 2ο εξάμηνο δεν έχουν αποκτήσει ακόμη κάποιες βασικές γνώσεις, δεν προτείνονται επιστημονικά περιοδικά. Ωστόσο, οι φοιτητές/ήτριες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και μελλοντικά διοικητικά στελέχη είναι απαραίτητο και επιτακτικό να παρακολουθούν και να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στον κόσμο των επιχειρήσεων και στην οικονομία γενικότερα, εκεί όπου αργότερα θα ψάξουν να βρουν εργασία. Για το λόγο αυτό προτείνεται να παρακολουθούν και να διαβάζουν επιχειρηματικές εφημερίδες που προσφέρουν αυτή την ενημέρωση, όπως η Ναυτεμπορική, το Κεφάλαιο, ο Μέτοχος, η DealNews κ.ά. (και σε ηλεκτρονική μορφή). Επιπλέον, σήμερα τεράστιες δυνατότητες ενημέρωσης προσφέρουν και οι επιχειρηματικές εφημερίδες που είναι διαθέσιμες δωρεάν μόνο στο διαδίκτυο, όπως οι Capital, Euro2day, Ημερησία, Money Review, Newmoney, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Κέρδος, Mικρομέτοχoς, FortuneGreece, Sofokleousin, Bankingnews, Voria, Banks.com, Financial Times, Fortune, Business Week, Economist και πολλές άλλες. Τέλος, πολλά άρθρα σχετικά με τα θέματα του μαθήματος αναρτώνται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Μάκρο στο Facebook  https://www.facebook.com/macroodepamak/.  

Κωνσταντάρας Ιωάννης   

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0303

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της Στατιστικής είναι η, κατά περιγραφικό τρόπο, διερεύνηση του στατιστικού υλικού (παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων με στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα και προσδιορισμός των αναγκαίων στατιστικών παραμέτρων) και η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν το σύνολο των στοιχείων του πληθυσμού από τα δεδομένα ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος (Στατιστική Συμπερασματολογία). Η διδασκαλία του μαθήματος Στατιστική ΙΙ έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων για τον πληθυσμό, µε βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα δεδομένα του δείγματος. Επιπλέον έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με διάφορες μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης των συσχετίσεων και αλληλοεπιδράσεων μεταβλητών, όπως η Παλινδρόμηση και η Ανάλυση Διακύμανσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη χρησιμότητα των μεθόδων Στατιστικής Συμπερασματολογίας στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Κατανοεί τη λογική που διέπει την εφαρμογή των ποικίλων εργαλείων Στατιστικής Συμπερασματολογίας.
 • Αποκτήσει γνώσεις για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται στη Στατιστική Συμπερασματολογία.
 • Μελετάει κριτικά και να εκτιμά μια στατιστική έρευνα και τα ευρήματά της.
 • Ερμηνεύει τα ευρήματα και τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση μία στατιστικής έρευνας.

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Κατανομές δειγματοληψίας και Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
 • Εκτιμήτρια συνάρτηση και ιδιότητές της, εκτίμηση σε σημείο.
 • Διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο ενός πληθυσμού (μικρά  και μεγάλα δείγματα), διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά δυο μέσων (εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα). Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
 • Διάστημα εμπιστοσύνης για την αναλογία, διάστημα εμπιστοσύνης για τη διακύμανση ενός κανονικού πληθυσμού. Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
 • Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων: Αξιολόγηση των στατιστικών τεστ – σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ, τιμή p, τα βασικά μέρη ενός στατιστικού τεστ.
 • Παραμετρικά στατιστικά τεστ, για τη μέση τιμή, την αναλογία και τη διακύμανση. Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
 • Τέστ για τη διαφορά δύο μέσων τιμών και δύο αναλογιών.
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Το τέστ Χ2 ως τέστ ανεξαρτησίας δύο κατηγορικών μεταβλητών και ως τέστ καλής προσαρμογής.  Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.
 • Γραμμική συσχέτιση και το μοντέλο απλής παλινδρόμησης. Στατιστικά συμπεράσματα στην γραμμική συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.
 • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Excel για την παραγωγή των γραφικών παραστάσεων και των διάφορων στατιστικών μέτρων.

Χρήση του openeclass στο οποίο υπάρχει υλικό του μαθήματος.

Η επικοινωνία των φοιτητών μαζί μου γίνεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Φροντιστηριακές Ασκήσεις

26

Αυτοτελής Μελέτη

52

Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων)

20

 

 

ΣύνολοΜαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%), η οποία είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ένα μέρος της εξέτασης αποτελούν οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες περιέχουν τη θεωρία όλης της διδασκόμενης ύλης. Το υπόλοιπο μέρος αφορά επίλυση προβλημάτων. 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Αρχές Στατιστικής, Triola Mario, Εκδόσεις Πασχαλίδη

2. Στατιστική με SPSS, Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος, Εκδόσεις Τζιόλα 

3. Στατιστική Τόμος Α’, Ζαχαροπούλου Χρυσούλα, Εκδόσεις Σοφία

3. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Keller Gerald, Εκδόσεις Επίκεντρο

4. Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων, Aczel A., Εκδόσεις Πασχαλίδη

5. Κοινωνική στατιστική, Καλαματιανού Α., Εκδόσεις Παπαζήση

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Advances in Applied Probability.
 2. The American Statistician.
 3. The Annals of Applied Probability.
 4. Annals of the Institute of Statistical Mathematics.
 5. The Annals of Probability.
 6. The Annals of Statistics.

Κουρδούμπαλου Σταυρούλα   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0203

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

(πρώην «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA149/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:

 • Συνεπή και συνεκτική γνώση της λογιστικής ορολογίας
 • Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών χρηματοοικονομικής λογιστικής
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων χρηματοοικονομικής λογιστικής
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική λογιστική τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς.
 • Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο ν’ αποκτήσει ο πτυχιούχος τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 • Αυτόνομη εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής σε εισαγωγικό επίπεδο με τα θέματα που πραγματεύεται η επιστήμη της λογιστικής.

Περίγραμμα εισηγήσεων

 • Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις
 • Ονομασία και Περιεχόμενο Λογαριασμών
 • Λειτουργία των Λογαριασμών (Διπλογραφικό Σύστημα)
 • Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων
 • Προσδιορισμός Αποτελέσματος Περιόδου

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση Powerpoint στη διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

125

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται στην ελληνική γλώσσα ως εξής:

 • Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Η τελική γραπτή εξέταση καλύπτει το σύνολο της ύλης του μαθήματος και περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Η βαθμολογική βαρύτητα του κάθε θέματος εξέτασης δίνεται αναλυτικά.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία αξιολόγησής τους στην πρώτη διάλεξη του εξαμήνου και οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε καθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Δρογαλάς Γ., Καραγιώργος Αλ. (2021), Λογιστική Ι, Εκδόσεις Αφοί Καραγιώργου
 • Γεωργόπουλος Αντ. (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εκδόσεις Ευγενία Σωτ. Μπένου

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font