Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
3ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
  (ΟΔ0318)
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  (ΟΔ0401)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  (ΟΔ0301)
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  (ΟΔ0503)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  (ΟΔ0302)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
  (ΟΔ0305)

Τσιρώνης Λουκάς   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Καπάρης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: Γ’  υποχρεωτικό 

Τμήμα :    Α-Μα

Διδακτικές ώρες: 5 εβδομαδιαίως

Διδάσκων: Ανδρέας Κ. Γεωργίου, 
 
                      Γραφείο 305, Κτίριο Θ’,
                       τηλ. 2301891569,  fax 2310891544,
                       email: acg@uom.edu.gr, Ιστοσελίδα: users.uom.gr/~acg,

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 •  Γ. Οικονόμου & Α. Γεωργίου, «Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2011
 • Π. Υψηλάντη «Επιχειρησιακής Έρευνα», Εκδόσεις Προπομπός, 2006.
 • Σημειώσεις και υλικό από τον διδάσκοντα

 

Λογισμικό

 •  WinQSB, LINDO, Excel, POM/QM


Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational ή Operations Research, Management Science, Quantitative Analysis) αφορά τις μεθοδολογίες ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων που συνδράμουν στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία αλληλεπιδρούν πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαια, μεθοδολογίες και γενικότερα οντότητες που έχουν κάποιο στόχο. Αποτελεί το κυρίαρχο γνωστικό αντικείμενο της συστημικής ανάλυσης στη λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, η Επιχειρησιακή Έρευνα μετεξελίσσεται σε έναν από τους πυλώνες του αντικειμένου που έγινε γνωστό ως Business Analytics & DataScience μαζί με τις τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης και με τη στήριξη της Πληροφορικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή, πρακτικά τις τρεις Επιστήμες των Αποφάσεων). Στο πλαίσιο του Business Analytics & Data Science αποτελεί την ενότητα που συνδέει την Περιγραφική και Προβλεπτική Αναλυτική (Descriptive and Predictive Avalytics) με την λήψη Αποφάσεων (Prescriptive Analytics). Το πακέτο αυτό των μεθοδολογιών εδράζεται πάνω στην υπολογιστική ισχύ που μας προσφέρει η Πληροφορική και προσφέρει απίστευτες δυνατότητες ς για την ανάλυση δεδομένων μικρού ή μεγάλου όγκου (Big Data Analysis). Η Επιχειρησιακή Έρευνα βρίσκεται ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ παντού (άσχετα αν δεν το γνωρίζετε) αφού κάθε δραστηριότητά μας εμπεριέχει την ανάγκη εντοπισμού της βέλτιστης προσέγγισης υλοποίησής της. Έτσι βλέπουμε εφαρμογές της Επ. Έρευνας σε όλους τους κλάδους επιχειρησιακής δραστηριότητας (δημόσιο τομέα, άμυνα, ιατρική, κατασκευές, βιομηχανική παραγωγή, μηχανολογικές εφαρμογές, παροχή υπηρεσιών, χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, κλπ).

 

Η Επιχειρησιακή Έρευνα ξεπήδησε από την ανάγκη αντιμετώπισης επιχειρησιακών (operations) προβλημάτων στο τομέα της άμυνας που διερευνήθηκαν/αντιμετωπίστηκαν (research) κυρίως από τις συμμαχικές δυνάμεις κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον με έντονη αβεβαιότητα (στοχαστικότητα), ανταγωνισμό (σύρραξη) έλλειψη πόρων και ρίσκο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όμως, τα συναντάμε σε κάθε περιβάλλον επιχειρησιακής (αλλά και προσωπικής) δραστηριότητας και γενικότερα κάθε οργανισμού (συστήματος) και η διαπίστωση αυτή οδήγησε, από τη δεκαετία του 50 και μετά, σε περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των μεθόδων αυτών σε κάθε περιοχή όπου πολύπλοκα προβλήματα κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, ρίσκου, περιορισμένων πόρων και ανταγωνισμού έπρεπε να επιλυθούν.

Στο μάθημα, αρχικά γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της συστημικής προσέγγισης στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και στην ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων (quantitative models) στο πλαίσιο του Prescriptive Analytics. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία του γραμμικού προγραμματισμού. Ειδικότερα, αναλύεται η γραφική αναπαράσταση των γραμμικών μοντέλων και η σχέση τους με τη μικροοικονομική ανάλυση, στοιχεία της μεθόδου simplex, η δυϊκή θεωρία και η σχέση της με την μικροοικονομική θεωρία και η ανάλυση ευαισθησίας των βασικών παραμέτρων των μοντέλων. ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται κυρίως στην καλλιέργεια της ικανότητας ανάπτυξης στοιχειωδών γραμμικών μοντέλων και ερμηνείας των αποτελεσμάτων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Ακολούθως αναλύονται ειδικές περιπτώσεις γραμμικών προβλημάτων που μας οδηγούν φυσιολογικά στη θεωρία δικτύων, όπως είναι το πρόβλημα μεταφοράς και το πρόβλημα της εκχώρησης. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα της βέλτιστης διαδρομής, του άριστου δέντρου ζεύξης, της μέγιστης ροής και του χρονικού προγραμματισμού έργων με τη μεθοδολογία PERT/CPM.

 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροοικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

 

Το μάθημα διδάσκεται σε αμφιθέατρο (δηλαδή δεν είναι εργαστηριακό), όμως οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να εξασκηθούν στη διαμόρφωση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στα εργαστήρια των τμημάτων και στο κέντρο Πληροφορικής (QSB, LINDO, QM/POM, Excel). Για το σκοπό αυτό δίνονται και κάποιες προαιρετικές ασκήσεις.


Περίγραμμα διδακτικών ενοτήτων για 13 εβδομάδες

 1. Η φύση της Επιχειρησιακής Έρευνας/Ποσοτικής Ανάλυσης
 2. Η μοντελοποίηση στη λήψη αποφάσεων – Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
 3. Μοντέλα και Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 4. Γραφική μέθοδος
 5. Η μέθοδος simplex
 6. Ανάλυση Ευαισθησίας 1
 7. Ανάλυση ευαισθησίας 2
 8. Ειδικά γραμμικά μοντέλα
 9. Πρόβλημα μεταφοράς και εκχώρησης
 10. 10. Εισαγωγή στην Θεωρία Δικτυωτής Ανάλυσης
 11. 11. Εφαρμογές της Ανάλυσης Δικτύων
 12. 12. Διαχείριση Έργων με τη μέθοδο PERT/CPM
 13. 13. Διαχείριση Έργων, πιθανοθεωρητικά μοντέλα

 

Αξιολόγηση επίδοσης

Γραπτές Εξετάσεις

 

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται με κλειστά βιβλία – Περαιτέρω οδηγίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο Compus


Κάτου Αναστασία   

Περιγραφή

Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. Kλασικές και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. Σχεδιασμός οργανωτικής δομής.
Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Το άτομο και οι ομάδες στον Οργανισμό: Θεωρίες και προσδιοριστικοί παράγοντες ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου (ατομικά γνωρίσματα, συναισθήματα και διαθέσεις, στάσεις, αντίληψη, προσωπικότητα και αξίες). Θεωρίες και πρακτικές ηγεσίας, παρακίνησης, επικοινωνίας, και διοίκησης ομάδων στις οργανώσεις. Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. Xειρισμός συγκρούσεων. Οργανωσιακή αλλαγή.

Ανδρονικίδης Ανδρέας   Γρούγιου Βασιλική   

Περιγραφή

Το γνωστικό πεδίο της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» μελετά της ενέργειες (συμπεριφορές) που αναλαμβάνουν οι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Είναι ο επιστημονικός τομέας που προσεγγίζει τις αγορές από την πλευρά της ζήτησης. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σχεδίαση της στρατηγικής του μάρκετινγκ, αλλά και της επικοινωνιακής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί της «Συμπεριφοράς Καταναλωτή» και αναπτύσσεται μία σειρά επιχειρημάτων που φανερώνει τη σημασία που έχει η «Συμπεριφορά Καταναλωτή» για την κατανόηση του σύγχρονου καταναλωτή, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μάρκετινγκ και για τη δημόσια πολιτική. Στη συνέχεια, συζητείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή, μέσω της παράθεσης των σχετικών υποδειγμάτων και της ανάλυσης των επιμέρους σταδίων λήψης απόφασης. Εξετάζονται, επίσης, οι έννοιες της αντίληψης, της ανάμειξης, της μάθησης και οι τρόποι με τους οποίους δύνανται να τις εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των στάσεων του καταναλωτή έναντι του επώνυμου προϊόντος και της διαφήμισης, αλλά και στους τρόπους μέτρησης και επηρεασμού των στάσεων προς όφελος των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή, αλλά και στον τρόπο ζωής του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εμβάθυνση στις διαδικασίες τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης του προϊόντος. Με τη μελέτη της επίδρασης των ομάδων αναφοράς και των καθοδηγητών γνώμης, αλλά και των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών που διαμένουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων.

Ελευθεριάδης Ιορδάνης   

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει την έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, η οποία αντανακλά το γεγονός ότι η αξία μίας νομισματικής μονάδας δεν παραμένει διαχρονικά σταθερή αλλά μεταβάλλεται. Περιγράφει τις έννοιες του τόκου και του επιτοκίου, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και της μελλοντικής αξίας ενός ποσού με απλό τόκο ή ανατοκισμό. Παράλληλα, εξηγεί το πώς μπορεί να υπολογισθεί το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα μίας επένδυσης. Παρουσιάζει την έννοια της ράντας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της παρούσας και μελλοντικής αξίας της. Συμβάλλει στην κατανόηση της δομής και διάρθρωσης των δανείων και των αποταμιευτικών προγραμμάτων, ενώ διαχωρίζει τις έννοιες του ονομαστικού και του πραγματικού επιτοκίου.

Δρογαλάς Γεώργιος   

Περιγραφή

Συνοπτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΓΣ) και οι βασικές του αρχές. Ανάλυση των λογαριασμών του ΕΛΓΣ ανά ομάδα. Γενικό-Αναλυτικό καθολικό και λογαριασμοί. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων. Συναλλαγματικές, επισφαλείς πελάτες, προβλέψεις, υποχρεώσεις ? Φ.Π.Α., Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων, έξοδα, έσοδα. Ημερολόγιο. Ισοζύγιο. Φύλλο μερισμού, λειτουργιές παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης και έρευνας, εγγραφές προσαρμογής. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και διανομή αποτελέσματος. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (ΞΓ0103)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ III
  (ΞΓ0203)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
  (ΞΓ0303)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ III
  (ΞΓ0403)

Κανταρίδου Ζωή   Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη   

Περιγραφή

Στόχοι του μαθήματος

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • έχει γνώσεις προχωρημένου επιπέδου Αγγλικών για επαγγελματικούς σκοπούς όσον αφορά τις τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening και speaking
 • έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητάς του/της, όπως τα είδη, τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή εταιριών, τον ρόλο των διαπολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας, τον ρόλο της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, τη διαχείριση κρίσεων, κ.λπ.
 • να μπορεί να συντάξει βιογραφικό σημείωμα και γράμμα αίτησης για εύρεση εργασίας στην Αγγλική
 • να είναι σε θέση να δώσει μια επιτυχή συνέντευξη για δουλειά σχετική με την ειδικότητά του/της
 • να έχει αποκτήσει λεξιλόγιο σχετικό με το χώρο εργασίας στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων προχωρημένου επιπέδου.

 

ECTS:3

 

Περιγραφή του μαθήματος

 

Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς προχωρημένου επιπέδου. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ανάλυσης κειμένων, προβληματισμού και κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

 

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 

 • Προφίλ και χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματιών
 • Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου
 • Διαπολιτισμικότητα στο χώρο εργασίας
 • Διαδικασία αίτησης για εύρεση εργασίας (κατανόηση & ανάλυση αγγελιών, κατανόηση & ανάλυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων για συνέντευξη για δουλειά, σύνταξη βιογραφικού και γράμματος αίτησης για δουλειά)
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (η περίπτωση της Nike)
 • Business etiquette χωρών & κώδικας συμπεριφοράς εταιριών
 • SWOT ανάλυση
 • Ο ρόλος της διαφήμισης & του μάρκετινγκ σήμερα

Αξιολόγηση του μαθήματος

 

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή απαλλακτικής προόδουαποτελούμενης από: α) τεστ πάνω σε δεξιότητες Αγγλικής για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. σύνταξης CV, συνοδευτικής επιστολής, απάντησης σε ερωτήσεις συνέντευξης, λεξιλόγιο για επαγγελματικούς σκοπούς) β) προφορικής παρουσίασης που βασίζεται σε έρευνα σχετική με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος, π.χ. πάνω σε τεχνικές διαφήμισης.


Τζαναβάρη Μυρσίνη   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Στράντζου Έλενα   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη