Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
4ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  (ΟΔ0801)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0501)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
  (ΟΔ0316)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0602)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0702)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I
  (ΟΔ0502)

Κάτου Αναστασία   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0801

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA214/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΓΝΩΣΕΙΣ:

 • Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
 • Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των συνδεόμενων τρεχουσών ή/και καινοτόμων εφαρμογών.
 • Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ή και του επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
 • Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές ή και πηγές εξειδικευμένες σε θεωρητικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
 • Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
 • Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και κοινό, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
 • Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
 • Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ορίζοντας την ΔΑΠ
 2. Ανάλυση θέσης Εργασίας
 1. Περιγραφή θέσης εργασίας και ατομικές προδιαγραφές
 2. Προγραμματισμός ΑΠ
 3. Προσέλκυση, Επιλογή και Απασχόληση ΑΠ
 4. Κατάρτιση και Ανάπτυξη ΑΠ
 5. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
 6. Αξιολόγηση και Διαχείριση επίδοσης
 7. Αποδοχές και διαχείριση μισθών και ημερομισθίων
 8. Διαχείριση σχεδίων παρακίνησης
 9. Συμμετοχή εργαζομένων
 10. Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων
 11. Παρουσιάσεις Εργασιών

 4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία
 • Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και open eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (13x4)

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας (12x3)

36

Εκπόνηση μελέτης (project) (12x3)

36

Συγγραφή εργασίας

26

Σύνολο Μαθήματος

150

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

.

  Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:
 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος
 • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)
 • Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  Ομαδικής Εργασίας:

 • Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.
 • Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  Βαθμολόγηση:

 • Γραπτή εξέταση:                  από 0 μέχρι 10
 • Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

  Παρατηρήσεις:

 • Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.
 • Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.
 • Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

—  Κάτου, Α.Α. (2017) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.

—  Torrington D., Hall L., Taylor S., and Atkinson C. (2016) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

—  Dessler G. (2015) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

—  Mondy, W. R. (2011) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

—  Armstrong, M. (2009), Human Resource Management Practice, 11th edition, London and Philadelphia: Kogan Page.

—  Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στέλλα (2010) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ανικούλα.

—  Παπαλεξανδρή, Νάνσυ και Μπουραντάς, Δημήτρης (2003) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

—  Τερζίδης, Κώστας και Τζωρτζάκης, Κώστας (2004) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Rosili.

—  Χυτήρης, Λεωνίδας (2001) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: Interbooks.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Human Resou
 • rce Management
 • Human Resource Management Review
 • Human Relations
 • Human Resource Management Journal
 • International Journal of Human Resource Management
 • Personnel Review

Γεωργίου Ανδρέας   Παπαθανασίου Ιάσων   

Περιγραφή

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0501

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

5

8

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

elass

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτό το μάθημα ολοκληρώνει την ενότητα δύο (υποχρεωτικών) μαθημάτων στην Ποσοτική Ανάλυση για Επιχειρηματικές Αποφάσεις / Επιχειρησιακή Έρευνα στο πλαίσιο του Business Analytics (Prescriptive Analytics). Επικεντρώνεται σε μια δεύτερη ομάδα βασικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης (προσδιοριστικές ή στοχαστική, ατομική ή συνεργατική). Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε προσδιοριστικλες προσεγγίσεις δυναμικού προγραμματισμού, στοιχειώδη μοντέλα της θεωρίας ουρών και τις εφαρμογές της στη λήψη αποφάσεων, εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και μια αρκετά εκτενή παρουσίαση της ανάλυσης αποφάσεων με ή χωρίς τη χρήση της θεωρίας χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρεί να δώσει μια κριτική ανασκόπηση της ύλης του 3ου εξαμήνου συμπεριλαμβανομένων εκτενών περιπτώσεων στον γραμμικό προγραμματισμό με χρήση διαθέσιμου λογισμικού. Μετά τη λήψη αυτών των μαθημάτων, αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αναπτύξουν περαιτέρω την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα καθώς και την ικανότητα να μεταφράζουν ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο προκειμένου να λάβουν βέλτιστες αποφάσεις. Αναμένεται επίσης ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες σε τυπικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, να διεξάγουν αποτελεσματικά πειράματα χρησιμοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας και να απεικονίζουν σχέσεις και δεσμούς με άλλους κλάδους όπως μικροοικονομία, διαχείριση παραγωγής και λειτουργιών, ανθρώπινοι πόροι, στρατηγική διαχείριση, μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ. Επιπλέον, αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχειώδεις δεξιότητες γλωσσών μοντελοποίησης για την επίλυση μαθηματικών μοντέλων που εντάσσονται στον τομέα της Επιχειρησιακής Αναλυτικής.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμοστικότητα

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Προστασία του περιβάλλοντος

Κριτική και αυτοκριτική

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Προχωρημένα μοντέλα Γραμμικού προγραμματισμού
 • Προχωρημένες εφαρμογές Γραμμικού προγραμματισμού
 • Η μεθοδολογία του Δυναμικού Προγραμματισμού
 • Εφαρμογές Δυναμικού Προγραμματισμού
 • Εισαγωγή στα μοντέλα ουρών αναμονής
 • Προχωρημένα μοντέλα ουρών αναμονής
 • Βελτιστοποίηση σε προβλήματα ουρών αναμονής
 • Λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις ανταγωνιστικής αλληλεξάρτησης
 • Θεωρία παιγνίων, παίγνια μηδενικού αθροίσματος και μη μηδενικού αθροίσματος
 • Επίλυση παιγνίων, μικτές στρατηγικές, εφαρμογές
 • Εισαγωγή στην Θεωρία Ανάλυσης Αποφάσεων
 • Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον αβεβαιότητας και ρίσκου
 • Θεωρία χρησιμότητας 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e class.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

120

Εργαστηριακές ασκήσεις

30

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

50

Σύνολο Μαθήματος

200

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτές εξετάσεις επίλυσης προβλημάτων

Bonus ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και quiz

 1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Οικονόμου Γ. και Α. Γεωργίου, Επιχειρησιακή Έρευνα για τη λήψη διοικητικών Αποφάσεων, Β έκδοση, Μπένου, 2016.
 2. Α. Γεωργίου, Γ. Οικονόμου, Γ. Τσιότρας και Κ. Καπάρης, Μελέτες Περιπτώσεων επιχειρησιακής Έρευνας (καθοδηγητική Αναλυτική), Εκδόσεις Μπένου , 2019

Ανδρονικίδης Ανδρέας   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

0Δ0316

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA112/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση και κατανόηση

 • να κατανοούν τα κύρια επιστημονικά ιδεώδη και να είναι σε θέση να επιλέξουν ερευνητικό σχεδιασμό
 • να κατανοούν θέματα που αφορούν στην εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας

Δεξιότητες

Μεταβιβάσιμες

 • να συγκρίνουν διάφορες μεθοδολογικές εναλλακτικές λύσεις στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και να κατανοήσουν τις συνέπειες των επιλογών του ερευνητικού σχεδιασμού και της μεθόδου συλλογής δεδομένων.
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα διαφορετικών μεθόδων για την επίλυση διαφορετικών τύπων ερευνητικών ζητημάτων
 • να αναζητούν ανεξάρτητα, να αξιολογούν κριτικά και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών και δεδομένων

Αξίες και συμπεριφορές

 • να κατανοούν τα κύρια επιστημονικά ιδεώδη και να είναι σε θέση να εξηγήσουν πώς διαφορετικές αξίες και προοπτικές επηρεάζουν τη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης
 • να καταδείξουν τη γνώση και την κατανόηση της δεοντολογίας της έρευνας
 • Επαγγελματική δεοντολογία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο μελέτης – Περιεχόμενο - Σκοπός

Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ και της διοίκησης επιχειρήσεων. Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια (Quinlan Babin, Carr, Griffin, & Zikmund, 2017: 30-32).

Το μάθημα ξεκινά με μια συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης, με έμφαση στην παραγωγή επιστημονικών γνώσεων. Σημαντικές δομικές μονάδες σε αυτή τη διαδικασία είναι τα πλαίσια αναφοράς, τα επιστημονικά ιδεώδη, η διαμόρφωση προβλημάτων, οι επιστημονικές προσεγγίσεις και οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα μιας καλά μελετημένης επιλογής του θέματος, της προβληματοποίησης και της προσεκτικής εξειδίκευσης της δήλωσης προβλήματος (ερευνητικό ερώτημα). Σε αυτή τη γενική επιστημονική προσέγγιση, εξετάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας και οι διαφορετικοί τύποι ερευνητικών στρατηγικών. Επιπλέον, συζητούνται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Εξετάζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας και συλλογής δεδομένων, μεταξύ άλλων, με βάση τις δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αναπτύσσουν την ικανότητα του μαθητή να βρίσκει πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων, να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο και να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και τις πηγές σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια.

Ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικής γνώσης των επιστημονικών υποδειγμάτων και μεθόδων έρευνας. Επιπλέον, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να καταρτίσει πρώτα, να σχεδιάσει και να γράψει μια επιστημονική μελέτη και, δεύτερον, να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει επιστημονικές και άλλες εκθέσεις.

Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει: (α) να εισάγει τους φοιτητές στον εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, στις βασικές έννοιες που αφορούν στην εξοικείωση τους με την επιστημονική έρευνα και το γραπτό επιστημονικό λόγο για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας και στις βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις (ταυτόχρονα θα συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν στη διαδικασία  εκπόνησης μιας εργασίας όπως θέματα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, ανάπτυξης αναλυτικής και κριτικής σκέψης, οργάνωσης ομάδων και ομαδικής εργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας) και (β) να εισάγει τους φοιτητές στο μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο, στις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών στρατηγικών, στις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, και στα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Η διαδικασία

Η εφαρμογή του επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερα από την απλή γνώση και κατανόηση των εννοιών.  Απαιτεί την ικανότητα της ανάλυσης και σύνθεσης.  Απαιτεί την ικανότητα να εφαρμόζεται αποτελεσματικός σχεδιασμός κάτω από πλήθος περιορισμούς και συνθήκες αβεβαιότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι σπουδαστές αναμένεται να αναπτύξουν την αναλυτική, κριτική και συνθετική τους ικανότητα όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων.

Θα ακολουθηθούν οι μέθοδοι των παραδόσεων των θεωρητικών εννοιών με την χρήση παραδειγμάτων καθώς και η παρουσίαση-μελέτη περιπτώσεων (case studies) προς ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων για εμβάθυνση και δημιουργία συζήτησης επί των θεμάτων διδασκαλίας με αναφορά σε επιχειρησιακές εφαρμογές.

Πρόγραμμα Διαλέξεων & ημερολόγιο

Εβδομάδα

Ημερομηνία

Διδακτικές Ενότητες / Θέμα εισήγησης

1

 

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

2

 

Επιχειρηματική Έρευνα και Ηθική

3

 

Εννοιολογικό Πλαίσιο και Φιλοσοφία Έρευνας

4

 

Ανάπτυξη Θεωρητικού Πλαισίου

5

 

Ανασκόπηση της Επιστημονικής Γραμματείας

6

 

Εισαγωγή στην Ποσοτική και στην Ποιοτική Έρευνα

7

 

Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου

8

 

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Ι

9

 

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων ΙΙ

10

 

Ανάπτυξη Αναλυτικού Πλαισίου

11

 

Ολοκλήρωση Ερευνητικού Έργου

12

 

Η Έρευνα στην Πράξη Η Αξία της Καλής Έρευνας

 

13

 

Γραπτές εξετάσεις

 

Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος

α) Οι παραπάνω ενότητες θα καλυφθούν με ενιαία και διαδοχικά  μαθήματα  σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα διδακτικών ενοτήτων και φόρτου εργασίας στην πρώτη διάλεξη), τη θεωρητική παρουσίαση των ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων θεμάτων (case studies) καθώς και η διεξαγωγή συζήτησης επί συγκεκριμένων ζητημάτων και με βάση άρθρα από επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη των θεμάτων κάθε συνάντησης και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται αναγκαία.

β) Το μάθημα διδάσκεται σε 12 συναντήσεις των 3 ωρών. Η προετοιμασία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

γ) Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προαιρετικών άρθρων σχετικών με θέματα της ύλης του μαθήματος.  Τα άρθρα μπορείτε να τα «κατεβάσετε» χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων του πανεπιστημίου. Η προαιρετική δυνατότητα ανάγνωσής τους, παρέχει την δυνατότητα εμβάθυνσης των φοιτητών/ τριών σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

δ) Οι φοιτητές / τριες αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη διδακτέα ύλη που θα αναλύεται σε κάθε διάλεξη του μαθήματος. Στόχος κάθε διάλεξης είναι η αποτελεσματικότερη κατανόηση και εμβάθυνση της διδακτέας ύλης.

ε) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο http://eclass.uom.gr/ είναι απαραίτητη. Εκεί θα βρείτε τις διαλέξεις σε μορφή pdf, καθώς και χρήσιμο υλικό και οδηγίες.

στ) Συμμετοχή

Τόσο η φυσική παρουσία των φοιτητών στο μάθημα όσο και η ενεργός συμμετοχή σ’ αυτό αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή και εποικοδομητική του διεξαγωγή. Οι φοιτητές μεγιστοποιούν την αξία του μαθήματος με τη δική τους συμμετοχή (προσφορά ιδεών, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σχετικά θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, κλπ.). Όπως επεξηγήθηκε και παραπάνω, κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει συζητήσεις (θεμάτων, ερωτήσεων και μελέτες περιπτώσεων) και όλοι οι φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν σε αυτές κάνοντας σχόλια ή και ερωτήσεις. Προκειμένου να είσαστε σε θέση να συμμετάσχετε στις συζητήσεις στην τάξη, η φυσική σας παρουσία είναι απαραίτητη.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

eclass, MS Office στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

90

Σύνολο Μαθήματος

129

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Τελική γραπτή εξέταση (100%)

Ελληνικά

Η τελική γραπτή εξέταση είναι με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένος αριθμός από ισοβαρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παραδείγματα προηγούμενων εξετάσεων δίνονται στις διαλέξεις.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Quinlan, C. Babin, B., Carr, J., Griffin, M. & Zikmund, W.G. (2017). Μέθοδοι Επιχειρηματικής Έρευνας. (μετ. Ανδρονικίδης, Α. & Μπάλτας, Γ. ). Nicosia: Broken Hill Publishers.
 • Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2019). Μέθοδοι έρευνας : Στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Θεσσαλονίκη : Δίσιγμα.
 • Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα : Gutenberg.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Gallagher, K. (2013). Skills Development for Business and Management Students. 2nd ed. Oxford: OUP.
 • Greetham, B. (2013). How to write better essays. Palgrave Macmillan.
 • Walliman, N. (2017). Research methods: The Basics. Routledge.

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of marketing research; International Journal of Research in Marketing; Qualitative Research; Qualitative Research Journal

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0602

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI130/

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις.

  Μετά το πέρας της ενότητας διαλέξεων και άλλων τεχνικών μάθησης  οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές ή άλλες εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού

Επιστημονικού και επιχειρησιακά πρακτικού πεδίου γνώσεων της Στρατηγικής Σχεδιασμού των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ και της κατασκευής και δημιουργίας ενός τυπικού επιχειρησιακού σχεδίου Μάρκετινγκ που

εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες εισαγωγικές γνώσεις τους στην Εισαγωγή και Στρατηγική του Μάρκετινγκ καθώς επίσης και να  κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού ή εφαρμοσμένου γνωστικού πεδίου της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

Δεξιότητες.  Οι επιτυχόντες στο μάθημα φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • Αναλύουν και να προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών ή καιτου επαγγελματικού πεδίου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση
 • Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση των βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους
 • Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τις λύσεις και απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό
 • Συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν βάσει ερευνητικών και επιστημονικών μεθοδολογιών με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν
 • Διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος
 • Επικοινωνούν με την Αγορά και τους συντελστές της επιχειρησιακής πραγματικότητας και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα

Γενικές Ικανότητες

Ικανότητες:

 • Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες Σχεδίων Μάρκετινγκ  (Marketing Plan) με επίβλεψη στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (πχ μέσω της ομαδικής εργασίας μαθαίνουν να συντονίζονται και να κάνουν κατανομή του έργου σε επίπεδο ομάδας)
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών (Βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, χρήση Διαδικτύου, στατιστικών εφαρμογών, λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων και πολυμσικών εφαρμογών)
 • Μεταφέρουν π.χ αργότερα (σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στον επαγγελματικό τους στίβο) ή κατα την ενδεχόμενη πρακτική τους ή την ενδεχόμενη μετακίνησή τους μέσω  erasmus, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες.
 • Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή της στρατηγικής MKT. H κύρια έμφαση του μαθήματος είναι στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του MKT στη λύση στρατηγικών προβλημάτων MKT. Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : το σχέδιο MKT, ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων, ανάλυση καταναλωτή και ανάλυση τμηματοποίησης της αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές MKT για κορεσμένες και φθίνουσες αγορές, αναλυτικά προγράμματα MKT, εφαρμογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικών.
Στόχοι του μαθήματος. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές του στρατηγικού μάρκετινγκ, θα εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του στρατηγικού μάρκετινγκ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πως δομείται και αναπτύσσεται ένα σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan).

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα και Η/Υ εφαρμογές (Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές Διαδικτύου. Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμα εκπαίδευσης eclass όπου δημιουργήθηκε και η ιστοσελίδα του μαθήματος (βλέπε παραπάνω λινκ της ιστοσελίδας του μαθήματος) με το σχετικό υλικό, τις ασκήσεις, εργασίες κ.ο.κ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30 ώρες

Περιπτώσεις Μελέτης

6 ώρες

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

34 ώρες

Παρουσίαση εργασιών (με Power Point) και αξιολόγησή τους

30 ώρες

Ασκήσεις στο eclass

25 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

125 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι εξετάσεις γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Ο τελικός βαθμός που αφορά την αξιολόγηση κάθε φοιτητή στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος. Τα θέματα μπορεί να είναι θέματα πολλαπλής επιλογής ,ανάπτυξης ή και συνδυασμός των δύο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, όταν υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται να δοθεί προαιρετική εργασία που θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα του γραπτού εφόσον βέβαια το γραπτό αξιολογηθεί τουλάχιστον με τον βαθμό 5. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν -και αφού οριστεί από τον διδάσκοντα στην τάξη- ως case study. Oι εργασίες που παραδίδονται σε word και ανεβάζονται στο compus ηλεκτρονικά βαθμολογούνται με 1,25 max επίσης με μέγιστο 1,25 μονάδες βαθμολογείται η παρουσίαση της εργασίας σε Power Point. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης εργασιών δίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων καθώς και στο eclass.  Για όσους παρακολουθούν το μάθημα κατά τη διάρκεια των διαλέξεων δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στα εργαστήρια ανάλυσης περιπτώσεων όπου μπορούν με βάση τις παρουσίες και τη συμμετοχή τους να διεκδικήσουν 1,50 βαθμούς επιπλέον που προσθέτονται στο γραπτό που βαθμολογήθηκε από 5 και άνω.

 

 1. 5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ε’ Έκδοση 1/ 2018, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Broken Hill Π. Χ. Πασχαλίδης, Κύπρος 2018. ISBN: 9789925563685

Εναλλακτικά:

 1. Γ. Σιώμκος, Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ α’ Έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2007 ISBN: 9789603517238, ΕΥΔΟΞΟΣ 22623
 2. Aaker D., Brand Portfolio Strategy, 2004, The Free Press, USA.
 3. Λυμπερόπουλος Χ. Κ., Στρατηγικό τραπεζικό μάρκετινγκ, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1994.
 4. Myers J. H. Segmentation & Positioning for Strategic Marketing Decisions, South-Western Educational Pub, 1996.
 5. Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία , Τόμος Α': Θεωρία, Eκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2002, 4η έκδοση
 6. Roger K.A, & Peterson, R. A 2012, Στρατηγικές Μάρκετινγκ- Μελέτες περιπτώσεων και σχόλια, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.
 7. Σιώμκος Γ. & Ι. Τσιάμης, Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2004.
 8. Kumar, N. 2004 Marketing as Strategy, Harvard Business Review Press, USA.
 9. https://www.ama.org/topics/marketing-strategy/

-          Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Strategic Marketing, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17900156718&tip=sid

Journal of Marketing Management,https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700187623&tip=sid&clean=0

Journal of Marketing (JM), Journal of Marketing Research (JMR), Marketing Science (MKS), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Journal of Retailing (JR) and Industrial Marketing Management (IMM)

Θεοδωράκιογλου Υπατία   Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΟ702

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

(Σύνολο Μαθήματος)

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/UNI139/

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=4#undefined5

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και γνώσης αιχμής σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις/προβλήματα που αφορούν τη διοίκηση λειτουργιών και τη στρατηγική τους σημασία σε οποιοδήποτε οργανισμό. Στόχος  είναι να αναγνωρίζουν και εξηγούν οι φοιτητές τις σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο /συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων στην ελληνική βιομηχανία, οι φοιτητές μπορούν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα την προσφορά και χρήση των παραπάνω μεθόδων.

Επίσης, οι φοιτητές , μέσω του μαθήματος, αναμένεται να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το πώς να αναλύουν αυτά τα προβλήματα και να λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.  Οι φοιτητές συνδέουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση λειτουργιών με την επιχειρηματική πραγματικότητα  όσον αφορά στις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης λειτουργιών, κατανοούν και κρίνουν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης και την αλληλεπίδρασή της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι φοιτητές εμβαθύνουν στις σύγχρονες περιοχές της διοίκησης λειτουργιών, καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές ώστε οι ίδιοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην μετέπειτα επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα αντίστοιχα θέματα. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP)).   Οι φοιτητές συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, συμπεραίνουν τα οφέλη υιοθέτησης καίριων περιοχών της διοίκησης λειτουργιών, διευρύνουν και προσαυξάνουν  τις γνώσεις στο πεδίο της Διοίκησης Λειτουργιών και καλλιεργούν πρωτότυπη σκέψη μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να μεταφέρουν τις γνώσεις και  ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό / επιχειρηματικό πλαίσιο.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των αντίστοιχων μεθόδων και εργαλείων που διδάσκονται.

• Λήψη αποφάσεων σε σύγχρονα θέματα διοίκησης λειτουργιών

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Η Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) είναι ένα επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την αποτελεσματική διοίκηση των πόρων μιας επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις λειτουργίες του σχεδιασμού και του ελέγχου αλλά και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τις άλλες λειτουργίες και την σταθερή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι λειτουργίες υποστηρίζουν και διαμορφώνουν την στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας. Προφανώς, η Διοίκηση Λειτουργιών εφαρμόζεται στους κατασκευαστικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, δημόσιους ή ιδιωτικούς, κερδοσκοπικούς ή μη. Πολλοί κάτοχοι πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτούν θέσεις σε αυτό το πεδίο, αφού η λειτουργία της διοίκησης λειτουργιών ενός οργανισμού απασχολεί τα περισσότερα άτομα και χρησιμοποιεί τα περισσότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Οι απαραίτητες δεξιότητες για την Διοίκηση Λειτουργιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους εν δυνάμει εργοδότες. Το μάθημα Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διοίκηση Λειτουργιών είναι η συνέχεια και επέκταση του μαθήματος Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών του Β΄εξαμήνου.

Μέσω αυτού οι φοιτητές εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να λειτουργήσουν οποιοδήποτε οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα παρέχει την βασική γνώση και τις δεξιότητες πάνω στις οποίες θα μπορέσουν στη συνέχεια να κτίσουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι φοιτητές σε έναν οργανισμό, το μάθημα θα τους δώσει μία εκτίμηση του ρόλου του διευθυντή λειτουργιών. Θα κατανοήσουν πώς η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορους οργανισμούς. Τέλος, αυτό το μάθημα δίνει έμφαση στις συντονισμένες επιδράσεις των άλλων λειτουργικών περιοχών καθώς επίσης συγκεντρώνεται στη λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο των πόρων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

Κάθε διάλεξη αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών. Τα θέματα διαπραγματεύονται συστηματικά και με λογική σειρά. Οι διαλέξεις χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο για την ατομική μελέτη των φοιτητών. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης πραγματοποιείται μέσω μελετών περιπτώσεων, δημοσιευμένων άρθρων, βίντεο.

Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει το μάθημα αφορούν: Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών,  Γενικός σχεδιασμός, Μέτρηση Εργασίας, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP), Μελέτη Περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ηλεκτρονικού προβολέα, ηλεκτρονικού πίνακα και Η/Υ (π.χ εφαρμογές Microsoft Office –Power Point, Excel κ.ά) με σύνδεση και σε εφαρμογές του Διαδικτύου (χρήση YouTube). Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Open-e-Class για την υποστήριξη της οργάνωσης του μαθήματος. Εκεί αναρτώνται όλες οι διαφάνειες, τα παραδείγματα, οι μελέτες περίπτωσης, επιστημονικά άρθρα κ.α. που συνδέονται με το μάθημα

Χρησιμοποιείται η παραπάνω πλατφόρμα, όπως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με τους φοιτητές

Προτείνονται ιστοσελίδες σχετικές με το αντικείμενο και τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος.

Χρησιμοποιείται το υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες στην κατανόηση του μαθήματος και στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Παρακολούθηση Διαλέξεων

39 ώρες (13 τρίωρες διαλέξεις)

Μελέτη

97,5 ώρες (2,5 ώρες

 για κάθε ώρα διάλεξης)

Σύνολο Μαθήματος

136,5 ώρες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική

Κριτήρια Αξιολόγησης:

• Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επίλυση προβλημάτων)

Η αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται μέσω των πολλαπλών μεθόδων αξιολόγησης, των πολλαπλών θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις (ανοικτές ερωτήσεις – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – ασκήσεις), καθώς και τη συχνή αλλαγή των θεμάτων αυτών.

Η διαφάνεια της αξιολόγησης διασφαλίζεται με το ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τα γραπτά και τις εργασίες τους μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου ενός μήνα από την ημέρα ανακοίνωσης των βαθμών τους, έτσι ώστε να λύνονται τυχόν απορίες ή ενστάσεις.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Διοίκηση Λειτουργιών-Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Heizer J., Render B., Munson C., Broken Hills Publishers Ltd., 2020, Λευκωσία.

2. Jacobs, R. & Chase, R., «Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας», 1η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Broken Hills Publishers Ltd., Λευκωσία, 2012.

3. Operations Management for Competitive Advantage, Chase, Jacobs, Aquilano, 11th edition, McGraw Hill, 2006.

4. Production and Operations Management, Norman Gaither, Dryden Press.

5. Production / Operations Management, William J. Stevenson, Irwin Inc.

6. Operations Management: Strategy and analysis, Lee J. Krajewski and Larry P. Ritzman, Addison-Wesley.

7. Production/ Operations Management: concepts and situations, Roger W. Schemer, Macmillan.

8. Decision Support Systems for Production and Operations Management, Vahid Lofti and C. Carl Pegels, Richard Irwin, Inc.

9. Applied Production and Operations Management, J. Evans, D. Anderson, D. Sweeney, T. Williams, West Publishing Company.

10. Production/ Operations Management, Thomas Hendrick, Franklin Moore, Richard Irwin, Inc.

11. Operations Management, James Dilworth, Mc Graw-Hill.

12. IS-QSOM, Quantitative Systems for Operations Management, Prentice Hall.

13. Production and Operations Management, Heizer and Render, Allyn and Bacon

14. Just-In-Time Management, M. J. Schniedejans, Allyn and Bacon.

15. Operations Management-Concepts, Methods and Strategies, M. A. Vonderembse and G. P. White, West Publishing Co.

16. Operations Management-Principles & Practice, Tomes A. and Hayes M., Prentice Hall.

17. Fundamentals of Production/Operations Management, W. A. Ruch, H. E. Feacon, C. D. Wiefers, West Publishing.

18. Operations Management: Serving the Customer, R.J. Schonberger, E. M. Knod, Business Publications Inc.

19. Production/Operations Management: Text and Cases, T. Hill, Prentice Hall.

20. Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, R. Hayes and S.C. Wheelwright., J. Wiley & Sons.

21. Essentials of Production and Operations Management, R. Wild, Casell.

22. Manufacturing Strategy: Formulation and Implementation, G. R. Greenhalgh.

23. The Essence of Operations Management, Terry Hill , Prentice Hall.

24. Business Logistics Management, Ronald H. Ballou, Prentice Hall.

25. Service Operations Management, Robert G. Murdick, Barry Render, Roberta S. Rusell, Prentice Hall.

26. Production and Operations Management, Everett E.Adam, Jr. and Ronald J. Ebert, 5th edition, Prentice Hall.

27. Διοίκηση Παραγωγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Κ. Δερβιτσιώτη, Αθήνα 1993.

28. Operations Management Cases, W. Gehrleim, McGraw Hill, 2006.

29. Operations Management, fourth edition, Slack, Chambers, Johnston, Prentice Hall, 2004.

30. Operations Management for MBAs, second edition, Meredith, Shafer, Wiley, 2002.

31. Supply Chain Management, second edition, Chopra, Meindl, Prentice Hall, 2004.

32. Production and Operations and Analysis, Steven Nahmias, 6th edition, Irwin, 2006

 

Σχετικά ακαδημαϊκά περιοδικά:

 • International Journal of Operations and Production Management
 • International Journal of Services and Operations Management
 • International Journal of Business Performance Management
 • Business Process Management Journal
 • International Journal of Quality & Reliability Management
 • Journal of Operations Management
 • International Journal of Productivity and Quality Management
 • International Journal of Project Management
 • International Journal of Production Research

Ενδεικτικοί Ιστότοποι

Quality topics like process improvement, teamwork, and certification, products for professional growth and quality-related standards..

 http://www.asq.org/

Associated Quality Consultants, Inc: A large collection of free quality information.

www.quality.org

National Quality Research Center, at University of Michigan

http://www.bus.umich.edu/resource/nqrc/nqrc.html

They conduct and report on the yearly American Customer Satisfaction Index

www.acsi.asqc.org

Total Quality Engineering "dedicated to improving business competitiveness through quality tools, principles, and techniques"

www.tqe.com

Warwick Business School in the UK, has a collection of Operations Management Links,

including an Operations Management screensaver.  Be sure to check out the concept corner.

http://www.wbs.warwick.ac.uk/omindex/

The essential idea of poka-yoke is to design your process so that mistakes are impossible or at least easily detected and corrected.

http://www.cox.smu.edu/jgrout/pokayoke.html

A non-profit organization, about quality, creativity and innovative management.

www.goalqpc.com

Productivity, Inc.

http://www.mfgnet.com/

http://www.productivity-inc.com/

The Agility Forum

http://www.agilityforum.org/

Learn about the International Standards Organization (ISO) at the ISO homepage:

www.iso.ch/welcome.html

Business Research in Information and technology

http://www.brint.com/..

To check out the latest in freeware, shareware, demos and trial business software, try

http://www.softseek.com/Business_and_Productivity/ and for business simulations

http://www.softseek.com/Games/Business_Simulations/

A great design resource

www.baddesigns.com

Industrial Technology Institute, Performance Benchmarking Service

http://www.iti.org/pbs/aboutus.htm

Computer Aided Assembly Planning at Wright State University

http://www.cs.wright.edu/research/caap/default.html

National Association of Manufacturers host a site called Manufacturing Central

http://www.nam.org/

Coalition for Intelligent Manufacturing Systems

http://www.sayer.com/CIMS/

Intelligent Manufacturing Systems, a non-profit org.

http://www.ims.org/

U.S. Government's National Institute for Standards and Technology

http://www.nist.gov/

American Supplier is a non-profit organization specializing in supply issues.  They have a lot of publications on different topics, including Taguchi (Mr. Taguchi is the President).

http://www.amsup.com/

This institute for operations research and management sciences will send you a weekly e-mail, if you like, and has information on conferences and talks given by members.

http://www.informs.org/

Interesting demos of management information systems - particularly Geographic Information Systems

http://www.man.ac.uk/idpm/isdemo.htm

Behind the scenes view of Recreational Equipment Corp. (REI)

http://www.nytimes.com/library/tech/99/05/biztech/articles/24web.html

State of the Art Practices in Operations From Toyota Company

http://www.toyota.com/about/operations

http://www.toyota.co.jp/en/index.html

State of the Art Practices in Operations From Ford Motor Company

http://www.ford.com

Greek magazine  PLANT

http://www.plant-management.gr

Hellenic Organization for Standardization  (ELOT)

http://www.elot.gr

Greek Magazines

http://www3.lib.uom.gr/dbases/

http://heal-l.physics.auth.gr/heal-linksearch/ 

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0502

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Γενικού Υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://www.uom.gr/ba/odhgos-spoydon-tmhmatos-ode-2022-2023

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να

-          Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις για το πεδίο της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

-          Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

-          Γνωρίζουν και ερμηνεύουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νομικών μορφών επιχειρήσεων.

-          Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

-          Κατέχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των κοινών και προνομιούχων μετοχών που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες, δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις,

-          Γνωρίζουν τα οφέλη που απορρέουν από την έκδοση ομολόγων για κράτη και επιχειρήσεις και να εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης.

 

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να προσδώσει στους εκπαιδευόμενους τις παρακάτω γενικές ικανότητες:

-          Γνώση του περιεχομένου και της σημασίας της χρηματοοικονομικής επιστήμης

-          Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης ορθολογικών αποφάσεων

-          Εργασία σε ομάδες πάνω σε μελέτες περιπτώσεων

-          Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων

-          Χρήση νέων τεχνολογιών και λογισμικού

-          Παρουσίαση, διάλογος, κριτική και αυτοκριτική

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχικά, αναλύεται το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής επιστήμης, περιγράφεται η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσιάζονται οι βασικοί πυλώνες του, που είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η Ατομική Επιχείρηση, η Ομόρρυθμη Εταιρία, η Ετερόρρυθμη Εταιρία, η Ανώνυμη Εταιρία, η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Επιπλέον, αναπτύσσονται επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, το πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βασικό πυλώνα του μαθήματος αποτελούν τα χρεόγραφα που παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται στην αγορά κεφαλαίου, ήτοι οι μετοχές και τα ομόλογα. Σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφονται οι κοινές και οι προνομιούχες μετοχές αναλύοντας τα δικαιώματα που παρέχουν αναφορικά με τη διοίκηση, τα κέρδη και το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αποτίμησης της αξίας των μετοχών και ειδικότερα, το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων και η χρήση πολλαπλασιαστών. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθοδολογικής προσέγγισης αναλύονται και περιγράφονται λεπτομερώς.

Η διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ομολόγων. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, οι όροι και τα είδη ομολόγων με βάση τον εκδότη, το κουπόνι, τα δικαιώματα, τη μορφή, την κατάταξη, την ασφάλεια και την προέλευση. Επίσης, γίνεται αναφορά στον πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχεται στα ομόλογα και παρουσιάζεται ο τρόπος προσδιορισμού της πιστοληπτικής διαβάθμισης των εκδοτών από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις ppt, χρήση εκπαιδευτικών videos), υλικό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/ για την βελτίωση της αμεσότητας και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος  από τους φοιτητές. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται τόσο με δια ζώσης συναντήσεις στις γνωστοποιημένες ώρες γραφείου όσο και με emails, καθώς και με πλατφόρμες βιντεοδιάσκεψης (πχ. Zoom, Google Meet)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40 ώρες

Επίλυση Case studies

30 ώρες

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

30 ώρες

Ασκήσεις πεδίου

          35 ώρες

 

Σύνολο Μαθήματος

135 ώρες

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της τελικής εξέτασης, η οποία περιλαμβάνει:

-          Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-          Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-          Επίλυση Προβλημάτων/Ασκήσεων

-          Ανάπτυξη και ανάλυση μελέτης περίπτωσης

Οι φοιτητές ενημερώνονται για την ύλη των εξετάσεων, τον τρόπο, τα κριτήρια και τη διάρκεια αξιολόγησης από ανακοινώσεις και σχετικά έγγραφα που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://openeclass.uom.gr/.

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Σουμπενιώτης, Δ. & Ταμπακούδης, Ι. (2017) Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Εκδόσεις ΝΑΜΑΤΑ.
 • Θάνος, Γ. & Θάνος, Ι. (2012) Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 • Brealey, R. A., Myers, S. C. & Allen, F. (2021) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
 • Νούλας, Α. (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
 • Δράκος Α. & Καραθανάσης Γ. (2017) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. ΜΠΕΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Συλλογικό Έργο (2022) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Α.Ε.

    Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Financial Stability
 • Journal of Corporate Finance
 • Journal of Banking and Finance
 • Research in International Business and Finance
 • Journal of Financial Management Analysis
 • Journal of Applied Financial Economics
 • Review of Financial Studies
 • Journal of Financial Economics
 • Finance Research Letters
 • Journal of Finance

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
  (ΞΓ0104)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
  (ΞΓ0204)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
  (ΞΓ0304)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ IV
  (ΞΓ0404)

Ριζούλη Θεόκλεια   Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 ΞΓ0104

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ'

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

      

 

4

 

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ξένη Γλώσσα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

 Αγγλική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/courses/BA115/

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αφορά τις προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο στα Αγγλικά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν την ικανότητα να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή του.
 • Είναι σε θέση να οργανώσουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους.
 • Έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν  στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και εκφραστικά χωρίς να διαβάζουν και να είναι κατανοητοί στο κοινό τους.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την έρευνα τους και να ενσωματώνουν τις πληροφορίες στην ομιλία τους χωρίς λογοκλοπή.
 • Έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία
 • Είναι σε θέση να κάνουν ατομικές αλλά και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις.     
 • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι ομιλητές για να εισάγουν το θέμα τους, να τραβήξουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο και την γλώσσα που χρησιμοποιούν στο κοινό τους ώστε να είναι κατανοητοί, να εξηγήσουν και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης τους, και να κλείσουν την ομιλία τους.
 • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατάλληλου χειρισμού διαφανειών PowerPoint, ως τεχνικά μέσα συμπληρωματικά της παρουσίασης.  
 • Έχουν κατανοήσει το ρόλο της στάσης του σώματος του ομιλητή

 

Γενικές Ικανότητες

--Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

--Λήψη αποφάσεων

--Αυτόνομη εργασία

--Ομαδική εργασία

--Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

--Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

-- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικής παρουσίασης σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών.

Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η χρησιμότητα της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για ομιλητή και ακροατές, και ο φόβος της δημόσιας παρουσίασης. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, η προετοιμασία της ομιλίας, η διαμόρφωση βασικής δομής-σκελετού, η σύνταξη περίληψης-abstract, ορθής εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας όπως η κατάλληλη φωνή και καθαρά και σωστή άρθρωση και προφορά, η γλώσσα του σώματος και η χρήση οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην αναγνώριση των δεξιοτήτων του κάθε φοιτητή προφορικής παρουσίασης και αυτοβελτίωση του, στη εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών και κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.  Οι φοιτητές αναγνωρίζουν και αναλύουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ομιλίες οι οποίες προβάλλονται σε video ή διαβάζονται στο βιβλίο και κάνουν δικιές τους παρουσιάσεις. Συμπληρωματική βοήθεια (πχ πρόβες) παρέχεται και στις ώρες γραφείου.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και  στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13X4=52

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

15

Μελέτη και προετοιμασία για τις προφορικές παρουσιάσεις

28

Διαδραστική διδασκαλία

10

Σύνολο Μαθήματος

105

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

.

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλικά

2 επιλογές αξιολόγησης

1) Γραπτή τελική εξέταση:  ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατανόησης του περιεχομένου και των χρησιμοποιημένων τεχνικών μια ομιλίας που δίνεται γραπτά, λεξιλόγιο με άσκηση αντιστοίχισης λέξεων με τις ερμηνείες τους & με άσκηση συμπλήρωσης σωστών παραγώγων λέξεων, ερωτήσεις πάνω στη θεωρία του δημόσιου λόγου και στο περιεχόμενο των ομιλιών που αναλύθηκαν στο μάθημα, και  γραμματική με άσκηση συμπλήρωσης κενών.

2) 3 προφορικές παρουσιάσεις & γραπτή εξέταση

--1 ατομική παρουσίαση όπου εξηγούν μία οικονομική θεωρία/παρουσιάσουν μία οικονομική άποψη (5 λεπτά)

--1 παρουσίαση σε ζευγάρια όπου ο καθένας υποστηρίζει μία διαφορετική άποψη πάνω στο ίδιο θέμα (10 λεπτά)

--1 παρουσίαση σε ζευγάρια αποτελούμενη από γραπτή και προφορική αιτιολόγηση επιλογής θέματος και σκοπού, γραπτό επίσημα διαμορφωμένο σκελετό, γραπτή περίληψη, και powerpoint slides. Το θέμα είναι οικονομικο-κοινωνικού περιεχομένου.

--Γραπτή εξέταση πάνω στην θεωρία του δημόσιου λόγου και οικονομικής ορολογίας 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Public speaking for University Students: Principles and Practice, by Ifigeneia Machili

The Art of Public Speaking, by Stephen Lucas

Τζαναβάρη Μυρσίνη   

Περιγραφή

 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΓ0204

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ειδικού υπόβαθρου,  Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Γλώσσα διδασκαλίας : Γαλλικά και Ελληνικά

Γλώσσα εξετάσεων : Γαλλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

οpeneclass@uom.edu.gr

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

- Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών (γραπτή και προφορική παραγωγή, γραπτή και προφορική κατανόηση)

- Κατανόηση και σχολιασμός αυθεντικών γραπτών και προφορικών εγγράφων

- Κατανόηση κυριότερων πληροφοριών ενός κειμένου

- Κατανόηση εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός κειμένου

- Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη σωστή χρήση του εξειδικευμένου λεξιλογίου στο γραπτό λόγο

- Ανάπτυξη ικανοτήτων  για τη σωστή χρήση  του εξειδικευμένου λεξιλογίου στην επαγγελματική η πανεπιστημιακή επικοινωνία

- Ανάπτυξη γλωσσολογικών ικανοτήτων για την σύνταξηδιοικητικών ή επαγγελματικών γραμμάτων σύμφωνα με το σύγχρονο πρωτόκολλο αλληλογραφίας

- Βελτίωση η τελειοποίηση των κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

- Ανάπτυξη  των απαραίτητων γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων ώστε ο φοιτητής να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του η να εργαστεί  σε μια γαλλόφωνη χώρα

Γενικές Ικανότητες

- Αυτόνομη εργασία

- Ομαδική εργασία

- Αναζήτηση, ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το διδακτικό υλικό του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Δ’ Εξαμήνου είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση openeclass@uom.edu.gr

Το επίπεδο των φοιτητών στην Γαλλική Γλώσσα στο τέταρτο εξάμηνο βρίσκεται ανάμεσα στο B2 και C1 στην κλίμακα του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες» του Συμβουλίου της Ευρώπης, συγκεκριμένα:

 • C1 για το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και την γραμματική
 • C1 για την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου
 • B2 για την κατανόηση προφορικού λόγου και την παραγωγή προφορικού λόγου
 • B2 για την διάδραση στον προφορικό και γραπτό λόγο

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Πιό συγκεκριμένα :

Το μάθημα αποσκοπεί στην βελτίωση και τελειοποίηση της γλώσσας. Σ’αυτό το εξάμηνο καλούνται οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου, δεξιότητες επεξεργασίας προφορικού λόγου και παραγωγής προφορικού λόγου αναγκαία για το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το μάθημα δίνει έμφαση στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών με την ορολογία της Οικονομίας. Γιαυτό το λόγο προσφεύγουμαι σε αυθεντικά έγγραφα προερχόμενα απο περιοδικά, εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκπομπές, γραπτά έγγραφα και vidéos στο διαδίκτυο. Μ’αυτόν τον τρόπο επιτρέπουμε στούς φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τον τομέα της ειδικότητάς τους.

Τέλος, δίνεται έμφαση στην βελτίωση και τελειοποίηση όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να κατανοήσουν και να παράγουν προτάσεις χρήσιμες στην πανεπιστημιακή η επαγγελματική επικοινωνία τους.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις ή με συνδυασμό τελικών εξετάσεων και συνεχούς αξιολόγησης προόδου.


(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή άσκηση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις/ Διδασκαλία δια ζώσης

13 εβδομάδες x 4 ώρες= 52 ώρες

Εργαστηριακή άσκηση

20

Αυτοτελής μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

92

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γλώσσα Αξιολόγησης : Γαλλικά

Γραπτή διαγνωστική εξέταση :

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Ασκήσεις αντιστοίχισης

Γραπτή τελική εξέταση:

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

Ασκήσεις αντιστοίχισης

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Tzanavari M. & Goussios Ch. (2015) Dictionnaire de termes économiques et politiques Grec-Français, Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρησης Περιουσίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Grégoire M. & kostucki A. (2017) Grammaire progressive du français- Niveau Perfectionnement, Paris. Éditions CLE International.

 

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΓ0304

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική και Γερμανική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.uom.gr/modules/document/?course=UNI318

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος Γερμανικά 4 είναι η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με τον γερμανικό πολιτισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

- να έχει αναπτύξει ικανότητες κατανόησης σε μέσο επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από αυθεντικά κείμενα οικονομικού περιεχομένου.

- να αναγνωρίζει και να αναλύει μορφοσυντακτικές δομές της γερμανικής γλώσσας σε μέσο επίπεδο.

- να συνθέτει και να παράγει νέο γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο.

- να έχει αποκτήσει νέα γνώση και ικανότητες σε ανάλογο επίπεδο στις 4 δεξιότητες (γραφή, ομιλία, ανάγνωση, ακουστική αντίληψη).

- να αναπτύξει ικανότητες δια βίου μάθησης

-να αποκτήσει δεξιότητες αυτόνομης μάθησης (χρήση λεξικού, τεχνικές σύγκρισης γλωσσών κ.λ.π.)

-να ενισχύσει τη διαπολιτισμική του αντίληψη

Γενικές Ικανότητες

Λήψη αποφάσεων, αυτόνομη εργασία, ομαδική εργασία, σεβασμός στη διαφορετικότητα, εργασία σε διεθνές περιβάλλον, αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της απαιτούμενης τεχνολογίας, κριτική και αυτοκριτική

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο επίπεδο αυτό η διδασκαλία επικεντρώνεται στην απόκτηση λεξιλογίου στο αντίστοιχο επίπεδο, προκειμένου να μπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ως φοιτητής ή εργαζόμενος σε μια γερμανόφωνη χώρα (π.χ. συνέντευξη για δουλειά, κατανόηση και συμπλήρωση μιας σύμβασης εργασίας, πληροφορίες για την ιστορία της χώρας, έκφραση προσωπικής άποψης πάνω σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος κ.α.). Επίσης εμπεδώνεται η γνώση των γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών της γερμανικής γλώσσας που έχουν ήδη διδαχθεί, μέσα από πιο σύνθετες ασκήσεις και δίνεται βάρος στην εφαρμογή αυτής της γνώσης στην πράξη μέσα από ασκήσεις ελεύθερης παραγωγής και σύνθεσης προφορικού και γραπτού λόγου.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open e class και με emails στην   απευθείας επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Παραδόσεις/Διαδραστική διδασκαλία/

39

Ασκήσεις

13

Εργασίες

23

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

100

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 • Γραπτές εξετάσεις

με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανοιχτού τύπου, και σύντομων απαντήσεων  και με έκθεση/αναφορά

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • DaF kompakt neu A1-B1 Kursbuch von Birgit Braun Klett-Verlag Stuttgart, 2021
 • DaF kompakt neu A1-B1 Űbungsbuch von Birgit Braun Klett-Verlag Stuttgart, 2021

Vannini Simona   

Περιγραφή

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔ0404

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙV

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

4

3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού υποβάθρου,  Γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων (Υποχρεωτικό)

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ιταλική 

(Η Αγγλική και Ελληνική χρησιμοποιούνται υποβοηθητικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Open eClass

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Eξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα και περαιτέρω εξάσκηση με κατάλληλες ασκήσεις

Εξοικείωση δεξιοτήτων στις προφορικές παρουσιάσεις εργασιών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας

 

   

 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες

-Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.

- Λήψη αποφάσεων

- Αυτόνομη εργασία

- Παραγωγή σωστής και δομημένης έκφρασης  στην ιταλική γλώσσα.

-Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

-Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

-Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

-Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

-Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης χρόνου και φόρτου εργασίας

 
3.         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική επικοινωνία των φοιτητών.

Δεύτερος σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εξειδικευμένη ορολογία που εμπεριέχουν τα κείμενα. Η εξοικείωση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μία επιτυχή επικοινωνία των φοιτητών.

  Άσκηση των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση γλωσσικών φαινομένων και ολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά, π.χ. κάνουν εφικτές και μη υποθέσεις, να κάνουν μια ευχή, μια απαγόρευση, μια αμφιβολία στο παρελθόν.
 • Ασκήσεις ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων, π.χ. ιταλική μαγειρική, ιταλική μουσική και τέχνη, ιταλική λογοτεχνία, ιταλικά στερεότυπα, οι Ιταλοί και οι  τεχνολογίες  (reading comprehension).
 • Ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension).
 • Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με συζήτηση βασισμένη στα θέματα των κειμένων που αναλύθηκαν, π.χ. να υποστηρίξουν τη διατριβή τους (speaking).
 • Γραπτές ασκήσεις για την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, σύνθεση γραπτού λόγου σε επίπεδο προτάσεων και παραγράφων (writing).
 • πολλαπλές ασκήσεις και εξάσκηση σε αυτά

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Διά ζώσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Απαιτείται χρήση cd player ή Η/Υ για τις ακουστικές ασκήσεις (listening comprehension)

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας compus για την ανάρτηση μαθησιακού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαδραστική διδασκαλία

13εβδΧ 4ωρες

52 ώρες

Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μικρές ομάδες φοιτητών

20

 

 

Σύνολο Μαθήματος

72

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- ασκήσεις κατανόησης κειμένου

- λεξιλογικές ασκήσεις

- Ερωτήσεις σύντομης aπάντησης

- ασκήσεις γραμματικής

-συνεχή αξιολόγηση

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλιογραφία:

2. Σημειώσεις διδάσκουσας

L'italiano all'università 2 - Libro di classe ed Eserciziario (+ CD audio,) Matteo La Grassa Edilingua 2013

Ιταλική γραμματική στα Ελληνικά, Τινα Ζωγοπούλου, Perugia, 2009

online ασκήσεις

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font