Πρόγραμμα Σπουδών


 • Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
4ο Εξάμηνο
ΚΟΡΜΟΣ 1ο έως 4ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  (ΟΔ0801)
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  (ΟΔ0501)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
  (ΟΔ0316)
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  (ΟΔ0602)
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
  (ΟΔ0702)
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I
  (ΟΔ0502)

Κάτου Αναστασία   Μιχαήλ Δημήτριος   

Περιγραφή

Εισαγωγή στη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαφορά από τη διοίκηση προσωπικού, σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πρότυπα και προσεγγίσεις, στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβή εργαζομένων. Προστασία της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον και εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλισμό. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

Γεωργίου Ανδρέας   Καπάρης Κωνσταντίνος   

Περιγραφή

Εξάμηνο: Δ’  υποχρεωτικό

Διδακτικές ώρες: 5 εβδομαδιαίως

Διδάσκων: Ανδρέας Κ. Γεωργίου (Τμήμα Α-Μα)

 

Συνοπτική περιγραφή και στόχοι

Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την ενότητα των υποχρεωτικών μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης / Επιχειρησιακής Έρευνας με την παρουσίαση μίας δεύτερης ομάδας, εστιασμένης στην ανάλυση αποφάσεων, ατομικών ή συνεργατικών,  προσδιοριστικών ή στοχαστικών μεθοδολογιών. Ειδικότερα, αναλύονται προσδιοριστικά πρότυπα δυναμικού προγραμματισμού, βασικά μοντέλα θεωρίας ουρών αναμονής και εφαρμογές της στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων, εισαγωγή στη μελέτη ανταγωνιστικών καταστάσεων με τη θεωρία παιγνίων  και εκτενής παρουσίαση της θεωρίας ανάλυσης αποφάσεων και της έννοιας της χρησιμότητας. Επίσης, επιχειρείται περαιτέρω εμβάθυνση στο υλικό που διδάχθηκε στο Γ εξάμηνο με τη μελέτη εκτενών περιπτώσεων γραμμικού προγραμματισμού, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, στην αίθουσα διδασκαλίας.

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των δύο μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να έχουν καλλιεργήσει πρωτίστως την κοινή λογική και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα μετάβασης από ένα εννοιολογικό σχήμα σε ένα μαθηματικό ισοδύναμο, την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής βασικών μοντέλων λήψης αποφάσεων, θα γνωρίζουν στοιχειώδης διαδικασίες επίλυσης και ερμηνείας μαθηματικών μοντέλων σε διοικητικά προβλήματα, θα μπορούν να πειραματίζονται και να εκτελούν ανάλυση ευαισθησίας και να συνδέουν το υλικό με έννοιες από άλλα μαθήματα (μικροικονομική, διοίκηση παραγωγής, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγική κλπ).

Ανδρονικίδης Ανδρέας   

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της
επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ και της
διοίκησης επιχειρήσεων. Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας»
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός
του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά
προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν
να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των
κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας,
ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το
αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

Βασιλειάδης Χρήστος   

Περιγραφή

Περιγραφή μαθήματος.Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή της στρατηγικής MKT. H κύρια έμφαση του μαθήματος είναι στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του MKT στη λύση στρατηγικών προβλημάτων MKT. Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν : το σχέδιο MKT, ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας, ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς, προβλέψεις πωλήσεων, ανάλυση καταναλωτή και ανάλυση τμηματοποίησης της αγοράς, στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές MKT για κορεσμένες και φθίνουσες αγορές, αναλυτικά προγράμματα MKT, εφαρμογή και έλεγχος απόδοσης στρατηγικών.
Στόχοι του μαθήματος. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές του στρατηγικού μάρκετινγκ, θα εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του στρατηγικού μάρκετινγκ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πως δομείται και αναπτύσσεται ένα σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan).

Τσιότρας Γεώργιος   

Περιγραφή

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος οι φοιτητές διδάσκονται τις σύγχρονες αντιλήψεις, μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση παραγωγής / λειτουργιών και τη συμβολή τους στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, τα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν: Συστήματα Just In Time (JIT), Ανταγωνισμός με Βάση το Χρόνο, Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Διαχείριση Έργων, Προγραμματισμός Εκτέλεσης Εργασιών, Συστήματα Logistics, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ SCM, Ηλεκτρονικό Εμπόριο/ E-Commerce, Μελέτη Πραγματικών Περιπτώσεων από την Ελληνική και Διεθνή πραγματικότητα.

Ταμπακούδης Ιωάννης   

Περιγραφή

Οι αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά μιας επιχείρησης αποτελούν αντικείμενο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες και στις μεθόδους που τα στελέχη των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν για την ορθολογική λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος  οι φοιτητές θα γνωρίσουν ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους οικονομικούς διευθυντές, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που συνδράμουν στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης. Θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των διάφορων μορφών επιχειρηματικών οργανώσεων και των επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα η εταιρική διακυβέρνηση, το ζήτημα εντολέα-εντολοδόχου και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.  Βασικός πυλώνας του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη της έννοιας της χρονικής αξίας του χρήματος βάσει της οποίας γίνεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές και ομόλογα. Επιπλέον, εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας των εν λόγω χρεογράφων θα γίνει μία λεπτομερής περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων τους, όπως επίσης και των κατηγοριοποιήσεών τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
  (ΞΓ0104)
 • ΓΑΛΛΙΚΑ IV
  (ΞΓ0204)
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
  (ΞΓ0304)
 • ΙΤΑΛΙΚΑ IV
  (ΞΓ0404)

Κανταρίδου Ζωή   Στεφάνου-Δηματάτη Πολυξένη   

Περιγραφή

Στόχοι του μαθήματος

 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων σε ακαδημαϊκά αντικείμενα συναφή των σπουδών τους και να τους εμπλέξει στην εφαρμογή αυτών των αρχών με την προετοιμασία και την παρουσίαση των δικών τους ομιλιών. Ειδικότεροι στόχοι αφορούν α) την ικανότητα των φοιτητών να επιλέγουν ένα θέμα προφορικής παρουσίασης κατάλληλο για την περίσταση, το κοινό και τους ίδιους και να αιτιολογούν την επιλογή τους β) να είναι σε θέση να οργανώνουν την ομιλία τους με συνοχή και συνάφεια έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητή στο κοινό τους και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ρητορικές τεχνικές για να εισάγουν το θέμα τους, να προσελκύουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον του κοινού γ) να έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν στα Αγγλικά αυτό που έχουν να πουν δυνατά, καθαρά και με εκφραστικότητα, χωρίς να διαβάζουν -ώστε να είναι κατανοητοί στο κοινό τους- και να χρησιμοποιούν παράλληλα την κατάλληλη στάση σώματος δ) να έχουν πλήρως κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του λόγου που χρησιμοποιείται στις προφορικές δημόσιες παρουσιάσεις και σε αυτόν που χρησιμοποιείται σε μια γραπτή ερευνητική εργασία.

 

ECTS:3

 

Περιγραφή του μαθήματος

 

Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης, όπως η χρησιμότητά της στον ακαδημαϊκό χώρο, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην ομιλία, και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν για τους ομιλητές και τους ακροατές. Στη συνέχεια ασχολείται με πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού, ορθής εισαγωγής και επιλόγου, η επιλογή των κατάλληλων ακαδημαϊκών πηγών στις οποίες θα βασιστεί η ομιλία, η αξιολόγηση των πηγών καθώς και ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στην ομιλία. Επίσης ασχολείται με στοιχεία της απόδοσης της ομιλίας, όπως η χρήση της φωνής και της γλώσσας του σώματος Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής εξασφαλίζει και διατηρεί την προσοχή του κοινού, στην εποικοδομητική κριτική και ανάλυση ομιλιών από διάφορες πηγές και στην κατάλληλη χρήση των τεχνικών μέσων.

 

 

Αξιολόγηση του μαθήματος

 

Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων. Η γραπτή τελική εξέταση βασίζεται στην ανάλυση αποσπάσματος ομιλίας και των ρητορικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, στην θεωρία των προφορικών παρουσιάσεων και σε άλλες γλωσσικές ασκήσεις. Η προαιρετική πρόοδος μπορεί να περιλαμβάνει προφορικές ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις εργασιών, οι οποίες βασίζονται σε θέματα ακαδημαϊκού τύπου, και περιέχουν διάφορα ενδιάμεσα στάδια με τελικό στόχο την προφορική παρουσίαση στο θέμα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές / τριες.


Τζαναβάρη Μυρσίνη   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Στράντζου Έλενα   

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη