Μπαλτά Κυριακή
  • 2310 891.833
  • balta uom.gr

    Μπαλτά Κυριακή

    Διοικητικός Υπάλληλος
    Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
    Βιβλιοθηκονόμος