Αξιολόγηση Συμμετεχόντων


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών ανά μάθημα γίνεται με γραπτές εξετάσεις (60%) και αξιολόγηση του φακέλου (portfolio) του φοιτητή (40%) (πρακτική άσκηση με την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, καθώς και εργασίες). Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους υλοποίησης του προγράμματος. Επιτυχών θεωρείται ο φοιτητής/φοιτήτρια που συγκεντρώνει τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται μέσα σε ένα μήνα.