Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας


Αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η επιστημονική έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) ακολουθεί τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, οι οποίες προτάσσουν την προσήλωση στην επιστημονική αλήθεια, το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην προσωπική αυτονομία, στη βιολογική και πνευματική ακεραιότητα των προσώπων, την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα, και την προστασία της ζωής, της φύσης και του περιβάλλοντος.

Ο Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί το καταστατικό κείμενο, το οποίο ορίζει τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και περιγράφει την κατ’ αυτές ορθή ερευνητική πρακτική.

Η εφαρμογή τους διασφαλίζεται από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για τον ακαδημαϊκό θεσμό, ο οποίος εγγυάται, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, την ανεξαρτησία της ερευνητικής δραστηριότητας και την αξιοπιστία και ποιότητα των ερευνητικών έργων. 

Για το Τμήμα ΒΣΑΣ ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας από την ίδια την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα παρέχει εγγυήσεις της ανεξαρτησίας και αξιοπιστίας της έρευνας, ενισχύει την ποιότητα των ερευνητικών έργων και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το κοινωνικό σύνολο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font